1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту icon

1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту
Скачати 99.57 Kb.
Назва1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту
Дата11.09.2012
Розмір99.57 Kb.
ТипДокументи

Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н

по видах занять з курсу "Основи менеджменту"Найменування розділів і темЛекції


Практичні


Самостійна

робота


1

2

3

4

Тема 1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту.

Тема 2. Організації. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації.

Тема 3. Функції менеджменту.

Тема 4. Планування як функція менеджменту. Стратегічне планування.

Тема 5. Організація взаємодії як функція менеджменту.

Тема 6. Мотивація як функція менджменту.

Тема 7. Контроль як функція менеджменту.

Тема 8. Сутність методів менеджменту та їхня классифікація.

Тема 9. Комунікації у менеджменті.

Тема 10. Прийняття рішень у менеджменті.

Тема 11. Методи прийняття управлінських рішень у менеджменті.

Тема 12. Управління колективами працівників.

Тема 13. Управління конфліктами, перемінами та стресами.

Тема 14. Соціальна відповідальність та соціальна етика у менеджменті.

Тема 15. Керівництво та організації.

Тема 16. Організація управлінської праці.


2

2


2

4


2

2

2

2

2

2

2


2

2

2


4

2


2


4


2

2

2

2

2

4

2


2

2

2


4

210


8

8

8


8

10


10

8Разом: 140

36

34

70

^ ПРОГРАМА К У Р С У


Тема 1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту.

Зміст понять “управління” та “менеджмент”. Основні категорії менеджменту. Менеджери та підприємці, роль менеджера за Мінцбергом, відмінності між менеджером та підприємцем (бізнесменом). Рівні управління, групи менеджерів (управлінців). Історія формування науки про менеджмент, розвиток управлінської науки в Україні. Предмет курсу “Основи менеджменту”.


^ Тема 2. Організації. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації.

Поняття організації, формальні та неформальні, прості та складні організації Організації як система, керуюча та керована підсистеми. Загальні риси організації. Внутрішнє середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних. Зовнішнє середовище організації, фактори прямої та непрямої дії. Значення фактора міжнародного оточення, способи проникнення на міжнародні ринки. Оцінка факторів зовнішнього середовища. Види організацій в Україні.


^ Тема 3. Функції менеджменту.

Поняття функцій менеджменту, їхня роль в управлінні. Класифікація функцій менеджменту за Файолем, Месконом, Альбертом та Хедоурі. Характеристика основних (загальних) та часткових (спеціальних) функцій менеджменту, зв’язок між ними. Класифікація функцій менеджменту за ознаками: участь у процесі управління, об’єкт управління, елементи виробничо-господарської діяльності.


^ Тема 4. Планування як функція менеджменту. Стратегічне планування.

Сутність планування, його види та їхній взаємозв’язок. Поняття стратегічного планування, схематична модель стратегічного планування Мескона, Альберта та Хедоурі. Визначення місії та цілей організації. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища. Управлінське дослідження сильних та слабких сторін організації. Аналіз стратегічних альтернатив; підходи Ігора Ансоффа. Вибір стратегії. Планування реалізації стратегії на засадах застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика, процедури, правила. Бюджет, формування систем показників, управління за цілями. Характеристика окремих аспектів реалізації стратегій в США та Японії. Оцінка стратегії. Бізнес-планування.


^ Тема 5. Організація взаємодії як функція менеджменту.

Поняття організації взаємодії, поділ організації на підрозділи, визначення взаємовідносин, повноважень. Делегування, відповідальність, повноваження. Класична концепція передачі повноважень, концепція обмежених повноважень. Лінійна та функціональні повноваження, скалярний ланцюг. Ефективність лінійних повноважень. Види функціональних повноважень, типи апарату управління. Причини небажання керівників делегувати повноваження і відмови підлеглих від відповідальності за Ньюменом. Побудова організації, організаційне проектування. Види організаційних структур управління, склад організаційної структури. Класифікація організаційних структур управління. Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані організаційні структури управління: лінійно-штабні, лінійно-функціональні, бюрократичні (раціональної бюрократії, дивізійно-продуктивні, споживчі, територіальні), адаптивні (проектні, матричні, програмно-цільові, координаційні), конгломератні. Принципи побудови різноманітних структур управління. Централізація і децентралізація. Проектування організаційних структур управління за допомогою ограніграм (за викладом Дж.Обер-Кріє). Спеціалізовані повноваження. Залежність кількості контактів менеджера від чисельності підлеглих. Організаційні структури управління підприємством, товариством та іншими формами підприємницької діяльності. Організаційні структури управління цехом, виробничою дільницею, відділом.


^ Тема 6. Мотивація як функція менджменту.

Поняття мотивації, вклад українських вчених у розвиток теорій мотивації. Потреби і винагороди. Класифікація мотиваційних теорій. Змістовні та процесійні теорії. Теорія потреб Тугай-Барановського. Ієрархія потреб Маслоу. Теорія потреб Мак-Клеланда. Двофакторна теорія Герцберга. Теорія очікувань Врума. Теорія справедливості. Комплексна процесійна теорія Портера-Лоумера. Матеріальне стимулювання праці. Тарифна ставка. Форми та системи оплати праці. Преміювання. Формування та управління системами матеріальних стимулів праці.


^ Тема 7. Контроль як функція менеджменту.

Поняття, зміст та види контролю. Об’єктивність та необхідність контролю, мета контролю. Попередній, поточний та остаточний контроль. Зворотній зв’язок при контролі. Процес контролю. Забезпечення ефективності контролю, впровадження інформаційно-управлінської системи контролю. Системи контролю виробничих процесів.


^ Тема 8. Сутність методів менеджменту та їхня классифікація.

Сутність методів менеджменту та їхня класифікація. Економічні методи менеджменту: довго-, середньо- та короткострокові техніко-економічні плани, економічні стимули, податки, фінанси, кредит, бюджет, ціни. Адміністративні методи менеджменту: організаційні, розпорядчі, дисциплінарні дії. Соціально-психологічні методи менеджменту: соціальні плани, моральні стимули, методи формування колективів та соціально-психологічного клімату у колективі. Взаємозв’язок функцій та методів менеджменту.


^ Тема 9. Комунікації у менеджменті.

Сутність комунікацій та їхні види (за Месконом, Альбертом та Хедоурі). Інформація, її види та роль у менеджменті (підходи Ігора Ансоффа). Документація та діловодство, документообіг. Графіки та їхня роль у менеджменті. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Схематична модель комунікаційного процесу. Удосконалення міжособових комунікацій. Удосконалення організаційних комунікацій.


^ Тема 10. Прийняття рішень у менеджменті.

Сутність та класифікація управлінських рішень за такими ознаками, як: сфера охоплення, тривалість дії, рівень прийняття, характер розв’язуваних задач, способи обгрунтування, способи прийняття. Умови прийняття управлінських рішень: право, повноваження, відповідальність, обов’язковість, компетентність. Виборка управлінських рішень. Моделі Ігора Ансоффа. Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень. Середовище прийняття рішень. Інформаційні обмеження при прийнятті рішень.


^ Тема 11. Методи прийняття управлінських рішень у менеджменті.

Сутність оптимізації рішень у менеджменті. Зміст “науки управління”. Функції оптимізації управлінських рішень. Прикладне призначення “науки управління”. Оптимізація рішень шляхом застосування наукового методу, системної орієнтації та моделювання. Сутність моделювання, види моделей. Процес побудови моделей. Похибки при моделюванні. Способи моделювання. Теорія ігор. Теорія черг. Моделювання управління запасами. Лінійне програмування. Імітаційне моделювання. Дерево рішень, сіткове моделювання. Економічний аналіз, балансовий метод. Платіжна матриця. Формальні та неформальні методи прогнозування.


^ Тема 12. Управління колективами працівників.

Формальні та неформальні групи (колективи).Групи керівників, цільові групи, комітети. Види та значення комітетів. Види та роль неформальних груп. Зміст та результати хоторнського експерименту Мейо. Відмінності між формальними та неформальними групами. Ефективне керівництво неформальними групами. Рекомендації щодо проведення зборів, фактори позитивного впливу на групи працівників.


^ Тема 13. Управління конфліктами, перемінами та стресами.

Природа конфлікту та управління конфліктною ситуацією в організації. Внутрішньоособистий конфлікт. Міжособистий конфлікт. Конфлікт між особою та групою. Міжгруповий конфлікт. Причини конфліктів, методи їхнього розв’язання. Очікувані наслідки від управління конфліктами. Природа організаційних перемін та управління ними. Модель управління організаційними перемінами Грейнера. Заходи щодо подолання опору перемінам. Сутність організаційного розвитку. Характеристики основ складових організаційного розвитку. Заходи щодо здійснення організаційного розвитку. Природа та управління стресами. Фактори, які викликають стреси. Етапи виникнення стресу. Види почуттів, які формують стреси. Підходи Анатолія Косенка. Механізм управління стресами.


^ Тема 14. Соціальна відповідальність та соціальна етика у менеджменті.

Сутність юридичної та соціальної відповідальності. Недоліки та переваги соціальної відповідальності. Сутність та значення етичної поведінки. Причини неетичної діяльності. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.


^ Тема 15. Керівництво та організації.

Поняття та загальна характеристика керівництва. Блейк, Моутон, Терещенко та ін. про керівництво. Лідерство, вплив, влада. Форми влади. Законодавча, виконавча, судова форми влади. Влада на засадах примусу. Влада на засадах забезпечення винагород. Експертна влада. Еталонна влада. Законна влада. Вплив через перевиконання та залучення працівників до управління. Теорії лідерства. Підхід із позицій особистих якостей. Підхід із позицій поведінки. Ситуаційний підхід. Стилі керівництва: автократичний, демократичний, ліберальний. Керівництво, яке зосереджується на роботу і на людину. Чотири системи Лайкера. Система керівництва через структуру і увагу до підлеглих. Управлінська гратка Блейка та Моутона. Ситуаційна модель керівництва Фідлера. Підхід “шлях-ціль” Мітчела та Хауса. Теорія життєвого циклу Хорсі та Бланшара. Модель прийняття рішень керівником Врума-Йєттона. Адаптивне керівництво. Особливості японської системи керівництва, система Кадзума Татеїсі. Німецька система “смертних гріхів” Вольфганга Хойєра. Підходи до керівництва українського економіста Валерія Терещенка.


^ Тема 16. Організація управлінської праці.

Особливості управлінської праці. Види управлінської діяльності, професії менеджерів. Напрями організації управлінської праці. Організація та обслуговування робочих місць менеджерів та інших категорій працівників. Поділ та кооперація управлінської праці. Упровадження передових методів управлінської праці. Нормалізація умов управлінської праці. Нормування управлінської праці. Організація оплати управлінської праці. Підвищення кваліфікації управлінських працівників. Оцінка ефективності управлінської праці.


Література

до навчального плану курсу "Основи менеджменту"


 1. Андрушків Б.М. Основи теорії та практики управління. - Львів, 1993.

 2. Білоус О.Г., Панченко Є.Г. Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність. - К., 1992.

 3. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М.: Дело, 1991.

 4. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. - К., 1993.

 5. Грэйсон Дж. Мл., О`Делл К. Американский менеджер на дороге ХХІ века. - М.: Экономика, 1991.

 6. Гурне Б.Державне управління. - К., 1993.

 7. Герчикова Ч.Н. Менеджмент. - К, 1994.

 8. Косенко А. Кодекс поведінки при стресі. (Урядовий кур’єр. 1994. 22 лютого).

 9. Корнаї Я. Шлях до вільної економіки. Відхід від соцсистеми; угорський приклад. - К., 1991.

 1. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. - Львів., 1995.

 1. Маккей Х. Как уцелеть среди акул. (Определить конкурентов в умении продавать, руководить, стимулировать, заключать сделки). - М., 1992.

 1. Мэскон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 1997.

 1. Моторин Р.М. Наука управляти: з історії менеджменту. - К., 1993.

 1. Розпутенко І. Управління державними видатками в перехідних економіках. - К., 1993.

 1. Розанова В.А. Психология управления. - М., 1997.

 1. Скворцов Н.Н., Назимова Н.К. Теория и практика менеджмента: зарубежный опыт. - К., 1992.

 1. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. - К., 1993.

 1. Третяк В.И., Платонов С.И. Менеджеру о менеджменте. - К., 1995.

 1. Татенси К. Вечный дух предпринимательства. - К., 1992.

 1. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. - М., 1989.

 1. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как завести собственное дело и добиться успеха. - М., 1992.

 1. Шалушкин И.Ю. Основы менеджмента и бизнеса. - М., 1995.

 1. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. - М., 1997.

 1. Щекин Г.В. Практическая психология менеджера. - М., 1995.

 1. Якокка Л. Карьера менеджера. - М.: Прогресс, 1991.

Схожі:

1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту iconКиєво-могилянська академія”
Тема Історія становлення та розвитку сучасного менеджменту (лекцій 4 години)
1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту iconМенеджмент персоналу (екз питання) Роль І значення менеджменту персоналу як науки
Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, види, зміст І методологія
1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту iconТема Лекції
Поняття І роль біостатистики як основної складової системи доказової медицини, історія розвитку та значення для практики охорони...
1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту iconТематичний план лекцій
Поняття І роль біостатистики як основної складової системи доказової медицини, історія розвитку та значення для практики охорони...
1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту iconПлан роботи проблемної групи «Історія становлення української преси»
Обґрунтування: проблемна група “Історія становлення української преси” покликана досліджувати особливості розвитку української преси,...
1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту iconП 2 лан Вступ Історія створення та функціонування Роменського міського громадського банку
Роль кредитних товариств, позичково-ощадних кас в розвитку господарства Роменського повіту
1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту icon1 вступ 4 2 розподіл навчальних годин з дисципліни «історія менеджменту» 5 3 зміст дисципліни 5
Навчальна програма розроблена для студентів денної та заочної форми навчання та поєднує в собі робочу програму курсу, завдання та...
1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту iconКонтрольні питання по дисципліні "Основи менеджменту"
Сутність І зміст терміну "менеджмент", основні види менеджменту та їх характеристика
1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту iconФормат опису модуля
Зміст І призначення основних комп’ютерних дисциплін, історія виникнення І розвитку програмної інженерії, апаратне та програмне забезпечення...
1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту iconЗміст лекції згідно робочої програми
Роль детоксикаційної, загальнозміцнювальної та стимулювальної терапії. Боротьба з потягом. Роль психотерапії та соціотерапії. Терапія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи