Анотація до курсу icon

Анотація до курсу
Скачати 309.04 Kb.
НазваАнотація до курсу
Дата11.09.2012
Розмір309.04 Kb.
ТипДокументи

АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ


«Паблік рілейшинз», або Зв’язки з громадськістю.


1. Мета курсу. В Україні у зв’язку з розвитком ринкової економіки дедалі частіше можна спостерігати спроби проникнення на нові ринки з боку підприємств, а також розвиток стратегії з підвищення іміджу підприємств. Метою навчального курсу є надання студентам як майбутнім керівникам, начальникам відділів та спеціалістам, які відповідають за рекламну діяльність та розвиток зв’язків з громадськістю компаній, у тому числі венчурних підприємств, комплексних знань з практичної стратегії маркетингових комунікацій (рекламування, пропаганда, стимулювання продажу, надання інформації про продукцію, товари та послуги) та розвитку зв’язків з громадськістю. Очікується, що протягом курсу студенти нададуть викладачу зібрані ними реальні основні дані про поточну ситуацію конкретних фірм або навчальних закладів, в результаті чого будуть виявлені нагальні потреби та запропоновані шляхи їх розв’язання на основі спільних літературних семінарів, семінарів-кейсів та спільних дискусій. Курс також має за мету поглибити знання слухачів про мас-медіа й таким чином передати ноу-хау для ефективного здійснення діяльності з PR.

У числі основних цілей курсу вивчення основних положень та особливостей паблік рілейшнз, засвоєння його зв‘язків з різними засобами маркетингових комунікацій, виявлення різниці між «зв’язками з громадськістю» та «рекламною діяльністю, пропагандою», засвоєння навичок кваліфікованої роботи з багатьма інструментами PR, такими, як інформаційна діяльність та паблісіті , налагодження зв’язків зі ЗМІ, моделювання прес-конференцій, побудова PR-схем контролю над ризиками та інші. Особливе місце у даному курсі приділяється формуванню культури підприємства, розвитку корпоративної ідентичності (СІ) як стратегії підприємства та вивченню комплексної програми PR-заходів щодо задоволення клієнтів (CS).

У зв‘язку із безперервними змінами умов роботи на реальних та фінансових ринках України, головною метою курсу є підготовка креативних спеціалістів, які зможуть об’єктивно проаналізувати існуючі системи зв’язків з громадськістю на даному підприємстві, конструктивно сприймати та генерувати нові ідеї та схеми PR, творчо підходити до завдань, які виникають перед ними.


^ 2. Обсяг знань та навичок, якими має оволодіти студент:

 1. Зрозуміти місце «паблік рілейшнз» (Public Relations) у системі управління компанією, засвоїти поняття «паблик рилейшинз» та його призначення; зрозуміти різницю між піаром (PR) та рекламою.

 2. Засвоєння головних напрямків роботи спеціаліста зі зв'язків з громадськістю та системи піарних зв'язків. Знання спеціальної термінології, у тому числі її англомовних аналогів.

 3. Знайомство з особливостями побудови піарної стратегії та плануванням діяльності з піару, вміння виділити приоритетні напрямки з піарної діяльності, застосовуючи такі методи, як спічрайтинг (speachwrighting), опитування суспільної думки, файлування матеріалів та ін.

 4. Знання особливостей побудови відносин зі ЗМІ (Press-Relations), та основних методів роботи з пресою як-от: об'яви через пресу, організація прес-конференцій, подання органам ЗМІ матеріалів щодо діяльності компанії, підготовка публікацій та сприяння в інтерв'юванні. Поняття про прес-релізи та навички з їх підготовки. Вміння вести прес-архів фірми.

 5. Поняття про візуальну творчість (Visual Creative) щодо зв'язків з громадськістю та її основні методи, як-от: виготовлення відео роликів, кінофільмів, корпоративне кабельне телебачення, формування сторінок в Інтернеті.

 6. Засвоєння особливостей організації піар-заходів щодо кризисного контролю.

 7. Вміння розбиратися у побудові сервісу для клієнтури та піару для споживачів (Consumer Service, Consumer PR) та у разі необхідності виконувати такі його елементи, як консультування клієнтів, обробка претензій, вивчення клієнтури.

 8. Поняття про Customer Satisfaction (CS) як менеджмент для задоволення клієнтури та знайомство із засобами органіізації діагностики та аналізу задоволення клієнтури.

 9. Знайомство з комплексом відношень з інвесторами (Investor Relations) та головними його складовими, як-от: відношення з акціонерами, фондовими аналітиками та рейтинговими агенціями.

 10. Засвоєння особливостей організації спеціальних заходів та днів відчинених дверей (Event&Open-House). Знайомство з організацією лекційних виступів та оглядів приміщень компанії, проведенням прес-конференцій, семінарів, круглих столів, забезпеченням участі фірми у виставках.

 11. Знайомство з побудовою комплексу відносин з урядовими та суспільними організаціями (Public Affairs), глобальним піаром. Зрозуміння важливості організації системи Корпоративної громадянськості (Corporate Citizenship) як комплексу відносин, пов'язаних з діяльністю суспільства, розвитком культури тощо.

 12. Розуміння важливості правильної побудови піар-стратегії у формуванні іміджу компанії та значення корпоративної культури щодо іміджу підприємства Поняття про корпоративну ідентичність (Corporate Identity, або СІ) як стратегію іміджу компанії. Знання мотивів для упровадження СІ та способів для реалізації. Тверде засвоєння методів аналізу корпоративних традицій та порядку впровадження СІ. Знання головних принципів внутрішнього піару - таких, як забезпечення політики відкритості керівництва та прозорості у діяльності фірми та розуміння важливості їх реалізації.

 13. Тверде знання головних принципів професіональної етики в області "паблік рілейшинз".


Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н

по видах занять з курсу "Паблік рілейшинз "Найменування розділів і темЛекції


Практ.Інд.


Сам.
Залік

1

2

3

4

5

6

Тема 1. Менеджмент підприємства та піарна стратегія. Поняття «паблік рілейшнз» (PR). Цілі та задачі. Основні направлення роботы піар-спеціаліста. Планування піару.

1

-

1

4

-

Тема 2. Відношення із засобами масової інформації (Press relations). Кризовий контроль та піар. Візуальна творчість (Visual Creative).

2

2

1

4

-

Тема 3. Методи піару. Організація та проведення спеціальних заходів. Участь у виставках. Спонсорування та меценатство

1

4

1

6

-

Тема 4. Сервіс для клієнтури, споживчий піар (Consumer Service, Consumer PR). Менеджмент для задоволення клієнтури (Customer Satisfaction). Відношення з інвесторами (Investor Relations).

2

2
6

-

Тема 5. Корпоративна ідентичність (Corporate Identity) як стратегія іміджу підприємсва. Корпоративна культура. Внутрішній піар як найважливіша частина бізнес-піару.

2

2

1

4

-

Тема 6. Зв’язок з урядовими та громадськими організаціями (Public Affairs). Глобальний піар. Корпоративна громадянськість (Corporate Citizenship).

-

-

1

4

-

Тема 7.Кодекс професіональної поведінки та етики в області піару.

-

-

1

2

-

Разом:

8

10

6

30

7


ПРОГРАММА

ПО КУРСУ «Паблик рилейшнз»


Тема 1.

Менеджмент предприятия и пиарная стратегия. Понятие «паблик рилейшинз», его цели и задачи. Основные направления работы PR-специалиста. Планирование пиара.Лекц.

Прак.


Інд.

Сам.


1

-

1

4

1)Что такое «паблик рилейшинз», или пиар (Public Relations, PR). Основные виды пиара: бизнес пиар и политический пиар.2) Менеджмент предприятия и пиарная стратегия: пиар как важнейшая часть новейшего маркетинга – маркетинга отношений. 3)Управление компанией и паблик рилейшинз: разница между пиаром и рекламой. 4)Основные направления работы специалиста по связям с общественностью; схема пиарных связей. 5)Планирование пиара (Planning): планирование и определение направлений пиарной деятельности, написание выступлений (спичрайтинг) для руководства, опросы общественного мнения, файлирование материалов и т.д.


Вопросы для контроля по теме 1

 1. Что такое «паблик рилейшинз», или пиар (Public Relations, PR).

 2. В чем основное назначение бизнес-пиара и политического пиара.

 3. Место пиарной стратегии в системе управления предприятием

 4. Основные отличия между пиаром и рекламой.

 5. Основные направления работы специалиста по связям с общественностью.Тема 2.

Отношения со средствами массовой информации (Press relations). Кризисный контроль и пиар. Визуальное творчество (Visual Creative).

Лекц.

Прак.


Інд.

Сам.


2

2

1

4

1)Пиар и паблисити. 2)Механизм построения системы отношений со средствами массовой информации: пресс-кит; объявления через прессу; распространение пресс-релизов; организация пресс-конференций; предоставление органам СМИ материалов о компании; подготовка сотрудниками компании и публикация статей по вопросам анализа рынка, на котором работает компания, и развития бизнеса, в котором она специализируется; содействие в интервьюировании. 3)Содержание пресс-кита. 4)Понятие о пресс-релизах (ньюс-релизах), их назначение, основные отличия от рекламной информации и особенности подготовки.5)Публикации (Publication): составление рекламных журналов, внутрифирменных бюллетней и материалов о компании. 6)Содействие в интервьюировании руководителей и ведущих специалистов фирмы: цель, механизм согласования и проведения. 7)Ведение пресс-архива фирмы: подшивка и упорядочение журнальных вырезок. 8)Кризисный контроль и пиар.9) Визуальное творчество (Visual Creative): изготовление видеороликов, кинофильмов, внутрифирменное (кабельное) телевидение, составление домашних страниц в интернете.


Вопросы для контроля по теме 2

 1. Что такое паблисити?

 2. Назовите основные инструменты, используемые пиар-специалистом для работы со средствами массовой информации.

 3. Что такое пресс-кит? Назовите его содержание.

 4. Что такое пресс-релиз?

 5. В чем основные причины распространения пресс-релизов?

 6. Назовите основные правила заполнения пресс-релиза?

 7. Форма для заполнения пресс-релиза: какие пункты особого внимания она включает?

 8. Каковы основные отличия пресс-релиза от рекламной информации?

 9. Пресс-конференция: какова ее роль?

 10. Что необходимо помнить специалисту при подготовке пресс-конференции? Назовите основные правила подготовки пресс-конференции.

 11. С какой целью пиар-специалистом организуется интервью? Кто является основными участниками интервьюирования?

 12. Подготовка заявки на интервьюирование: назовите ее основные этапы (проверочные пункты)

 13. Назовите основные правила поведения специалиста, дающего интервью для прессы

 14. Что следует предпринять пиар-специалисту, если при публикации материалов о компании допущено неверное сообщение?

 15. Что такое пресс-архив фирмы? Каким образом он ведется?

 16. Что такое кризисный контроль и в чем его задача?

 17. Какова цель пиар-менеджмента для кризисного контроля?

 18. Какие виды кризисов Вам известны: вне фирмы; внутри фирмы?

 19. Назовите уровни кризисного реагирования

 20. Каковы три стадии кризисного контроля?

 21. Какие меры кризисного контроля, предпринимаемые для профилактики кризиса, Вам известны?

 22. Какие меры кризисного контроля используются при возникновении кризиса?

 23. Послекризисный период: назовите используемые меры кризисного контроля.

 24. Как организовывается система связей с общественностью при чрезвычайной обстановке? Назовите основных участников и их задачи.

 25. В чем основные функции Пиарного отдела , организуемого при центре по борьбе с бедствием?

 26. Комментарии для СМИ при чрезвычайной обстановке: каковы обязательные пункты их содержания?

 27. Какие формы визуального творчества по пиару Вам известны?


Практическое занятие к теме 2

Отношения со средствами массовой информации (Press relations). Кризисный контроль и пиар. Визуальное творчество (Visual Creative).

 1. ^ Механизм построения системы отношений со средствами массовой информации

Практическое задание:

Найти в прессе примеры следующих пиар-материалов:

 • новостей компаний / пресс-релизов

 • интервью

 • статей

Проанализировать цели данных публикаций, их потенциальную результативность, отличие от рекламной информации.

 1. Пресс-релиз компании: его назначение, структура, процесс подготовки и продвижение в СМИ.

Практическое задание:

Подготовить пресс-релиз по новостям следующих организаций (на выбор студента):

 • компании, где работает студент

 • КИИМ

 • выставки, конференции

 1. Содействие в интервьюировании руководителей и ведущих специалистов фирмы: цель, механизм согласования и проведения

Практическое задание:
^

Взять интервью у следующей аудитории (по выбору студента):


 • преподавателя

 • сотрудника института

 • коллеги по группе

 • руководителя / ведущего специалиста своей компании

 1. Кризисный контроль и пиар

Практическое задание:

Найти в СМИ реальный пример обеспечения связей с общественностью для обеспечения кризисного контроля в период таких форс-мажорных обстоятельств, как (по выбору студента):

 • стихийное бедствие

 • авария

 • катастрофа

 • политический кризис

 • внутрифирменный кризис

Выделить основные этапы и мероприятия по обеспечения связей с общественностью в названный период.


Тема 3.

Методы PR. Организация и проведение специальных мероприятий. Участие в выставках. Спонсирование и меценатство.

Лекц.

Прак.


Інд.

Сам.


1

4

1

6


1)Основные методы PR. 2)Специальные мероприятия и дни открытых дверей (Event&Open-House), их роль в построении и развитии связей с общественностью. Планирование и проведение пиарных мероприятий, организация лекционных выступлений и осмотра офиса фирмы (заводских сооружений), проведение пресс-конференций; семинаров; круглых столов. 3)Участие фирмы в выставках: выбор выставки, подготовка, организация участия и проведение презентаций, закрепление приобретенных контактов, развитие полученных связей. Организация компанией выставок. 4)Организация корпоративных праздников, таких как: юбилей компании, заключение договора, Новый год и т.д. 5)Спонсирование и меценатство как эффективные методы «паблик рилейшнз». Участие компании в спонсировании как единовременная коммерческая акция фирмы, адекватная плате за рекламу. Меценатство как цикл безвозмездных со стороны компании акций помощи, а также долгосрочный процесс создания имиджа компании.


^ Вопросы для контроля по теме 3

 1. Специальные мероприятия: в чем они заключаются и какова их роль в построении и развитии связей с общественностью?

 2. Какие специальные пиаровские мероприятия Вам известны?

 3. Назовите основные пункты, помнить о которых необходимо при организации специальных мероприятий

 4. В чем состоит необходимость проведения пресс-конференции?

 5. Пресс-конференция: назовите основных ее участников

 6. Что необходимо сделать до проведения конференции?

 7. Из каких основных частей состоит структура конференции? Какова роль ведущего?

 8. Дайте понятия спонсирования и филантропии (меценатства): в чем их разница?


Практическое занятие по теме 3

 1. Специальные мероприятия и дни открытых дверей (Event&Open-House), их роль в построении и развитии связей с общественностью

^ Практическое задание:

Подготовить сценарий специального мероприятия (дня открытых дверей, пресс-конференции, семинара, круглого стола, презентации, праздника) для следующих предприятий (по выбору студента):


 • Семьи / ближайшего окружения студента

 • КИИМ

 • компании, где работает студент

 • известного акционерного общества / фирмы гипотетической фирмы

 1. Пресс-конференция: ее цель и порядок проведения

Практическое задание (тренинг):

 • Сформулировать новость для пресс-конференции, цель ее проведения, указать целевую аудиторию и планируемый эффект.

 • Провести пресс конференцию в группе с участием:

 • ведущего

 • выступающего

 • аккредитованных журналистов (членов студенческой группы)Тема 4.

Сервис для клиентуры, потребительский пиар (Consumer Service, Consumer PR). Customer Satisfaction (CS) как менеджмент для удовлетворения клиентуры. Отношения с инвесторами (Investor Relations).


Лекц.

Прак.


Інд.

Сам.


2

2
6


1)Сервис для клиентуры, потребительский пиар (Consumer Service, Consumer PR): консультирование клиентуры, обработка претензий, изучение клиентуры.

2)Customer Satisfaction (CS) как менеджмент для удовлетворения клиентуры: что это такое? С чем связано повышенное внимание к CS в данный момент? 3)Предварительные ожидания клиентуры и способность их прогнозирования. 4)Методы реального измерения степени удовлетворенности клиентуры.

5)Отношения с инвесторами (Investor Relations): построение комплекса отношений с акционерми, фондовыми аналитиками и рейтинговыми агенствами.


Вопросы для контроля по теме 4

 1. Что обозначают термины сервис для клиентуры (Consumer Service), потребительский пиар (Consumer PR)?

 2. Назовите основные методы потребительского пиара.

 3. Что обозначает термин Customer Satisfaction (CS)? С чем связано повышенное внимание к CS в данный момент?

 4. Каковы основные особенности менеджмента для удовлетворения клиентуры (CS)?

 5. Каковы методы реального измерения степени удовлетворенности клиентуры?

 6. В чем основные особенности построение комплекса «Отношения с инвесторами (Investor Relations)»?


Практическое занятие к теме 4

 1. Изучение общественного мнения по поводу репутации компании, ее продукции / услуг

Практическое задание:
^

Изучить общественное мнение следующей аудитории (по выбору студента):


 • сотрудников своей компании

 • студентов потока

 • сотрудников института

по поставленному вопросу путем

 • анкетного опроса

 • устного интервьюирования.

Подвести итоги и сделать отчет.


Тема 5.

Формирование имиджа предприятия. Корпоративная культура. Внутренний PR как важнейшая часть бизнес-PR. Развитие корпоративной идентичности (Corporate Identity) как стратегии предприятия. Понятие о работе с корпоративными клиентами


Лекц.

Прак.


Інд.

Сам.


2

2

1

4


1)Формирование имиджа предприятия и стратегия связей. 2) Корпоративная культура как сердцевина имиджа компании и пятый вид управленческих ресурсов после кадров, материальных ценностей, денежных средств и информации. 3) Признаки корпоративной культуры: ее внешние и внутренние атрибуты 4)Влияние пиарных связей на создание корпоративной культуры. 5)Внутренний пиар как важнейшая часть бизнес-пиара. Основные инструменты построения внутрикорпоративной системы «паблик рилейшнз». Обеспечение проведения политики открытости руководства, прозрачности. 6)Что такое корпоративная идентичность (Corporate Identity, или СІ). 7) Способы выражения для реализации корпоративной идентичности: Mind Identity, Visual Identity, Behavior Identity. 8) Побудительные мотивы для внедрения предприятием CI. 9)Порядок внедрения CI. 10)Текущий анализ корпоративной традиции и корпоративного имиджа, анкетирование представителей рыночной среды. 11)Понятие о работе с корпоративными клиентами


Вопросы для контроля по теме 5

 1. Что такое имидж предприятия?

 2. Почему успехи предприятия в бизнесе зависят от имиджа предприятия?

 3. Охарактеризуйте роль корпоративной культуры, ее место при формировании имиджа предприятия

 4. Назовите составные элементы корпоративной (организационной) культуры

 5. Что такое Corporate Identity (CI) - корпоративная идентичность, корпоративное отождествление? Из чего она состоит?

 6. Какие реальные способы выражения для проявления Corporate Identity Вы знаете?

 7. Охарактеризуйте побудительные мотивы для внедрения предприятием системы СI

 8. Назовите основные этапы, необходимые для внедрения системы CI.

 9. Каким образом проводится текущий анализ корпоративной традиции и корпоративного имиджа?

 10. Назовите типовые вопросы, которые используются в анкетах при анализе корпоративных традиций и имиджа

 11. Что такое визуальная выразительность (VISUAL IDENTITY) компании и что входит в комплекс работ по ее формированию?

 12. Какие внешние атрибуты корпоративной культуры Вы знаете?

 13. Назовите внутренние атрибуты корпоративной культуры

 14. Как влияет внедрение системы СI (корпоративного отождествления) на утверждение внутреннего и внешнего имиджа предприятия? Назовите основные эффекты.

 15. Приведите конкретные примеры реализации системы СI в известных Вам фирмах (торговых марках)


^ Практическое занятие по теме 5 (подготовка к тренингу по корпоративной культуре)

 1. Признаки корпоративной культуры: ее внешние и внутренние атрибуты (для подготовки к тренингу по корпоративной культуре)

Практическое задание:
^
Провести интервью 2-х сотрудников различных фирм / компаний (можно – родителей) с помощью анкеты «Признаки корпоративной культуры». Заполнить анкету.
Провести сравнительный анализ полученных результатов.
 1. ^ Внутренний пиар как важнейшая часть бизнес-пиара. Основные инструменты построения внутрикорпоративной системы «паблик рилейшнз».

Практическое задание:
^

Подготовить план мероприятий для внутрикорпоративного пиара для следующих предприятий (по выбору студента):


 • Семьи / ближайшего окружения студента

 • КИИМ

 • компании, где работает студент

 • известного акционерного общества / фирмы

 • гипотетической фирмыТема 6.

Связь c правительственными и общественными организациями (Public Affairs). Глобальный пиар. Корпоративная гражданственность (Corporate Citizenship).

Лекц.

Прак.


Інд.

Сам.


-

-

1

4


1)Понятие о комплексе отношений с ведущими и сопутствующими государственными учреждениями, отраслевыми организациями 2)Особенности построения системы «паблик рилейшнз» с негосударственными, некоммерческими и общественными организациями. Цивилизованное лоббирование (см. Литература, п.3) 3)Построение комплекса отношений с местным сообществом и местными организациями (Community Relations) 4) Глобальный пиар (Global PR): пиар зарубежной направленности, работа с зарубежной прессой в Украине, пиар для проживающих в Украине иностранцев, непосредственно с широкой общественностью: ее особенности, преимущества и недостатки, механизм построения. 5)Корпоративная гражданственность (Corporate Citizenship): весь комплекс отношений, связанных с общественной деятельностью, поддержкой культуры, взаимопомощью и пожертвованиями; отношения с благотворительными фондами.


^ Вопросы для контроля по теме 6

 1. С какими государственными и общественными организациями должна построить систему «паблик рилейшнз» типичная украинская компания?

 2. В чем суть цивилизованного лоббирования в интересах фирмы, отрасли? (см. Литература, п.3)

 3. Какие возможности по лоббированию Верховной Рады Украины?

 4. Какие этапы лоббирования законодательного процесса Вам известны?

 5. Что обозначает термин Corporate Citizenship (социально значимая деятельность предприятия)?

 6. Дайте понятие филантропии.

 7. Какая деятельность предприятия называется меценатством?

 8. Социальная ответственность предприятия: назовите ее основные виды

 9. В чем состоит экономическая ответственность предприятия перед акционерами, персоналом, клиентами, местным сообществом, обществом и государством, международным сообществом? Приведите примеры

 10. Что такое ответственность по активному вкладу (свыше законодательных норм)? Приведите примеры

 11. Корпоративная филантропия: приведите примеры использования управленческих ресурсов в областях, непосредственно не связанных с деятельностью корпорации

 12. Какие виды корпоративной филантропии и меценатства Вы знаете? Приведите примеры.

 13. На какие преимущества рассчитывают предприятия, ведущие филантропическую деятельность? Приведите примеры^ Тема 7.

Кодекс профессионального поведения и этики в области ПР.

Лекц.

Прак.


Інд.

Сам.


-

-

1

2


1)Основные принципы профессионального поведения, изложенные в кодексе, принятом Международной Ассоциацией ПР (ИПРА) в 1961 г.: личная профессиональная честность; отношения с клиентами и служащими; отношения с общественностью и СМИ; отношения с коллегами. 2)Афинский кодекс 1965 г.: к чему должен стремиться и от чего должен воздерживаться член ИПРА; какие обязательства он берет на себя. 3)Кодекс профессионального поведения института ПР (ИПРА) 1986 г.: нормы профессионального поведения; СМИ; интересы клиента; распространение информации; наем лиц; ущерб другим членам ИПР; репутация профессии. 4)Европейский кодекс профессионального поведения в области ПР: нормы профессиональной квалификации; профессиональные обязанности.


^ Вопросы для контроля по теме 7

 1. Какие основные принципы профессионального поведения, изложенные в кодексе, принятом Международной Ассоциацией ПР (ИПРА) в 1961 г., Вам известны?

 2. К чему должен стремиться и от чего должен воздерживаться член ИПРА; какие обязательства он берет на себя (Афинский кодекс 1965 г.)

 3. Изложите кратко основные разделы, включенные в Кодекс профессионального поведения института ПР (ИПРА) 1986 г.. Каковы принципы распространения информации?


Вопросы для контроля по курсу

«Паблик рилейшнз»


Тема 1

 1. Что такое «паблик рилейшинз», или пиар (Public Relations, PR).

 2. В чем основное назначение бизнес-пиара и политического пиара.

 3. Место пиарной стратегии в системе управления предприятием

 4. Основные отличия между пиаром и рекламой.

 5. Основные направления работы специалиста по связям с общественностью.


Тема 2

 1. Что такое паблисити?

 2. Назовите основные инструменты, используемые пиар-специалистом для работы со средствами массовой информации.

 3. Что такое пресс-кит? Назовите его содержание.

 4. Что такое пресс-релиз?

 5. В чем основные причины распространения пресс-релизов?

 6. Назовите основные правила заполнения пресс-релиза?

 7. Форма для заполнения пресс-релиза: какие пункты особого внимания она включает?

 8. Каковы основные отличия пресс-релиза от рекламной информации?

 9. Пресс-конференция: какова ее роль?

 10. Что необходимо помнить специалисту при подготовке пресс-конференции? Назовите основные правила подготовки пресс-конференции.

 11. С какой целью пиар-специалистом организуется интервью? Кто является основными участниками интервьюирования?

 12. Подготовка заявки на интервьюирование: назовите ее основные этапы (проверочные пункты)

 13. Назовите основные правила поведения специалиста, дающего интервью для прессы

 14. Что следует предпринять пиар-специалисту, если при публикации материалов о компании допущено неверное сообщение?

 15. Что такое пресс-архив фирмы? Каким образом он ведется?

 16. Что такое кризисный контроль и в чем его задача?

 17. Какова цель пиар-менеджмента для кризисного контроля?

 18. Какие виды кризисов Вам известны: вне фирмы; внутри фирмы?

 19. Назовите уровни кризисного реагирования

 20. Каковы три стадии кризисного контроля?

 21. Какие меры кризисного контроля, предпринимаемые для профилактики кризиса, Вам известны?

 22. Какие меры кризисного контроля используются при возникновении кризиса?

 23. Послекризисный период: назовите используемые меры кризисного контроля.

 24. Как организовывается система связей с общественностью при чрезвычайной обстановке? Назовите основных участников и их задачи.

 25. В чем основные функции Пиарного отдела , организуемого при центре по борьбе с бедствием?

 26. Комментарии для СМИ при чрезвычайной обстановке: каковы обязательные пункты их содержания?

 27. Какие формы визуального творчества по пиару Вам известны?Тема 3


 1. Специальные мероприятия: в чем они заключаются и какова их роль в построении и развитии связей с общественностью?

 2. Какие специальные пиаровские мероприятия Вам известны?

 3. Назовите основные пункты, помнить о которых необходимо при организации специальных мероприятий

 4. В чем состоит необходимость проведения пресс-конференции?

 5. Пресс-конференция: назовите основных ее участников

 6. Что необходимо сделать до проведения конференции?

 7. Из каких основных частей состоит структура конференции? Какова роль ведущего?

 8. Дайте понятия спонсирования и филантропии (меценатства): в чем их разница?


Тема 4:

 1. Что обозначают термины сервис для клиентуры (Consumer Service), потребительский пиар (Consumer PR)?

 2. Назовите основные методы потребительского пиара.

 3. Что обозначает термин Customer Satisfaction (CS)? С чем связано повышенное внимание к CS в данный момент?

 4. Каковы основные особенности менеджмента для удовлетворения клиентуры (CS)?

 5. Каковы методы реального измерения степени удовлетворенности клиентуры?

 6. В чем основные особенности построение комплекса «Отношения с инвесторами (Investor Relations)»?Тема 5


 1. Что такое имидж предприятия?

 2. Почему успехи предприятия в бизнесе зависят от имиджа предприятия?

 3. Охарактеризуйте роль корпоративной культуры, ее место при формировании имиджа предприятия

 4. Назовите составные элементы корпоративной (организационной) культуры

 5. Что такое Corporate Identity (CI) - корпоративная идентичность, корпоративное отождествление? Из чего она состоит?

 6. Какие реальные способы выражения для проявления Corporate Identity Вы знаете?

 7. Охарактеризуйте побудительные мотивы для внедрения предприятием системы СI

 8. Назовите основные этапы, необходимые для внедрения системы CI.

 9. Каким образом проводится текущий анализ корпоративной традиции и корпоративного имиджа?

 10. Назовите типовые вопросы, которые используются в анкетах при анализе корпоративных традиций и имиджа

 11. Что такое визуальная выразительность (VISUAL IDENTITY) компании и что входит в комплекс работ по ее формированию?

 12. Какие внешние атрибуты корпоративной культуры Вы знаете?

 13. Назовите внутренние атрибуты корпоративной культуры

 14. Как влияет внедрение системы СI (корпоративного отождествления) на утверждение внутреннего и внешнего имиджа предприятия? Назовите основные эффекты.

 15. Приведите конкретные примеры реализации системы СI в известных Вам фирмах (торговых марках)Тема 6


 1. С какими государственными и общественными организациями должна построить систему «паблик рилейшнз» типичная украинская компания?

 2. В чем суть цивилизованного лоббирования в интересах фирмы, отрасли? (см. Литература, п.3)

 3. Какие возможности по лоббированию Верховной Рады Украины?

 4. Какие этапы лоббирования законодательного процесса Вам известны?

 5. Что обозначает термин Corporate Citizenship (социально значимая деятельность предприятия)?

 6. Дайте понятие филантропии.

 7. Какая деятельность предприятия называется меценатством?

 8. Социальная ответственность предприятия: назовите ее основные виды

 9. В чем состоит экономическая ответственность предприятия перед акционерами, персоналом, клиентами, местным сообществом, обществом и государством, международным сообществом? Приведите примеры

 10. Что такое ответственность по активному вкладу (свыше законодательных норм)? Приведите примеры

 11. Корпоративная филантропия: приведите примеры использования управленческих ресурсов в областях, непосредственно не связанных с деятельностью корпорации

 12. Какие виды корпоративной филантропии и меценатства Вы знаете? Приведите примеры.

 13. На какие преимущества рассчитывают предприятия, ведущие филантропическую деятельность? Приведите примеры


Тема 7

 1. Какие основные принципы профессионального поведения, изложенные в кодексе, принятом Международной Ассоциацией ПР (ИПРА) в 1961 г., Вам известны?

 2. К чему должен стремиться и от чего должен воздерживаться член ИПРА; какие обязательства он берет на себя (Афинский кодекс 1965 г.)

 3. Изложите кратко основные разделы, включенные в Кодекс профессионального поведения института ПР (ИПРА) 1986 г.. Каковы принципы распространения информации?^ Зачет по курсу

«Паблик рилейшнз»

(в письменной форме)


Примерный объем работы – 10 страниц

В реферате необходимо включить: титульную страницу, оглавление, введение, основную часть с разделением на главы (при водготовке основной части рекомендуется использовать контрольные вопросы к данной теме), выводы, список используемых источников, приложения (если таковые имеются).

^ Реферат можно сдать на электронном носителе, отослав преподавателю заблаговременно по его электронному адресу

Темы рефератов


 1. Понятие «паблик рилейшинз», его цели и задачи.

 2. Основные направления работы PR-специалиста и способы их реализации.

 3. Планирование пиара и комплекс работ по его осуществлению

 4. Паблисити и его место в системе паблик рилейшнз

 5. Системы отношений со СМИ, ее основные инструменты

 6. Пресс-релиз компании: его назначение, структура, процесс подготовки и продвижение в СМИ.

 7. Содействие в интервьюировании: цель, механизм согласования и проведения

 8. Кризисный контроль и пиар.

 9. Визуальное творчество (Visual Creative) и особенности его построения

 10. Специальные мероприятия (Event&Open-House), их роль и особенности организации

 11. Участие фирмы в выставках: особенности подготовки и проведения

 12. Спонсирование и меценатство как эффективные методы «паблик рилейшнз».

 13. Сервис для клиентуры и потребительский пиар: основные задачи т особенности организации

 14. Customer Satisfaction (CS) как менеджмент для удовлетворения клиентуры

 15. Методы реального измерения степени удовлетворенности клиентуры.

 16. Построение комплекса отношений с инвесторами (Investor Relations) как важнейшая часть внутреннего пиара

 17. Изучение общественного мнения по поводу репутации компании, ее продукции / услуг

 18. Корпоративная культура как сердцевина имиджа компании и пятый вид управленческих ресурсо

 19. Признаки корпоративной культуры: ее внешние и внутренние атрибуты

 20. Влияние пиарных связей на создание корпоративной культуры.

 21. Внутренний пиар как важнейшая часть бизнес-пиара. Основные инструменты построения внутрикорпоративной системы «паблик рилейшнз».

 22. Роль пиар-специалиста в проведении политики открытости руководства

 23. Корпоративная идентичность: основные способы выражения для реализации

 24. Система CI: побудительные мотивы и порядок внедрения предприятием.

 25. Текущий анализ корпоративной традиции и корпоративного имиджа

 26. Особенности работы PR-агенства с корпоративными клиентами

 27. PR-агенство: комплекс предоставляемых услуг

 28. Особенности построения системы «паблик рилейшнз» с государственными и общественными организациями

 29. Цивилизованного лоббирование: его основные инструменты

 30. Механизм лоббирования Верховной Рады Украины

 31. Лоббирования законодательного процесса: основные этапы

 32. Corporate Citizenship: понятие и особенности осуществления

 33. Филантропия и меценатством: цели и ожидания предприятий при проведении

 34. Социальная ответственность предприятия: сущность и основные виды

 35. Корпоративная филантропия: ее виды и эффект от проведения

 36. Задачи ИПРА как международной ассоциации пиар-специалистов

 37. Кодексы профессионального поведения в области PR^ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ ПО КУРСУ

«Паблик рилейшнз»


Литература:

 1. Сэм Блэк. Паблик Рилейшнз /Перевод с англ. - М.: Сирин, 2002. - 202 с.

 2. Дороти Доти И. Паблисити и Паблик Рилейшнз /Перевод с англ. - М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1996. -288 с.

 3. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – М., «Рефл-бук», К.: «Ваклер». – 2001. – 528 с.

 4. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – М., «Рефл-бук», К.: «Ваклер». – 2001. – 624 с.

 5. Скот М. Катлип, Аллен Х.Сентер, Глен М. Брум. Паблик Рилейшнз. Теория и практика, 8-е изд. /Перевод с англ.: Уч. пос. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. - 624 с.

 6. Татьяна Почепцова. Ключи к паблисити. // «Компаньон»: деловой еженедельный журнал. – 4 октября – 10 октября 2002, №39. – С.32 – 36.


Интернет-источники для изучения практического опыта работы ведущих специалистов по PR и PR-агенств

 1. www.mikh-partn.ru – Агенство PR «Михайлов и партнеры»: Группа развития общественных связей

 2. www.soob.ru - "СО-ОБЩЕНИЕ" - ежемесячный специализированный журнал о гуманитарных технологиях.

 3. www.prandmarketing.com - PR & Marketing Network

 4. ^ КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ
  [ http://www.mikh-partn.ru/_lib/articles.html ]

 5. http://www.one4one.kiev.ua/about.html- -Компания 141 Worldwide

 6. Новостийные сайты (в качестве образцов пресс-релизов, а также для поиска фактического материала для подготовки практических занятий по темам «PR и кризиснй контроль» и др.:

www.liga.kiev.ua

http://www.volia.com/

http://kpnews.com/

http://korrespondent.net/

http://rupor.info/
http://www.podrobnosti.ua/

 1. Адаптация персонала

http://psymanager.km.ru/personal/adaptation

 1. Артемов О.Ю. Овчинникова Н.В. Корпоративная культура и ее место в диагностических исследованиях деятельности современных компаний

http://www.sbcinfo.ru/articles/index.htm

 1. Голубева Е. Корпоративная культура: экология внутри компании

http://www.job-today.ru/issue/s38_99_4.htm

 1. Дудина С. Корпоративная Культура и Public Relations

http://www.ycnex.ru/index.htm

 1. Лютенс Фред Организационное поведение - Москва, 1999

 2. Материалы семинара "Корпоративная культура и внутрикорпоративный PR в контексте стратегий бизнеса"

http://www.sovetnik.ru/Conference/sten7.asp

 1. Молл Е.Г. Менеджмент: организационное поведение – Москва, 2000

 2. Петров А. Корпоративная культура: русский путь?

http://www.career.spb.ru/ information_methods.shtml

 1. Субботина М. О корпоративной культуре…

http://www.corporative-culture.ru/index.htm

 1. Ценности как ключевой элемент организационной культуры

http://www.hrm.ru/hrm.nsf

 1. Шейн Эдгар, Организационная культура и лидерство – С.-П.: Питер, 2002Преподаватель: доцент Л.В. Жураховская

Схожі:

Анотація до курсу iconАнотація дисципліни Актуальність курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
move to 0-16380981
Анотація до курсу iconІсторія та сучасність юридично-клінічного руху анотація
Анотація. Статтю присвячено становленню та розвитку юридичних клінік в світовому досвіді. У ній проаналізовано основні чинники, що...
Анотація до курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
Анотація до курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
Анотація до курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
Анотація до курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
Анотація до курсу iconНапрямки інтеграції банків та страхових компаній на інвестиційному ринку України Анотація
Анотація. Розглянуто модель розвитку інвестиційного ринку в Україні та показано можливі напрямки взаємодії банків зі страховими компаніями...
Анотація до курсу icon1. анотація дисципліни мета вивчення курсу
Мета вивчення курсу полягає в опануванні знаннями щодо поняття, видів І функцій бюджетів різних рівнів, порядку проведення, складових,...
Анотація до курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу
Основна мета засвоєння курсу: є теоретико-методологічне забезпечення розуміння проблем моралі та етики, спрямоване на розвиток моральної...
Анотація до курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Конструювання та аналіз алгоритмів»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні умінь складати ефективні алгоритми розвʼязку завдань програмування
Анотація до курсу iconАнотація до програми курсу “Соціологія”
Мета ознайомити з основними положеннями та проблемами загальної соціологічної теорії, сформувати навички соціально-психологічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи