Київський національний економічний університет icon

Київський національний економічний університет
Скачати 123.24 Kb.
НазваКиївський національний економічний університет
Дата11.09.2012
Розмір123.24 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра фінансів підприємств і страхової справи
Затверджено


на засіданні Вченої Ради університету,

пр.№ від “ “ ________2001 р.


Вчений секретар університету

________________Кусий Ю.І.


ПРОГРАМА


нормативної дисципліни

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ”

(освітно-професійна програма підготовки спеціалістів зі

спеціальності “Фінанси”)


Укладачі:

Березіна С.Б.,

канд. екон. наук, ст. викл.,

Савченко Н.Г., викл


Затверджено

На засіданні кафедри фінансів

підприємств і страхової справи

пр. № 8 від 10.12.01 р.


^

Київ КНЕУВступ


Мета вивчення дисципліни - формування знань з організації та фінансового забезпечення соціального страхування

Завдання дисципліни:

 • з’ясування сутності та принципів організації соціального страхування;

 • вивчення умов соціального страхування на випадок втрати працездатності, а також від безробіття;

 • засвоєння умов та організації пенсійного страхування, напрямків його реформування;

 • отримання знань з управління діяльністю фондів соціального страхування.

Предметом дисципліни є система соціально-фінансових відносин, які виникають в процесі формування і використання фондів соціального страхування.


^ Тема1. Сутність, принципи і роль соціального страхування


Об’єктивна необхідність соціального захисту громадян. Функції соціального забезпечення: економічна, політична, демографічна, реабілітаційна. Виникнення та етапи розвитку соціального страхування в Україні. Особливості державного соціального забезпечення в колишньому СРСР. Соціальна робота в незалежній Україні. Сутність соціального страхування як форми соціального захисту громадян. Місце соціального страхування в системі економічних категорій. Місце та роль соціального страхування в системі ринкових відносин. Добровільна та обов’язкова форми соціального страхування. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування. Принципи соціального страхування: страховий інтерес, забезпечення громадян у разі втрати працездатності, причинно-наслідковий зв’язок збитку та події, що його спричинили. Суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування. Страхувальники та страховики за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Поняття страхового соціального ризику та страхового випадку. Види соціальних ризиків. Поняття страхового стажу у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. Моделі організації соціального страхування. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту, їх характеристика та особливості функціонування.


^ Рекомендована література: 1, 10, 15, 16, 17,19,41,42, 45.


Тема 2. Іноземний досвід у сфері соціального страхування


Система соціального забезпечення в промислово розвинутих країнах. Пенсійні програми в рамках “солідарності поколінь”.Відрахування на соціальне страхування в залежності від рівня заробітної плати. Програми, що фінансуються державою. Приватні пенсійні програми. Добровільне пенсійне страхування. Пенсійні системи латиноамериканських країн. Досвід Чилі. Накопичувальні системи пенсійного забезпечення. Досвід у сфері соціального страхування в країнах Азії. Практика соціального страхування в центральноєвропейських країнах і Росії. Висновки для України з іноземного досвіду соціального страхування.


^ Рекомендована література: 17, 19, 25.


Тема 3. Державне регулювання соціального страхування в Україні


Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності. Економічна політика України у сфері соціального страхування. Законодавча база державного регулювання страхової діяльності у сфері соціального страхування. Шляхи наближення законодавчої і нормативної бази страхування до міжнародних стандартів. Інструменти і заходи уряду щодо державного регулювання страхової діяльності у сфері соціального страхування. Державні органи, що здійснюють управління соціальним забезпеченням.


^ Рекомендована література: 1, 10, 15,16.


Тема 4. Страхування тимчасової втрати працездатності


Необхідність і зміст страхування від тимчасової втрати працездатності. Виникнення випадку тимчасової втрати працездатності. Сутність загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням. Основні терміни та поняття: застрахована особа, страхувальник, страховик, страховий ризик, страховий випадок, страховий стаж, страхові внески, страхові кошти. Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованнням. Джерела формування та напрямки використання коштів у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Гранична сума заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески. Види матеріального забезпечення за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Порядок та розрахунок страхових виплат у разі тимчасової втрати працездатності. Порядок обчислення страхового стажу.Умови надання допомоги по тимчасовіїй непрацездатності та тривалість її виплати. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності. Оформлення лікарняних листків. Обсяг відповідальності суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Напрямки вдосконалення страхування від тимчасової втрати працездатності.


^ Рекомендована література: 2, 3, 12, 16, 29, 35, 37, 38, 39, 40.


Тема 5. Страхування на випадок безробіття


Характеристика ринку праці в Україні. Економічна сутність та необхідність соціального страхування на випадок безробіття. Сутність соціального страхування на випадок безробіття. Суб’єкти та об’єкт страхування на випадок безробіття. Особи, які підлягають страхуванню на випадок безробіття. Джерела формування та напрямки використання коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим соціальним страхуванням на випадок безробіття. Платники страхових внесків. Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Порядок здійснення страхових операцій. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю. Розмір допомоги по безробіттю. Організація управління та нагляду у сфері соціального страхування на випадок безробіття. Органи, що здійснюють страхування на випадок безробіття. Шляхи вдосконалення соціального страхування на випадок безробіття. Навчання та перенавчання кадрів.


^ Рекомендована література:3,4, 5, 12, 16, 24, 25, 31, 32, 34, 40,43.


Тема 6. Страхування від нещасних випадків на виробництві


Завдання та основні принципи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Суб’єкти та об’єкти страхування від нещасного випадку на виробництві. Поняття страхового випадку у сфері соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Соціальні послуги та виплати за соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві. Порядок і строки проведення страхових виплат по відшкодуванню шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров’я. Права і обов’язки застрахованого та роботодавця як страхувальника. Фінансування страхування від нещасних випадків на виробництві. Страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві відповідно до класів професійного ризику виробництва. Загальний класифікатор “Галузі народного господарства”. Управління страхуванням від нещасного випадку. Фонд соціального страхування від нещасного випадку та його обов’язки. Нагляд у сфері страхування від нещасного випадку на виробництві. Відповідальність у сфері соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Добровільне страхування від нещасного випадку. Напрямки вдосконалення соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.


^ Рекомендована література: 6,7, 8, 13, 24, 29, 37.


Тема7. Медичне страхування


Поняття, цілі та завдання медичного страхування. Суб’єкти обов’язкового медичного страхування(ОМС): страхувальник, страховик, медична установа. Їх права та обов’язки.

Види договорів в сфері ОМС: між територіальним фондом ОМС і страховиком про фінансування ОМС; між страховиком і медичною установою про надання лікувально-профілактичної допомоги застрахованим особам по програмі ОМС; фінансування медичної допомоги визначеного обсягу і якості по програмі ОМС. Характерні особливості вказаних договорів.

Добровільне медичне страхування. Принципова схема добровільного медичного страхування. Тарифи на медичні послуги з добровільного медичного страхування. Розміри страхових внесків. Медичне страхування громадян, які від’їзджають за кордон. Напрямки реформування обов’язкового медичного страхування в Україні.


^ Рекомендована література: 20,21,26,27,28,47.


Тема 8. Пенсійне страхування в Україні


Сутність і значення пенсійного страхування. Поняття системи пенсійного забезпечення. Принципи організації системи пенсійного забезпечення. Трирівнева система пенсійного забезпечення. Солідарна система. Накопичувальна система. Добровільне пенсійне страхування. Поняття і соціальне призначення пенсії. Види державних пенсій, їх класифікація. Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Страховий стаж. Платники страхових внесків. Права і обов’язки страхувальників і застрахованої особи. Обчислення, нарахування та сплата страхових внесків. Персоніфікований облік страхових внесків. Пенсії за віком у загальнообов’язковій солідарній системі пенсійного страхування. Умови призначення пенсії за віком. Обчислення розміру пенсії за віком. Пенсії за інвалідністю в загальнообов’язковій солідарній системі пенсійного страхування. Умови призначення пенсії по інвалідності. Порядок розрахунку пенсії по інвалідності. Порядок встановлення групи інвалідності та період, на який призначається пенсія. Пенсії в разі втрати годувальника та пенсії за вислугу років в загальнообов’язковій солідарній системі пенсійного страхування. Умови отримання пенсії в разі втрати годувальника та пенсії за вислугу років. Визначення розміру пенсії в разі втрати годувальника та пенсії за вислугу років. Соціальні пенсії в Україні. Підстави надання соціальних пенсій. Визначення розміру та порядок виплати соціальних пенсій. Порядок обчислення заробітку(доходу) для призначення пенсій із загальнообов’язкової солідарної системи. Умови призначення та виплати пенсій. Індексація та перерахунок пенсій. Довічна пенсія з накопичувального фонду. Управління загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням. Пенсійний фонд України, Правління фонду, виконавчі органи, Наглядова рада. Права і обов’язки пенсійного фонду України. Бюджет Пенсійного фонду. Джерела формування його коштів. Накопичувальний фонд та джерела його формування.Зберігання пенсійних активів і інвестування коштів Накопичувального фонду. Відповідальність у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.


^ Рекомендована література: 9,14,15,16,17,18,23, 30,44,46,48,49.


Тема 9. Недержавне соціальне страхування


Сутність і умови недержавного страхування. Законодавча база і організаційні схеми недержавного соціального страхування. Поняття фінансової надійності недержавного страховика та її значення. Формування збалансованого страхового портфелю. Оцінка ризиків та обмеження їх дії. Тарифна політика. Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності. Фінансові методи забезпечення надійності страхових компаній. Платоспроможність страховика, умови її забезпечення. Власні кошти страховика. Технічні резерви їх склад. Показники платоспроможності. Фактичний і нормативний запаси платоспроможності, порядок їх обчислення.


Рекомендована література: 20,21,26,27,28.


Л І Т Е Р А Т У Р А


 1. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998р. №16/98-ВР // Все про бухгалтерський облік №21(567) 7.03.2001р. ст.3-8.

 2. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001р. №2240-ІІІ // Все про бухгалтерський облік №21(567) 7.03.2001р. ст.9-21.

 3. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11.01.2001р. №2213-ІІІ // Все про бухгалтерський облік №21(567) 7.03.2001р. ст.37-38.

 4. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2.03.2001р. №1533 –ІІІ // Все про бухгалтерський облік №21(567) 7.03.2001р. ст.25-36.

 5. Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку іх надходження до фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 18.12.2000р. №339 // Все про бухгалтерський облік №21(567) 7.03.2001р. ст.40-44.

 6. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності” від 23.04.1999р. //Бухгалтерия №52(415) 25.12.2000г. ст.39-61.

 7. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності” від 22.02.2001р.// Бухгалтерия №14/2(429) 05.04.2001г. ст.4-8.

 8. Постанова Кабінету міністрів України від 13 вересня 2000 року №1423 “Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання(зі змінами та доповненнями).

 9. Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 05.11.1991р.№1788-ХІІ(зі змінами та доповненнями).

 10. Указ Президента України “Про основні напрями соціальної політики на період до 2004р.“ від24.05.2000р. №717/2000.

 11. Інструкція про порядок передачі страхувальником виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань документів, які підтверджують право працівника на страхову виплату, інші соціальні послуги внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання від 08.09.2000р.№12 // Бухгалтерия №17/2(432) 26.04.2001г. ст.8-10.

 12. Постанова КМУ від 7.03.2001р. №225 “Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників оподатковуваного доходу(прибутку),сукупного оподатковуваного доходу(граничну суму заробітної плати(доходу)), з яких справляються страхові внески(збори) до соціальних фондів. //Бухгалтерія №12(427) 19.03.20001р.ст.32-35.

 13. Наказ Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.03.2001р.№62 ”Про забезпечення проведення реєстрації страхувальників в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України” //Бухгалтерия №19/1(434)07.05.2001г. ст.13-18.

 14. Постанова правління ПФУ від 12.03.2001р. №7 “Про затвердження Порядку проведення органами ПФУ списання і розстрочки податкового боргу(недоїмки) по збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. //Бухгалтерия №16/1(431) 16.04.2001г. ст.11-17.

 15. Законодавство України про соціальне забезпечення.–Львів.-2001.-366с.

 16. Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні: Підручник. –Харків: ”Одіссей”, 2001.-384с.

 17. Бабич А.М., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального страхования: Курс лекций. М.:ТЕИС, 1998.-189с.

 18. Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины.(Научно-практический комментарий и сборник нормативных актов).–Харьков: Одиссей, 1999.-592с.

 19. Социальный менеджмент: Учебник/Под ред. Д.В.Валового.– М.: ЗАО “Бизнес школа “Интел-синтез”, Академия труда и социальных отношений, 1999.–384с.

 20. Страхування: Підручник / Керівник авт.кол.і.наук.ред. С.С.Осадець, д-р, екон.наук, проф.– К.:КНЕУ. 1998.–528с.

 21. Шахов В.В.Страхование: Учебник для вузов. – М.:ЮНИТИ, 2000.–311с.

 22. Проблема бідності в контексті політики соціально-економічних перетворень та стратегії реформ.

 23. Організаційно-економічний механізм пенсійного забезпечення в умовах ринкової економіки // Автореферат. – Хмелевська О.М. К.–1999р.–18с.

 24. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці, – Вид.2-е, стереотипне.–Львів: Афіша, 2000.–348с.

 25. Рынок труда и социальная политика в Центральной и Восточной Европе. Переходный период и дальнейшее развитие. Пер. с англ. – М.: ИКЦ «ДИС», 1997.–495с.

 26. Ротова Т.А. Особисте страхування: Конспект лекцій.–К.,КДТЕУ,1998.–30с.

 27. Бескид Й.М. Державний бюджет України, Тернопіль, 1996, 107с.

 28. Страховой портфель.– М.: СОМИНТЕК, 1994.

 29. Социальное страхование: справочник (И.Назарбаева, А.Липатов) //Бухгалтерия №16/1(431) 16.04.2001г. ст.41-50.

 30. Особенности осуществления пенсионного обеспечения страховыми организациями(С. Мазниченко) //Бухгалтерия №47 (410) 20.11.2000г. ст.12-14.

 31. Минимальная зарплата или необлагаемый минимум: кто важнее.(А.Ефимов)// Бухгалтерия №8 (423)19.02.2001г. ст.102-106.

 32. Социальное страхование на случай безработицы(И.Коваленко)// Бухгалтерия №14/1 (429)05.04.2001г. ст.15-21.

 33. Первоапрельское страхование от несчастного случая (И.Сухомлин) //Бухгалтерия №17/2(432) 26.04.2001г. ст.18-24.

 34. Социальные гарантии: на что расчитывать безработному.(Д. Колесников) // Бухгалтерия №14/1 (429) 05.04.2001г. ст.21-25.

 35. Социальное страхование: проблема трех дат(З.Сахацкая) //Бухгалтерия №17/1(432) 23.04.2001г. ст.40-42.

 36. Заработная плата по карточкам //Бухгалтерия №11(426), 12.03.2001г. ст.73-74.

 37. Чиновничьи соцки(О.Николайчук)//Бизнес№16(431), 16.04.2001г. ст.63-64.

 38. Пиво только членам профсоюза (Д.Клепачевский) //Бизнес№1-3 (416-418), 15.01.2001г. ст.10-11.

 39. Чисто регрессный процесс…(В.Культипов, О.Николайчук, Д.Клепачевский) //Бизнес№9(424), 26.02.2001г. ст.70-71.

 40. ФОТ Вам!(О.Николайчук) )//Бизнес№4 (419), 22.01.2001г. ст.61.
 1. Трубич С.Ю., Швець В.Є. Формування системи соціального страхування //Фінанси України №2’ 2000, ст.110-114.

 2. Косова Т.Д., Басанцев І.В. Сутність і критерії ефективності системи соціального захисту //Фінанси України №8’ 2000, ст.26-32.

 3. Кір’ян Т. та ін. Соціальний захист населення від безробіття //Україна: аспекти праці №4’1998, ст.16-22.

 4. Романюк О., Кравченко Н. Система соціального захисту пенсіонерів: необхідність та напрямки реформування //Україна: аспекти праці №6’2000, ст.24-34.

 5. Кір’ян Т., Шаповал М. Концептуальні питання соціальної реформи //Україна: аспекти праці №6’2000, ст.20-23.

 6. Кір’ян Т., Шаповал М. Як вирішити проблему надання державної підтримки малозабезпеченим сім’ям //Україна: аспекти праці №4’2000, ст.20-22.

 7. О. Залєтов, С.Сідько. Огляд ринку добровільного медичного страхування на території України//Страхова справа №2, 2001, ст.39-62.

 8. Березіна С.Б. Про необхідність і деякі напрямки реформування пенсійної системи// Банківська система України: теорія і практика становлення. Збірник наукових праць: в 2т., Т.2–Суми:ВВП”Мрія–1”ЛТД: Ініціатива,1999,-322с. С.533-539.

 9. Беседін В.Ф., Березіна С.Б. основні напрями реформування пенсійної системи України// Експрес – новини: наука, техніка, виробництво. №15-16.К,УкрІНТЕІ,1999.с.31-34.

Схожі:

Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ)
Київський національний економічний університет iconКиївський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі банківських інвестицій двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Роботу виконано на кафедрі менеджменту у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі маркетингу двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз «Київський національний економічний університет...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Дисертаційна робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» наказ
Двнз «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» ( далі -університет)
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» наказ
Двнз «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» ( далі -університет)
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Радько Вікторія Миколаївна
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств двнз «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Корнилюк Роман Васильович
Робота виконана на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьман» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconПоложення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) є дорадчим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи