Навчально -тематичний план icon

Навчально -тематичний план
Скачати 98.16 Kb.
НазваНавчально -тематичний план
Дата11.09.2012
Розмір98.16 Kb.
ТипДокументи


НАВЧАЛЬНО -ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


вивчення дисципліни

«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»


№ п/п

Найменування теми

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


СУТЬ І ЗМІСТ МЕНЕДЖМЕНТУ.

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ.


ОСНОВНІ НАУКОВІ ШКОЛИ, ТЕОРІЇ І КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ.

ХАРАКТЕРИСТИКА І ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ.

ПРИРОДА МЕНЕДЖМЕНТУ ВСЕРЕДИНІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ.

ПРОЦЕСИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ І УПРАВЛІННЯ.

ІНФОРМАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЯ В УПРАВЛІННІ.

ПРИРОДА І СКЛАД ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ.

ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ.

ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ.

МОТИВАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ.

КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ.

АНАЛІЗ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ.

МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ.
^

КОМПЛЕКТУВАННЯ МАЛИХ ГРУП.


ПОДОЛАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОНФЛІКТІВ.

ОБРАЗ КЕРІВНИКА.

СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ.

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА.ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

до вивчення дисципліни

«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»


Тема 1. СУТЬ І ЗМІСТ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття управління у вузькому і в широкому значенні. Управління і менеджмент: подібність і відмінності. Поняття менеджмент. Поняття адміністрування. Три аспекти терміну "менеджмент". Менеджмент як функція, вид самостійної професійної діяльності. Менеджмент як інтеграційний процес, що дозволяє формувати організації і управляти ними. Менеджмент як специфічний орган або апарат управління сучасними організаціями. Менеджмент як певна категорія людей, соціальних шар тих, хто здійснює роботу по управлінню. Менеджмент як специфічна область знань (як самостійна наука і мистецтво). Предмет науки менеджмент. Методи науки менеджмент. Цілі, завдання, об'єкт і особливості сучасного менеджменту.


Тема 2. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ


Умови зародження менеджменту і його перших інститутів. Значення політичних, економічних, соціальних, оборонних (або захисних) й інших чинників у виникненні і подальшому розвитку менеджменту. Поняття про управлінські прориви (або революції) в історії розвитку людської цивілізації і їх основне значення. Основні етапи історичного розвитку управлінської думки. Характеристика древнього і індустріального періодів, періоду систематизації, інформаційного періоду розвитку теорії і практики менеджменту.


Тема 3. ОСНОВНІ НАУКОВІ ШКОЛИ, ТЕОРІЇ І КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ


Виникнення наукового менеджменту. Поняття про одномірні і синтетичні теорії і концепції менеджменту. Система поглядів на класифікацію наукового менеджменту. Зародження перших наукових шкіл менеджменту. Характеристика школи наукового менеджменту. Суть адміністративної або класичної школи управління. Зміст теорії "ідеальної бюрократії". Роль і значення школи людських відносин в подальшому розвитку теорії менеджменту, теорія лідерства. Емпірична школа науки управління і інституалізація менеджменту. Ієрархічна теорія потреб А. Маслоу. Вчення Д. Макгрегора (Х і У). Характеристика нової школи науки управління або кількісної школи. Школа соціальних систем науки управління і розвиток системного підходу в менеджменті. Суть ситуаційних теорій і концепцій менеджменту і їх роль в розвитку теорії і практики управління на сучасному етапі. Основне значення наукових концепцій управління по цілях і за результатами. Зміст теорій адаптації і глобальної стратегії. Характеристика теорії "7-З" і теорії "Z".


Тема 4. ХАРАКТЕРИСТИКА І ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ


Поняття організації. Обов'язкові вимоги, що пред'являються до трудового формування, для того щоб воно могло вважатися організацією. Основні економічні і соціальні функції, що виконуються організацією незалежно від форм власності. Концепція життєвого циклу організації. Загальні характеристики організацій. Ресурси. Залежність від зовнішнього і внутрішнього середовища. Горизонтальний і вертикальний розподіл праці. Основні напрями вертикального розподілу праці. Ієрархія (піраміда) управління з диференціацією по рангу командної влади, компетенції прийняття рішень, авторитету, положенню. Види організацій в Україні. Формальна і неформальна організації. Причини, що спонукають людей вступати в неформальні відносини. Ознаки, що характеризують неформальні організації.


Тема 5. ПРИРОДА МЕНЕДЖМЕНТУ ВСЕРЕДИНІ ОРГАНІЗАЦІЇ


Внутрішньоорганізаційний менеджмент як координуюче начало. Внутрішнє середовище організації. Процес перетворення цілей в життя організації. Цілі, структура, задачі, технологія, кадри і їх взаємозв'язок.


Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття організаційної структури. Елементи в структурі управління організацією. Основні закони раціональної організації. Чинники, що впливають на організаційну структуру. Типи організаційних структур управління. Зв'язки, що існують в організаційних структурах. Лінійна структура управління. Функціональна організаційна структура. Лінійно-функціональна структура управління. Дивізіональна структура управління. Матрична структура управління, орієнтована на продукт. Матрична структура управління, орієнтована на продукт. Порівняння структур управління. Аналіз переваг і недоліків структур управління. Положення про підрозділи управління і посадові інструкції.


Тема 7. ПРОЦЕСИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ І УПРАВЛІННЯ


Зміст процесу управління. Цикл управління. Місце рішення в процесі управління. Поняття управлінських рішень. Види управлінських рішень. Структура і процес прийняття рішення. Чітко структуроване рішення. Слабо структуроване рішення. Зміст основних фаз прийняття і реалізації рішення. Розподіл повноважень на прийняття рішень. Наслідки делегування і централізації рішень. Методи прийняття рішень. Неформальні (евристичні) методи прийняття рішень. Колективні методи обговорення і прийняття рішень. ( "мозковий штурм", або "мозкова атака", метод Дельфи, кільцева система прийняття рішень - "кінгісьо" й інші). Кількісні методи прийняття рішень. Математичний інструментарій (економіко-математичні моделі і методи - ЕМММ). Класифікація ЕМММ. Ризик при прийнятті рішень. Інструментарій зниження впливу ризику.


Тема 8. ІНФОРМАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЯ В УПРАВЛІННІ


Поняття і значення інформації і комунікації. Зв'язок інформації з цілями і рішеннями. Схема інформаційного процесу. Критерії проектування інформаційних і комунікаційних систем. Класифікація інформаційних технологій. Управлінські інформаційні системи. Системи забезпечення прийняття рішення. Відмінності MIS і DSS. Експертні системи.


Тема 9. ПРИРОДА І СКЛАД ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття функцій управління. Класифікація функцій управління. Загальні функції управління. Конкретні функції управління. Співвідношення загальних і конкретних функцій менеджменту. Спеціальні функції управління. Основний зміст конкретних функцій управління фірмою.


Тема 10. ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття прогнозування. Прогнозування збуту. Метод думок журі керуючих. Метод сукупних думок працівників збуту. Метод очікуваних запитів споживачів. Математичні методи. Дедуктивний метод.


Тема 11. ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття планування. Етапи планування на підприємстві. Види планів. Стратегічне планування. Середовище планування. Планування нетрадиційної діяльності у вигляді проектів. Метод ключових подій. Метод поетапного планування. Діаграма Г. Гантта. Метод ПЕРТ. Метод окремих приростів. Планування непередбачених обставин.


Тема 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття організаційної діяльності. Три основних напрями в організаційній діяльності. Принципи організаційної діяльності. Норми керованості. Теорія Грайкунаса. Взаємовідносини між чіткістю формулювання задачі, повноваженнями і результатом роботи. Взаємовідносини повноважень. Лінійні і штабні (або апаратні) повноваження.


Тема 13. МОТИВАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Теорія потреб А. Маслоу. Теорія потреб Д. Мак-Клелланда. Теорія ERG. Двохфакторна теорія мотивації Ф. Герцберга. Теорія людського чинника Д. Мак-Грегора. Концепції Е. Шеїна. Теорія Z У. Оучи. Теорія очікувань В. Врума. Теорія справедливості. Поняття функції мотивації. Структура мотиву. Трудова мотивація. Мотиваційний процес. Чинники, що впливають на мотивацію. Зв'язок мотиваційних чинників. Мотиваційна структура підприємства.


Тема 14. КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття і етапи контролю. Етапи процесу контролю. Інформаційна сторона контролю. Вимоги, що пред'являються до систем контролю. Типи нормативів, що використовуються при контролі. Види управлінського контролю. Контроль ліберального і авторитарного керівника.


Тема 15. АНАЛІЗ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Місце аналізу в управлінському циклі. Аналіз внутрішнього середовища підприємства. Джерела інформації для аналізу внутрішнього середовища підприємства. Аналіз зовнішнього середовища підприємства. Джерела інформації для аналізу зовнішнього середовища підприємства. Маркетингові дослідження.


Тема 16. МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття методів менеджменту (управління). Адміністративні методи менеджменту. Організаційні, розпорядчі і дисциплінарні адміністративні методи менеджменту. Економічні методи менеджменту. Три рівні застосування економічних методів управління. Економічна мотивація персоналу. Соціально-психологічні методи менеджменту.


Тема 17. КОМПЛЕКТУВАННЯ МАЛИХ ГРУП


Поняття групи. Ефективність групи. Чинники, що визначають ефективність групи. Характеристики групи. Етапи процесу розвитку групи. Групові ролі. Задачі, що стоять перед групою. Зовнішнє середовище групи. Методи і технології взаємодії. Мотивація групи.


Тема 18. ПОДОЛАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОНФЛІКТІВ


Поняття про конфлікти в організаціях, їх суть, структура, зміст і типологія. Поняття про функціональні і дисфункціоналъні конфлікти, їх суть і зміст. Рівні конфлікту в організаціях. Характеристика внутрішньоособистісного, міжособистісного, внутрішньогрупового, групового і внутрішньоорганізаційного конфліктів. Основні причини виникнення і природа протікання конфлікту в організації. Поняття про методи управління конфліктом. Метод управління як спосіб запобігання і вирішення організаційних конфліктів. Зміст і характеристика структурних і міжособистісних методів управління конфліктом, їх взаємозв'язок, переваги і обмеження.


Тема 19. ОБРАЗ КЕРІВНИКА


Напрями вивчення особистих якостей керівника і його діяльності. Діяльність керівника. Три групи ролей, які повинен виконувати керівник. Переваги рольового підходу. П'ять (по Д.Адеру) проблем, що є типовими для більшості керівники стосовно власного часу. Особисті якості менеджера. Принципи впливу на підлеглих.


Тема 20. СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ


Поняття стилю управління. Традиційна класифікація стилів. Коротка характеристика авторитарного, демократичного, ліберального і анархічного стилів управління. Класифікація стилів в системі ГРІД. Додаткові стилі управління в системі ГРІД. Моделі адаптивного керівництва. Зміна ефективного стилю управління при зміні ситуації. Теорія життєвого циклу. Класифікація стилів в залежності від зрілості керованого колективу. Модель прийняття рішень Врума - Йеттона. П'ять стилів управління в залежності від того, наскільки керівник дозволяє підлеглим брати участь в прийнятті рішень.


Тема 21. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА


Суть організаційної культури, її структура і зміст. Організаційна культура як основа життєвого потенціалу організації, як стійка система цінностей, норм, принципів, стандартів, зразків поведінки, життя і діяльності людей в організації. Формування, підтримка і зміна організаційної культури - важлива задача менеджменту організації. Вплив культури на організаційну ефективність. Рівні культури. Національне в організаційній культурі. Характеристика основних моделей організаційної культури. Відповідність культури організації прийнятій стратегії. Підходи до зміни впливу культури. Типологія організаційних обрядів. Основні способи управління організаційною культурою і їх характеристика. Принципи управління організаційною культурою "зверху" і "знизу", їх суть. Зміст основних вимог до менеджерів по управлінню організаційною культурою.

Схожі:

Навчально -тематичний план iconЗміст с. Вступ Навчально тематичний план вивчення дисципліни «Історія України»
Навчально тематичний план вивчення дисципліни «Історія України»
Навчально -тематичний план iconНавчально-тематичний план (специальність біологія)

Навчально -тематичний план iconНавчально-тематичний план з курсу Інноваційні навчально-виховні технології
«Інноваційні навчально-виховні технології (у фізико-математичних дисциплінах)»
Навчально -тематичний план iconНавчально-тематичний план з курсу Інноваційні навчально-виховні технології
«Інноваційні навчально-виховні технології (у фізико-математичних дисциплінах)»
Навчально -тематичний план iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації з напряму «Управління навчальним закладом»

Навчально -тематичний план iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації з напряму «Управління навчальним закладом»

Навчально -тематичний план iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації з напряму «Інформаційні технології у викладацькій діяльності»

Навчально -тематичний план iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації з напряму «Інформаційні технології у викладацькій діяльності»

Навчально -тематичний план iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації з напряму «Педагогіка вищої школи» (гуманітарного профілю)

Навчально -тематичний план iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації з напряму «Педагогіка вищої школи» (технічного профілю)

Навчально -тематичний план iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації з напряму «Педагогіка вищої школи» (гуманітарного профілю)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи