Словник страхових термінів Актив страховика icon

Словник страхових термінів Актив страховика
Скачати 87.55 Kb.
НазваСловник страхових термінів Актив страховика
Дата11.09.2012
Розмір87.55 Kb.
ТипДокументи


Словник страхових термінів

Актив страховика - майно страховика в грошовому вираженні (основні засоби і позаоборотні активи, фінансові вклади, матеріали, кошти в касі, на розрахунковому рахунку, цінні папери й ін. ), частина бухгалтерського балансу.

Актуарні розрахунки - сукупність економіко-математичних і ймовірносно-статистичних методів розрахунків тарифних ставок.

Акціонерна-страхова компанія (АСК) - організаційно-правова форма страхової організації, заснована шляхом продажу акцій.

Поверненість - повернення страхових внесків (платежів, премій) при достроковому припиненні дії договору.

^ Покупець вигод - особа, яка призначається страхувальником у якості одержувача страхової суми або виплати.

Договір перестрахування - двостороння угода між перестрахувальником і перестраховиком, при якій одна сторона зобов'язується передати, а інша прийняти ризик у перестрахування на визначених умовах.

^ Договір страхування - угода (юридична угода) між страховиком і страхувальником, що регулює їхні взаємні зобов'язання відповідно до умов даного виду страхування.

^ Дохідність страховика по страхових операціях - відношення річної суми прибутку до річної суми платежів (страхових внесків, премій).

Інвестиції - вкладення коштів страховика в невиробничу сферу з метою одержання прибутку. Видами інвестицій страховика є кошти, які вкладаються в банки (депозити), рухоме майно, авторські права, ноу-хау й ін. У складі інвестицій виділяються фінансові інвестиції, капітальні вкладення, запаси товарно-матеріальних цінностей.

^ Комісія страхова (комісійна винагорода) -винагорода, що сплачується страховиком посередникам (агентам, брокерам, маклерам) за залучення клієнтів на страхування й оформлення страхової документації.

^ Комерційна таємниця (конфіденційність) - відомості про діяльність страховика, розповсюдження яких може завдати шкоди його інтересам.

Ліквідність - спроможність страховика задовольняти претензії, які висуваються страхувальниками.

^ Ліміт відповідальності страховика - страхова сума (страхове покриття), зафіксована в договорі або страховому полісі, яку береться забезпечити (виплатити) страховик при настанні страхового випадку. Ліміт відповідальності може бути встановлений по окремому виді страхування або по окремій страховій події.

^ Ліміт страхування - максимальна грошова сума, на яку можна застрахувати матеріальні цінності і страхову відповідальність.

Ліцензування страхових операцій - видача страховим організаціям ліцензії (дозволу) на право проведення тих або інших видів страхування.

^ Надбавка ризикова (дельта-надбавка) - один із методів забезпечення фінансової стійкості результатів страхових операцій шляхом включення в страховий тариф (у нетто-ставку) відповідних коштів для покриття надзвичайних збитків (смерть туриста, аварія літака, загибель теплохода й ін.).

^ Об'єкти страхування - майнові інтереси, які не суперечать законодавству:

  • пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю і пенсійним забезпеченням страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);

  • пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням майном (майнове страхування);

  • пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної їм шкоди особистості або майну фізичної або юридичної особи (страхування відповідальності).

^ Обов'язкове страхування - одна з форм страхування, при якій страхові відносини між страховиком і страхувальником виникають в силу закону. На відміну від добровільного страхування обов'язкове страхування не вимагає попередньої згоди (укладання договору) між страховиком і страхувальником.

^ Відповідальність цивільна - передбачений законодавством вид відповідальності громадян і організацій перед третіми особами (фізичними і юридичними), яким може бути заподіяний збиток внаслідок якоїсь дії або бездіяльності того, хто заподіяв шкоду.

Перестрахування - система економічних відносин вторинного страхування, при якій страховик (цедент) передає частину своєї відповідальності по об'єкту страхування іншому страховику (цессіонарію, або цессіонеру) з метою створення збалансованого страхового портфеля.

Перестрахувальник - первинний страховик, що передає весь або частину ризику на перестрахування.

^ Перестраховочна цессія - передача ризику іншій юридичній особі, наприклад страховому товариству.

Перестраховик - страховик, що приймає ризики в перестрахування.

Поліутримувач - страхувальник.

Одержувач страхової суми - особа, якій відповідно до договору виплачується обговорена сума або її частина. У якості одержувача страхової суми можуть бути або страхувальник, який уклав договір, або застрахований, чиї життя і здоров'я є об'єктами страхового захисту, або отримувач вигод, призначений страхувальником на випадок своєї смерті або загибелі.

^ Портфель страховий - сукупність страхових внесків (платежів, премій), прийнятих даною страховою компанією, або число укладених і оплачених договорів.

Правила (умови) страхування - один з основних нормативних документів, які визначають умови добровільного страхування. Відповідно до вимог законодавства страховик при укладанні договору про страхування повинен ознайомити страхувальника з Правилами страхування.

^ Право на регрес - право страховика на одержання в порядку зворотної вимоги (регресу) з особи, винної в заподіянні збитку, сум, виплачених страхувальнику або застрахованому.

^ Прибуток у тарифах - елемент тарифної ставки (брутто-ставки). Закладається в навантаження і призначений для забезпечення функціонування і розвитку страхової організації. Прибуток у тарифах слід відрізняти від фактичного прибутку, одержуваного від страхових операцій.

Прибутковість - перевищення прибутків над затратами (витратами).

^ Прибутковість страхової організації - це перевищення прибутків над витратами (витратами, включеними в собівартість страхового продукту).

Прибуток від інвестицій - прибуток страхового товариства від участі в діяльності нестрахового характеру (крім безпосередньої виробничої, торгово-посередницької і банківської).

^ Прибуток страховий - різниця між ціною на страхову послугу (тарифом) і собівартістю її надання.

Резерви страхові - фонди, утворені страховими організаціями, для забезпечення гарантій виплат страхових сум і страхових відшкодувань (фонд резервний, фонд страховий, резерви по страхуванню життя, пенсій, запасні фонди, фонди майбутніх платежів та ін.).

^ Рентабельність страхових операцій - рівень підвищення доходів над витратами. Звичайно розраховується на основі відношення показника балансового прибутку до доходу за певний період (як правило, за рік).

^ Ризик страховий - імовірнісна подія або сукупність подій, на випадок настання яких проводиться страхування (особисте, майнове, страхування відповідальності).

^ Ринок страховий - система економічних відносин по купівлі-продажу страхових послуг.

Самострахування - створення юридичними або фізичними особами власного матеріального або грошового резерву.

Співстрахування - участь двох або більше страховиків в укладанні одного і того ж договору страхування.

^ Страхування (процес) - угода між страховиком і страхувальником на основі договору або закону про захист майнових інтересів страхувальника або застрахованого.

^ Страхування (сутність) - замкнута розкладка можливого збитку між зацікавленими фізичними і юридичними особами.

Страхувальники - юридичні і фізичні особи, які уклали договір страхування, або є страхувальниками в силу закону (при обов'язковій формі страхування) і виплачують страхові внески (за договором або за законом). Страхувальники вправі укладати зі страховиками договори про страхування інших осіб (застрахованих) або на користь третіх осіб і призначати отримувачів вигод для одержання страхових виплат, а також заміняти їх на свій розсуд до настання страхового випадку.

^ Страхова виплата - виплата страхової суми (частини її) страхувальнику або застрахованому (при особистому страхуванні) або страхове відшкодування (при майновому страхуванні) при настанні страхового випадку.

^ Страхова вартість - це дійсна (фактична) вартість об'єкта страхування (є ще ринкова вартість, договірна вартість і т.д.).

Страхова сума - визначена договором страхування або встановлена законом грошова сума, виходячи з якої встановлюються розміри страхового внеску і страхової виплати, тобто це обсяг страхової відповідальності, яку приймає на себе страховик.
У міжнародній практиці страхова сума називається страховим покриттям.

^ Страхове відшкодування - сума виплати в покриття збитку при майновому страхуванні і страхуванні цивільної відповідальності страхувальника за матеріальний збиток перед третіми особами. Страхове відшкодування може дорівнювати страховій сумі або бути менше її, виходячи з конкретних обставин страхового випадку й умов договору страхування (наприклад, наявність франшизи).

^ Страхове товариство - страховики, акціонерні компанії, товариства взаємного страхування й ін.

Страхове поле - максимальна кількість об'єктів, яка може бути охоплена страхуванням.

^ Страхова подія - це потенційний, гіпотетичний (можливий) страховий випадок, на предмет якого проводиться страхування (наприклад, страхові події: нещасний випадок, хвороба, дожиття до визначеного віку і т.п.).

^ Страховий агент - позаштатний працівник страхової організації, який від імені і з доручення страховика укладає договори страхування.

Страховий внесок - це плата страхувальника за страхування, яку він зобов'язаний внести страховику відповідно до договору страхування або закону. Інакше кажучи, це плата за страхову послугу. У міжнародній практиці страховий внесок називається ще “страховою премією” або “страховим платежем”.

^ Страховий інтерес - міра матеріальної зацікавленості в страхуванні. Виражається в страховій сумі й умовах страхового поліса.

Страховий нагляд - контроль за діяльністю страховиків уповноваженим на те державним органом.

^ Страховий поліс - грошовий документ встановленого зразка, який видається страховиком страхувальнику в засвідчення укладеного договору страхування.

Страховий випадок - страхова подія, що здійснилась, із настанням якої виникає обов'язок страховика зробити виплату страхувальнику, застрахованій особі, отримувачу вигод або третій особі.

^ Страховий тариф або брутто-ставка являє собою ставку страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкта страхування. Страховий тариф може виражатися в абсолютних одиницях або відсотках. Страхові тарифи по обов'язкових видах страхування встановлюються в законах про обов'язкове страхування (медичне страхування, страхування військових і ін.). Страхові тарифи по добровільних видах страхування (особистого, майна і відповідальності) можуть розраховуватися страховиками самостійно (на основі актуарних розрахунків). Вони контролюються органом державного нагляду. Розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою Сторін.

Страховики - юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми, передбаченої законодавством, які створені для здійснення страхової діяльності і отримали в законодавчому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності на території УКРАЇНИ.

^ Тарифна ставка - ціна страхового ризику. Виражається в абсолютних грошових одиницях або відсотках.

Збиток страховий:

1) підлягаючий відшкодуванню страховиком збиток, заподіяний об'єкту страхування при настанні страхового випадку;

2) встановлений факт настання страхового випадку (реалізація страхового ризику).

^ Збитковість страхової суми (Зсс) - економічний показник діяльності страховика, що характеризує відношення обсягу виплат страхового відшкодування і страхової суми до сукупної страхової суми всіх застрахованих об'єктів по даному виду страхування.

^ Фінансовий результат страхових операцій (ФРСО) - вартісна оцінка підсумків діяльності страхової організації за визначений період.

Фонд страховий (страхові резерви) - сукупність фінансових резервів, призначених для попередження, локалізації і відшкодування збитку, нанесеного страхувальнику в результаті страхового випадку. Страхові резерви формуються за рахунок надходження страхових внесків і використовуються тільки для страхових виплат. Розміщення страхових резервів здійснюється страховиками на умовах диверсифікації, поверненості, прибутковості і ліквідності.

^ Фонди страховиків - створювані в грошовій або натуральній формі (покупка нерухомості, земельних ділянок і т.п.) запаси коштів для покриття непередбачених витрат (надзвичайні стихійні лиха, банкрутство позичальника кредиту й ін.), усунення фінансових ускладнень самої страхової організації і забезпечення її діяльності.

^ Еквівалентність страхових відношень - гарантоване забезпечення страхових виплат страхувальникам за рахунок одержуваних від них страхових внесків.

Економічні показники страхової діяльності:

  • середня страхова сума (загальна страхова сума, поділена на число застрахованих об'єктів);

  • середній платіж на один договір (сума внесків, що надійшли, поділена на число договорів);

  • рівень виплати страхових сум і відшкодувань (процентне співвідношення між виплаченою сумою і сумою страхових внесків, що надійшли);

  • збитковість страхової суми - розмір виплат, що приходяться в середньому на 100 грошових одиниць страхової суми.

Ефективність страхових операцій - комплексне поняття, що включає систему показників, які характеризують економічну доцільність проведення страхування серед різних галузей страхування (особистого, майнового страхування і страхування відповідальності).

31943

Схожі:

Словник страхових термінів Актив страховика iconХарківська національна академія міського господарства словник спеціальних фехтувальних термінів Методичні вказівки
Словник спеціальних фехтувальних термінів: Методичні вказівки для проведення практичних І самостійних занять з дисциплін «Фізичне...
Словник страхових термінів Актив страховика iconСловник
Словник термінів І визначень «Очистка природних вод» (для студентів усіх форм навчання напряму 060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)...
Словник страхових термінів Актив страховика icon6. Словник термінів

Словник страхових термінів Актив страховика iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Тема 1 Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів страховика
Словник страхових термінів Актив страховика iconКафедра російської мови
Короткий українсько-англійський словник лінгвістичних термінів / Укладачі: Т. О. Дегтярьова, Т. О. Дегтярьова. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Словник страхових термінів Актив страховика iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р
...
Словник страхових термінів Актив страховика iconКичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин
Головною метою державного регулювання страхової діяльності є забезпечення формування страховиками достатнього обсягу коштів, за рахунок...
Словник страхових термінів Актив страховика iconТема виборче право І виборчі системи зарубіжних країн
...
Словник страхових термінів Актив страховика iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра педагогіки та психології словник педагогічних термінів
Педагогика: Учебник / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под ред. Л. П. Крившенко. – М.: Тк велби, Изд-во Проспект, 2004....
Словник страхових термінів Актив страховика iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра педагогіки та психології словник педагогічних термінів
Педагогика: Учебник / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под ред. Л. П. Крившенко. – М.: Тк велби, Изд-во Проспект, 2004....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи