Мета та завдання курсу icon

Мета та завдання курсу
Скачати 269.42 Kb.
НазваМета та завдання курсу
Дата11.09.2012
Розмір269.42 Kb.
ТипДокументи

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ


Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії і практики страхування.

У процесі викладання дисципліни вирішуються такі завдання:

 • з'ясування об'єктивної необхідності, сутності й ролі страхування за умов переходу до економіки ринкового типу;

 • висвітлення організації та шляхів розвитку страхового ринку і державного регулювання страхової діяльності;

 • розгляд умов особистого страхування, страхування майна, страйкування відповідальності, а також перестрахування з позицій вітчизняного і зарубіжного досвіду;

 • вивчення особливостей фінансово-господарської діяльності страховиків, шляхів підвищення їх фінансової стійкості.

^ ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ


ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І РОЛЬ СТРАХУВАННЯ.

Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки суб'єктів господарювання та життєдіяльності людей на випадок шкоди, зумовленої ризиковими обставинами. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. Форми організації фондів страхового захисту. Самострахування, його джерела й межі доцільного застосування.

Виникнення та етапи розвитку страхування. Сутність страхування. Місце страхування в системі економічних категорій. Функції страхування. Сфери застосування страхування. Принципи страхування.

Роль страхування в активізації бізнесу; в економії коштів, що резервуються на покриття можливих втрат від непередбачених обставин; в ефективнішому формуванні й використанні фондів соціального призначення; у збільшенні обсягів інвестицій.


^ ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ.

Поняття класифікації, її наукове та практичне значення.

Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні.

Класифікація за об'єктами страхування. Галузі страхування: майнове страхування, страхування відповідальності, особисте страхування. Види страхування.

Класифікація за родом небезпеки.

Класифікація за формами проведення. Обов'язкове страхування. Добровільне страхування.

Класифікація за статусом страхувальника. Страхування юридичних осіб усіх форм власності. Страхування громадян

Класифікація за спеціалізацією страховика загальні види страхування. Страхування життя. Перестрахування.


^ ТЕМА 3. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА.

Поняття ризику. Основні характеристики ризику. Рівень ризику. Частота ризикую та розмір шкоди.

Управління ризиком. Роль ризик-менеджменту у виявленні, розпізнаванні, ідентифікації та визначенні методів впливу на ризик. Виключення ризику, активне й пасивне запобігання ризику.

Суб'єктивні та об'єктивні ризики. Матеріальні й нематеріальні ризики. Чисті та спекулятивні ризики. Фундаментальні й часткові ризики.

Визначення страхового ризику. Ознаки страхового ризику. Специфіка ризиків у страхуванні майна, відповідальності, в особистому страхуванні.

Оцінка ризику і визначення доцільності його страхування. Структура та основи розрахунку страхових тарифів.


^ ТЕМА 4. СТРАХОВИЙ РИНОК.

Поняття страхового ринку. Суб'єкти страхового ринку. Страхові послуги як об'єкти взаємовідносин страховиків і страхувальників. Роль страхових посередників. Перспективи розвитку страхового ринку України.

Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. План маркетингу. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. Реалізація страхових послуг. Страхові договори. Права та обов'язки сторін. Державне регулювання страхової діяльності.


^ ТЕМА 5. СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ.

Страхова індустрія як частина сфери послуг. Форми організації страхових компаній в Україні. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній. Товариства взаємного страхування. Спеціалізація страховиків. Умови залучення іноземних інвесторів до створення страхових організацій.

Ресурси страховика: фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні. Структура страхових компаній. Центральний офіс. Філії та представництва. Управління страховою компанією. Страхові об'єднання.


^ ТЕМА 6. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ

Необхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його розвитку. Суб'єкти перестрахування. Ринки перестрахування. Вимоги законодавства України щодо перестрахування ризиків у нерезидентів.

Методи перестрахування. Факультативне перестрахування. Облігаторне перестрахування.

Форми проведення перестрахувальних операцій. Пропорційне перестрахування. Квотні і екцедентні договори пропорційного перестрахування, їх характеристика, переваги та види.

Непропорційне перестрахування: на базі екцеденту збитку, на базі екцеденту збитковості. Співстрахування й механізм його застосування.


^ ТЕМА 7. ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК СТРАХОВИКА.

Склад доходів страховика. Доходи від страхової діяльності. Зароблені страхові премії, порядок Їх визначення. Доходи від інвестування тимчасово вільних коштів.

Витрати страховика: їх склад та економічний зміст. Собівартість страхової послуги. Виплата страхових сум і страхового відшкодування. Витрати на утримання страхової компанії.

Прибуток страховика. Визначення прибутку від страхової діяльності. Прибуток від інвестиційної діяльності. Розподіл прибутку. Оподаткування страховиків.


^ ТЕМА 8. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНЙ

Поняття фінансової надійності страховика та її значення. Формування збалансованого страхового портфеля. Відбір ризиків. Тарифна політика. Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності.

Фінансові методи забезпечення надійності страхових компаній. Платоспроможність страховика, умови її забезпечення. Власні кошти страховика. Технічні резерви, їх склад. Показники платоспроможності. Фактичний і нормативний запаси платоспроможності, порядок їх обчислення.


^ ТЕМА 9. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ

Страхування життя та його основні види. Змішане страхування життя. Довічне страхування. Страхування до одруження. Страхування пенсій.

Обов'язкові види страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Страхування від нещасних випадків на транспорт; страхування військовослужбовців тощо. Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних випадків. Медичне страхування. Суб'єкти та об'єкти медичного страхування. Умови обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування,


^ ТЕМА 10. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

Страхування манна юридичних осіб: суб'єкти страхування, страхові події, порядок укладання договорів, умови відшкодування збитків.

Особливості страхування технічних ризиків. Страхування транспортних засобів: автомобільного та іншого наземного, морського, авіаційного транспорту. Страхування вантажів. Страхування майна громадян: будівель і споруд; тварин: домашнього та іншого майна.


ТЕМА 11.^ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Моторне (транспортне) страхове бюро України та його функції. Міжнародна система «Зелена картка». Страхування відповідальності інших видів транспорту. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції. Страхування професійної відповідальності. Страхування відповідальності за забруднення довкілля. Інші види страхування відповідальності.

^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/п

Назва тем

Всього

годин
^

У тому числі


Лекції


Практ.

та семін.

Самост.

робота


Сутність, принципи і роль страхування
10
4
2
4Класифікація страхування
8
2
2
4Страхові ризики та їх оцінка
10
-
2
8Страховий ринок
16
4
2
10Страхова організація
12
2
-
10Перестрахування і співстрахування
10
-
2
8Доходи, витрати і прибуток страховика
12
2
2
8Фінансова надійність страхової компанії
8
2
2
4Особисте страхування
6
4
-
2Майнове страхування
6
4
-
2Страхування відповідальності
10
2
-
8
Всього

81

20

16

45^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.

 1. Необхідність страхового захисту. Страховий фонд як матеріальна основа забезпечення страхового захисту.

 2. Витоки страхування та його розвиток.

 3. Сутність і функції страхування.

 4. Принципи страхування.

 5. Роль страхування в умовах ринкової економіки.


Література: 1, 32, 33, 40, 45, 51, 57, 75, 88, 95, 100, 106, 107, 108, 110, 113, 116, 118, 121.


Тема 2. Класифікація страхування

 1. Необхідність класифікації страхування та її значення. Ознаки класифікації.

 2. Класифікація за спеціалізацією страховиків.

 3. Класифікація за об'єктами страхування.

 4. Класифікація страхування за юридичними ознаками.


Література: 1, 22, 29, 34, 45, 57, 61, 88, 100, 106, 107, 109, 116, 117, 118.

^

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка


 1. Поняття ризику та його характеристика.

 2. Класифікація ризиків.

 3. Особливості визначення ризику в страхуванні.

 4. Управління ризиком.

 5. Оцінка ризику і визначення доцільності його страхування.


Література: 1, 33, 34, 40, 45, 57, 92, 96, 100, 106, 107, 108, 109, 116, 117.


Тема 4. Страховий ринок

 1. Поняття страхового ринку. Класифікація страхових ринків.

 2. Суб'єкти страхового ринку.

 3. Сутність маркетингу в страхуванні.

 4. Договір страхування, його зміст і значення.

 5. Необхідність, зміст та значення державного регулювання страхової діяльності

 6. Правове забезпечення страхової діяльності.


Література: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 46, 48, 50, 51, 57, 64, 65, 72, 74, 76, 78, 84, 88, 89, 93, 94, 95, 100, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121.


Тема 5. Страхова організація

 1. Страхова організація як необхідний суб'єкт страхового ринку.

 2. Характеристика основних типів страхових організацій.

 3. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній.

 4. Ресурси страхової компанії.

 5. Структура страхової компанії та управління нею.


Література: 1, 2, 22, 29, 40, 50, 51, 56, 63, 76, 88, 94, 95, 100, 108, 109, 112, 114, 116, 117, 120, 121.


Тема 6. Перестрахування і співстрахування.

 1. Необхідність, сутність і принципи перестрахування.

 2. Співстрахування і механізм його застосування.

 3. Методи перестрахування.

 4. Пропорційна форма перестрахування. Види договорів пропорційного перестрахування.

 5. Непропорційна форма перестрахування. Види договорів непропорційного перестрахування.


Література: 1, 12, 20, 29, 31, 33, 35, 51, 54, 57, 72, 74, 89, 94, 95, 100, 109, 112, 116, 117, 120, 121.


Тема 7. Доходи, витрати і прибуток страховика

 1. Особливості страхування як сфери бізнесу.

 2. Доходи страхової компанії. Склад доходів від страхової діяльності.

 3. Зароблена страхова премія та її визначення.

 4. Витрати страхової компанії. Склад витрат на проведення страхування.

 5. Прибуток страховика та його оподаткування.


Література: 1, 2, 20, 21, 27, 29, 40, 50, 51, 84, 94, 95, 100, 107, 109, 112, 116, 120, 121.


Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії

 1. Фінансова надійність страховика та чинники її забезпечення.

 2. Роль страхових резервів у забезпеченні фінансової надійності страховика.

 3. Зарубіжний досвід формування страхових резервів.

 4. Інвестиційна політика страховика.

 5. Платоспроможність страхової компанії.

 6. Показники фінансової надійності страховика.


Література: 1, 2, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 33, 40, 45, 48, 50, 51, 54, 75, 84, 93, 94, 95, 100, 107, 109, 112, 115, 116, 117, 120, 121.


Тема 9. Особисте страхування.

 1. Поняття особистого страхування та його класифікація.

 2. Страхування життя.

 3. Страхування від нещасних випадків.

 4. Медичне страхування.


Література: 16, 24, 28, 29, 33, 45, 51, 56, 59, 60, 61, 63, 70, 85, 90, 91, 97, 99, 100, 105, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 120.


Тема 10. Майнове страхування.

 1. Поняття майнового страхування, його значення.

 2. Страхування майна від вогню та інших небезпек.

 3. Страхування технічних ризиків.

 4. Страхування транспортних засобів.

 5. Страхування майна громадян.


Література: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 26, 29, 33, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 51, 52, 55, 62, 66, 69, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 84, 89, 92, 98, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120.


Тема 11. Страхування відповідальності.

 1. Необхідність, сутність і розвиток страхування відповідальності. Його основні види.

 2. Характеристика об'єктів і суб'єктів страхування відповідальності.

 3. Обсяг і ліміт відповідальності страховика за договорами страхування відповідальності.

 4. Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Міжнародна система «Зелена картка».


Література: 1, 7, 8, 9, 10, 20, 22, 23, 29, 33, 37, 39, 46, 51, 52, 57, 58, 71, 89, 96, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 117, 119, 120.

^

САМОСТІЙНА РОБОТАТема 1. Сутність, принципи і роль страхування.

Теми рефератів


 1. Передумови виникнення страхування.

 2. Особливості середньовічного страхування.

 3. Страхування в Україні: виникнення та сучасний стан.

 4. Порівняльний аналіз сутності страхування та його функцій у вітчизняній та зарубіжній літературі.

 5. Передумови становлення класичного страхування в Україні.

 6. Порівняльна характеристика форм організації страхового фонду суспільства.

 7. Основні принципи страхування.
^

Питання для дискусій


 1. Інтерпретація сутності страхування та його принципів у вітчизняній та зарубіжній літературі.

 2. Основні чинники, що зумовлюють зростання ролі страху­вання в умовах переходу України до ринкової економіки.

 3. Самострахування: його переваги та вади, перспективи роз­витку.


Література: 1, 32, 33, 40, 45, 51, 57, 75, 88, 95, 100, 106, 107, 108, 110, 113, 116, 118, 121.


Тема 2. Класифікація страхування
^

Теми рефератів


 1. Значення класифікації страхування для практичної діяльно­сті страхових компаній.

 2. Розвиток окремих галузей страхування в Україні: аналітич­ний огляд.

 3. Форми проведення страхування: погляд у перспективу.

 4. Вимоги українського законодавства щодо договорів страху­вання життя.

 5. Обов'язкове страхування в Україні: призначення та види.
^

Питання для дискусій


 1. Обов'язкова форма страхування: переваги і вади.

 2. Стандартний підхід до класифікації страхування в краї­нах-членах ЄС: чи повинна Україна дотримуватися таких са­мих стандартів? Чому?

 3. Порівняльний аналіз трьох галузей страхування: особисто­го, майнового, страхування відповідальності з точки зору об'єктів страхування і визначення страхової суми.

 4. Порівняльний аналіз підгалузей особистого страхування з точки зору строку дії договорів, сплати страхових внесків, ви­плати страхових сум.

 5. Порівняльний аналіз добровільного та обов'язкового стра­хування з точки зору об'єктів страхування, контингенту стра­хувальників і застрахованих, розміру страхової суми і страхових внесків, переліку страхових подій.

 6. У чому полягає зміст спеціалізації страховиків?


Література: 1, 22, 29, 34, 45, 57, 61, 88, 100, 106, 107, 109, 116, 117, 118.

^

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка
Теми рефератів


 1. Ризики в особистому страхуванні та можливість їх страхування.

 2. Оцінка ризиків у майновому страхуванні.

 3. Ризикові обставини і страховий випадок.

 4. Специфіка ризиків в особистому страхуванні.

 5. Специфіка ризиків у страхуванні відповідальності.^

Питання для дискусій


 1. Яка класифікація ризиків є найбільш повною?

 2. Які ризики є найбільш небажаними для страховиків і чому?

 3. За якими критеріями можна оцінити ефективність управ­ління ризиком у страхуванні?


Література: 1, 33, 34, 40, 45, 57, 92, 96, 100, 106, 107, 108, 109, 116, 117.


Тема 4. Страховий ринок

^

Теми рефератів


 1. Проблеми становлення страхового ринку України.

 2. Розвиток страхового ринку України: стан, проблеми і перспективи.

 3. Маркетинг у страхуванні та його значення.

 4. Реклама та її значення для формування попиту на страхові послугу.

 5. НАСК «Оранта» на страховому ринку України.

 6. Роль посередників на страховому ринку України.

 7. Порівняння страхового ринку України зі страховими ринками розвинутих країн світу.

 8. Рекламна робота страхової компанії.^

Питання для дискусій


 1. Стан і розвиток страхового бізнесу в Україні.

 2. Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його розвитку.

 3. Порівняльний аналіз окремих видів об'єднань страховиків.

 4. Переваги і вади відкриття страхового ринку України для іноземних страховиків.


Література: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 46, 48, 50, 51, 57, 64, 65, 72, 74, 76, 78, 84, 88, 89, 93, 94, 95, 100, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121.


Тема 5. Страхова організація

^

Теми рефератів


 1. Історія виникнення та розвитку страхових організацій.

 2. Особливості рейтингування страхових компаній.

 3. Особливості діяльності товариств взаємного страхування.

 4. Організація діяльності корпорації страховиків Ллойд.

 5. Значення стратегічного плану розвитку страхової компанії.

 6. Раціональна структура ресурсів визначає потенціал страхової компанії.
^

Питання для дискусій


 1. Іноземні страховики на страховому ринку України.

 2. Вплив ринкових умов на діяльність страховиків в Україні.

 3. Економічна необхідність і значення об'єднань страховиків.

 4. Конкуренція між страховиками України.

 5. Діяльність найбільших страхових компаній України.

 6. Розвиток страхового ринку вимагає вироблення ефективної стратегії розвитку страховика.


Література: 1, 2, 22, 29, 40, 50, 51, 56, 63, 76, 88, 94, 95, 100, 108, 109, 112, 114, 116, 117, 120, 121.


Тема 6. Перестрахування і співстрахування.

^

Теми рефератів


 1. Історія розвитку перестрахування.

 2. Пропорційне перестрахування. Види договорів.

 3. Непропорційне перестрахування. Види договорів.

 4. Особливості перестрахування окремих ризиків.

 5. Економічна сутність і функції перестрахування.

 6. Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів.

 7. Співстрахування та механізм його дії.

 8. Перестрахування як чинник збільшення місткості вітчизня­ного страхового ринку.

 9. Основні форми перестраховувального захисту.

 10. Власне утримання при перестрахуванні: необхідність регламентації його розміру.^

Питання для дискусій


 1. З яких причин страхові компанії вдаються до фронтування (нульового власного утримання)?

 2. Тенденції розвитку вітчизняного ринку перестрахування.

 3. Шляхи збільшення місткості страхового ринку України. Вплив перестрахування на цей процес.

 4. Державне регулювання перестрахувальної діяльності.

 5. Порівняльна характеристика принципів діяльності страхового і перестрахувального пулу.


Література: 1, 12, 20, 29, 31, 33, 35, 51, 54, 57, 72, 74, 89, 94, 95, 100, 109, 112, 116, 117, 120, 121.


Тема 7. Доходи, витрати і прибуток страховика

^

Теми рефератів


 1. Характеристика основних показників діяльності страхових компаній України за 3-5 попередніх років.

 2. Прибуток страховика і чинники його зростання.

 3. Система оподаткування страхових компаній в Україні.^

Питання для дискусій


 1. Відмінності у визначенні доходів від страхової діяльності згідно із Законом України «Про страхування» і Законом Украї­ни «Про оподаткування прибутку підприємств» (остання ре­дакція).

 2. Шляхи стимулювання діяльності страхових компаній, пов'язаної з інвестуванням і розміщенням тимчасово вільних кош­тів.

 3. Собівартість страхової послуги та її економічний зміст.


Література: 1, 2, 20, 21, 27, 29, 40, 50, 51, 84, 94, 95, 100, 107, 109, 112, 116, 120, 121.


Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії

^

Теми рефератів


 1. Фінансова надійність страховика та чинники її забезпечення.

 2. Роль страхових резервів у забезпеченні фінансової надійно­сті страховика.

 3. Зарубіжний досвід формування страхових резервів.

 4. Платоспроможність страхової компанії

 5. Показники фінансової надійності страховика.^

Питання для дискусій


 1. Удосконалення системи технічних резервів страховиків України.

 2. Чи потрібно страховику формувати резерв збитків, які сталися, але ще не відомі?

 3. Які вади має вітчизняний підхід до визначення запасу пла­тоспроможності?


Література: 1, 2, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 33, 40, 45, 48, 50, 51, 54, 75, 84, 93, 94, 95, 100, 107, 109, 112, 115, 116, 117, 120, 121.


Тема 9. Особисте страхування.

^

Теми рефератів


 1. Сучасний стан особистого страхування в Україні.

 2. Розвиток особистого страхування в умовах монополії держави на ведення страхової справи.

 3. Страховий захист життя дітей.

 4. Обов'язкові види особистого страхування та їх значення.

 5. Медичне страхування: виникнення та розвиток.^

Питання для дискусій


 1. Проблеми розвитку особистого страхування в Україні та шляхи їх вирішення

 2. Обов'язкове медичне страхування в Україні: «за» і «проти».


Література: 16, 24, 28, 29, 33, 45, 51, 56, 59, 60, 61, 63, 70, 85, 90, 91, 97, 99, 100, 105, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 120.


Тема 10. Майнове страхування.

^

Теми рефератів


 1. Проблеми розвитку майнового страхування в Україні.

 2. Формування ринку майнового страхування в Україні.

 3. Формування страхового інтересу суб'єктів підприємництва за умов ринкової економіки.

 4. Досвід зарубіжних країн у страхуванні майна юридичних осіб.

 5. Страхування виставок.

 6. Можливості відстежування інфляції у майнових видах страхування.

 7. Стан і розвиток страхування майна сільськогосподарських підприємств в Україні.^

Питання для дискусій


 1. Проблеми та перспективи розвитку майнового страхування в Україні.

 2. Роль страхування у розвитку агропромислового комплексу.

 3. Роль матового страхування у забезпеченні безперебійності суспільного виробництва.


Література: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 26, 29, 33, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 51, 52, 55, 62, 66, 69, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 84, 89, 92, 98, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120.


Тема 11. Страхування відповідальності.

^

Теми рефератів


1. Необхідність функціонування міжнародної системи «Зелена картка».

2. Особливості страхування відповідальності судновласників.

3. Страхування цивільної відповідальності авіаперевізників.

4. Іноземний досвід страхування професійної відповідальності.

5. Страхування відповідальності роботодавців буде проводитись, якщо...

^

Питання для дискусій


 1. Страхування відповідальності в Україні: проблеми та перспективи розвитку.

 2. Розвиток страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні.

 3. Проблеми впровадження «Зеленої картки» в Україні.

 4. Страхування відповідальності власників окремих видів транспорту в Україні: тенденції та перспективи розвитку.

 5. Важливість проведення страхування професійної відповідальності в Україні.

 6. Чи вирішує екологічне страхування проблеми забруднень довкілля?


Література: 1, 7, 8, 9, 10, 20, 22, 23, 29, 33, 37, 39, 46, 51, 52, 57, 58, 71, 89, 96, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 117, 119, 120.
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВПідсумковий контроль знань студентів усіх спеціальностей з дисципліни «Страхування» проводиться у формі курсового іспиту.

Викладачі зобов'язані контролювати відвідування студен­тами лекцій та семінарських занять, здійснювати систематичний поточний контроль знань студентів протягом всього строку вивчення дисципліни. За результатами такого контролю студенти допускаються або не допускаються до складання іспиту.

Допуск до іспиту студент отримує від викладача, який протя­гом семестру вів у групі семінарські заняття з цієї дисципліни. Факт допуску фіксується в екзаменаційній відомості. Студенти, які мали заборгованість (пропуски занять, незадовільні оцінки) і не ліквідували її до початку сесії, до іспиту не допускаються.

Іспит проводиться у письмовій формі по білетах, складених на основі програми курсу і затверджених кафедрою. Під час іспиту не дозволяється користуватися конспектами, підручниками, довід­никами тощо.

Рівень знань оцінюється за п'ятибальною системою за такими критеріями:

1. «Відмінно» — студент дає обгрунтовані, глибокі й теоретич­но правильні відповіді на поставлені питання; демонструє здат­ність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та узагальнення, здатність висловлюва­ти та аргументувати власне ставлення до альтернативних погля­дів на певне питання; використовує фактичні та статистичні дані, які потверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих актів України, інструкцій, підручників, посібників.

2. «Добре» — студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні па конкретні пері­оди та дати.

3. «Задовільно» — студент неправильно відповідає на одне із питань білету або в цілому відповідає на всі питання, але його відповіді невичерпні й недостатньо обґрунтовані.

4. «Незадовільно» — студент допускає неправильні відповіді або зовсім не відповідає на два або три питання. У відповіді на питання відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені вис­новки не відповідають загальновизначеним, є помилковими.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Закон України «Про страхування»// Урядовий кур'єр. — 1996. — 18 квітня (із змінами, внесеними згідно із Законами: № 306/97 — ВР від 4.06.97; №589/97 — ВР від 21.10.97; № 684/97 — ВР від 3.12.97).

2. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Вер­ховної Ради України (далі — ВВР). —1991.—№49.

3. Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» // Голос України. — 1992. — 14 січня.

4. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підпри­ємство» // Там само. — 20 березня.

5. Закон України «Про заставу» // ВВР. — 1992. — № 47.

6. Закон України «Про транспорт» // Там само. — 1994. — № 51.

7. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» // За­кони України. —Т. 2.—К.: Ін-т законодавства, 1996.

8. Закон України «Про приєднання України до Віденської Конвен­ції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду» // Голос України. — 1996.—№41.

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності влас­ників транспортних засобів» // Україна-Business. — 1996. — 24 жовтня.

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про Мотор­не (транспортне) страхове бюро» // Там само.

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження По­ложення про порядок провадження діяльності страховими посередни­ками» // Урядовий кур'єр. — 1997. —21 січня.

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про поря­док здійснення операцій з перестрахування» // Україна-Business. 1996. — 14 листопада.

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження По­ложення про організацію діяльності аварійних комісарів» // Там само. — 1997. —18 лютого.

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро // Там само. — 1998. — 13 травня.

15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови проведення обов'язкового авіаційного страхування» // Там само. — 22 липня.

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення мережі закладів з організації надання медичної допомоги «Асістанс-Україна» // Там само. — 23 грудня.

17. Цивільний кодекс України. — К.: Вид-во політ. літ. України, 1985.

18. Повітряний кодекс України // ВВР. —1993.—№25.

19. Кодекс торговельного мореплавства України // Там само. 1995.—№47.

20. Законодавство України про страхування //Біол. законодавства юрид. практики України. — 1997. — № 4.

21. Положення про порядок формування, розміщення та обліку} страхових резервів з видів страхування інших, ніж страхування життя: Затв. наказом Укрстрахнагляду №41 від 26.05.97.

22. Інструкція про порядок видачі суб'єктам підприємницької дія-льності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України. Умови і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням: Затв. 1 наказом Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України та і Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю // Урядовий кур'єр. —1996. — 19 травня.

23. Автострахование: теория, практика и зарубежный опыт: Спец. прил. к жури. «Финансы». — М.: Финансы, 1995.

24. Айэвнштейн X. А. Сравнение и критика полисных условий по страхованию жизни. — М.: Анкил, 1993.

25. Александрова Т. Г., Мещерякова О. В. Коммерческое страхование (справочник). — М.: Ин-т новой экономики, 1996.

26. Аленичев В. В., Аленичева Т. Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. — М.: ТОО «ИСТ»; Сервис», 1994.

27. Алтынникова И. Формирование страховых резервов. — М.: Агентство фин. маркетинга, 1995.

28. Анисимов В. М. Развитие страховой медицины — путь к реформированию здравоохранения // Финансы. — 1995. — № 5.

29. Антипов К. М. Страхування в Україні: Збірник нормат. актів методичних та інформаційних матеріалів. —К.: Б. в., 1996.

ЗО. Архипов А. П. Структура страховых ринков //Финансы. 1997.—№3.

ЗІ. Бабенко В. Канали розподілу страхових послуг в промислово розвинутих країнах // Економіка України. — 1997. — № 7.

32. Бабенко В. Страхування — це рівень культури // Урядовий кур'єр. — 1996. — 26 вересня.

33. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — К.: Знання, 1997.

34. Балабанов Й. Т. Риск — менеджмент. — М.: Финансы и статис­тика. 1996.

35. Барановський О. Г. Розвиток страхового бізнесу в Україні // Фінанси України. — 1996. — №8.

36. Баторин В. Г. Страхование жизни. — М.: Финансы и статисти­ка, 1990.

37. Бирюков В. Банковское страхование — защита от различных видов преступлений // Україна-Business. — 1996. — № 9.

38. Бондаренко Л. Н. Страхование урожая: новые подходы к старой дискуссии // Финансы. — 1997. — № 5.

39. Виноградов П. П., Нейфельд П. Б. Транспортное страхование. — М.: НИВ ЮКИС, 1993.

40. Воблый К. Т. Основи экономики страхования. — М.: Анкил, 1995.

41. Воробьев М. В. Страхование от огня. — М.: Анкил, 1992.

42. Галагуза Н. Ф. Реклама в страховании: ключ к успеху. — М.: Финансы, 1995.

43. Гвозденко А. А. Основы страхования: Учеб. — М.: Финансы и статистика, 1998.

44. Гончар С. Обов'язкове страхування депозитів фізичних осіб // Галицькі контракти. — 1996. — № 14.

45. Государственное страхование в СССР: Учеб. / Под ред. Л. Й. Рейтмана. — М.: Финансы и статистика, 1989.

46. Гуминский И. Моторное бюро действует // Фин. услуги. — 1997.—№1.

47. Дарков В. Ассоциация страховых посредников Украины — какой ей быть? // Там же. — № 3.

48. Дюжиков Е. Ф. Контроль за деятельностью страховщика по заключению договоров страхования // Финансы. — 1995. — № 2.

49. Ефимов С. Л. Деловая практика страхового агента и брокера: Учеб. пособие. — М.: Рос. юрид. издат. дом, 1996.

50. Ефимов С. Л. Организация управления страховой компанией: теория, практика, зарубежный опит. — М.: Рос. юрид. издат. дом, 1995.

51. Ефимов С. Л. Энциклопедический словарь: Экономика и стра­хование. — М.: Церих-ПЭЛ, 1996.

52. Журавлев Ю. М. Страхование во внешнеэкономических связях. — М.: Анкил,1993.

53. Журавлев Ю. М. Формы и методы проведения перестраховочных операций. Основные виды перестраховочных договоров. — М.: КЖИС, 1993.

54. Журавлев Ю. М., Секкерж Й. Г. Страхование и перестрахование (Теория и практика). — М.: Анкил, 1993.

55. Журавский Н. К. Основы транспортного страхования. — М.: Страховое дело, 1995.

56. Захаревич Н. Перші кроки Асоціації професійних посередників // Україна-Business. — 1997. — 17 вересня.

57. Заруба О. Д. Страхова справа: Підручник. — К.: Т-во «Знання», 1998.

58. Захаревич Н. Обов'язкове страхування цивільної відповідаль­ності в полі зору виконавчих органів та громадськості // Україна-Business. — 1997. — № 10.

59. И. Г. Медицинское страхование: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во Петерб. ун-та экономики и финансов, 1992.

60. Кагаповская З. Т. Страхование жизни (тенденции развития). М.: Финансы, 1979.

61. Кагаловская 3. Т., Левант Н. А. Справочное пособие по личному страхованию в России. — М.: ЮКИС, 1993.

62. Клопків М. Кредитно-страховий альянс. — Тернопіль: Збруч, 1995.

63. Концепція медичного страхування населення за участю страхо­вих організацій // Україна-Business. — 1996. — 26 грудня.

64. Королюк Ю. Страховий ринок України: характеристика основ­них гравців // Галицькі контракти. — 1997. — № 25.

65. Корун Н. А. Реклама в условиях формирования рынка. — К.: Учеб.-метод. центр, 1991.

66. Корунов С. С. и др. Методическое обеспечение страхования космических программ. — М.: Анкил, 1996.

67. Косырев Б. А. Пенсионное страхование как главный вид социального обеспечения // Деньги и кредит. — 1996. — № 6.

68. Кредитное страхование (по материалам Великобритании). — М.: Анкил, 1992.

69. Криворучко А. Рівень розвитку страхування в сільському госпо­дарстві // Фин. услуги. — 1998. — № 1.

70. Крыпов А. А., Вяткин Ю. Г. Практическая психология для страховых агентов. Психологическая служба А/О Марко-Медиа. — М.:Б.и., 1993.

71. Кузнецов Ю. М. Положення про порядок та умови страхування ядерних ризиків // Орієнтир: Інформ. дод. до газ. «Урядовий кур'єр». 1998.—№5—6.

72. Ларіонова Л. Страховий ринок в Україні: яким йому бути? // Фінанси України. — 1996. — № 8.

73. Локмин Д. Страхование неплатежей иностранного партнера // Бизнес и страхование. — 1997. — № 10.

74. Лукашевич И. А. Страховой рынок: краткий аналитический обзор // Вести. Петерб. ун-та. Сер. 5. Экономика. — 1994. — Вил. 4.

75. Манзс А. Основы страхового дела. — М.: Анкил, 1992.

76. Маркетинг в страховом деле // Україна-Business. —1996. — № 10.

77. Мартынов В. Грузы и контракты // Посредники — 1996. — №16.

78. Махно В.. Нечипоренко В. Реализация страховых продуктов // Фин. услуги. — 1997. —№4,5.

79. Михайлов В. И. Роль страхования в сельскохозяйственном производстве // Бизнес и страхование. — 1997. — № 8.

80. Непочатова Л. Тенденции развития рынка авиационного стра­хования в Украйно // Фин. услуги. — 1997. — № 6.

81. Никитенков Л. К. Сельскохозяйственное страхование. — М.: Финансы и статистика, 1988.

82. Нэлмэн У. Роль страхования в управлении рисками банков // Фин. услуги. — 1997. — № 2.

83. Оговорки института Лондонских страховщиков по страхова­нию грузов //Там же. — № 3.

84. Орланюк-Мапицкая Л. А. Платежеспособность страховых компаний. — М.: Анкил, 1994.

85. Осітян А. Проблеми организации медицинского страхования в Украине // Бизнес-Информ. —1997.—№17.

86. Особенности имущественного страхования (опыт страхового рынка Швейцарии). — М.: Анкил, 1994.

87. Плешков А. П. Автотранспортное страхование в СССР: проблемы и перспективы развития. — М.: Финансы и статистика, 1980.

88. Плешков А. П., Кагаловская З.Т. Методология исследования страховых интересов населения. — М.: Н.-и. фин. ин-т, 1991.

89. Плешков А. П., Орлова Й. В. Очерки зарубежного страхования. — М.: Анкил, 1997.

90. Програма заходів щодо розвитку медичного страхування (про­ект) // Україна-Business. —1998.—2 вересня.

91. Путов А. Альтернативная медицина: бесплатная, платная или страховая // Фин. консультации. — 1997. —№12.

92. Редькин И. Страхование грузов: анализ и перспективы // Финансовые услуги. — 1997. — № 1.

93. Рейтман Л. Й. Страховая монополия в СССР: взгляд из 90-х годов // Финансы СССР. —1991.—№11.

94. Рудницкий В. В. Экономика и организация страхового дела. — СПб.: Б.и., 1993.

95. Рудницкий В. В., Федорова Т. А. Основы страховой деятельности. — СПб.: Изд-во Петерб. ун-та экономики и финансов, 1992.

96. Савченко Й. Экологические риски и хозяйственная деятельность // Бизнес. — 1996. — № 5.

97. Саркисов С.З. Личное страхование. — М.: Финансы и статис­тика, 1996.

98. Сахар И. Авиационному страхованию необходима профессиональная основа // Фин. услуги. —- 1997. — № 3.

99.Семенков А. В., Чернов А. Ю. Медицинское страхование. — М.: Финстатинформ, 1993.

100.Словарь страховых терминов / Под ред. Е.В.Коломина, В. В. Шахова. — М.: Финансы и статистика, 1991.

101.Сплетухов Ю. Страхование рисков, связанных с предпринимательской деятельностью // Фин. бизнес. — 1997. —№12.

102.Справочник по страхованию в промышленности / Под ред. Н. А. Никологородского.—М.: ЮНИТИ, Страховой полис, 1994.

103. Страхование в промышленности: опыт страхового рынка ФРГ / Под ред. О. Ю. Бриллиантова. — М.: Анкил, 1993.

104. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств // Бизнес-информ. — 1997. —№21.

105. Страхование жизни на примере Швейцарии. — М.: Анкил, 1994.

106. Страхование от А до Я (книга для страхователей) / Под ред. Л. И. Корчевской, К. Е. Турбиной. — М.: Инфра-М, 1996.

107. Страховое дело: Учеб. /Под ред. Л. Й. Рейтмана. — М.: Банковский и биржевой научно-консультац. центр, 1992.

108. Страховой портфель: Книга предпринимателя. Книга страховщика. Книга страхового менеджера / Ред. Ю. Б. Рубин, В. Й. Солдаткин. — М.: СОМИНТЭК, 1994.

109. Страхування: Підручник / Керівник автор, колективу і наук. ред. С. С. Осадець.—К.: КНЕУ, 1998.

110.Суворов Д. В. История страхования // Финансы. — 1997. №12.

111. СуворовД. В., Кочетков В. П. Обязательное страхование граж­данской ответственности пользователя ядерной установки // Там же. — 1993.—№2.

112. Сухов В. А. Государственное регулирование финансовой устойчи-вости страховиков. — М.: Анкил, 1995.

113. Тагиев Г. И. Развитие государственного страхования в СССР. М.: Финансы. —1978.

114. Туровский В. Брокер — трудный путь на рынок // Фин. услуги. — 1997.—№4—5.

115.Хемптон Ф. Финансовое управление в страховых компаниях: Пер. с англ. — М.: Анкил, 1995.

116.Шахов В. В. Введение в страхование: экономический аспект. — М.: Финансы и статистика, 1992.

117.Шахов В. В. Страхование. — М.: ЮНИТИ, Страховой по­лис, 1997.

118.Шиминова М.Я. Страхование: история, действующее законодатель-ство, перспективы. — М.: Наука, 1989.

119.Яншт Д. Страхование во внешней торговле // Бизнес и страхо­вание.—1997.—№8.

120. Європейський досвід страхової діяльності і вдосконалення її кадрового забезпечення. Професійні дискусії педагогів і практиків Сходу і Заходу /Матеріали Міжнар. конф. 17—18 жовтня 1996. — К.: КДЕУ, 1996.

121. Экономика страхования и перестрахования. — М.: Анкил, 1996.


Схожі:

Мета та завдання курсу iconРобоча програма дисципліни "Релігієзнавство" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв'язки
Майбутній фахівець повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, зосереджені у вченнях світових релігій....
Мета та завдання курсу iconКонтрольні питання з курсу “Історія слов’янських народів”
Предмет, мета, періодизація І завдання курсу “Історія срср”. Джерела та історіографія
Мета та завдання курсу iconМета, завдання курсу та очікувані результати тематична структура курсу
Курс «Соціальна політика» читається для спеціалістів філософського факультету спеціальності «Політологія». Розрахований на 33 години...
Мета та завдання курсу iconЗміст курсу Пояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: ознайомлення студентів із закономірностями розвитку науки, із особливостями організації психолого-педагогічних досліджень,...
Мета та завдання курсу iconМета курсу: ознайомити студентів із органами та установами державного управління, та особливостями їх функціонування, структурою та алгоритмом управлінської діяльності. Завдання курсу
...
Мета та завдання курсу iconМета: оволодіти знаннями з політико-географічної та геополітичної термінології, засвоїти методику створення відповідних поняттєво-термінологічних систем. Завдання
Завдання: ознайомитися з науково-теоретичними засадами курсу, особливостями поняттєво-термінологічних систем політичної географії...
Мета та завдання курсу iconМета курсу: формування знань теоретико-методичної бази екологічного маркетингу як управлінського інструменту, методології, що ґрунтується на системному підході. Завдання курсу
...
Мета та завдання курсу iconМета та завдання навчальної дисципліни
Мета : ознайомити студентів з основними засадами вчення про словниковий склад мови
Мета та завдання курсу iconЗміст курсу Мета курсу
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями дидактикивищої школи, професійними особливостями викладання дисциплін педагогічного...
Мета та завдання курсу iconЗміст курсу Мета курсу
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями дидактики вищої школи, професійними особливостями викладання дисциплін педагогічного...
Мета та завдання курсу iconЗміст курсу Мета курсу
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями дидактики вищої школи, професійними особливостями викладання дисциплін педагогічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи