Робоча програма з дисципліни \" операційний менеджмент\" для студентів напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\" icon

Робоча програма з дисципліни " операційний менеджмент" для студентів напряму підготовки 0502 "Менеджмент"
Скачати 163.32 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни " операційний менеджмент" для студентів напряму підготовки 0502 "Менеджмент"
Дата11.09.2012
Розмір163.32 Kb.
ТипРобоча програма


КИЇВСЬКИЙ Інститут інвестиційного менеджменту


Робоча програмаз дисципліни “операційний МЕНЕДЖМЕНТ”

для студентів напряму підготовки 0502 “Менеджмент”


Затверджено Рекомендовано

науково-методичною радою кафедрою менеджменту

інституту

Протокол № ___ від ______ 200__р. Протокол № ___ від ______200__р.


КИЇВ – 2005

ВСТУП


Конкурентоспроможність будь-якого підприємства як на внутрішньому так і зовнішньому ринках завжди буде залежати не тільки від забезпеченості його сучасним обладнанням, технологією (в тому числі комп’ютерами), але й від рівня кваліфікації керівних кадрів, в першу чергу менеджерів виробництва усіх рівнів, від того на скільки добре вони опанували нові ринкові підходи до роботи підприємства: виробничий, операційний, стратегічний, інноваційний менеджмент в поєднанні з діловим підприємництвом, соціальною відповідальністю перед виробничим колективом, споживачами тощо.

Виробничий менеджмент є однією із складових частин управління діяльністю підприємств. В останні роки виробничий (операційний) менеджмент зазнав значних змін та в теперішній час набув великого значення для бізнесу. Сучасні вимоги до оновлення бізнесу, підвищення якості продукції, швидко змінюючихся умов конкуренції та забезпечуючих процесів, а також спільний погляд на проблеми управління свідчать про те, що правильне управління операціями є необхідною умовою для успішної роботи та виживання будь-якої фірми. Це значить, що вивчення стратегії та функцій виробничого (операційного) менеджменту є невід'ємною частиною якісного навчання у сфері бізнесу.

Виробничий (операційний) менеджмент являється сферою діяльності, в якій наука управління людьми поєднується з різними способами використання новітніх технологій. Основна його мета полягає в розробці та використанні максимально ефективних методів та інструментів створення благ для забезпечення споживачів якісною продукцією та послугами.

Мета курсу “Виробничий менеджмент” надбання студентами:

 • усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якого підприємства, через що спеціалісту в галузі управління потрібно докорінне знання основ та категорійного апарату виробничого (операційного) менеджменту;

 • теоретичних знань в області управління операційною системою підприємства;

 • уміння розробляти операційну стратегію підприємства;

 • вміння обгрунтовувати рішення щодо підтримки належного режиму поточного функціонування підприємства (практичних навичок розробки планів виробництва продукції по підрозділам і робочим місцям, оптимізації потреби в матеріально-технічних ресурсах, розробки раціональних планів використання матеріалів, управління собівартістю продукції);

 • вміння здійснювати управління якістю, виробничими запасами, виробничою інфраструктурою підприємства, регулювання виробничої діяльності підприємств тощо.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін “Менеджмент”, “Економіка підприємства”, “Економіко-математичне моделювання”, “Маркетинг” та інших.

Програма розрахована на 32 години аудиторних занять (20 годин лекцій, 12 годин практичних занять) та 76 годин позааудиторних занять, всього 108 годин. По закінченні вивчення дисципліни студенти складають іспит.

Тематичний план курсу
^
“операційний менеджмент”

№ п/п

Назва тем

Кількість годин

лекцій

практ. роботи

індивід. роботи

самост. роботи

всього

1.

Виробничий менеджмент як різновид функціонального менеджменту


1


-


1


5


7

2.

Операційна стратегія

1

-

1

6

8

3.

Операційна система організації


1


2


1


5


9

4.

Операційна діяльність підприємства


3


2


2


8


15

5.

Управління процесом проектування операційної системи


3


2


3


8


16

6.

Планування випуску продукції в умовах ринку


3


2


2


8


15

7.

Управління поточним функціонування операційної системи


4


2


2


8


16

8.

Управління якістю продукції

2

-

2

6

10

9.

Управління виробничою інфраструктурою підприємства


2


2


2


6


12

Всього


20

12

16

60

108

^ ПРОГРАМА КУРСУ


Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального

менеджменту.

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об’єктивні закономірності управління виробництвом (процесом). Поняття менеджменту, його трактування та багатозначність. Поняття “операція” та “виробництво”, їх взаємозв’язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент у системі менеджменту підприємства. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики. Основні завдання виробничого менеджменту. Об’єкт управління та суб’єкт управління. Функції виробничого менеджменту: планування, облік, аналіз, регулювання виробничого процесу, контроль, організація та стимулювання. Виробничі менеджери, їх основні обов’язки.

Література: 1, 2, 3, 7, 12, 14, 15, 16, 19

Тема 2. Операційна стратегія.

Коло стратегічних питань, що вирішується у виробничому (операційному) менеджменті. Операційна стратегія, її місце у системі стратегічного управління підприємством, сутність та етапи розробки. Порядок вибору операційних пріоритетів. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію. Виражена компетентність та конкурентні переваги. Механізм функціонування виробничої системи.

Література: 1, 2, 6, 11, 14, 15, 19


Тема 3. Операційна система організації.

Операційна система підприємства, її особливості та властивості. Складові операційної системи: підсистема планування та контролю, переробна підсистема та підсистема забезпечення. Класифікаційні підходи до операційних систем. Виштовхуючи та витягуючі операційні системи. Одиничні (проектні), дрібносерійні системи, системи масового виробництва та системи з безперервним процесом.

Література: 1, 2, 6, 11, 14, 15, 19


Тема 4. Операційна діяльність підприємства.

Поняття операційної діяльності підприємства.

Операційні процеси організації – динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки.

Організація операційного процесу у просторі та часі.

Операційний цикл підприємства, його структура. Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління фазами операційного циклу підприємства.

Література: 1, 2, 10, 11, 15, 19


Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи.

Підприємство і стратегія організації виробництва. Розробка асортиментної політики підприємства. Формування стратегії виробництва товару. Управління процесом створення та оновлення продукції на підприємстві, фактори, що впливають на нього. Визначення продукту, як зазначеної кількості сировинних матеріалів, яким в процесі обробки надані якісні характеристики, що відповідають потребам та вимогам споживачів. Проектування продукції. Критерії проектування продукції та вибір варіантів товару.

Проектування процесу виробництва, склад та зміст етапів виробництва продукції, критерії вибору проектних рішень. Взаємозв’язок виробничого процесу з життєвим циклом товару. Комплексна підготовка виробництва. Використання сітьових методів планування та управління виробництвом при підготовці виробництва, їх суть, значення.

Сфера послуг, її особливості. Фактори, які необхідно враховувати при проектуванні послуг. Відмінності між процесами виробництва продукції та надання послуг. Вибір процесу обслуговування. Методи підвищення ефективності підприємств сфери послуг.

Література: 1, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19


Тема 6. Планування випуску продукції в умовах ринку.

Стратегії планування обсягів виробництва в умовах ринку. Моделювання оптимального розподілу випуску готової продукції у часі.

Використання методу аналізу порога рентабельності при прийнятті управлінських рішень. Графічна інтерпретація методу, розрахункові формули, переваги та недоліки, область використання.

Поняття сукупного попиту. Причини появи запасів готової продукції на складі підприємства. Актуальність планування обсягів виробництва з урахуванням попиту на готову продукцію. Економічна постановка задачі. Моделювання задачі планування обсягів виробництва з урахуванням утворення запасів готової продукції.

Література: 2, 4, 9, 10, 11, 14


Тема 7. Управління поточним функціонуванням операційної системи.

Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій, агрегатне планування. Оперативне управління виробництвом, його основні завдання та зміст. Місце оперативно-виробничого планування в системі оперативного управління виробництвом. Рівні оперативно-виробниче планування. Блоки та стадії розробки планів. Основні системи оперативно-виробничого планування.

Система нормативів оперативно-виробничого планування. Значення обґрунтованості норм та нормативів у вирішенні завдань оперативного планування. Вимоги, що пред’являються до нормативів та норм. Види норм.

Поняття запасу. Фактори, що впливають на процес матеріалоспоживання. Сукупні запаси виробництва, їх складові (виробничі та товарні запаси). Типи запасів. Види виробничих запасів. Класифікація витрат на утворення та зберігання виробничих запасів. Організація контролю за станом виробничих запасів та їх регулювання. Поняття залежного та незалежного попиту. Системи управління запасами при незалежному попиті: з фіксованим обсягом замовлення, з фіксованою періодичністю поповнення запасів. Управління запасами при залежному попиті. MRP-системи. Система “точно в строк” (JIT).

Планування трудового процесу. Принципи організації праці. Розподіл та кооперація праці, класифікація робочих місць. Проектування робіт і нормування праці по операціях. Робоче середовище та умови праці, режим роботи.

Завдання та зміст диспетчерування виробництва. Основні об’єкти диспетчерського контролю. Ефективність диспетчерування виробництва. Структура диспетчерської служби. Сучасні методи диспетчерування.

Література: 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19


Тема 8. Управління якістю продукції.

Загальний менеджмент якості. Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Основні вимоги до якості продукції. Сертифікація продукції. Показники якості та методи визначення її рівня. Планування якості. Ціна якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Системи управління якістю продукції на підприємстві. Петля якості. Стандартизація продукції.

Література: 1, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 19


Тема 9. Управління виробничою інфраструктурою підприємства.

Склад, зміст та завдання виробничої інфраструктури. Організація та управління ремонтним та енергетичним господарствами підприємства. Організація та управління транспортним обслуговуванням виробництва та складським господарством підприємства.

Література: 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18

Зміст практичних занять

Практичне заняття 1.

Операційна стратегія, її місце у системі стратегічного управління підприємством. Порядок вибору пріоритетів.

Операційна система підприємства. Складові операційної системи: підсистема планування та контролю, переробна підсистема та підсистема забезпечення. Класифікація операційних систем.

Операційний цикл підприємства, його структура. Показники результативності функціонування операційних систем. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації. Шляхи підвищення продуктивності праці в організації.


Практичне заняття 2.

Виробничий процес, принципи раціональної організації виробничого процесу. Побудова графіків руху предметів праці у виробничому процесі.


Практичне заняття 3.

Проектування процесу виробництва, склад та зміст етапів виробництва продукції, критерії вибору проектних рішень. Взаємозв’язок виробничого процесу з життєвим циклом товару. Комплексна підготовка виробництва.

Використання сітьових методів планування та управління виробництвом при підготовці виробництва, їх суть, значення.


Практичне заняття 4.

Побудова ЕММ задачі оптимізації розподілу випуску готової продукції у часі.


Практичне заняття 5.

Прийняття управлінських рішень на основі методу аналізу беззбитковості виробництва.

Побудова ЕММ задачі планування обсягів виробництва з урахування утворення запасів готової продукції.


Практичне заняття 6.

Розрахунок норм та нормативів, які застосовуються в управлінні: виробнича потужність, тривалість виробничого циклу, обсяг незавершеного виробництва, розмір та зміст виробничої серії, календарні випередження тощо.

Види виробничих запасів. Системи управління запасами. Визначення оптимального розміру партії поставки.

Поняття та значення якості продукції. Показники якості та методи визначення її рівня. Взаємозв’язок якості та конкурентоспроможності продукції.


^ ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Об'єктами контролю є діяльність студентів на семінарських, практичних заняттях, результати виконання студентами самостійних ро­біт:

• вивчення окремих тем;

• написання рефератів;

• написання контрольних робіт.

До контрольних заходів входять поточний та підсумковий конт­роль.

^ Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять та практичних робіт і має на меті перевірку рівня засвоєння студе­нтами навчального матеріалу дисципліни.

Під час семінарських занять застосовують такі засоби контролю: усне опитування з питань, поставлених у плані семінарських занять, са­мостійної роботи, письмове опитування за допомогою теоретичних тес­тів та написання рефератів. Для поглибленого вивчення курсу передбачено написання студентами реферативних робіт, тематика яких розкриває актуальні проблеми з виробничого менеджменту.

Підсумковий контроль включає рубіжну, комплексну контрольну роботу та у вигляді оцінювання знань студентів за екзаменаційними білетами.

^ Оцінювання результатів поточного і підсумкового контролю:

1) при усному опитуванні навчальна діяльність студентів оцінюється за такими критеріями:

• оцінка "відмінно" виставляється студенту, який безпомилково викладає навчальний матеріал, показує глибоке розуміння суті поставлених запитань;

• оцінка "добре" виставляється студенту, який грамотно розкриває суть поставлених запитань, добре володіє термінами дисципліни, але припускає несуттєві помилки;

• оцінка "посередньо" виставляється студенту, який поверхово ви­кладає суть навчального матеріалу, припускається багатьох по­милок, відповідаючи на поставлені запитання;

• оцінка "незадовільно" виставляється студенту, який не знає суті поставлених запитань, при викладенні матеріалу допускає грубі помилки.

2) оцінювання знань та вмінь студентів при застосуванні тестів здійсню­ється, виходячи із співвідношення між кількістю правильних відповідей і всією кількістю завдань, що входять до тесту:

 • оцінка "відмінно" - правильних відповідей не менше 80%;

 • оцінка "добре" - правильних відповідей не менше 70%;

 • оцінка "посередньо" - правильних відповідей не менше 50%;

 • оцінка "незадовільно" - правильних відповідей менше 50%.

При оцінюванні рубіжної та комплексної контрольних робіт враховуються отримані студентом оцінки поточного контролю. При оцінюванні знань студентів за екзаменаційними білетами враховуються оцінки, отримані студентом при написанні рубіжної та комплексної контрольної роботи.


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ
^

“операційний МЕНЕДЖМЕНТ”

 1. Виробничий (операційний) менеджмент у системі менеджменту підприємства, об’єкт та суб’єкт управління.

 2. Функції виробничого менеджменту.

 3. Виробничі менеджери, їх основні обов’язки.

 4. Операційна стратегія, її місце у системі стратегічного управління підприємством, етапи розробки.

 5. Операційна система, її складові.

 6. Операційні пріоритети, порядок їх вибору.

 7. Класифікаційні підходи до операційних систем.

 8. Поняття операційної діяльності підприємства.

 9. Операційний цикл підприємства, його структура.

 10. Розробка асортиментної політики підприємства.

 11. Процес оновлення продукції на підприємстві, фактори, що впливають на нього.

 12. Проектування продукції у виробництві.

 13. Виробничий процес, його структура.

 14. Основні елементи виробничого процесу.

 15. Види виробничих процесів.

 16. Принципи раціональної організації виробничого процесу на підприємстві.

 17. Виробничий цикл, його структура, визначення тривалості.

 18. Види руху предметів праці у виробничому процесі.

 19. Проектування процесу виробництва.

 20. Проектування продукції та процесів у сфері послуг.

 21. Підготовка виробництва, її ціль та основні завдання.

 22. Основні напрямки діяльності в сфері підготовки виробництва та функції.

 23. Використання сітьових методів планування та управління виробництвом при підготовці виробництва, їх суть, значення.

 24. Моделювання оптимального розподілу випуску готової продукції у часі.

 25. Обґрунтування управлінських рішень на основі методу аналізу беззбитковості продукції. Графічна інтерпретація методу.

 26. Планування обсягів виробництва з урахуванням утворення запасів готової продукції.

 27. Оперативне управління виробництвом, його основні завдання та зміст.

 28. Оперативно-виробниче планування в системі оперативного управління виробництвом, його рівні.

 29. Оперативно-виробниче планування, блоки і стадії розробки планів.

 30. Поняття норми та нормативу. Значення технічно та економічно обґрунтованих норм та нормативів у вирішенні завдань виробничого менеджменту. Вимоги, що ставляться до норм та нормативів.

 31. Система норм та нормативів оперативно-виробничого планування.

 32. Класифікація робочих місць. Розподіл та кооперація праці.

 33. Основи нормування праці. Методи нормування праці та часу.

 34. Регулювання ходу виробництва. Завдання та зміст диспетчерування виробництва.

 35. Основні об’єкти диспетчерського контролю на підприємстві, структура диспетчерської служби.

 36. Поняття запасу. Виробничі та товарні запаси.

 37. Види виробничих запасів, що створюються на підприємстві.

 38. Види витрат на утворення та зберігання виробничих запасів.

 39. Управління запасами на підприємстві.

 40. Система управління запасами з фіксованим обсягом поставки.

 41. Система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між поставками.

 42. Управління запасами при залежному попиті: MRP-системи.

 43. Методи визначення розміру партії в MRP-системах.

 44. Якість продукції, її значення та складові.

 45. Система показників якості продукції.

 46. Організація контролю якості продукції на підприємстві.

 47. Інструменти контролю якості.

 48. Управління якістю продукції на підприємстві.

 49. Ціна якості. Петля якості.

 50. Виробнича інфраструктура підприємства, її склад, зміст та основні завдання.ЛІТЕРАТУРА


 1. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. – СПб.: Питер, 2002. – 320с.

 2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 501с.

 3. Дилфорт Д. Производственный и операционный менеджмент. – Минск, 1995.

 4. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер. с англ. / Под ред. С.А. Табалиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 557с.

 5. Испирян Г.П., Рожок В.Д., Романюк Т.П. Математические методы и модели в планировании и управлении в легкой промышленности. – К.: “Вища школа”, 1978.

 6. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. – СПб.: “Специальная литература”, 1998.–366с.

 7. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Уч. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 144с.

 8. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Уч. пособие. – М.: “Издательство ПРИОР”, 1998. – 384с.

 9. Марюта А.Н. Производственный менеджмент (количественные методы): Уч. пособие. – Никополь, 1998. – 321с.

 10. Менеджмент организации: Уч. пособие / З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин, Р.З. Акбердин и др. – М.: ИНФРА, 1995. – 429с.

 11. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. – М.: Дело, 1998. – 800с.

 12. Минаев Э.С., Агеева Н.Г., Аббата Дага А. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 15. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 328с.

 13. Організація і планування виробництва на підприємствах швейної промисловості: Навч. посібник / Н.А. Адамова, В.А. Йохна, Т.Л. Малова, Т.Є. Пенкіна. – К.: Вища школа, 1994. – 351с.

 14. Производственный менеджмент: Уч. для вузов / С.Д. Ильенкова, А.В. Бандурин, Г.Я. Горобцов и др.; под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 583с.

 15. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навч. посібник; Збірник вправ. – Львів, 1999. – 258с.

 16. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 147с.

 17. Стивенсон Вильям Дж. Управление производством. Пер. с англ. под общей ред. Ю.В. Шленова. – М., 1999. – 927с.

 18. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Уч. пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 447с.

 19. Чейз Ричард Б., Эквилайн Николас Дж., Якобс Роберт Ф. Производственный и операционный менеджмент: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 704с.Схожі:

Робоча програма з дисципліни \" операційний менеджмент\" для студентів напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\" iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності...
Робоча програма з дисципліни \" операційний менеджмент\" для студентів напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\" iconПрограма та робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Менеджмент організацій” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст,...
Робоча програма з дисципліни \" операційний менеджмент\" для студентів напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\" iconЗ дисципліни "Управління витратами підприємства" для напряму підготовки 0502 "Менеджмент", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого навчального плану, освітньо-професійної програми...
Робоча програма з дисципліни \" операційний менеджмент\" для студентів напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\" iconГ. А. Жовтяк програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму...
Робоча програма з дисципліни \" операційний менеджмент\" для студентів напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\" iconРобоча програма з дисципліни "Економіка підприємництва" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Робоча програма з дисципліни \" операційний менеджмент\" для студентів напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\" iconРобоча програма з дисципліни "Безпека бізнесу" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Робоча програма з дисципліни \" операційний менеджмент\" для студентів напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\" iconРобоча програма з дисципліни "Екологія І економіка природокористування" Для напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" Факультет економіки та менеджменту Кафедра управління витяг з навчального плану
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Робоча програма з дисципліни \" операційний менеджмент\" для студентів напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\" iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „мотивація персоналу”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 «Менеджмент»...
Робоча програма з дисципліни \" операційний менеджмент\" для студентів напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Ресторанний менеджмент” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки...
Робоча програма з дисципліни \" операційний менеджмент\" для студентів напряму підготовки 0502 \"Менеджмент\" iconМіжнародні економічні відносини” для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 030601) „Менеджмент”
Програма І робоча програма дисципліни „Міжнародні економічні відносини” для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи