Тема технології управління людьми – ресурс поведінки менеджера icon

Тема технології управління людьми – ресурс поведінки менеджера
Скачати 109.91 Kb.
НазваТема технології управління людьми – ресурс поведінки менеджера
Дата11.09.2012
Розмір109.91 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА 9. Технології управління людьми – ресурс поведінки менеджера


Основне протиріччя соціального менеджменту – протиріччя між формалізованими і персоналізованими сторонами управління.

Професіоналізм керівника повинен бути основою якого є знання і вміла застосування ефективних технологій.

Для отримання професії менеджера необхідно виконати дві умови: засвоїти (вивчити) наукові знання в сфері підприємницької діяльності та управління і оволодіти методами (способами) їх застосування в інтересах організації чи підприємства і інших людей.

Під технологією розуміють сукупність знань про методи і засоби виробничих чи організаційних процесів, а також самі процеси, при яких проходить якісна зміна обєкта обробки.

Технологія алгоритму є діяльність, може бути багаторазово використана і тиражована для рішення відповідних задач. Таке визначення не підкреслює впливу … людини, її діяльність на виробничі процеси, на ефективність виробництва. Елементом технології стає і культурний рівень управління. Обєктом технологізації можуть стати самі різні сфери людської діяльності: підприємницька, економічна, соціально-політична, духовна і т.п.

В даний період часу розвиваються “технологія управління”, “соціальна технологія і ін.

^ Соціальна технологія:

 1. Знання про методи і процедури оптимізації життєдіяльності людини в умовах взаємозалежності, динаміки і оновлення суспільних процесів.

 2. Спосіб здійснення діяльності на основі її раціонального розчленування на процедури і операції з їх послідуючого координацією, синхронізацією і вибору оптимальних засобів і способів їх виконання.

 3. Спосіб управління соціальними процесами, який забезпечує систему їх виробництва виконання в відповідних параметрах: якості, обєми, відповідні властивості і т.ін.

 4. Важливіший елемент механізму управління, засіб переводу абстрактної мови науки на конкретну мову практики управління.

Структура моделі соціальної технології:

 1. Перша процедура: формування цілі. Операції: діагноз, прогноз і формування кінцевої цілі, стратегія дій, конкретні задачі.

 2. Друга процедура: прийняття рішення. Операції: виявлення проблемної ситуації, обгрунтування варіантів дій, вибір оптимального варіанту, затвердження рішення.

 3. Третя процедура: виконання задач (заходів) по прийнятому рішенню. Операції: розділення задач між виконавцями і ідеологічне забезпечення; координація і регулювання процесу виконання; контроль.

 4. Четверта процедура: аналіз результатів. Операції: співставлення, запланованих і досягнутих результатів; відкриття нових проблемних …

Соціальні технології виступають в двох формах:

 1. Як структурний елемент будь-якої системи технологічно оформлений програмний продукт;

 2. Як управління діяльності, звязане з реалізацією цього проекту, програмного продукту.

Раніше технології управління виникали стихійно. Тільки в першій половині ХХ століття в управлінських структурах відбулися революційні зміни, тобто в 60-80 роки цивілізований світ пережив інформаційну та управлінську революції і на їх основі на Заході пройшов колосальний розвиток в виробництві бізнесі, науці, менеджменті. В основі цього скачку закладено використання “людського ресурсу”, інтелектуальної власності і управлінських “ноу-хау”, на основі наукових досліджень.

Можливості застосування систем соціальних технологій в різних сферах суспільного життя як в виробничій так і в різних сферах управління.

^ Особливості соціальних технологій управління:

 1. Соціальні технології – це відповідний спосіб досягнення суспільних цілей.

 2. Зміст цього способу (методу) заключається в коопераційному здійсненні діяльності.

 3. Операції розробляються попередньо, свідомо і планомірно.

 4. Ці розробки виконуються на науковій основі.

 5. При розробці операцій враховується специфіка області, в якій здійснюється діяльності.

 6. Соціальні технології виступають в двох формах: як проект заходів та операцій і сама діяльністю на основі цього проекту.

 7. Соціальна технологія – це елемент людської культури.

Одною із різновидностей соціальних технологій являється технологія управління, а на практиці управління організаціями – технології менеджменту.

Управління – це досягнення цілей організації чи підприємства, з допомогою відповідних методів, дій, направлених на одержання кінцевого результату.

Термін “технологія” широко використовується в теорії і практиці менеджменту.

Технологія в управлінні – це прийоми, способи, послідовність виконання робіт в управлінні чи виробництві, тобто черговість управлінських функцій, а також безпосередньо процеси управління при яких керівник впливає на підлеглих, винагороджуючи їх за відповідні досягнення на благо організації, пробуджує їх до повного проявлення потенціальних можливостей, виділяє їм поле діяльності і вільність (незалежність).

Управління починається з глибокого наукового аналізу процесів, які проходять, з пропозицій нових ідей і установок.

^ Метою управлінської технології є оптимізація управлінського процесу, раціоналізація його шляхом виключення таких видів діяльності і операцій, які не впливають для досягнення результату.

^ Ефективність технології управління – це кінцевий результат, не тільки в економії часу і затрат і в забезпеченні стійкості і виживання в перспективі.

Критерії ефективності технологій управління: простоти, гнучкість (адаптація за зміни обстановки), надійність, економічність (технологія може бути ефективною, але не економічною), зручність в експлуатації (зручна для людей, яким прийдеться з нею працювати).

^ Основна функція технології управління заключається в забезпеченні наукового та функціонального взаємозвязку процесу управління з конкретними управлінськими технологіями здатними реалізації таких функцій, як планування, організація, мотивація, контроль, інновація, маркетинг та розвиток людських ресурсів. Головне – аналітична та інноваційна діяльність.

Раніше показники виробництва та управління до строгої регламентації (некомпетентної, бюрократичної), інструкціям, багаторазовим перевіркам і т.ін. Сучасна концепція управління організацією заключається в наступному: соціальний менеджмент вимагає, з одної сторони, очищення від деформацій, бюрократичних елементів системи управління, з другої – безперервний її розвиток.

Керівник технологічної школи бізнесу проф. Кузьмін І.А. склав набір ефективних технологій менеджменту.

Для цього пропонуються такі аспекти управлінської діяльності, які називаються стратегіями:

 1. Стратегія обгрунтованих рішень

 2. Стратегія ризику (пошуку?)

 3. Стратегія ідей менеджменту

 4. Стратегія діяльності

 5. Стратегія ефективних співробітників-професіоналів

 6. Стратегія спрощення

 7. Стратегія якості

 8. Стратегія лояльності

 9. Стратегія вірності (преданности)

 10. Стратегія співробітництва

Для реалізації перерахованих стратегій пропонуються відповідні алгоритми – технології.

^

ТЕХНОЛОГІЯ 1 – СТРАТЕГІЯ ОБГРУНТОВАНИХ РІШЕНЬ


 1. Визначити соціальну відповідальність свого підприємства чи організації перед суспільством.

 2. Вияснити (глибоко всебічно проаналізувати), як можливо найбільш ефективно використати матеріальні ресурси і ресурс кожного працюючого.

 3. Використати стратегічне планування для визначення стратегічних цілей.

 4. Застосовуйте принцип супергизму

 5. Інвестуйте основні дослідження, розробки, виробництво нових товарів на конкретний період виконання.

 6. Оцінюйте людей (працюючих) за відповідний період часу.

 7. Використовуйте винагороди, які віддалені по часу.

 8. Визначайте два або три ключових моментів найважніших для довгострокового успіху вашого колективу і винагороджуйте працівників за стимулювання цим моментам.

 9. Винагороджуйте тих, хто пропонує розумні і перспективні рішення.

 10. Зробіть так, щоб значна частина суспільного винагородження кожного працюючого залежала від розвитку підприємства чи організації, це заставляє кожного працювати ефективно.

Безперервно (систематично) проводити компютерний аналіз з використанням Internet вище вказаних заходів та рішень.
^

ТЕХНОЛОГІЯ 2 – СТРАТЕГІЯ РИЗИКУ


 1. Використовувати закон ризику

 2. Знайти правильну відповідь на питання: “Яким повинен бути бізнес в майбутньому?”

 3. Усвідомте, що розумні помилки – частина плати за особистий ріст і ріст підприємства чи організації.

 4. Використовуйте диверсифікацію виробництва. (радгосп Борщівський – вирощування пшениці; - виробництво пляшок; виробництва полієтіленових виробів; виробництво концентрованих соків для Ніжина) та ін.

 5. Відкрито і чесно говоріть про помилки, які ви допустили, і про це яку користь Ви здобули із них, чого навчилися.

 6. Не дозволяйте собі і іншим затрачувати час на ризик по дрібницям.

 7. Святкуйте успіхи і навчайтеся на уроках поразок.

 8. Не ризикуйте за інших і не беріть на себе їх відповідальності.

 9. Винагороджуйте ризик з розумом, а не р

 10. Використовуйте експертів, які повинні визначити, коли необхідно перестати ризикувати.
^

ТЕХНОЛОГІЯ 3 – СТРАТЕГІЯ ІДЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ


 1. Усвідомте, що основною цінністю бізнесу є ідеї.

 2. Введіть внутріфірмову підготовку всіх співробітників.

 3. Використовуйте метод (спосіб) номінальної групи для генерування ідей.

 4. Використовуйте ідеї співробітників, безпосередньо повязаних з тим або іншим видані роботи, та ідеї відвідувачів (екскурсантів) для розвитку підприємства, та ідеї і розробки науково-дослідних інститутів.

 5. Проявляйте терпимість до невдач.

 6. Створюйте вільну, неформальну роботу атмосферу.

 7. Платіть відрахування володарю (господарю) патенту за нововведення.

 8. Винагороджуйте конкуренцію.

 9. Підтримуйте фанатиків, прихильники стратегічним цілям.

 10. Попросіть кожного співробітника поставити перед собою хоч би одну новаторську ціль і період її досягнення.

Навчіть кожного основам творчого мислення та аналізу.
^

ТЕХНОЛОГІЯ 4 – СТРАТЕГІЯ (ДІЄВИТОСТІ) – ДІЯТИ РІШУЧЕ


 1. Усвідомте, що ціль будь-якої організації – одержувати (позитивні) ефективні кінцеві результати.

 2. Усвідомте, дієвитість для керівника – це прийняття ним ефективних управлінських рішень.

 3. В різних управлінських ситуаціях використовуйте різні форми прийняття управлінського рішення.

 4. Добитися того (домагатися), щоб прийняття рішень стало звичайною для Ваших підпорядкованих співробітників.

 5. Для визначення стратегічних цілей використовуйте групове прийняття управлінських рішень.

 6. Попереджуйте невдачі в прийнятті рішень підпорядкованими співробітниками.

 7. Визначайте як можна ясніше і простіше рішення і встановіть для його виконання крайній період.

 8. Зберіть необхідну інформацію по виконанню рішень в відведений період.

 9. Для більш детального аналізу використовуйте балансовий підхід.

 10. Активно дійте самі і винагороджуйте тих хто теж активно діє
^

ТЕХНОЛОГІЯ 5 – СТРАТЕГІЯ ЕФЕКТИВНИХ СПІВРОБІТНИКІВ-ПРОФЕСІОНАЛІВ


1. Структуруйте співробітників підприємства на три групи:

І – ті, хто самостійно одержує ефективні результати без допомоги і контролю керівника

ІІ – ті, хто потребує в періодичній підтримці і контролю для одержання результатів

ІІІ – ті, хто не одержить конкретних результатів без постійного контролю і підтримки.

 1. Підбирайте спеціалістів професіоналів, які здібні одержувати конкретні результати.

 2. Визначте ефективність працівників-співробітників, відповівши на запитання:

 • хто рідко відсутній на роботі?

 • хто добре працює без тиску?

 • хто постійно виконує роботу своєчасно і якісно?

 • хто з радістю прикладе додаткові зусилля, якщо потрібно для фірми чи колективу?

 • кому ви можете доручити роботу при відсутності будь-якого працівника?

 • хто набридає іншим своїми постійними порадами (балачками)?

 • хто працює на стільки добре і при відсутності керівника?

 • хто дає більше цінних порад, ніж складає проблеми?

 • хто допоможе іншим краще виконати роботу

 • хто постійно намагається вдосконалити свою роботу?

 • хто згладжує конфлікти і підтримує нормальну моральну атмосферу в колективі

 • або навпаки – хто лише збудоражує колектив?

Нагороджує передових, ефективних співробітників і проявляйте до них особистий інтерес, підтримуйте їх в будь-яких ситуаціях.

 1. Домагайтеся того, щоб кожний працівник підприємства чи організації сам мав змогу поставити мету, визначити стратегію, оформити контракт, виконати задачу.

 2. Визначте стратегію поведінки кожного співробітника (тобто поведінку для одержання позитивних результатів при виконанні обовязків чи відповідної задачі.

 3. Забезпечите людині інструментарієм обладнанням, автомашинами, компютерами) для виконання поставлених задач (роботи).

 4. Визначте час (період) для виконання кожної роботи при необхідності проведіть хронометраж цієї роботи.

 5. Переконайтесь, що кожний співробітник має конкретну уяву, як його роботи впливає на досягнення його підприємства чи організації.

 6. Приділяйте особливу увагу співробітникам, чиї результати не відповідають зусиллям. Винагороджувати тільки за конкретні результати (Наприклад, Сокоекстратний цех Ніженської фірми в Борщеві – перевиконав завдання на 150% - винагорода – екскурсія працівників за рахунок фірми на 2 тижні по Німеччині).

 7. Заохочуйте (заставляйте дотримуватися) тиші на робочому місці. Щоб кожний мав можливість сконцентруватися над поставленою задачею. Оберігайтесь “процедурщиків” – тих хто багато говорить, багато тратить часу на заходи без результативно.
^

ТЕХНОЛОГІЯ 6 – СТРАТЕГІЯ СПРОЩЕННЯ


(Скорочують міністерства, зменшують штатне управління)

 1. Усвідомте, що суть ефективного менеджменту заключається в тому, щоб все як можна більш спрощувати.

 2. Спрощувати процес роботи. Хай кожний співробітник відповість на питання:

А) Яких результатів я досягаю в своїй роботі?

Б) Чому я їх досягаю?

В) Що я роблю, в чому немає необхідності?

 1. Спрощуйте структуру організації.

 2. Спрощуйте процедуру і систему контролю переведіть на дистанційний компютений контроль процесів виробництва чи роботи державних органів.

 3. Спрощуйте спілкування (проводити ефективні робочі наради, пятихвилинки, наряди).

 4. Винагороджуйте тих, хто спрощує.
^

ТЕХНОЛОГІЯ 7 – СТРАТЕГІЯ ЯКОСТІ


 1. Усвідомте, що ключ до підвищення продуктивності праці – якісне виконання роботи, або якісне виробництво.

 2. Усвідомте, що якість має техніко-економічні, соціальні та інші ключеві показники:

А) більш низьку собівартість і ціну продукції;

Б) кращу конкретну здатність на ринку;

В) більший обєм випускаючої продукції;

Г) прихильність покупців;

Д) високу рентабельність продукції та ефективність підприємницької діяльності.

 1. Намагайтесь, щоб кожен працівник, в тому числі службовець розумів і знав, що таке висока якість продукції чи виконання роботи це:

А) відповідність продукції стандартам

Б) програма, тобто планування покращання якості

В) фінансування та виконання заходів покращання якості.

 1. Структуруйте діяльність підприємства таким чином, щоб кожний співробітник розумів і знав, як буде визначатися якість його продукції чи роботи.

 2. Навчайте кожного всіх 3-х рівнів управління основам контролю якості.

 3. Використовуйте ідеї тих, хто пропонує і виконує заходи по покращанню якості.

 4. Поводьтеся з Вашими клієнтами, як з постійними клієнтами.
^

ТЕХНОЛОГІЯ 8 – СТРАТЕГІЯ ЛОЯЛЬНОСТІ І ВІДДАНОСТІ


 1. Забезпечите повну гарантованість роботи включаючи рішення соціальних питань.

 2. Зберігайте канали спілкування з підлеглими, щоб до них доходила інформація з верхнього ешелону і 100% ідеї підлеглих поступали до керівництва.

 3. Переміщайте співробітників із нижнього ешелону в середній, а із середнього в вищий, даючи їм зрозуміти, що відданість винагороджується.

 4. Фінансуйте підвищення кваліфікації і розвиток співробітників.

 5. Намагайтеся так виділити винагороди, щоб вони сприймалися в колективі як справедливи.

 1. Ставтесь до підлеглих так, як би Ви хотіли щоб вони ставилися до Вас.
^

ТЕХНОЛОГІЯ 9 – СТРАТЕГІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА


1. Організовуйте самоуправляючі групи робітників.

Для цього необхідно за кожною групою закріпити важну частину роботи і створити робочу обстановку. Організуйте роботу кожною взаємозалежною (найкраще на конвеєрі). Переконайтесь, що кожний член групи знає, як виконуються всі роботи.

Дайте кожній групі спосіб вимірювання та оцінки її діяльності. Попросіть членів групи оцінити один одного, як частину оцінки роботи кожного.

 1. Скорочуйте непотрібну конкуренцію.

 2. Винагороджуйте людей і групи за взаємну допомогу і стимулюйте часту взаємодію членів групи. Не дозволяється самоусуватися і ізолюватися один від одного, винагороджуйте спілкування.

 3. Розвивайте толерантність співробітників.

 4. Навчайте співробітників навичкам комунікації на аналоговому рівні.
Схожі:

Тема технології управління людьми – ресурс поведінки менеджера iconТема управління соціально-психологічною системою
Соціально-психологічна підсистема організації. Учасники діяльності організації, збалансування їх інтересів. Стосунки менеджера з...
Тема технології управління людьми – ресурс поведінки менеджера iconТема технологии управления людями ресурс поведения менеджера
Основное противоречие социального менеджмента противоречие между формализованными и персонализированными сторонами управления
Тема технології управління людьми – ресурс поведінки менеджера iconТема Реалізація правових норм. Правова поведінка. Юридична відповідальність План
Поняття та види правової поведінки. Поняття, види та ознаки правомірної поведінки
Тема технології управління людьми – ресурс поведінки менеджера iconЕтика ділового спілкування
Предмет навчальної дисципліни загальновизначені норми поведінки, взаємовідносин між людьми в діловій сфері, конкретні форми ділового...
Тема технології управління людьми – ресурс поведінки менеджера iconРозділ 16. Адміністративний менеджмент
Мета: формування знань, умінь І навичок в області управління організацією, а також в області практики менеджменту та технології прийняття...
Тема технології управління людьми – ресурс поведінки менеджера iconНаказ №91 м. Севастополь Про підсумки міського конкурсу творчих робіт учнів з протидії торгівлі людьми
На виконання наказу Управління освіти І науки смда від 18. 09. 2013 №889 «Про проведення міського конкурсу творчих робіт учнів з...
Тема технології управління людьми – ресурс поведінки менеджера iconЛекція Психологічні основи управлінських функцій менеджера
Виділяють загальні (основні) та конкретні (специфічні) функції управління. Перші є універсальними – обов’язковими для будь-якого...
Тема технології управління людьми – ресурс поведінки менеджера icon1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Необхідно сформувати свідомого спеціаліста-менеджера вищого рівня з властивими йому рисами: раціональність поведінки, сильні мотиви...
Тема технології управління людьми – ресурс поведінки менеджера iconКонтрольні питання з дисципліни «Організація праці менеджера»
Взаємозв'язок факторів, що впливають на управлінську діяльність і здатність менеджера
Тема технології управління людьми – ресурс поведінки менеджера iconУкраїна м. Харків Харківський інститут управління
Економічні аспекти сучасних технологій управління (машинобудування, технології отримання альтернативного палива, технології водоочистки,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи