Метою дисципліни icon

Метою дисципліни
Скачати 362.22 Kb.
НазваМетою дисципліни
Дата11.09.2012
Розмір362.22 Kb.
ТипДокументи

Метою дисципліни є послідовне засвоєння знань з організації та фінансового забезпе­чення соціального страхування.

В процесі викладання дисципліни реалізуються наступні завдання:

 • вивчення сутності й принципів організації соціаль­ного страхування;

 • розгляд умов страхування на випадок утрати працездат­ності, безробіття, медичного та пенсійного страхування;

 • набуття вмінь з управління діяльністю фондів соціального страхування.

Предметом дисципліни є фінансові відносини, що виникають у процесі формування і використання фондів соціального страхування.
Тема за програмою


Всього годин

У тому числі

лекції

очн/веч/з

практичні заняття

очн/веч/з

індивід.

робота

очн/веч/з

самостійна робота

очн/веч/з

1. Сутність, принципи і роль соціального страхування.
2/2/0,25

1/1/-

1/0,5/-

10/10/-

2. Іноземний досвід у сфері соціального страхування.
1/1/0,25

0,5/0,5/-

1/0,5/-

10/10/-

3. Державне регулювання соціального страхування.
1/1/0,25

0,5/0,5/-

1/1/-

10/10/-

4. Страхування тимчасової втрати працездатності.
2/2/1

1/1/-

1/1/-

10/10/-

5. Медичне страхування.
2/2/1

1/1/-

1/0,5/-

10/12,5/_

6. Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.
3/4/2

3/5/-

1/1/-

15/15/-

7. Страхування на випадок безробіття.
2/2/1

3/5/-

1/0,5/-

10/12,5/-

8. Пенсійне страхування.
4/5/2

3/4/-

1/1/-

15/15/-

9. Пенсійна реформа в Україні.
1/1/0,25

1/1/-

1/1/-

10/10/-

Разом:
18/20/8

14/16/-

9/7/-

40/45/-^

Навчальні завдання
Тема 1. Сутність, принципи й роль соціального страхуванняТеми рефератів


 1. Класифікація загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 2. Страхові фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 3. Джерела коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 4. Порядок визначення розміру внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.^

Питання для дискусій

 1. Поняття та необхідність загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 2. Принципи та функції загальнообов'язкового державного соціального страхування. Поняття страхового стажу, страхового ризику і страхового випадку.^

Завдання для перевірки знань


1. Страховиками за загальнообов’язковим соціальним страхуванням є:

а) страхові компанії;

б) цільові страхові фонди;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Ліга страхових організацій;

д) відділи з соціального захисту населення.


^ 2. До джерел коштів загальнообов’язкового соціального страхування відносяться:

а) внески роботодавців і застрахованих осіб;

б) страхові платежі найманих працівників;

в) кредити банків;

г) кошти Ліги страхових організацій;


^ 3. Розмір внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування встановлюється Верховною Радою України:

а) щоквартально;

б) щомісячно;

в) щорічно;

г) раз в 3 роки;

д) раз в 5 років.


^ 4. Загальнообов’язкове соціальне страхуванням це - ...(продовжити визначення)


5. Державному соціальному страхуванню підлягають:

а) особи, які працюють на умовах трудового договору;

б) особи, які забезпечують себе роботою самостійно;

в) роботодавці;

г) працівники профспілок;


^ 6. Страховий стаж визначається як:

а) загальний робочий страж працівника;

б) віковий період з 16 до 60 років;

в) період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому соціальному страхуванню та сплачує страхові внески;


^ 7. Управління страховими фондами здійснюється:

а) страховими компаніями;

б) на паритетній основі державою та представниками суб’єктів соціального страхування;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) державою;


^ 8. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування:

а) пенсійне страхування;

б) медичне страхування;

в) страхування на випадок безробіття;

г) страхування відповідальності роботодавця;

д) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

ж) страхування на випадок безробіття


^ 9. Страховим випадком є :

а) страховий ризик;

б) витрати страхового фонду по виплаті матеріального забезпечення;

в) подія. З настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення;

г) витрати роботодавця;


10. Страховий фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування це – (продовжити визначення)

^

Тема 2. Іноземний досвід у сфері соціального страхуванняТеми рефератів


 1. Системи пенсійного страхування в США їх характеристика.

 2. Системи пенсійного страхування в Німеччині їх характеристика.

 3. Системи пенсійного страхування в Англії їх характеристика.

 4. Системи пенсійного страхування в Франції їх характеристика.

 5. Системи пенсійного страхування в Чиллі їх характеристика.

 6. Системи пенсійного страхування в Польщі їх характеристика.^

Питання для дискусій

 1. Три елементи сучасних пенсійних систем: державний пенсійний фонд, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії зі страхування життя і пенсій.

 2. Недержавні пенсійні фонди, їх утворення і діяльність.

 3. Страхові компанії, котрі займаються пенсійним страхуванням і страхуванням життя.^

Завдання для перевірки знань


1. В Республіці Польща існує система пенсійного страхування:

а) трирівнева система пенсійного страхування;

б) солідарна система пенсійного страхування;

в) дворівнева система пенсійного страхування;

г) бюджетна система пенсійного страхування;


^ 2. Чилійська пенсійна система визначається як:

а) необов’язкова накопичувальна;

б) виплата фіксованих сум;

в) обов’язкова накопичувальна;

г) заощоджувальна;


^ 3. Сучасна пенсійна система не включає:

а) недержавні пенсійні фонди;

б) страхові компанії зі страхування життя та пенсій;

в) державний пенсійний фонд;

г) страхові компанії із загальних видів страхування;


^ 4. Назвати системи пенсійного страхування в США.


5. Внески за загальнообов’язкової накопичувальної системи в Польщі визначаються в розмірі:

а) 7,3 %;

б) не мають фіксованого розміру;

в) 5 %;


6. В польській приватній пенсійній системі функціонують:

а) Компанія з управління Пенсійним фондом;

б) Пенсійний фонд;

в) банківський депозитарій;

г) держава.


^ 7. Одним з недоліків Чилійської системи пенсійного страхування є :

а) введення персоніфікованого обліку;

б) встановлення ставки інвестиційного доходу нижчою від ставок інших фондів;

в) високі витрати на маркетингові дослідження.


^ 8. До недоліків польської системи пенсійного страхування відносять:

а) проблема вибору приватного пенсійного фонду;

б) система персоніфікації обліку внесків і порядок подання звітності працедавцем;

в) вимоги до фінансової та іншої звітності пенсійного фонду ;

г) проблема впровадження умовно-накопичувальних рахунків ;

д) втручання держави.


^ 9. До найпоширеніших видів страхування рент належить :

а) страхування пенсій;

б) страхування ануїтетів;

в) страхування додаткових пенсій.


10. Приватні пенсійні фонди це – (продовжити визначення)
^

Тема 3. Державне регулювання соціального страхуванняТеми рефератів


 1. Шляхи наближення законодавчої і нормативної бази страхування до міжнародних стандартів.

 2. Інструменти і заходи уряду щодо державного регулювання страхової діяльності у сфері соціального страхування.^

Питання для дискусій

 1. Закон України “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” про поняття, види і принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 2. Суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування їх функції.^ Завдання для перевірки знань

1. Державний нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснює:

а) страхові компанії;

б) Наглядова Рада;

в) уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади;

г) Ліга страхових організацій;

д) відділи з соціального захисту населення.


^ 2. До повноважень та функцій Наглядової Ради при загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні не відноситься:

а) контроль за виконання статутних завдань відповідними цільовими фондами;

б) нагляд за цільовим використанням коштів відповідним фондом;

в) контроль за дотриманням страховиком та страхувальником законів України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;


^ 3. Управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснює:

а) Верховна Рада України;

б) правління та виконавчі дирекції страхових фондів;

в) Наглядова Рада;

г) Кабінет Міністрів України;

д) уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади.


^ 4. Назвати принципи загальнообов’язкового соціального страхуванням.


5. Об’єктом державного соціального страхування є:

а) страховий випадок;

б) життя та здоров’я застрахованої особи;

в) витрати роботодавців;


6. Суб’єктами загальнообов’язкового державного соціального страхування є:

а) страхові фонди;

б) держава;

в) застраховані громадяни;

г) роботодавці.


^ 7. Обов’язки застрахованих осіб із загальнообов’язкового державного соціального страхування полягають у наступному:

а) своєчасно та в повному розмірі вносити страхові платежі;

б) виплачувати матеріальне відшкодування;

в) своєчасно повідомляти страховика про зміну розміру матеріального забезпечення.


^ 8. Причинами припинення виплат і надання соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням вважаються:

а) страховий випадок стався внаслідок умисної дії особи;

б) невиконання застрахованою особою своїх обов’язків;

в) надані неправдиві дані;

г) страхування відповідальності роботодавця;

д) припинення дії договору страхування.


^ 9. Виконавча дирекція страхового фонду є:

а) некомерційною самоврядною організацією;

б) виконавчим органом правління фонду;

в) саморегулівною організацією;

г) незалежний підрозділ страхового фонду.


^ 10. Кошти цільових страхових фондів

а) включаються до Державного бюджету України;

б) належать страховому фонду;

в)не включаються до Державного бюджету України.

^

Тема 4. Страхування тимчасової втрати працездатностіТеми рефератів


 1. Законодавча база страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, його мета та основні терміни.

 2. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності порядок його формування та використання..

 3. Види забезпечення та соціальні послуги Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.


Питання для дискусій


 1. Розміри і порядок виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, включаючи догляд за хворою дитиною; у зв’язку з вагітністю і пологами при народженні дитини.

 2. Розміри і порядок виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і допомоги на поховання померлої особи.Завдання для перевірки знань

1. Задача:

Загальний трудовий стаж громадянки А складає 7 років. Шість років з яких вона була у відпустці по догляду за дитиною. Страховий стаж громадянки А складає:

а) 7 років;

б) 1 рік;

в) 4 роки;

г) 3 роки;

д) 6 років.


^ 2. Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності не спрямовуються на:

а) фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей;

б) виплату застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання;

в) забезпечення поточної діяльності та утримання органів Фонду, розвиток його матеріально-технічної бази;

г) фінансування програм оздоровлення працівників фонду.


^ 3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:

а) некомерційна самоврядна організація;

б) комерційна організація;

в) державна самоврядна організація;

г) саморегулівна організація.


^ 4. Назвати права та обов’язки застрахованих осіб.


5. За порушення порядку використання страхових коштів накладається штраф у розмірі:

а) 10 неоподатковуваних мінімуму;

б) 50% належної суми сплати страхових внесків;

в) 100 % належної суми сплати страхових внесків.


^ 6. Щорічний звіт про діяльність фонду страхування по тимчасовій втраті працездатності надається:

а) до Кабінету Міністрів України;

б) до Ліги страхових організацій України;

в) до органів Укрстрахнагляду.


^ 7. Страхові внески по страхуванню по тимчасовій втраті працездатності сплачуються:

а) раз на рік;

б) щомісячно;

в) раз на квартал;

г) залежно від умов договору.


8. Платниками страхових внесків виступають:

а) страхові компанії;

б) страхувальники;

в) застраховані особи;

г) держава.


9. Суб’єктами соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності є :

а) страховик;

б) застрахований;

в) страхувальник;

г) страховий фонд;


10. Фонд з соціального трахкання по тимчасовій втраті працездатності – (дати визначення)

^

Тема 5. Медичне страхуванняТеми рефератів


 1. Організаційна схема державного обов’язкового медичного страхування.

 2. Програми обов’язкового медичного страхування їх характеристика.

 3. Джерела коштів обов’язкового медичного страхування та їх використання.^

Питання для дискусій

 1. Законопроект України “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” та його основні характеристики.

 2. Принципи обов’язкового медичного страхування.

 3. Суб’єкти обов’язкового медичного страхування їх характеристика та функції.Завдання для перевірки знань


1. Закон України „Про загальнообов’язкове медичне страхування” набирає чинності:

а) 1 січня 2003 року;

б) 1 вересня 2005 року;

в) 1 січня 2005 року;

г) 1 січня 2004 року;


^ 2. Загальнообов’язкове державне медичне страхування здійснюється:

а) Фондом медичного страхування;

б) страховими компаніями зі страхування життя та пенсій;

в) страховими компаніями із загальних видів страхування;

г) Міністерством охорони здоров’я.


^ 3. Проект базової програми загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування розробляється:

а) один раз на 5 років;

б) одноразово разом з прийняттям Закону;

в) раз на рік;

г) один раз в 3 роки;

д) один раз в 10 років.


^ 4. Платниками страхових внесків є:

а) застраховані особи;

б) особи, які забезпечують себе роботою самостійно;

в) роботодавці;

г) працівники профспілок;

д) органи місцевого самоврядування за застрахованих осіб;

ж)Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.


^ 5. Назвати принципи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.


6. До обов’язків держави у загальнообов’язковому державному соціальному медичному страхуванні відносять:

а) встановлення бюджетних асигнувань;

б) виплата матеріального забезпечення;

в) забезпечення надходження страхових внесків;


^ 7. Застрахованими особами є:

а) громадяни України;

б) іноземці;

в) особи без громадянства, які постійно проживають в Україні.


8. Страховиком при соціальному медичному страхування є:

а) страхова компанія;

б) Фонд загальнообов’язкового медичного страхування;

в) держава;

г) роботодавець.


9. Програми загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування:

а) базова;

б) додаткова;

в) територіальна;

г) регіональна.


10. Безпосереднє управління Фондом медичного страхування здійснює:

а) держава;

б) правління та виконавча влада;

в) представники роботодавців та застрахованих осіб.


Тема 6. Страхування від нещасних випадків на виробництві та від

професійного захворювання

^

Теми рефератів

 1. Страхування від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання його сутність та значення.

 2. Гарантії забезпечення прав застрахованим у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання .

 3. Основні принципи страхування від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання .

 4. Система фінансування та джерела коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

 5. Взаємовідносини органів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання та платників страхових зборів з банківськими установами.^

Питання для дискусій

 1. Законодавство про страхування від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання його характеристика.

 2. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів при страхуванні від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання.

 3. Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання.^ Завдання для перевірки знань


1. Суб’єктами страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання є:

а) страхові компанії;

б) страхувальники;

в) уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади;

г) застраховані;

д) правильна відповідь а), б), г).


^ 2. Строк страхування від нещасних випадків починається:

а) з моменту сплати першого страхового внеску;

б) з дня наступного за днем написання заяви, за умови внесення страхового платежу;

в) з моменту створення страхувальника (юридичної особи);

г) після настання страхового випадку.


^ 3. Виконання статутних функцій та обов’язків фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків здійснює:

а) голова Наглядової Ради;

б) страхові експерти з охорони праці;

в) лікарі – експерти страховиків;

г) андеррайтери;

д) уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади.


^ 4. Принципи страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання - ...(назвати)


5. Об’єктом страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання виступає:

а) життя та здоров’є застрахованої особи;

б) матеріальне забезпечення застрахованого;

в) витрати роботодавців.


^ 6. Державний нагляд у сфері страхування від нещасних випадків здійснює:

а) Верховна Рада;

б) страховий фонд;

в) наглядова рада Фонду;

г) Кабінет Міністрів України.


^ 7. Відмова у виплаті та наданні соціальних послуг відбувається в результаті:

а) навмисних дії потерпілого, спрямованих на створення умов для настання страхового випадку;

б) при закінченні терміну дії договору соціального страхування;

в) поданням роботодавцем або потерпілим Фонду соціального страхування від нещасних випадків свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок;

г) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;


^ 8. Одноразова допомога виплачується потерпілому протягом:

а) 10 днів;

б) 1 місяця;

в) 3 днів;

г) 1 року;


9. У разі смерті потерпілого право на одержання одноразової виплати мають:

а) непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого;

б) дружина та діти потерпілого;

в) родичі;

г) ті особи, які здійснили поховання померлого.


10. Права та обов’язки застрахованої особи при страхуванні від нещасних випадків нв виробництві та від професійного захворювання ... (продовжити)

^

Тема 7. Страхування на випадок безробіття
Теми рефератів

 1. Страхування на випадок безробіття сутність, необхідність та принципи.

 2. Види та право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги.

 3. Право на допомогу по частковому безробіттю, розмір та тривалість виплати допомоги.

 4. Матеріальна допомога Фонду страхування на випадок безробіття у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

 5. Розмір та умови надання допомоги по безробіттю.^

Питання для дискусій

 1. Законодавство про страхування на випадок безробіття його характеристика.

 2. Джерела коштів Фонду страхування на випадок безробіття та їх використання.

 3. Права, обов'язки та відповідальність Фонду страхування на випадок безробіття.

 4. Права, обов'язки та відповідальність застрахованих осіб Фонду страхування на випадок безробіття .

 5. Виплата Фонду страхування на випадок безробіття недоодержаної суми матеріального забезпечення на випадок безробіття у разі смерті безробітного.

 6. Відповідальність страхувальників Фонду страхування на випадок безробіття за несвоєчасну та неповну сплату страхових внесків.^ Завдання для перевірки знань


1. Страхуванню на випадок безробіття підлягають:

а) працюючі пенсіонери;

б) іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні;

в) особи, які працюють на основі трудового договору;

г) особи, які мають право на пенсію в Україні;

д) особи, які працюють на контрактній основі.


^ 2. Видами забезпечення при загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття є:

а) інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням;

б) допомога на поховання у разі смерті безробітного;

в) підвищення кваліфікації та профпереорієнтації.


3. Задача:

Громадянка М на 01.01.2003р. мала 5 років виробничого стажу, 01.03.2003р. була звільнена через проведення ряду санаційних заходів роботодавцем. Необхідно розрахувати розмір допомоги по безробіттю на 01.09.2003р. за умови, що розмір середньої заробітної плати громадянки М складає 350 грн.


4. Загальнообов’язкове державне соціальне страхуванням на випадок безробіття - (продовжити визначення)


5. Джерелами формування Фонду є:

а) страхові внески страхувальників;

б) асигнування Державного бюджету;

в) суми фінансових санкцій за порушення порядку сплати страхових внесків;

г) прибуток, одержаний від використання тимчасово вільних коштів Фонду;

д) благодійні внески суб’єктів господарювання.


^ 6. Від сплати страхових внесків звільняються:

а) застраховані особи на період відпустки по догляду за дитиною;

б) застраховані особи в частині отриманої допомоги по частковому безробіттю.;

в) пенсіонери.


^ 7. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю:

а) може тривати 2 роки;

б) не може перевищувати 360 календарних днів протягом 2 років;

в) 3 місяці;

г) 5 років;


^ 8. Допомога по частковому безробіттю надається застрахованим особам:

а) у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок тимчасового скорочення робочого часу;

б) у разі тимчасової втрати заробітної плати в результаті зміни місця роботи;

в) у разі перерви в отриманні заробітної плати чи скорочення її розмірів через тимчасове припинення виробництва без припинення трудових відносин;

г) через скорочення на виробництві;

д) у разі втрати частини заробітної плати через хворобу.


^ 9. Матеріальна допомога по безробіттю надається в розмірі :

а) 75% прожиткового мінімуму;

б) 100% прожиткового мінімуму;

в) 55% прожиткового мінімуму;

г) необмеженому.


10. Право на допомогу по частковому безробіттю мають – (продовжити)

^

Тема 8. Пенсійне страхування
Теми рефератів

 1. Види державних пенсій (трудові пенсії (за віком; по інвалідності; в разі втрати годувальника; за вислугу років); соціальні пенсії).

 2. Добровільне страхування додаткової пенсії.

 3. Особливості пенсійного забезпечення працівників, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії.

 4. Пенсії громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

 5. Пенсії за віком інвалідам, учасникам війни, сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ.

 6. Пенсії за віком багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства.

 7. Пенсії за віком окремим категоріям громадян.

 8. Умови призначення пенсій по інвалідності. Групи інвалідності. Стаж роботи, який дає право на пенсію по інвалідності.

 9. Особи, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Члени сім'ї, які вважаються утриманцями.


Питання для дискусій


 1. Право на звернення за призначенням пенсії в разі втрати годувальника без обмеження.

 2. Період, на який призначається пенсія в разі втрати годувальника.

 3. Порядок змін розміру пенсії.

 4. Пенсійного забезпечення за вислугу років.

 5. Види трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію.

 6. Пільги по обчисленню стажу.

 7. Перерахунок пенсій. Підвищення пенсій деяким категоріям громадян.

 8. Право вибору соціальної пенсії або надбавки до трудової пенсії.

 9. Порядок і умови перерахування пенсій.Завдання для перевірки знань

1. Трудові пенсії поділяються на:

а) по інвалідності;

б) по догляду за інвалідом;

в) соціальні;

г) правильна відповідь а) та в);

д) правильна відповідь а), б), в).


^ 2. Пенсійне забезпечення здійснюється:

а) уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади;

б) Пенсійний фонд України;

в) Ліга страхових організацій України;

г) Наглядова Рада.


^ 3. Право на соціальну пенсію мають:

а) непрацездатні громадяни;

б) особи, зайняті соціально корисною працею;

в) недієздатні громадяни;

г) особи з малозабезпечених родин;

д) члени сімей у разі втрати годувальника.


^ 4. Види державних пенсій :

а) трудові;

б) соціальні;

в) по інвалідності;

г) за вислугу років.


5. Пенсійне забезпечення здійснюється:

а) страховими організаціями;

б) державою;

в) Пенсійним фондом України;

г) Кабінет Міністрів України.


^ 6. Право на пенсію за віком мають:

а) чоловіки віком 60 років при стажі роботи не менше 25 років;

б) чоловіки та жінки віком 60 років при стажі роботи не менше 25 років;

в) жінки віком 55 років при стажі роботи не менше 20 років;

г) жінки віком 50 років при стажі роботи не менше 20 років.


^ 7. Призначення пенсій та оформлення документів по їх виплаті проводиться:

а) страховими компаніями;

б) Пенсійним фондом України;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) державою;

д) роботодавцями.


^ 8. Право на соціальну пенсію мають:

а) інваліди 1 та 2 групи;

б) особи, які досягли віку: чоловіки – 60 років, жінки – 55 років;

в) діти – у разі втрати годувальника;

г) опікуни дітей інвалідів;

д) діти-інваліди віком до 16 років;


^ 9. Розмір соціальної пенсії дітям-інвалідам до 16 років складає :

а) 30 % мінімального розміру пенсії за віком;

б) 200 % мінімального розміру пенсії за віком;

в) 100% мінімального розміру пенсії за віком;

г) 50% мінімального розміру пенсії за віком.


^ 10. Громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон:

а) отримують пенсії в розмірі 50% від встановленого розміру;

б) отримують пенсії в розмірі 100% від встановленого розміру;

в) отримують пенсії в розмірі 200% від встановленого розміру;

г) пенсії не призначаються


Тема 9. Пенсійна реформа в Україні.

^

Теми рефератів

 1. Пенсійна реформа її види.

 2. Причини пенсійної реформи в Україні.

 3. Персоніфікація особових рахунків застрахованих осіб.^

Питання для дискусій

 1. Основні недоліки існуючої системи пенсійного страхування.

 2. Указ Президента України “Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні” від 13 квітня 1998 р. і заходи щодо початку реформи.


^ Завдання для перевірки знань


1. Види пенсійного забезпечення в Україні:

а) трудові;

б) по догляду за інвалідом;

в) соціальні;

г)додаткові

д) правильна відповідь а) та в);

е) правильна відповідь а), г), в).


^ 2. Реформування пенсійного забезпечення здійснюється:

а) в три етапи;

б) одноетапно;

в) багатоетапно, разом з економічними перетвореннями в країні.


^ 3. Реформування управління пенсійного забезпечення :

а) управління здійснює Пенсійний фонд України;

б) управління здійснює Наглядова Рада фонду;

в) управління здійснює Кабінет Міністрів України;

г) управління здійснює страхові спеціалізовані компанії.


^ 4. Основними недоліками існуючої системи пенсійного страхування є:

а) низький рівень пенсійного забезпечення;

б) майже відсутня диференціація розмірів пенсій;

в) наявність значних переваг та пільг у пенсійному забезпеченні окремих категорій працівників при однаковому рівні відрахувань на пенсійне забезпечення;

г) несвоєчасна сплата страхового збору (внесків) до Пенсійного фонду України, що зумовило заборгованість з виплати пенсій;


^ 5. Назвати основні завдання реформування пенсійного забезпечення в Україні.


6. До першочергових заходів щодо підвищення рівня життя пенсіонерів відносяться:

а) поетапне забезпечення відповідності розміру мінімальної трудової пенсії вартісній величині межі малозабезпеченості;

б) здійснення періодичної індексації пенсій з урахуванням зростання споживчих цін, а в майбутньому - з урахуванням динаміки середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки;

в) створення умов для розвитку страхових принципів у пенсійному забезпеченні;

г) сприяння розвитку недержавних пенсійних фондів з метою формування професійних, галузевих, приватних пенсійних систем за рахунок роботодавців і працівників при посиленні державного захисту і підтримки платників зборів (внесків).


^ 7. Фінансовою основою реформування пенсійного забезпечення передбачаються:

а) страхові внески;

б) кошти Державного бюджету України;

в) кошти Фонду сприяння зайнятості населення;

г) добровільні збори.


^ 8. Основою пенсійного забезпечення передбачаються:

а) соціальні пенсії;

б) трудові пенсії;

в) пенсії за віком;

г) пенсії додаткові.


^ 9. Останній етап реформування пенсійного забезпечення включає наступні заход:

а) забезпечення мінімальних соціальних стандартів;

б) ведення персоніфікованого обліку;

в) запровадження додаткового недержавного пенсійного забезпечення.


^ 10. Персоніфікація особових рахунків застрахованих осіб це – (продовжити)


Заходи щодо запровадження обов’язкового медичного страхування. Тематика контрольних робіт з курсу «Соціальне страхування» для студентів заочної форми навчання


Теми контрольних робіт для студентів заочної форми навчання розподіляються відповідно до початкової літери прізвища студента. Студенти, прізвища яких починаються з букви «А», пишуть роботу № 1; Б — № 2; В — № 3; Г — № 4; Д, Е — № 5; Є, Ж — № 6; З — № 7; І, Й — № 8; К — №9; Л — № 10; М — № 11; Н — № 12; О — № 13; П — № 14; Р — № 15; С — № 16; Т — № 17; У — № 18; Ф — № 19; Х — № 20; Ц — № 21; Ч — № 22; Ш — № 23; Щ, Ю — № 24; Я — № 25.

В окремих випадках за обгрунтованою заявою студента тема курсової роботи може бути змінена науковим керівником.


Тема 1. Порядок здійснення платежів і резервування коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

^ Рекомендована література:№ 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21


Тема 2. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

^ Рекомендована література:№ 1, 3, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 24, 26


Тема 3. Характеристика страхових випадків та умови надання соціальних послуг і матеріального забезпечення особам за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
^
Рекомендована література:№ 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28


Тема 4. Соціальне і пенсійне страхування.

Рекомендована література:№ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 17, 20, 24


Тема 5. Порядок виплата пенсій, рент і допомог.

Рекомендована література:№ 1, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 19, 20, 21


Тема 6. Управління і нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

^ Рекомендована література:№ 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 20, 24, 26, 27


Тема 7. Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності.

Рекомендована література:№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 18, 19, 23, 25


Тема 8. Економічна політика України у сфері соціального страхування.

^ Рекомендована література:№ 1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 21, 23


Тема 9. Законодавча база державного регулювання страхової діяльності у сфері соціального страхування.

Рекомендована література:№ 1, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 23, 24, 27


Тема 10. Управління Фондом та нагляд у сфері страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

^ Рекомендована література:№ 1, 3, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 26


Тема 11. Джерела, розміри та порядок сплати страхових внесків при страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

^ Рекомендована література:№ 1, 2, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 22, 26, 27, 28


Тема 12. Договір обов’язкового медичного страхування його зміст.

Рекомендована література:№ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 24


Тема 13. Управління обов’язковим медичним страхуванням.

^ Рекомендована література:№ 1, 2, 5, 7, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 26


Тема 14. Фонд медичного страхування України, його органи в областях і районах. Управління Фондом медичного страхування.

^ Рекомендована література:№ 1, 5, 9, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 27, 28


Тема 15. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання .

^ Рекомендована література :№ 1, 2, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20


Тема 16. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання його значення та управління ним

^ Рекомендована література:№ 3, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 22, 24, 25, 26


Тема 17. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання їх характеристика.

Рекомендована література:№ 1, 4, 8, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28


Тема 18. Страхові тарифи, розміри та порядок здійснення страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

Рекомендована література:№ 1, 2 , 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 28


Тема 19.Суб'єкти страхування на випадок безробіття їх характеристика та функції.

^ Рекомендована література:№ 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 26


Тема 20. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття його управління.

Рекомендована література:№ 1,4, 6, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28


Тема 21. Порядок обчислення та сплати страхових внесків до фонду страхування на випадок безробіття.

^ Рекомендована література:№ 1, 3, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 26, 27


Тема 22. Поняття та обчислення страхового стажу в страхуванні на випадок безробіття. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю.

^ Рекомендована література:№ 1, 2, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 27


Тема 23. Умови призначення пенсій за віком.

Рекомендована література:№ 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21


Тема 24. Органи, що призначають пенсії його функцій.

Рекомендована література:№ 4, 5, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 28


Тема 25. Виплата пенсій. Відрахування з пенсій. Розміри соціальних пенсій.

Рекомендована література:№ 1, 2, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24


Порядок поточного підсумкового оцінювання знань з дисципліни
^

Поточне оцінювання знань


Об'єктом поточного контролю знань студентів є:

А) контроль систематичності та активності роботи протягом семестру (максимальна оцінка-20 балів);


Б) контроль за виконанням 2-х модульних завдань (максимальна оцінка - 20 балів: по 10 балів за кожний модуль).

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та запам'ятовування студентами програмного матеріалу; уміння самостійно опрацьовувати навчальну літературу; здатності осмислити зміст теми чи розділу; уміння публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація)


^ Оцінка роботи студентів на семінарських та практичних заняттях.


Поточна робота студента на семінарських і практичних заняттях оцінюється в межах від "О" до "20" балів на основі кількості (як мінімум - дві) та якості оцінок, одержаних студентом протягом семестру за наступною шкалою:


- Студент відвідав всі без винятку семінарські заняття і мав протягом семестру оцінки тільки "5" або "5" та "4" - 20 балів

- Студент відвідав щонайменше 75 % семінарських занять і мав протягом семестру оцінки не нижче "4" -15 балів;

- Студент відвідав щонайменше 75 % семінарських занять і мав протягом семестру оцінки "4" та "З" - 10 балів;

- Студент відвідав щонайменше 50 % семінарських занять і мав протягом семестру оцінки не нижче "З" - 5 балів;

- Студент відвідав менше 50% семінарських занять і мав протягом семестру оцінки "З" та "2" - 0 балів

При отриманні студентом значній кількості оцінок із загальної кількості до уваги беруться дві кращі оцінки.

Рівень знань оцінюється за п’ятибальною системою, виходячи з таких критеріїв:

1. «Відмінно» — студент дає обгрунтовані, глибокі і теоретично пра­вильні відповіді на поставлені питання; виявляє здібність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки і узагальнення; демонструє уміння висловлювати і аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на те чи інше питання; використовує достовірні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих актів України, інструкцій, підручників, посібників.

2. «Добре» — студент володіє матеріалом на рівні вимог, наведених вище, але під час розкриття змісту питань ним були допущені незначні помилки при формулюванні термінів і категорій, допускалися неточності у використанні цифрового матеріалу, при посиланні на конкретні часові періоди та дати.

3. «Задовільно» — студент неправильно відповів на одне з питань білета або не дав вичерпних і достатньо обгрунтованих відповідей на всі поставлені питання.

4. «Незадовільно» — студент допустив неправильні відповіді або зовсім не відповів на два чи три питання. У відповідях на питання відсутні належні докази і аргументи. Зроблені висновки не вичерпні або помилкові.


^ Модульний контроль


Модульний контроль з дисципліни “Соціальне страхування” здійснюються двічі за семестр на семінарських заняттях у вигляді контрольної роботи за наступними розділами та темами дисципліниМодулі

Теми дисципліни

Терміни

Форма контролю

І

Теми 1,2,3,4,5,

Після вивчення вказаних тем

Контрольна робота

ІІ

Теми 6,7,8,9

Після вивчення вказаних тем

Контрольна робота


Завдання для модульного контролю складається з 5 питань кожен х них складається з 2 теоретичних, 2 тестових питань і 1 задачі.

Оцінка виконання кожного модульного завдання визначається у балах: 0,5, 10.

“0” балів виставляється при відсутності студента на модульному контролі або при відсутності правильної відповіді на всі 4-5 завдань модуля;

“5” балів виставляється при правильній відповіді на 4-5 завдань модуля;

“10” балів виставляється при правильній відповіді на 5 завдань модуля.

^
Зразок модульного завдання


1.Поняття та необхідність загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2.Джерела коштів обов’язкового медичного страхування та їх використання.

3. 1. Страховиками за загальнообов’язковим соціальним страхуванням є:

а) страхові компанії;

б) цільові страхові фонди;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Ліга страхових організацій;

д) відділи з соціального захисту населення.


^ 3.2. До джерел коштів загальнообов’язкового соціального страхування відносяться:

а) внески роботодавців і застрахованих осіб;

б) страхові платежі найманих працівників;

в) кредити банків;

г) кошти Ліги страхових організацій;


^ 3.3. Розмір внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування встановлюється Верховною Радою України:

а) щоквартально;

б) щомісячно;

в) щорічно;

г) раз в 3 роки;

д) раз в 5 років.


4.1.Закон України „Про загальнообов’язкове медичне страхування” набирає чинності:

а) 1 січня 2003 року;

б) 1 вересня 2005 року;

в) 1 січня 2005 року;

г) 1 січня 2004 року;


4.2. Загальнообов’язкове державне медичне страхування здійснюється:

а) Фондом медичного страхування;

б) страховими компаніями зі страхування життя та пенсій;

в) страховими компаніями із загальних видів страхування;

г) Міністерством охорони здоров’я.


^ 4.3. Проект базової програми загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування розробляється:

а) один раз на 5 років;

б) одноразово разом з прийняттям Закону;

в) раз на рік;

г) один раз в 3 роки;

д) один раз в 10 років.


5. Громадянка М на 01.01.2003р. мала 5 років виробничого стажу, 01.03.2003р. була звільнена через проведення ряду санаційних заходів роботодавцем. Необхідно розрахувати розмір допомоги по безробіттю на 01.09.2003р. за умови, що розмір середньої заробітної плати громадянки М складає 350 грн.


^ Підсумкове оцінювання знань по дисципліні.


Підсумковий контроль знань студентів здійснюються у формі заліку за результатами поточного контролю.

Результати поточного контролю, включають обидві його складові (поточна успішність та результати виконання модульних завдань) оцінюються в межах від «0» і більше балів.

Семестровий залік виставляється за умови, коли студент успішно виконав модульні завдання та має поточну успішність, і набрав при цьому 20 і більше балів, які вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення у 4-х бальну шкалу..

В разі невиконання завдань поточного контролю з об”єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач, що веде семінарські заняття.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України, 1996. - № 30. – Ст.141.

 2. Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року: Указ президента України від 24 травня 2000 р. № 717/2000// Офіційний вісник України, 2000. - № 21. – Ст.858.

 3. Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні: Указ Президента України від 13 квітня 1998 р. № 291/98 // Офіційний вісник України, 1998. - № 15. – Ст.569.

 4. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: від 14 січня 1998 р. № 16/98 ВР // Відомості Верховної Ради України, 1998. - № 23. – Ст.121.

 5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV// Відомості Верховної Ради України, 1999. - № 46-47. – Ст.403.

 6. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533-ІІІ// Відомості Верховної Ради України, 2000. - № 22. – Ст.171.

 7. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ (зі змінами і доповненнями)// Відомості Верховної Ради України, 1992. - № 3.

 8. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. № 803-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1991. - № 14

 9. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ// Урядовий кур’єр, 2001. - № 38.

 10. Положення про пенсійний фонд України: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1994 р. № 345// ЗП України, 1994. - № 9. – Ст.229; 1998. - № 3. – Ст.69.

 11. Положення про Фонд соціального страхування України: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. № 972 ( у редакції від 31 серпня 1998 р.)// Офіційний вісник України, 1998. - № 26. – Ст.946; № 35. – Ст.1300.

 12. Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1998 р. № 1658// Офіційний вісник України, 1998. - № 42. – Ст.1556.

 13. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР// Все про бухгалтерський облік № 21 (567) 7.03.2001. – С.3-8.

 14. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового соціального страхування” від 11.01.2001 № 2213-ІІІ// Все про бухгалтерський облік № 21 (567) 7.03.2001. – С.37-38.

 15. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності” від 22.02.2001 р.// Бухгалтерия № 14/2 (429) 05.04.2001. – С.4-8.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 року № 1423 “Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (зі змінами та доповненнями)”.

 17. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Знання, 2002

 18. Бабич А.М., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального страхования: Курс лекций. – М.: ТЕИС, 1998. – 189 с.

 19. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Вид. 2-е, стереотипне. – Львів: Афіша, 2000. – 348 с.

 20. Законодавство України про соціальне забезпечення. – Львів, 2001 – С.366.

 21. Залетов А.Н. Страхование в Украине. – К.: Логос, 2002

 22. Основы страховой деятельности:Учебник / Отв. Ред. Проф. Т.А. Федорова. – М.: БЕК, 1999.

 23. Роик В.Д. Социальное страхование: история, проблемы, пути совершенствования. – М., 1994.

 24. Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні: Підручник. – Харків: “Одіссей”, 2001 – 384 с.

 25. Сирота И.М. Всё о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины. (Научно-практический комментарий и сборник нормативных актов). – Харьков: Одиссей, 1999. – 592 с.

 26. Социальный менеджмент: Учебник/Под ред. В.Валового. - М.: ЗАО, “Бизнес школа “Интел-синтез”, Академия труда и социальных отношений, 1999 – 384 с.

 27. Социальное и личное страховыание (Опыт страхового рынка ФРГ). – М.: Анкил, 1996.

 28. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. - К.: Основа, 2001.

Схожі:

Метою дисципліни iconПояснювальна записка Метою
Метою дисципліни “Планування і контроль на виробництві” є засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок планування і контролю...
Метою дисципліни iconПояснювальна записка-рекомендація з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Банківські операції" студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Банківські операції” студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі...
Метою дисципліни iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Бюджетна система" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Метою дисципліни iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Фінансовий аналіз" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Метою дисципліни iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Бюджетна система" студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем...
Метою дисципліни iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Фінансовий аналіз" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Метою дисципліни iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Бюджетна система" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Метою дисципліни iconОснови економічної теорії як навчальна дисципліна. Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ”
Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ” є опанування студентами системи категорій та найактуальніших теоретичних...
Метою дисципліни iconПояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності»
Метою навчальної дисципліни «Правові і організаційні основи підприємницької діяльності» є вивчення зазначених явищ з правової сторони...
Метою дисципліни iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Податкова система" студентам пропонується 200 тестів та 27 практичних завдань в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Податкова система” студентам пропонується 200 тестів та 27 практичних завдань...
Метою дисципліни iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи