В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені І діють відповідно до цього Закону icon

В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені І діють відповідно до цього Закону
Скачати 482.85 Kb.
НазваВ окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені І діють відповідно до цього Закону
Сторінка2/2
Дата11.09.2012
Розмір482.85 Kb.
ТипЗакон
1   2
( Абзац другий частини вісімнадцятої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002 )


банківські вклади (депозити);


валютні вкладення згідно з валютою страхування;


нерухоме майно;


акції, облігації;


цінні папери, що емітуються державою;


права вимоги до перестраховиків;


інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України;


банківські метали;


кредити страхувальникам-громадянам, що уклали договори страхування життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми. У цьому разі кредит не може бути видано раніше, ніж через один рік після набрання чинності договором страхування, та на строк, який перевищує період, що залишився до закінчення дії договору страхування;


готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України.


Кошти резервів із страхування життя можуть використовуватися для довгострокового кредитування житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


Страховикам забороняється здійснення інших видів кредитної діяльності.


Стаття 32. Фонди страхових гарантій


З метою додаткового забезпечення страхових зобов'язань страховики можуть на підставі договору створити Фонд страхових гарантій, який є юридичною особою. Державна реєстрація Фонду здійснюється в порядку, передбаченому для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Орган, що здійснює реєстрацію Фонду, в десятиденний строк з дня реєстрації повідомляє про це Уповноважений орган.


Джерелами утворення Фонду страхових гарантій є добровільні відрахування від страхових платежів, а також доходи від розміщення цих коштів. Розмір відрахувань до Фонду страхових гарантій і порядок використання коштів цього Фонду встановлюються страховиками, які беруть в ньому участь.


Кабінет Міністрів України може приймати рішення про створення фондів страхових гарантій за напрямами страхування.


Стаття 33. Особливості ведення бухгалтерського обліку та

звітності страховиків


Страховики зобов'язані щоквартально подавати Уповноваженому органу фінансову звітність та інші звітні дані за формою, встановленою Уповноваженим органом, затверджені власником (уповноваженим ним органом) страховика, а також давати на запити Уповноваженого органу необхідні пояснення щодо звітних даних.


Стаття 34. Публікація страховиками річних балансів


Страховики публікують свій річний баланс за формою і в порядку, встановленими Уповноваженим органом.


Достовірність та повнота річного балансу і звітності страховиків повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).


Основними функціями Уповноваженого органу є:


1) ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) та державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;


2) видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії;


3) видача свідоцтв про включення страхових та перестрахових брокерів до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та проведення перевірки додержання ними законодавства про посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні і достовірності їх звітності;


4) проведення перевірок щодо правильності застосування страховиками (перестраховиками) та страховими посередниками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності;


5) розроблення нормативних та методичних документів з питань страхової діяльності, що віднесена цим Законом до компетенції Уповноваженого органу;


6) узагальнення практики страхової діяльності і посередницької діяльності на страховому ринку, розроблення і подання у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства України про страхову і посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні;


7) прийняття у межах своєї компетенції нормативно-правових актів з питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні;


8) проведення аналізу додержання законодавства об'єднаннями страховиків і страхових посередників;


9) здійснення контролю за платоспроможністю страховиків відповідно до взятих ними страхових зобов'язань перед страхувальниками;


10) забезпечення проведення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, підвищення ефективності державного нагляду за страховою діяльністю;


11) встановлення правил формування, обліку і розміщення страхових резервів та показників звітності;


12) проведення і координація у визначеному законодавством порядку навчання, підготовки і перепідготовки кадрів та встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які провадять діяльність на страховому ринку, організація нарад, семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;


13) участь у міжнародному співробітництві у сфері страхування і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, вивчення, узагальнення, поширення світового досвіду, організація виконання міжнародних договорів України з цих питань;


14) здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення актуарних розрахунків.


Уповноважений орган може здійснювати інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.


Уповноважений орган має право:


1) одержувати в установленому порядку від страховиків звітність про страхову діяльність, інформацію про їх фінансове становище та необхідні пояснення щодо звітних даних, а від підприємств, установ (у тому числі банків), організацій і громадян - інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;


2) проводити перевірку щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірності їх звітності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування, не частіше одного разу на рік призначати проведення за рахунок страховика додаткової обов'язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора;


3) видавати приписи страховикам про усунення виявлених порушень вимог законодавства про страхову діяльність, а у разі їх невиконання зупиняти чи обмежувати дію ліцензій цих страховиків до усунення виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій та виключення з державного реєстру страховиків (перестраховиків);


4) проводити тематичні перевірки діяльності страховика у випадках необхідності перевірки фактів, викладених у скаргах, заявах, зверненнях страхувальників, достовірності показників звітності, виконання вимог раніше наданих приписів, за дорученням правоохоронних органів або органів державної влади, зустрічні перевірки достовірності і правильності укладених договорів страхування та перестрахування та у разі надходження інформації від страхувальників про порушення;


5) одержувати від страхових та перестрахових брокерів установлену звітність про їх діяльність та інформацію про укладені договори, а також необхідні пояснення щодо цих даних;


6) видавати приписи страховим посередникам про усунення виявлених порушень законодавства, а у разі їх невиконання приймати рішення про виключення страхового або перестрахового брокера з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;


7) одержувати в установленому порядку від аварійних комісарів інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань, у тому числі інформацію про обставини і причини настання страхового випадку та заподіяну шкоду;


8) створювати комісії та робочі групи для проведення перевірок діяльності страховиків та страхових посередників;


9) здійснювати контроль за достовірністю та повнотою інформації, що надається учасниками страхового ринку;


10) одержувати безоплатно від органів виконавчої влади інформацію та статистичну звітність, необхідну для виконання покладених на нього завдань;


11) звертатися до суду з позовом про скасування державної реєстрації страховика (перестраховика) або страхового посередника у випадках, передбачених законом.


Уповноважений орган видає страховикам ліцензію на проведення конкретних видів страхування.


Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування. Ліцензії на проведення страхування життя видаються без зазначення в них строку дії. Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати за видачу ліцензій на проведення конкретних видів страхування.


Керівниками страховика (голова виконавчого органу та головний бухгалтер страховика) мають бути дієздатні фізичні особи. Голова виконавчого органу страховика або його перший заступник повинен мати вищу економічну або юридичну освіту, а головний бухгалтер страховика повинен мати вищу економічну освіту.


Для одержання ліцензії страховик подає до Уповноваженого органу заяву, до якої додаються:


копії установчих документів та копія свідоцтва про реєстрацію;


довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що підтверджують розмір сплаченого статутного фонду;


довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю;


правила (умови) страхування;


економічне обгрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності;


інформація про учасників страховика, голову виконавчого органу та його заступників, копія диплома голови виконавчого органу страховика або його першого заступника про вищу економічну або юридичну освіту, копія диплома головного бухгалтера страховика про вищу економічну освіту, інформація про наявність відповідних сертифікатів у випадках, передбачених Уповноваженим органом.


Уповноважений орган зобов'язаний розглянути заяву страховика про видачу йому ліцензії у строк, що не перевищує 30 календарних днів з часу одержання всіх передбачених цією статтею документів.


Про внесення змін у зазначені у цій статті документи страховик зобов'язаний повідомити Уповноважений орган в десятиденний строк з часу реєстрації цих змін у встановленому порядку.


Підставою для відмови у видачі юридичній особі ліцензії на здійснення страхової діяльності може бути невідповідність документів, що додаються до заяви, вимогам чинного законодавства України.


Про відмову у видачі ліцензії Уповноважений орган повідомляє юридичну особу в письмовій формі з зазначенням причини відмови.


Спори про відмову у видачі або відкликанні ліцензії розглядаються у судовому порядку.


Уповноважений орган має право призначити проведення примусової санації страховика у разі:


невиконання ним зобов'язань перед страхувальниками протягом трьох місяців;


недосягнення ним визначеного законом розміру статутного фонду;


настання інших випадків, визначених чинним законодавством України.


Примусова санація передбачає:


проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності страховика, в тому числі обов'язкової аудиторської перевірки;


визначення Уповноваженим органом управляючої особи, без згоди якої не може здійснюватися фінансове, господарське і кадрове управління страховиком;


встановлення заборони на вільне користування майном страховика та прийняття страхових зобов'язань без дозволу Уповноваженого органу;


встановлення обов'язкового для виконання графіка здійснення розрахунків із страхувальниками;


прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію страховика. Ліквідація страховика здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


Реорганізація страховика за рішенням Уповноваженого органу передбачає:


реорганізацію у страхового посередника відповідно до нормативних актів, що регулюють діяльність страхових посередників;


об'єднання кількох страховиків із визначенням порядку передачі страхових зобов'язань за умови погодження на це власників страховиків;


залучення до числа учасників страховика інших страховиків (у тому числі іноземних страховиків) за умови проведення ними всіх розрахунків за зобов'язаннями та боргами страховика, строк сплати яких уже настав.


При ліквідації страховика у разі, коли учасники страховика прийняли таке рішення і страховик не має зобов'язань перед страхувальниками, Уповноважений орган приймає рішення про виключення страховика з Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків).


Ліквідація страховика, що має зобов'язання перед страхувальниками, у разі визнання його банкрутом здійснюється у порядку, визначеному законом.


Виключення страховика з державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності органами державної влади і органами місцевого самоврядування у зв'язку з його ліквідацією або реорганізацією здійснюється тільки після внесення відповідних змін у Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків).


Реорганізація страховика (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених Уповноваженим органом.
1   2

Схожі:

В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені І діють відповідно до цього Закону iconЗакон україни про Національну програму інформатизації
...
В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені І діють відповідно до цього Закону iconЗакон україни про аудиторську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 23, ст. 243 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Положення цього Закону діють на території України І поширюються на усі господарюючі суб'єкти незалежно від форм власності та видів...
В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені І діють відповідно до цього Закону iconПоложення студентського волонтерського Центру "Власний вибір" Херсонського державного університету
Молодіжний студентський волонтерський Центр хду власний вибір є структурним підрозділом хду що діє відповідно до Конституції України,...
В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені І діють відповідно до цього Закону iconПояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України
Підставою розроблення проекту закону є доручення Президента України та необхідність удосконалення окремих норм законодавства у сфері...
В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені І діють відповідно до цього Закону iconЗакон україни про боротьбу з тероризмом Цей Закон з метою захисту особи, держави І суспільства від
Положення цього Закону не можуть бути застосовані як підстава для переслідування громадян, які, діючи в межах закону, виступають
В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені І діють відповідно до цього Закону iconПодаткова звітність за прямими податками
Закону України від 22. 05. 1997 р. №283/97-вр. 01. 07. 2004. ро­ку Законом України №1957-iv (далі — Закон №1957) були вне­сені останні...
В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені І діють відповідно до цього Закону iconЕкзаменаційні питання Поняття трудового договору
...
В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені І діють відповідно до цього Закону iconПоложення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»
Відповідно до статті 23 Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність...
В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені І діють відповідно до цього Закону iconПоложення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»
Відповідно до статті 23 Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність...
В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені І діють відповідно до цього Закону iconПоложення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи