Тема Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психлогічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах. Психологічна культура менеджера. Її основні складові. Тема 2 icon

Тема Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психлогічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах. Психологічна культура менеджера. Її основні складові. Тема 2
Скачати 37.53 Kb.
НазваТема Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психлогічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах. Психологічна культура менеджера. Її основні складові. Тема 2
Дата11.09.2012
Розмір37.53 Kb.
ТипДокументи

Програма курсу “Психологія”

(для заочної форми навчання)


Тема 1. Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психлогічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах.

Психологічна культура менеджера. ЇЇ основні складові.


Тема 2. Сучасні психологічні школи та напрямки психологічних досліджень: гештальтпсихлогія, біхевіоризм, когнітивізм, психоаналіз, психологія утановки.

Найпоширеніші методи психології та їх застосування в менеджерський діяльності: спостереження, експеримент, тестування, анкетування, бесіда, складання психологічної характеристики, моделювання, аналіз результатів діяльності, т.д.

Процедури оцінки управлінських здібностей менеджерів в “оціночних центрах” зарубіжних країн.


Тема 3. Особистість. Психологічна характеристика.

Співвідношення понять: індивід, особистисть, індивідуальність. Біологічне та соціальне в структурі особистості.

Базові властивості аособистості: спрямованість, темперамент, характер, здібності.

Поняття про пізнавальні процеси (відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява) та інтелект особистості.

Психологічні засоби вдосконалення психічних властивостей. Тренінг інтелекту.


Тема 4. Психологічні аспети в уарвлінському циклі: при розвитку мотивації, в організації виконання та при здійсненні контрольних функцій.

Особистісний менеджмент: вміння розпізнавати, регулювати та управляти своїм психічним станом. Саморегулювання та баланс у сфері почуттів та емоціно-вольових станів. Рекомендації з пдолання нервового напруження, стресу, адиктів та ін.

Формування вольових якостей особистості менеджера. Вміння кервати особистим часом.

Рекомендації з розвитку уваги для упішної діяльності менеджера.

Тести та вправи на подолання стереотипів мислення, які заважають успіху.

Резерви продуктивності праці та моливості саморозвантаження.

Індивідуальний робочий стиль діяльності.


Тема 5. Психлогія та псиогігієна спілкування.

Індивідивідуальні особливості і тактика спілкування. Функції спілкування, стиль, манера та засоби (вербальні та невербальні) спілкування. Барєри в спілкуванні та рекомендації щодо їх подолання. Проблема розуміння співбевідника. Фази спілкування.

Ділова бесіда, її різновиди. Типові психологічні помилки та рекомендації щодо їх подолання.


Тема 6. Психологія міжособистісних взаємовідносин.

Психологічні типи особистостей по роботі з “важкими людьми. Методи “гасіння” конфлікту.


Тема7. Імідж. Психологічні закономірності побудови та зміни. Мистецтво саомопрезентації. Механізми творення іміджу: персоніфікація, іеднтифікація і т.ін. Основні аспекти інміджу (зовнішній образ як прояв внутрішніх якостей та рушійна (мотиваційна) сила образу.

Самопізнання. Вплив “ореалу”. Якості для формування іміджу. Критерії вибору моделі соціальніої поведінки.

Прояви іміджу (психологічні аспекти): стиль одягу, прикраси, манера говорити та ін.

Психологічні аспекти інміджу організації. Фірмовий стиль як провідна ідея організації.

Література до курсу “Психологія”

(для заочної форми навчання)


 1. Підручник: Общая психология. - под ред. проф. А.В.Петровского -М., “Просвещение”, 1977.

 2. Психология и педагогика. Учеб. пособие для вузов. Составитель и ред. А.А.Радугин -М., 1996.

 3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. -М., ЧеРо, 1996.

 4. Практическая психология для менеджеров -М.: Инфор.-издат. дом “Филин”, 1996.

 5. Введение в психологію /Под общ. ред. проф. А.В.Петровского. -М.: Издат. центр “Академия”, 1996.

 6. Основи психології: Підручник /За загал. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. -К.: Либідь, 1995.

 7. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1997.

 8. Ладанов И.Д. Практический менеджмент (психотезника управления и самотренировки). -М.: Элник, 1995.

 9. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. -К., Украина, 1994.


Додаткова література до курсу:


 1. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. -Изд-во МГУ, 1972.

 2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М., Политиздат, 1975..

 3. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. -М., Изд-во АПН РСФСР, 1960.

 4. Тих Н.А. Предыстория общества. Изд-во ЛГУ, 1970.

 5. Шовен Р. От пчелы до горилы. (перевод) -М., Мир, 1965.

 6. Спиркин А.Г. Происхождение сознания. -М., Госполтиздат, 1960.

 7. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Изд-во ЛГУ, 1989.

 8. Ковалев А.Г. Психология личности. Просвещение, 1970.

 9. Леви В.Л. Искуство быть собой. -М., Знание, 1977.

 10. Гамезо М.В., Домашенко И. А. Атлас по психологии., -М., Просвещение, 1986.

 11. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии., -М., Педагогика, 1973.

 12. Ковалев А.Г. Воспитание чувств. -М., Педагогика, 1971.

 13. Ломов Б.Ф. Человек и техника. -М., Сов.радио, 1966.

 14. Ковалев А.Г., Мясщев В.Н. Психологические особенности человека, Изд-во ЛГУ, 1975.

 15. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. -М., Просвещение, 1969.

 16. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. -М., Просвещение, 1987.
Схожі:

Тема Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психлогічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах. Психологічна культура менеджера. Її основні складові. Тема 2 iconТема Етика. План
Етика як наука: предмет, структура, завдання та функції. Основні завдання етики у сучасних умовах
Тема Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психлогічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах. Психологічна культура менеджера. Її основні складові. Тема 2 iconЛекція Тема «Предмет І завдання психології, її місце в системі наук» План Предмет та об’єкт психології. Основні розділи психології. Методи дослідження в психології
На всіх етапах історії суспільні потреби людей визначали пріоритетні напрями розвитку науки. Тривалий час на першому місці була механіка,...
Тема Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психлогічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах. Психологічна культура менеджера. Її основні складові. Тема 2 icon1. Етика як наука: етимологія терміну, поняття, структура, завдання та функції. Основні завдання етики у сучасних умовах
Етика як наука: предмет, структура, завдання та функції. Основні завдання етики у сучасних умовах
Тема Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психлогічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах. Психологічна культура менеджера. Її основні складові. Тема 2 icon1. Предмет І основні завдання дисципліни Тема Сучасні технологічні І технолого-екологічні та
Тема Проектування та організація впровадження прогресивних технологій в ринковій економіці
Тема Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психлогічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах. Психологічна культура менеджера. Її основні складові. Тема 2 iconТема Предмет і метод мікроекономіки
Основні поняття та припущення. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору
Тема Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психлогічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах. Психологічна культура менеджера. Її основні складові. Тема 2 iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз
Внз (дошкільної лінгводидактики) містить у собі основні проблеми лінгводидактичної галузі знань, які дозволяють уявити цілісність...
Тема Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психлогічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах. Психологічна культура менеджера. Її основні складові. Тема 2 iconЗатверджую
«функціональна норма». Задачі спеціальної психології, її структура. Основні категорії спеціальної психології: діти з атипією розвитку,...
Тема Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психлогічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах. Психологічна культура менеджера. Її основні складові. Тема 2 iconТипова навчальна програма з дисципліни " психологія вищої школи"
Завдання психології вищої школи відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, “Національної Доктрини розвитку освіти в Україні”....
Тема Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психлогічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах. Психологічна культура менеджера. Її основні складові. Тема 2 iconТема Предмет, задачі та значення психології в сучасному суспільстві
Предмет психології І природа психіки. Завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства. Значення психології для підприємницької...
Тема Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психлогічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах. Психологічна культура менеджера. Її основні складові. Тема 2 icon2012/2013 н р. Загальна психологія
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи