Методичний посібник курсу “страхування” icon

Методичний посібник курсу “страхування”
НазваМетодичний посібник курсу “страхування”
Сторінка2/6
Дата11.09.2012
Розмір1.03 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

^ 2. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ

У випадку ухвалення рішення про укладання договору страхування страхова компанія (Страховик) вступає з Вами (Страхувальником) у чітко визначені правовідносини. Основним документом, що регламентує відносини між Страхувальником і Страховиком, є договір страхування. Він укладається на підставі заяви Страхувальника, яка може носити усний або письмовий характер. В останньому випадку заява виступає в ролі опитувального листа, де вказуються основні умови, що відносяться до об'єкта страхування (вартість, місцезнаходження, розміри, рік будівництва і т.п.).

 • Слід враховувати, що договір страхування завжди укладається в письмовому вигляді відповідно до правил страхування. Так як правила розробляються Страховиком окремо по кожному виду страхування, а договір страхування може містити в собі умови, які об'єднують різні страхові події, що відносяться до різних видів страхування, то в договорі повинно бути посилання на всі необхідні правила. Наприклад, укладаючи один договір страхування автомобіля зі страховими подіями (ризиками) “викрадення”, “ушкодження”, “нещасний випадок із водієм або пасажирами” і “цивільна відповідальність перед третіми особами”, необхідно перевірити, що даний договір укладений на підставі як мінімум трьох правил страхування. Вони можуть називатися по-різному, але обов'язково повинні бути по наступних видах:

 • страхування наземного транспорту (перші два ризики - “викрадення” і “ушкодження”);

 • страхування від нещасних випадків;

 • страхування цивільної відповідальності власника наземного транспорту.

Причому, саме ці види страхування повинні бути вказані в ліцензії страхової компанії на право проведення страхової діяльності. Крім того, правила страхування, на які робиться посилання в договорі, повинні бути затверджені Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю і відмічені спеціальним штампом, як правило, він знаходиться на звороті останньої сторінки.

Зазвичай договір страхування набирає сили після внесення Страхувальником страхової премії або її першої частини на розрахунковий рахунок Страховика. Страхова премія (платіж) може бути внесена тільки в національній валюті України. ВКВ дозволяється вносити лише Страхувальникам-нерезидентам. Зрозуміло, що страхові виплати будуть робитися у валюті договору страхування. У зв'язку з цим більшість українських страхових компаній практикують укладення договорів страхування з різного роду валютними застереженнями для виключення курсового ризику в Страхувальника.

Відповідно до статті 19 Закону “Про страхування” ^ Страховик зобов'язаний ознайомити Страхувальника з правилами страхування, але при цьому Страхувальника не зобов'язують ознайомлюватися з ними. Тому для виключення виникнення ситуації, коли Страхувальник може заявити, що його не ознайомили з правилами, у договорі страхування робиться запис про те, що якщо Страхувальник підписав договір, то з правилами він ознайомлений.

Укладаючи договір страхування, кожний Страхувальник сподівається, що при страховому випадку він одержить відповідну компенсацію в найкоротший термін. І дійсно, Страховик зобов'язаний протягом двох робочих днів (як тільки йому стане відомо про страховий випадок) вжити заходів по оформленню всіх необхідних документів для виплати страхового відшкодування і здійснити таку виплату в терміни, передбачені договором. Причому, при несвоєчасній виплаті страхового відшкодування Страховик повинен заплатити Страхувальнику пеню, розмір якої вказується в договорі страхування. На сьогоднішній день розмір пені, як правило, складає 0,05 % за кожний день прострочення.

Вищенаведене не можна трактувати таким чином, що протягом двох днів Страхувальник одержить страхове відшкодування. Оформлення всіх необхідних документів може значно затягтися, тому що для виплати страхового відшкодування необхідно не тільки установити розмір збитку, але і визначити причину настання страхової події. Тому Страховик, при необхідності, робить запити в пожежні і правоохоронні органи, банки, медичні установи, ріелторські контори і т.п., а також самостійно з'ясовує обставини настання страхової події. Відповіді на запити організацій офіційні органи повинні давати протягом одного місяця. Звичайно цей термін витримується, але відповіді носять характер “відписки”, відсутні необхідні для Страховика подробиці. У результаті страждає Страхувальник. Можливо, через ці чинники в договорах страхування частина роботи зі збору і надання документів покладається на Страхувальника. Адже він, як постраждала сторона, безпосередньо спілкується з офіційними органами, і коли Страхувальник самий зажадає необхідні документи, то вони будуть підготовлені набагато швидше.

Зі своєї сторони ^ Страхувальник зобов'язується вчасно вносити страхові платежі і, в обговорений договором страхування термін, сповіщати про страховий випадок. Якщо в договорі страхування передбачається пеня за несвоєчасну виплату Страховиком страхового відшкодування, то такий же розмір пені застосовується і стосовно прострочених платежів із боку Страхувальника. Крім цього, дуже важливим обов'язком Страхувальника є надання інформації про усі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, а також інформування про будь-яку зміну страхового ризику протягом дії договору страхування. Законодавство не визначає, яка інформація представляє “істотне значення”, а яка ні. Тому, щоб уникнути можливої відмови у виплаті страхового відшкодування Страховиком через невиконання вищевказаної вимоги, необхідно знати, що будь-яка інформація, яку Страховик попросив дати на етапі укладання договору страхування (заява, опитувальний лист, підтвердження вартості об'єкта, наявність систем безпеки і т.п.) буде визнана істотною.

Для одержання страхового відшкодування Страхувальник подає Страховику заяву на виплату, але у виплаті може бути і відмовлено. Конкретні причини, при яких може бути відмовлено у виплаті, вказуються в договорі страхування, і необхідно їх уважно вивчити до підписання договору.

Практично завжди ^ Страховик відмовить у виплаті страхового відшкодування, якщо:

 • Страхувальник або особа, зацікавлена в одержанні відшкодування, зробили навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку;

 • до страхового випадку привели злочинні дії Страхувальника;

 • Страхувальник дав свідомо неправдиві відомості про об'єкт страхування;

 • Страхувальник несвоєчасно повідомив Страховику про страховий випадок, без поважної на те причини, або створював перешкоди у визначенні обставин, характеру і розміру збитку.

Необхідно пам'ятати, що відповідно до статті 8 Закону “Про страхування” страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку. У випадку, якщо Страхувальник уклав договори страхування з декількома Страховиками, і загальна страхова сума перевищує дійсну вартість об'єкта, то страхове відшкодування, яке виплачується всіма Страховиками, також не може бути більше, ніж дійсна вартість ушкодженого майна.

У правилах страхування повинен бути вказаний строк, у який Страховик повинен або здійснити виплату страхового відшкодування або офіційно відмовити в ній Страхувальнику. У випадку, коли Страховик відмовляється зробити виплату, він зобов'язаний зробити це в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови. Природно, Страхувальник має право оскаржити таке рішення в судовому порядку.

На практиці випадків беззастережної відмови у виплаті страхового відшкодування не так багато. Звичайно, при не зовсім точному виконанні Страхувальником умов договору, але коли його дії були не навмисними, сторони намагаються знайти компромісне рішення. Наприклад, домовляються про зменшення розміру страхового відшкодування, виплати його частинами і т.п.

Будь-яка зі сторін може вимагати достроково припинити дію договору страхування, повідомивши іншу письмово за 30 днів. У випадку припинення дії договору з ініціативи Страховика він повинен повністю повернути Страхувальнику сплачені ним страхові платежі. Якщо ж ініціатива йде від Страхувальника, тоді Страховик повертає тільки частину страхових платежів, пропорційно строку, що залишився до закінчення договору страхування. Крім цього, Страховик відніме свої витрати на ведення справи (вони можуть досягати 30-40 % від розміру страхового платежу) і страхові відшкодування, якщо такі були зроблені за час дії договору. Таким чином, у випадку, коли Страховик зробив навіть невелику виплату, при розірванні договору від страхового платежу може вже нічого не залишитися і, відповідно, Страхувальник не одержить ніякого фінансового ефекту від дострокового припинення дії договору.

Крім припинення дії договору за домовленістю сторін, він може бути визнаний недійсним. Це відбувається найчастіше, коли договір укладається після страхового випадку (має місце невипадкове настання страхової події, що суперечить статті 7 Закону “Про страхування”) або коли об'єктом страхування є майно, що підлягає конфіскації на підставі судового рішення , що вступило у законну силу. Договір страхування визнається недійсним з моменту укладання. Таке рішення приймається в судовому порядку і тягне за собою, відповідно до статті 48 Цивільного кодексу, двосторонню реституцію (кожна зі сторін зобов'язана повернути іншій все отримане за договором).


 1. ^ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ.


Світова практика сьогодні знає тільки три системи фінансування медицини: бюджетна (те, що ми маємо зараз), соціальна (європейські країни) і приватна (США). Соціальна система заснована на комплексному використанні цільових внесків підприємств, працівників і державних субсидій. У той же час приватна система базується практично винятково на платній основі.

Організація охорони здоров'я, забезпечення кожного громадянина одержанням медичної допомоги вирішується за допомогою страхової медицини. Так для соціальної системи характерно співіснування державної системи охорони здоров'я і приватної. Наприклад, у Великобританії поряд із тим, що все населення застраховане за рахунок держави, у випадках, коли громадяни хочуть мати більш високу якість обслуговування, вони можуть брати участь у приватній програмі страхування.

В Україні обов'язкове медичне страхуванні знаходиться поки що на рівні проектів. А от добровільне медичне страхування активно розвивається. Близько півсотні страхових компаній вже одержали ліцензії на цей вид страхування, хоча широко впроваджують його тільки деякі з них.

Послуги, що пропонують страхові компанії в рамках добровільного медичного страхування, можна розділити на чотирьох основних категорії:

 • поліклінічне обслуговування, у тому числі аптечне обслуговування;

 • стаціонарне обслуговування;

 • послуги невідкладної медичної допомоги;

 • стоматологія.

Деякі компанії пропонують різний додатковий сервіс: медичне обслуговування на дому, закріплення довіреного лікаря, безкоштовна видача полісів по страхуванню медичних витрат при поїздках за кордон, пільгове страхування для членів сім'ї, спеціальні програми для дітей і вагітних жінок.

Широкий спектр страхових програм, різних по вартості і набору послуг, їх комбінування дає Вам можливість вибрати поліс, виходячи зі своїх потреб і фінансових можливостей. Крім того, практично кожна компанія дає знижки (іноді в розмірі до 25 %) при страхуванні колективів, а також для своїх клієнтів, із якими вона працює по інших видах страхування, або для постійних клієнтів по медичному страхуванню.

Нажаль, деякі компанії працюють винятково з корпоративними клієнтами і для приватної особи підібрати собі медичну страховку поки складніше.

Відзначимо відразу, що по розглянутому напрямку страхові компанії можуть одержати ліцензії на два види страхування: страхування здоров'я на випадок хвороби і безперервне страхування здоров'я.

Коли ви купуєте страховку на випадок хвороби, то страхуєте медичні витрати на випадок конкретного захворювання, вказаного в договорі страхування. Список таких захворювань досить широкий. Сюди можуть ввійти інфекційні захворювання, хвороби органів дихання, травлення, серцево-судинної або ендокринної системи і т.п. Можна вибрати страховку тільки від одного або цілого ряду захворювань, фінансові витрати по яким хвилюють найбільше.

Страхова сума сильно буває від 1,5 тис. до 15 тис. USD. Страховий внесок складе від 0,5 до 5,0 % цієї суми. Все це залежить від умов страхування, переліку застрахованих захворювань і т.п.

Безперервне страхування здоров'я принципово відрізняється від страхування на випадок хвороби і виступає аналогом страхування “від усіх ризиків”. Цей вид передбачає надання медичних послуг застрахованому у випадку будь-якого захворювання, що не входить у винятки, на визначену суму.

Страхова сума визначається при укладенні договору. Звичайно вона коливається в межах 7 - 20 тис. USD, хоча зустрічаються страхові суми і по 50 тис. USD і навіть страховки без обмеження розміру страхового покриття. Страховий внесок складе від 0,5 до 8,0 % цієї суми в залежності від умов страхування, класності наданих послуг і т.п., які досить сильно відрізняються в різних компаніях (Діаграма 1).
Діаграма 1


Сучасне лікування на належному рівні дороге. Це аксіома. З цим ніхто не сперечається. Наприклад, при гострому інфаркті міокарда необхідно застосовувати такі препарати, як тромболітики. Вводити їх потрібно якомога раніше від моменту виявлення захворювання. Чим раніше ввести препарат, тим більшу частину серцевого м'яза вдасться врятувати від загибелі. На сьогоднішній день “золотим еталоном” є актилізе. Але і вартість... Близько 1 тис. USD!

І хоча на сьогоднішній день цей препарат дозволений до застосування на Україні, але по зрозумілих причинах він не входить у перелік обов'язкового оснащення медичних установ. Як же бути? Може у вас завжди є із собою така сума, щоб у перші хвилини хвороби купити цей препарат в аптеці? Якщо немає - тоді приєднайтеся до рядів учасників медичного страхування. Так, якщо введення тромболітика не протипоказане, і крім того ви застраховані - те вартість ліків оплатить за Вас страхова компанія.

А тому що оплачувати все інше лікування буде теж страхова компанія, то задача її співробітників - вилікувати застрахованого швидко (кожний додатковий день лікування коштує дорого) і якісно (при будь-якому рецидиві платити знову доведеться страховій компанії, адже договір страхування укладений на тривалий час).

Клієнти страхових компаній можуть бути упевнені, що одержать медичні послуги дуже гарного рівня. До того ж застрахованим не страшні безкінечні черги у різних кабінетів. Час прийомів погоджується заздалегідь диспетчерською службою або довіреним лікарем компанії і чекати будуть тільки вас.

Сьогодні медичне страхування не приносить якого-небудь помітного прибутку більшості страхових компаній. У першу чергу, це робота по завоюванню довіри клієнта. Багато страхових компаній витрачають 80-95 % від отриманих страхових платежів. Адже крім страхових виплат доводиться утримувати ще диспетчерську і сервісну служби.

Страховикам приділяється вже роль організаторів сервісу, захисників прав страхувальників і гарантів оплати послуг. Цим обумовлений і характер конкуренції між страховими компаніями - прагнення запропонувати найбільш вигідні для клієнта фінансові схеми і максимально широкий спектр додаткових сервісних послуг.

По-перше, можливість добору індивідуальної програми медичного обслуговування, що включає комплекс медичних установ і набір додаткових сервісних послуг на вибір клієнта. З'являється можливість реально заощадити, тому що страхова компанія виступає для лікувальних установ “оптовим” замовником і за це одержує знижки, які при індивідуальному платному лікуванні недоступні.

По-друге, це можливість перекласти нелегку працю по організації оптимального режиму обстеження і лікування (диспансеризація, виклик лікаря, додаткові консультації, госпіталізація, транспортування, реабілітація, санаторно-курортне лікування) на фахівців - лікарів-диспетчерів страхової компанії.

По-третє, це можливість не хвилюватися про витрати не лікування протягом цілого року після укладення договору страхування. Враховуючи ріст цін на медичні послуги, рівень інфляції і можливість виникнення різних неприємних несподіванок із здоров'ям, очевидна економічна вигода добровільного медичного страхування.

По-четверте, добровільне медичне страхування передбачає участь страхової компанії в захисті інтересів застрахованих. Тобто при виникненні яких-небудь претензій по якості лікування клієнт не залишається один на один із медичною установою або несумлінним лікарем, а звертається у свою страхову компанію. У даному випадку страховик матеріально зацікавлений у задоволенні претензії - це дозволить зберегти клієнта і стягнути штраф за неякісно надані медичні послуги.


Таким чином, договір медичного страхування гарантує застрахованому увагу, високий сервіс і своєчасне надання допомоги в будь-якій ситуації.


^ СТРАХУВАННЯ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ВИТРАТ ПРИ ПОЇЗДКАХ ЗА КОРДОН

  1. Не май сто карбованців, а май сто друзів. Або гарну страховку

Усього півтори години насолоджувалися красотами Ріо-де-Жанейро троє туристів із Москви в 1998 році. Потім, немов у черговому бразильському серіалі, молодий красень серед білого дня, не звертаючи ніякої уваги на вуличну юрбу, намагаючись вирвати сумку з відеоапаратурою, вихопив пістолет і зробив два постріли. Коли оточуючі отямилися, злочинця і сліду нема. Пораненого Дмитра доставили в місцевий госпіталь. Лікарі відразу повідомили, що має бути складна операція, яка буде потребувати великих витрат. Родичам постраждалого пояснили, що в Дмитра при огляді виявлене кульове поранення в районі шийки стегна.

Йому ще повезло, тому що саме в цьому госпіталі робили такі складні операції і тому не було потрібна транспортування в іншу клініку. І змучений болем Дмитро погодився на операцію. Тим більше, у мандрівників була оформлена медична страховка на 35 тисяч доларів США.

Однак бразильські лікарі пояснили, що за операцію, послуги хірурга, медичних сестер, ліки, харчування і перебування в палаті доведеться заплатити 16 тисяч доларів. Страховка ж оплачувала медичні послуги в розмірі тільки 10 тисяч доларів. На 25 тисяч, які залишилися, страхова компанія зобов'язувалася оплатити послуги по “евакуації” пораненого Дмитра додому. Довелося зв'язуватися з друзями, вони змогли оперативно зібрати відсутні 6 тисяч доларів і перевести їх на його кредитну картку.

  1. Dura lex, sed lex (закон суворий, але це - закон)

Добре, що страховка все-таки була і людина не залишилася один на один у чужій країні із серйозними проблемами. Для недопущення такої ситуації закон України “Про туризм” зобов'язує туристичні фірми страхувати своїх клієнтів, а Держкомтуризм перевіряє його виконання не тільки при ліцензуванні фірм. Проблема в тому, що наше податкове законодавство не дозволяє відносити на валові затрати витрати по страхуванню фізичних осіб, “обов'язковість якого не передбачена законодавством”. Тут і криється основне протиріччя, тому що “обов'язковість” встановлюється в законі “Про страхування” і регламентується відповідними постановами Кабінету Міністрів, а відповідно до цих документів - страхування туристів не відноситься до обов'язкового.

От і доводиться туристичної організації страхувати туристів не за свій рахунок, а за гроші клієнта, але як би від свого імені. Зрозуміло, що така ситуація не сприяє посиленню страхового захисту наших громадян за кордоном. Очевидно, тому в постанові Кабінету Міністрів № 728 “Про заходи щодо подальшого розвитку туризму” від 29 квітня цього року вказано “Державному Комітету у справах охорони державного кордону забезпечувати перевірку наявності в громадян України, що виїжджають за кордон з метою туризму, поліса медичного страхування і страхування від нещасних випадків на період перебування за кордоном”.

Зрозуміло, що це тільки перший крок на шляху організації більш цивілізованого способу захисту наших туристів від небезпечних випадків за кордоном. Адже головне - не наявність поліса як такого, а адекватність умов страхування тим витратам і послугам, які можуть знадобитися туристу.

В той же час у Великобританії, де питання страхування держава не регулює, страхуванням туристів займаються багато приватних компаній. Хоча, відправляючись у закордонну подорож, страховку купувати не обов'язково: законодавчо це не закріплено, але більшість туристів страхується, відправляючись у далекі подорожі, причому, як правило, страховка включається в туристичний пакет.

С. На що ж найчастіше хворіють ті, хто виїжджає за кордон

Хто знає, як позначиться на його здоров'я подорож у ту або іншу країну? Недожарені кальмари в Антальї, сонячний удар на Кіпрі, загострення виразки шлунка в Таїланді, зустріч із п'яними болільниками на вулицях Лондона або серцевий приступ у Римині, - звичайно, завжди хочеться вірити, що особисто з вами нічого цього відбутися не може, але от - відбулося.

Статистика у страхових компаній невблаганна, за рік у кожній компанії наступають десятки, і навіть сотні страхових випадків. Більш половини з них - гострі респіраторні захворювання, такі як: тонзиліт, бронхіт, отит і інші, на другому місці по частоті стоїть травматизм, у тому числі: переломи, різані рани, черепно-мозкові травми, розтяги зв"язок. Досить часто, у зв'язку зі змінами в звичному харчовому раціоні, розвивалися захворювання системи травлення, а саме: харчові алергії, харчові отруєння, гастрити. Чималу долю серед страхових подій займають і випадки звертання з приводу гострого зубного болю.

Порівняльний аналіз показує, що застраховані туристи набагато частіше стали звертатися по медичною допомогу за кордоном навіть при легких нездужаннях, а не займатися самолікуванням, як це було декілька років тому.

  1. Будьте готові платити самі або зверніться до Ассистансу

У наших сусідів по готелю була страховка дуже солідної компанії, але якось вони потрапили в невелике ДТП, лікарі вийняли декілька осколків скла, обробили і зашили рани. Це “задоволення” обійшлося сусідам майже в тисячу доларів. І хоча в термін , що залишився , їм не можна було купатися, вони не змогли і насолодитися екскурсіями, тому що їхньому відпускному бюджету була нанесена істотна втрата.

А все тому, що в них було страхування без ассистанса. Воно найпростіше і дешеве, але може принести масу складностей і головного болю за кордоном. Це означає, що якщо за кордоном виникнуть проблеми зі здоров'ям, то вам доведеться самим шукати “людей у білих халатах” і оплачувати їхнього рахунки “із своєї кишені”, якщо ви платоспроможні. Як ви розумієте, спрогнозувати хоча б приблизно, скільки для цього буде потрібно грошей, практично неможливо. Після вашого повернення в Україну, страхова компанія поверне вам витрачену на лікування суму, але тільки при наявності у вас усіх необхідних документів з печатками і підписами на своїх місцях.

У той же час страхування з ассистансом стає усе більш поширеним. Ассистанс - це організація надання допомоги. Ассистанс - компанії, що працюють за договором із страховими компаніями, прийнявши від вас виклик, зобов'язані (при необхідності) доставити вас у відповідну лікувальну установу, передати вас кваліфікованому медичному персоналу, контролювати процес надання допомоги й оплатити ваше лікування. Тобто при виникненні захворювання вам потрібно лише подзвонити в цілодобово працюючу диспетчерську службу ассистанс-компанії і подальшу турботу про вас, а також оплату вашого лікування, вона візьме на себе. Як бачите, переваги наявні.

Не зайво нагадати, що медичний страховий поліс завжди повинен бути з вами - на пляжі, у магазині, у барі, в гостях - не говорячи вже про далекі екскурсії і поїздки в інші міста. При випадках травматизму на вулиці (на пляжі, в ресторані, в музеї) треба терміново викликати “швидку допомогу” і пред'явити лікарю поліс, щоб він надалі зв'язався з компанією, яка вас асистує.

У вашому страховому полісі вказані декілька телефонів. Це номера центрів ассистанса вашої страхової компанії, у які можна звертатися в будь-який час доби. Як правило, дзвінок оплачується страховиком. Якщо ви не володієте англійським, то, купляючи страховку, з'ясуєте, які центри мають російськомовних операторів.

Подзвонивши в ассистанс, чітко повідомте своє ім'я, звідкіля ви телефонуєте, термін страхування, номер страхового поліса, що трапилося, яка допомога, на вашу думку, потрібна, а також номер телефону, за яким вам можна передзвонити.

Привід для дзвоника до страховика з проханням покрити видатки на медичну допомогу повинен бути досить серйозним. Якщо у вас банальна застуда, і ви упевнені, що зможете справитися за допомогою захопленого аспірину, то, мабуть, нема сенсу куди-небудь дзвонити. Але, якщо ви відчули себе гірше - отут уже гаяти часу не можна: сміло набирайте номер.

Назви найбільших українських фірм, що мають серйозних партнерів за рубежем і гідно зарекомендували себе в сфері страхового бізнесу, секретом не є. Список досить великий - у ньому близько трьох десятків компаній: “Укрінмедстрах”, “Надра”, “АКВ-Гарант”, “УТСК”, “АСКА”, “Пан Укрейн”, “Остра-Київ”, “Кредо-Класік”, “Алькона”, “Гарант-АВТО”, “Галінстрах”, “Скайд” та інші.

  1. Не вилікують, так підлікують

Уважно вивчіть перераховані в страховому договорі послуги.

Слід врахувати, що типова медична страховка передбачає лише невеликий перелік із п"яти-шести основних послуг. Тобто буде надана медична допомога, якщо є загроза життю і здоров'ю і медичне втручання потрібно без зволікання. Це може бути як раптове захворювання, так і загострення хронічного, нещасний випадок. Звичайно медична страховка все це включає, а також оплату супроводжуючого або транспорту, якщо хворого потрібно транспортувати на батьківщину, і транспортування тіла у випадку смерті туриста. Але, запам'ятаєте, вас не будуть лікувати від хронічних захворювань. Основна задача компанії, що асистує, - безпечно доставити застрахованого додому, де, при необхідності, він буде вже самостійно проходити реабілітаційний курс.

При покупці поліса слід, в першу чергу, звернути увагу на те, щоб страховка передбачала оплату не тільки медичних витрат, але й евакуації (так страховики називають будь-яке транспортування клієнта) і репатріації, і щоб ліміт відповідальності страхової компанії був прийнятним. Мінімальна страхова сума, яку пропонують українські страхові компанії 5 тис. доларів США. Як правило, на таку суму страхують тих, хто виїжджає у республіки колишнього СРСР або країни ближнього зарубіжжя (Польща, Болгарія), хоча ці країни і не вимагають наявності страхового поліса.

Для поїздок у країни Середземномор'я, де медичні послуги порівняно недорогі, також буде достатньо поліса з лімітом відповідальності по медичних витратах у 5 тис. доларів США, по евакуації і репатріації - 10 тис. доларів США. Для поїздок в інші країни Європи потрібен поліс із загальним лімітом відповідальності не менше 30 тис. доларів США. Посольства країн - учасниць Шенгенської угоди вимагають від туристів поліси з такою страховою сумою як один з обов'язкових документів для одержання візи.

Дуже дороге медичне обслуговування в США і Канаді - тому тим, хто виїжджає туди, можна рекомендувати купити поліс із лімітом відповідальності в 50-100 тис. доларів США. Такі поліси пропонують, зокрема, страхові компанії “Укрінмедстрах”, “Надра”, “АСКА”, “АКВ-Гарант”, “УТСК” та інші.

  1. І не тільки вилікують

Коли ми їдемо на відпочинок, про погане - як і про найгірше - звичайно намагаємося не думати, але випадки загибелі і смерті наших туристів за кордоном хоча і нечасто, але усе ж відбуваються. Багато хто пам'ятає трагедію, що трапилася під час пожежі в Стамбульському готелі, аварію екскурсійного автобуса в Єгипті. Так що, як це ні сумно, але, оформлюючи страховку, не зайво поцікавитися, чи передбачає вона компенсацію витрат на доставку (репатріацію) тіла з тієї або іншої країни додому - і на саме поховання.

Якщо такого немає, те ваші близькі, крім всіх інших емоцій, неминучих у цій ситуації, можуть бути травмовані і тими рахунками, що прийдуть із закордонних похоронних бюро, де тіло готували до відправлення, і вантажних відділів авіакомпанії.

Перелік послуг звичайно розбивається на декілька категорій. Часто додатково до основного покриття в поліс включають також:

 • візит третьої особи у випадку перебування в лікарні більше 10 днів;

 • дострокове повернення у випадку смерті найближчих родичів (чоловік, дружина, діти, батьки);

 • евакуація дітей, що залишилися без догляду.

При цьому вартість такої страховки зростає на 25-30% відносно базової. Деякі компанії, як “Пан Укрейн”, завжди пропонують поліс тільки по повному набору послуг, без розбивки на категорії.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичний посібник курсу “страхування” iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичний посібник курсу “страхування” iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Методичний посібник курсу “страхування” iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії І практики страхування
Методичний посібник курсу “страхування” iconПолітична історія України навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник «Політична історія України» з базового курсу для студентів інженерно-технічних, економічних І гуманітарних...
Методичний посібник курсу “страхування” iconНавчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
Методичний посібник курсу “страхування” iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Методичний посібник курсу “страхування” iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Методичний посібник курсу “страхування” iconЕконометрі я методичний посібник з вивчення дисципліни
Доля В. Т. Економетрія. Методичний посібник з вивчення дисципліни (для студентів за напрямами підготовки 0501 "Економіка", 0502 "Менеджмент")....
Методичний посібник курсу “страхування” iconНавчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік І аудит”)....
Методичний посібник курсу “страхування” iconНавчально-методичний посібник для слухачів Інституту підготовки професійних суддів Одеса 2011 Рекомендовано до видання
Призначення покарання: Навчально-методичний посібник / Авт кол.; Відп ред. В. О. Туляков. – О.:, 2011. с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи