1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави icon

1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Скачати 189.92 Kb.
Назва1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Дата11.09.2012
Розмір189.92 Kb.
ТипДокументи

Анотація

Мета дисципліни - надати студентам знання з основ побудови податкової роботи. Податкова система відображає відносини між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, - з другого, з приводу формування державних централізованих фінансових ресурсів. Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві, так і на фінансовий стан держави.

Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н

по видах занять з курсу "Податкова система"

(перепідготовка)Найменування розділів і темЛекції


Прак-тичніІндиві-дуальні


Самостійна

робота


1

2

3

4

5

Тема 1. Сутність та види податків

Тема 2. Податкова система і податкова політика держави

Тема 3. Організація податкової служби і податкової роботи

Тема 4. Ухилення від податків та їх перекладання

Тема 5. Податок на добавлену вартість

Тема 6. Акцизний збір

Тема 7. Мито

Тема 8. Прибуткове оподаткування підприємств та організацій

Тема 9. Прибуткове оподаткування населення

Тема 10. Плата за ресурси

Тема 11. Плата за землю

Тема 12. Майнове оподаткування

Тема 13. Державне мито

Тема 14. Місцеві податки та збори

Тема 15. Неподаткові платежі в бюджет


2

-

-

2

3

1

2

2

3

1

1

1

-

-

2

-

2

2

-

1

1

-

-

4

-

-

-

2

4

-

теми

1-4

2 год.


теми

5-9

2 год.


теми

10-15

4 год.


2

2


-


2


2Разом: 54

20

16

8

10


ПРОГРАМА курсу

^ Тема 1. Сутність та види податків

Сутність податків. Податки в системі доходів державного бюджету. Податки та інші форми платежів до бюджету: плата, внески та відрахування, збори. Визначення податків, їх ознаки.

Функції податків, механізм її реалізації. Податки як основа фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрями податкового регулювання економіки й соціальної сфери. Співвідношення функцій різних видів податків.

Термінологія оподаткування. Елементи податку: суб’єкт (платник) і носій, об’єкт оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка і квота. Методи побудови податкових ставок. Тверді й процентні ставки. Види процентних ставок: пропорційні, прогресивні та регресивні, їх комбінації. Проста й складна прогресії оподаткування.

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом на прямі та непрямі. Класифікація податків за економічною ознакою об’єкта оподаткування - податки на доходи, капітал і споживання. Класифікація за ознакою органів державної влади, які їх встановлюють, - загальнодержавні й місцеві податки. Класифікація податків залежно від способу їх стягнення - розкладкові й окладні.

Види прямих податків. Реальні податки: поземельний, подомовий, промисловий, податок на грошовий капітал. Особисті податки: подушний, прибутковий, майновий, на спадщину і дарування. Прибутковий податок як основний вид прямих податків. Прибуткове оподаткування юридичних і фізичних осіб. Переваги і недоліки прямих податків, проблеми їх справляння. Регулюючий механізм окремих видів прямих податків.

Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито. Акцизи, їх види. Види й призначення мита, митна політика. Податок на добавлену вартість як сучасна форма непрямого універсального оподаткування. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі.


^ Тема 2. Податкова система і податкова політика держави

Наукові основи побудови податкової системи. Податки в системі державних доходів. Порядок і методи формування державних доходів. Податковий метод формування державних доходів як елемент правової держави в умовах ринкової економіки. Податки і формування бюджету.

Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. Оптимізація співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями податків, між різними видами податків. Фактори, що визначають структуру податкової системи.

Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Рівень централізації валового національного продукту в бюджеті, його залежність від обсягу і характеру функцій держави. Вплив рівня централізації валового національного продукту в бюджеті на рівень оподаткування.

Права й відносини власності як юридична основа встановлення податків. Форми власності і їх вплив на вибір форм і об'єктів оподаткування. Особливості оподаткування суб'єктів різних форм власності.

Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту. Ідеали оптимального оподаткування: економічна ефективність і соціальна справедливість. Податки як інструмент фінансового регулювання розвитку суспільства. Рівноцінність в оподаткуванні різних суб’єктів.

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики. Аксіоми і принципи податкової політики. Дотримання соціальної справедливості при справлянні податків. Рівнонапруженість в оподаткуванні всіх платників. Економічна ефективність податкової системи: ефективність податкової роботи та дієвість податкових інструментів впливу на соціально-економічний розвиток. Стабільність та гнучкість податкової політики, їх взаємозв'язок.

Особливості податкової політики в період переходу до ринкових відносин. Суть податкового регулювання ринку. Етапи встановлення ринкової економіки і характер податкової політики на кожному з них. Податкове стимулювання роздержавлення власності й приватизації.

Податковий вплив на ціни в умовах розбалансування ринку в перехідний період. Податкові важелі обмеження попиту та стимулювання інвестицій. Податкова політика в умовах дефіцитності бюджету та інфляції.

Податкова система в Україні, основні етапи її становлення. Склад та структура податкової системи України, законодавчі акти, що її регламентують. Принципи побудови податкової системи України, їх реалізація. Податкова політика України в сучасних умовах.


^ Тема 3. Організація податкової служби і податкової роботи

Податкова служба держави, склад податкової служби України. Законодавство України про податкову службу. Організаційна структура та функції державної податкової адміністрації. Права й відповідальність працівників державних податкових адміністрацій, їх персональні звання. Соціальний статус працівників державних податкових адміністрацій.

Основи та організація податкової роботи, її основні елементи. Залежність рівня податкової роботи від чіткості податкової політики і налагодженості податкової служби держави.

Правове регламентування встановлення податків. Законодавчі акти Верховної Ради. Інструктивне забезпечення справляння податків. Вимоги до законодавчих актів та інструктивних документів, що регулюють оподаткування.

Облік платників і надходжень податків. Порядок реєстрації платників, облікові документи. Облік надходжень податків, облікові реєстри. Контроль за своєчасним надходженням податків. Комп'ютеризація облікової та контрольної роботи.

Порядок і форми розрахунків з бюджетом. Встановлення методики обчислення податків. Форми розрахунків: авансові платежі за перерозрахунки, розрахунки за фактичними показниками.

Суб'єкти обчислення податку і контрольної роботи. Способи утримання податків: сплата податків у джерела і за декларацією. Централізовані й децентралізовані, готівкові і безготівкові способи розрахунків. Відповідальність платників за своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом і за подання декларацій.


^ Тема 4. Ухилення від податків та їх перекладання

Поняття ухилення від податків. Види ухилення від податків. Приховування доходів та інші форми податкових зловживань. Особливості ухилення від податків у сфері тіньової економіки. Можливості ухилення від сплати з різних видів податків. Боротьба з ухиленням від сплати податків.

Сутність та форми перекладання податків. Перекладання непрямих податків. Напрямки і способи перекладання прямих податків. Фактори, що впливають на процес і результати перекладання податків.

Ухилення від податків у сфері міжнародного бізнесу та його напрямки. Проблеми подвійного оподаткування міжнародного бізнесу та способи його усунення.


^ Тема 5. Податок на добавлену вартість

Сутність податку на добавлену вартість, його зародження та розвиток. Передумови впровадження податку на добавлену вартість в Україні.

Платники і ставки податку на добавлену вартість. 0б'єкт оподаткування, особливості його визначення у різних галузях.

Податок на добавлену вартість як ціноутворюючий фактор. Методика включення податку в ціни товарів, робіт і послуг.

Пільги по податку на добавлену вартість. Пільги для окремих товарів, робіт і послуг. Пільги для окремих платників. Направленість пільг і їх дія.

Порядок обчислення податку на добавлену вартість. Два методи обчислення податку: нетто-податок і сальдовий, їх характеристика і передумови користування. Облік податку у платників.

Строки сплати податку на добавлену вартість. Розрахунки з бюджетом. Декларації з податку на добавлену вартість, їх зміст, порядок складання і подання у податкову адміністрацію. Строки подання декларацій.

Особливості обчислення та сплати податку платниками різних галузей по різних видах операцій та угод.


^ Тема 6. Акцизний збір

Акцизний збір як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного оподаткування в Україні. Платники акцизного збору, об'єкт оподаткування. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору.

Порядок включення акцизного збору у ціну товарів. Методика обчислення сум акцизного збору, що підлягають сплаті до бюджету. Пільги по податку.

Строки сплати акцизного збору та подання декларацій.


Тема 7. Мито

Мито як джерело доходів бюджету, митна політика. Термінологія митної справи: митна територія та митний контроль, ввезення, вивезення та транзит товарів, митна декларація і декларанти.

Платники і ставки мита. Порядок сплати мита. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Справляння мита та порядок його перерахування в бюджет.

Інші митні доходи держави.


^ Тема 8. Прибуткове оподаткування підприємств та організацій

Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств та організацій. Варіанти прибуткового оподаткування підприємств та організацій: податок на дохід і податок на прибуток. Податок на прибуток (дохід) підприємств як форма корпоративного прибуткового оподаткування. Передумови, переваги й недоліки застосування податку на дохід чи податку па прибуток, єдність і відмінності між цими видами прибуткового оподаткування.

Платники і ставки податку на прибуток. Об'єкт оподаткування. Порядок визначення прибутку як об'єкта оподаткування, його економічний зміст і кількісна визначеність. Валові доходи й валові затрати підприємств як основа визначення прибутку, їх склад.

Пільги з податку на прибуток, види пільг, їх направленість та регулююче призначення. Умови застосування окремих пільг.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. Авансові платежі, їх строки і порядок встановлення. Проблеми визначення авансових платежів, їх вплив на фінансовий стан платників та доходи бюджету, і його виконання.

Строки й порядок розрахунків з податку за фактичними даними на основі бухгалтерської звітності платників. Форми розрахункових документів, порядок їх заповнення. Перерозрахунки з бюджетом по податку на прибуток за фактичними звітними даними.

Особливості прибуткового оподаткування платників різних галузей і форм власності, окремих видів доходів.


^ Тема 9. Прибуткове оподаткування населення

Прибутковий податок з громадян як форма індивідуального прибуткового оподаткування. Прибутковий податок у системі оподаткування населення. Основи прибуткового оподаткування населення. Встановлення неоподатковуваного доходу і неоподатковуваного мінімуму. Види ставок прибуткового оподаткування населення, переваги й недоліки пропорційних. прогресивних та регресивних шкал ставок. Виділення видів доходів і категорій платників. Уніфікований та диференційований підходи до видів доходів і категорій платників.

Оподатковувані й неоподатковувані доходи. Побудова шкали ставок оподаткування. Пільги по прибутковому податку з громадян.

Оподаткування доходів від роботи за наймом. Платники податку. Порядок обчислення, утримання й перерахування податку з доходів за місцем основної роботи. Порядок сплати податку з доходів, отриманих не за місцем основної роботи, подання інформації в податкові органи. Декларація про доходи, терміни її подання в податкові адміністрації. Проведення обчислення сум прибуткового податку за сукупним річним доходом, перерозрахунки з бюджетом. Відповідальність платників за своєчасність, подачі декларацій і їх достовірність, штрафні санкції за порушення податкового законодавства.

Особливості оподаткування авторських гонорарів і винагород. Оподаткування за наявності основного місця роботи. Оподаткування авторських гонорарів як основних видів доходів за відсутності місця основної роботи. Порядок обчислення, утримання й перерахування в бюджет податку з авторських гонорарів і винагород.

Оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності за наявності та відсутності прав юридичної особи. Оподатковуваний дохід. Порядок начислення податку за прогнозними розрахунками оподатковуваного доходу. Строки та порядок внесення авансових платежів. Декларація про фактично отримані доходи, строки та порядок її подання, порядок перерозрахунків по податку.


^ Тема 10. Плата за ресурси

Основи і мета встановлення плати за ресурси. Державна власність на ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання. Принципи встановлення плати за ресурси: обов'язковість і однократність. Обов'язковість і однократність плати за ресурси як передумова встановлення реальної собівартості. Плата за ресурси як інструмент впливу на економічне та раціональне використання ресурсів.

Види плати за ресурси, побудова ставок і визначення платників.

Лісовий дохід, його сутність і призначення. Державний лісовий фонд і порядок його використання. Види лісового доходу. Попенна плата. Такси попенної плати і ознаки її диференціації. Порядок видачі дозволу на рубку деревини, лісорубочний ордер і білет. Плата за другорядні лісові користування та інші види лісового доходу.

Плата за воду, що забирається із водогосподарських систем, її платники. Лімітування забору води і побудова тарифів плати за воду. Строки сплати за воду та звітність платників.

Плата за розробку корисних копалин (мінеральні ресурси), її платники. Перелік ресурсів, за які стягується плата. Ставки плати, порядок обчислення та сплати за мінеральні ресурси, звітність платників.


^ Тема 11. Плата за землю

Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і регулювання розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі. Форми плати за землю: орендна плата та земельний податок.

Основи побудови земельного податку: платники, об'єкт оподаткування, ставки. Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження та якісних характеристик.

Земельний податок із земель сільськогосподарського призначення. Порядок встановлення ставок податку. Нарахування податку, порядок і строки його сплати, санкції за порушення податкового законодавства.

Земельний податок на землі несільськогосподарського призначення. Порядок встановлення ставок податку. Розрахунки з бюджетом: порядок і строки сплати, санкції за несвоєчасність розрахунків з бюджетом.


^ Тема 12. Майнове оподаткування

Майнове оподаткування і його значення в сучасних умовах. Види майнового оподаткування.

Податок з власників транспортних засобів, його платники. Види транспортних засобів, що підлягають оподаткуванню. Ставки податку. Порядок сплати податку підприємствами і громадянами. Звітність підприємств по податку з власників транспортних засобів, її перевірка.

Податок на нерухоме майно. Платники, об'єкт оподаткування, ставки податку, терміни сплати і порядок зарахування до бюджету.


^ Тема 13. Державне мито

Державне мито, його сутність і види. Побудова ставок державного мита. Перелік операцій і послуг, з яких стягується державне мито, його ставки. Порядок сплати державного мита і його перерахування в бюджет. Контроль податкових інспекцій у сфері стягнення державного мита.


^ Тема 14. Місцеві податки та збори

Склад місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення, законодавство України про місцеве оподаткування.

Податок на промисел, його призначення. Платники податку, порядок визначення суми податку та її сплати. Податок з реклами та комунальний податок.

Місцеві збори: готельний; за парковку автомобілів; ринковий; за видачу ордера на квартиру; з власників собак; курортний; за участь у бігах на іподромі; за виграні на бігах з осіб, що беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; за право використання місцевої символіки; за право проведення кіно- і телезйомок; за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей; за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон; за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі.


^ Тема 15. Неподаткові платежі в бюджет

Характер, призначення і бюджетна роль інших платежів. Групи і види інших платежів.

Надбавки до цін на телевізори і радіоприймачі, їх величини, порядок включення до цін і перерахування в бюджет.

Доходи бюджету від реалізації майна, що перейшло у власність держави згідно з діючим законодавством і вироками судів.

Збори митного характеру, що стягуються різними державними структурами.

Штрафні санкції, що направляються в бюджет.

ЛІТЕРАТУРА

до курсу “Податкова система”

 1. Конституція України. - К.: Феміна,. 1996.

 2. Закон України “Про власність” /Відомості Верховної Ради України. - 1991.—№20.

 3. Закон України “Про підприємства в Українській РСР” //Голос України. - 1991. - 9 травня.

 4. Закон України “Про господарські товариства” //Відомості Верховної Ради України. - 1991. — №49.

 5. Закон України “Про аудиторську службу” //Голос України. - 1993. - 29 трaвня.

 6. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу України” //Урядовий кур’єр. - 1993. - №33-34.

 7. Закон України “Mитний кодекс України” //Голос України. - 1992. - 25 березня.

 8. Закон України “Про податкову службу в Україні” (1994).

 9. Закон України “Про підприємництво” //Відомості Верховної Ради України. — 1991. - № 14.

 1. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” //Урядовий кур'єр. — 1997. —- .№50-51.

 1. Закон України “Про податок на добавлену вартість” (1997).

 1. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” //Урядовий кур'єр. - 1997. №105-106.

 1. Декрет Кабінету Міністрів України “Про податок на промисел”.

 1. Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” від 20 травня 1993.

 1. Податкова система України /За ред. В.М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.

 1. Нікбахт Е., Гропелі А. Фінанси: Пер. з англ. — К.: Вік, Глобус, 1992.

 1. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. Посібник. — К.: Либідь, 1993.

 1. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава - податки — бізнес.—К.: Либідь, 1992.
Схожі:

1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави iconСутність та види податків
Довгалюк В.І., Єрмоленко Ю. Ю. Податкова система: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с
1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави iconПитання до іспиту з дисципліни “податкова система”
Економічна сутність податків, їх роль в забезпеченні держави фінансовими ресурсами та в системі фінансового регулювання
1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави iconЛекція податки І податкова система економічна сутність податків, їх призначення І функції
Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток І зміна форм державного устрою...
1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Державні доходи. Податки та податкова система. Принципи організації податкової системи та її функції. Види податків. Державний кредит...
1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави iconПодаткова застава
Податкова застава спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк
1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Фінанси І кредит»
Державні доходи. Податки та податкова система. Принципи організації податкової системи та її функції. Види податків. Державний кредит...
1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи