Тема Сутність, принципи І роль страхування icon

Тема Сутність, принципи І роль страхування
Скачати 202.67 Kb.
НазваТема Сутність, принципи І роль страхування
Дата11.09.2012
Розмір202.67 Kb.
ТипДокументи

Тематичний план дисципліни “Страхування”Вступ. Предмет і завдання курсу.

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.

Тема 2. Класифікація страхування.

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка.

Тема 4. Страховий ринок.

Тема 5. Страхова організація.

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності.

Тема 7. Перестрахування та співстрахування.

Тема 8. Доходи, витрати і прибуток страховика.

Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії.

Тема 10. Особисте страхування.

Тема 11. Страхування майна.

Тема 12. Страхування відповідальності.


^

1. Перелік питань, що виносяться на іспит з курсу “Страхування”
 1. Необхідність та сутність категорії страхового захисту, методи його забезпечення.

 2. Страховий фонд суспільства, його сутність та значення.

 3. Форми організації та методи утворення страхового фонду суспільства.

 4. Економічна необхідність та сутність страхування.

 5. Страхування як економічна категорія та його ознаки.

 6. Функції страхування як економічної категорії.

 7. Принципи страхування

 8. Розвиток страхової справи в Україні в умовах ринку.

 9. Страхування як необхідний елемент ринкової економіки.

 10. Роль страхування у вирішенні соціальних проблем суспільства.

 11. Страхова термінологія та її класифікація.

 12. Поняття об`єктів страхування. Об`єкти страхування в майновому, особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності.

 13. Страхова відповідальність (страхове покриття). Обсяг страхової відповідальності (страхового покриття).

 14. Страхове забезпечення. Системи страхового забезпечення.

 15. Страхова сума. Смисл і особливості цього поняття в майновому, особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності.

 16. Страхова сума, страховий тариф, страховий платіж (премія). Сутність і взаємозв`язок цих понять

 17. Строк страхування і строк дії договору страхування. Розбіжності між цими поняттями.

 18. Страховий вік.

 19. Страхова франшиза: види та призначення.

 20. Страхове поле. Страховий портфель. Рівень охоплення страхового поля. Смисл та значення цих показників.

 21. Страховий збиток. Смисл і особливості цього поняття в майновому, особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності.

 22. Страхове відшкодування; взаємозв`язок та розбіжності понять “страховий збиток” і “страхове відшкодування”.

 23. Збитковість страхової суми. Рівень виплат. Економічний зміст і призначення цих показників.

 24. Страховий тариф, ціна за страхову послугу, структура тарифу

 25. Класифікація страхування, її значення. Класифікаційні ознаки.

 26. Класифікація страхування за об`єктами. Поняття галузей страхування.

 27. Страхування життя і загальне страхування: порівняльна характеристика.

 28. Форми страхування та їх особливості.

 29. Класифікація страхування в Україні для цілей ліцензування (з урахуванням міжнародного досвіду).

 30. Сутність майнового страхування, його значення.

 31. Сутність особистого страхування, його значення.

 32. Порівняльна характеристика підгалузей особистого страхування.

 33. Сутність страхування відповідальності, його значення.

 34. Форми та види страхування відповідальності.

 35. Обов”язкове страхування в Україні: призначення і види.

 36. Поняття ризику у в страхуванні. Класифікація ризиків.

 37. Ознаки ризику, придатного для страхування.

 38. Оцінка страховиком ризику і визначення доцільності його страхування.

 39. Методи управління ризиком (уникнення, запобігання, поглинання, страхування).

 40. Специфіка ризиків у майновому страхуванні.

 41. Специфіка ризиків у особистому страхуванні.

 42. Специфіка ризиків у страхуванні відповідальності.

 43. Поняття страхового ринку. Класифікація страхових ринків.

 44. Внутрішня структура страхового ринку. Суб`єкти страхового ринку.

 45. Характеристика основних чинників розвитку страхового ринку України.

 46. Характеристика сучасного стану страхового ринку України.

 47. Перспективи розвитку страхового ринку України.

 48. Сутність і завдання маркетингу у страхуванні.

 49. Страхові посередники та їх роль на страховому ринку.

 50. Законодавче регулювання діяльності страхових посередників в Україні.

 51. Правове забезпечення страхової діяльності в Україні.

 52. Закон України “Про страхування”, його зміст та значення.

 53. Договір страхування і його зміст згідно з Законом України “Про страхування”.

 54. Страховик і страхувальник: взаємовідносини між ними; обов`язки сторін згідно з Законом України “Про страхування”.

 55. Місце і роль страхових компаній в економіці країни.

 56. Основні типи страхових організацій (господарське товариство, товариство взаємного страхування, організація типу Lloyds) та їх характеристика.

 57. .Організаційно-правовий статус страховиків в Україні згідно з Законом України “Про страхування”.

 58. Порядок утворення, функціонування та ліквідації страховиків в Україні.

 59. Структура страхової компанії та управління нею.

 60. Ресурси страхової компанії.

 61. Об`єднання страховиків, їх види і функції.

 62. Смисл та умови ліцензування страхової діяльності в Україні.

 63. Регулювання страхового ринку.

 64. Необхідність та методи державного регулювання страхової діяльності в Україні.

 65. Державний наглядовий орган у сфері страхування в Україні, його функції та задачі.

 66. Сутність перестрахування та його значення.

 67. Основні поняття і терміни, що використовуються у перестрахуванні. (цедент, перестраховик, цесія, ретроцесія, власне утримання, комісія, тантьєма, сліп).

 68. Поняття власного утримання у перестрахуванні та чинники, що обумовлюють його обсяг.

 69. Законодавче регулювання операцій з перестрахування в Україні.

 70. Сутність співстрахування та механізм його дії.

 71. Порівняльна характеристика перестрахування та співстрахування.

 72. Страхові пули, їх значення та види.

 73. Методи перестрахування (факультативне, облігаторне ) та їх порівняльна характеристика..

 74. Договори пропорційного перестрахування та їх види.

 75. Договори непропорційного перестрахування та їх види.

 76. Особливості страхування як сфери бізнесу.

 77. Доходи страховика від страхової діяльності, їх склад

 78. Витрати страховика, їх склад

 79. Доходи страховика від інвестиційної та іншої діяльності, їх характеристика.

 80. Прибуток страховика, його склад .Фактори росту прибутку.

 81. Оподаткування страхових компаній України податком на прибуток.

 1. Поняття фінансової надійності страховика та методи її забезпечення.

 1. Сутність і значення платоспроможності страхової компанії. Запас платоспроможності та його визначення згідно з Законом України “Про страхування”.

 2. Умови забезпечення платоспроможності страховика в Україні згідно з Законом України “Про страхування”.

 3. Страхові резерви: їх призначення та склад згідно з Законом України “Про страхування”.

 4. Розміщення та інвестування коштів страхових резервів згідно з Законом України “Про страхування”.

 5. Сучасний стан особистого страхування в Україні.

 6. Страхування життя та його основні види.

 7. Сучасний стан страхування життя в Україні

 8. Особисте страхування від нещасних випадків: форми та основні види.

 9. Обов`язкові види особистого страхування в Україні та їх значення.

 10. Форми медичного страхування та їх характеристика.

 11. Медичне страхування та його основні види.

 12. Сучасний стан майнового страхування в Україні.

 13. Страхування майна громадян: особливості та основні види.

 14. Страхування майна юридичних осіб: особливості та основні види.

 15. Особливості страхування засобів транспорту.

 16. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.

 17. Сучасний стан страхування відповідальності в Україні.

 18. Страхування цівільної відповідальності та його сутність.

 19. Страхування професійної відповідальності та його сутність.

 20. Страхування відповідальності за забруднення довкілля.

 21. Обов`язкові види страхування відповідальності в Україні та їх значення.

 22. Страхування цівільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні: значення і особливості проведення.

 23. Міжнародна система “Зелена картка” та її значення.

 24. Добровільна форма страхового захисту громадян: зміст і значення.


2. Приклади типових тестів та задач, що виносяться на іспит


Тести


Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.


1.Страхування ґрунтується на таких принципах:

а) страховий ризик;

б) страховий інтерес;

в) повна сплата страхових премій;

г) максимальна довіра сторін страхової угоди;

д) суброгація;

е) відшкодування збитків у межах реальних втрат страхувальника.


2.Франшиза - це:

а) форма договору страхування;

б) одна з систем страхового забезпечення;

в) частка збитку, що не відшкодовується страховиком;

г) додаткова плата за страхування.


3.Страхування як економічна категорія виконує такі функції:

а) ризикову;

б) страхового інтересу;

в) превентивну;

г) заощаджувальну;

д) суброгації.


Тема 2. Класифікація страхування.


1.Класифікація страхування за економічними

ознаками - це класифікація за:

а) об”єктами страхування;

б) формами проведення страхування;

в) статусом страхувальника;

г) часом виникнення окремих видів страхування.


2. Існують наступні галузі страхування:

а) обов”язкове;

б) майнове;

в) добровільне;

г) життя;

д) особисте;

є) відповідальності.


3.Довгострокове страхування за Директивами ЄС включає:

а) страхування життя і щорічної ренти;

б) страхування дітей до повноліття;

в) страхування від нещасних випадків;

г) тонтіни;

д) безперервне страхування здоров`я.


Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка.


1.Чисті ризики - це:

а) крадіжка товарів з магазину;

б) гра в грошово-речову лотерею;

в) ураган.


2. Спекулятивний ризик:

а) може бути застрахований, за високим тарифом;

б) не може бути застрахований;

в) може бути застрахований за низьким тарифом.


3. Специфічний ризик - це:

а) землетрус;

б) травма працівника в побуті;

в) викрадення.


Тема 4. Страховий ринок.


1.Зміст договору страхування:

а) регламентується законодавством;

б) визначається за згодою сторін;

в) вірно “а” і “б”.


2. Моторне транспортне (страхове) бюро України - це:

а) спеціалізована страхова компанія;

б) страховий пул;

в) асоціація страховиків, що здійснює керівництво страхуванням відповідальності власників автотранспортних засобів.


3.Страховими агентами, згідно з чинним законодавством України, можуть бути:

а) тільки юридичні особи;

б) тільки фізичні особи;

в) юридичні особи і громадяни;

г) тільки штатні працівники страхової компанії.


Тема 5. Страхова організація.


1. Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути:

а) страхування;

б) перестрахування;

в) кредитування постійних страхувальників-юридичних осіб;

г) торгівля нерухомістю;

д)фінансова діяльність, пов`язана з формуванням, розміщенням страхових резервів і управлінням ними.


2.Згідно з Законом України “Про страхування”, страховиками визнаються юридичні особи, створені у формі:

а) товариства з обмеженою відповідальністю;

б) повного товариства;

в) акціонерного товариства;

г) товариства з додатковою відповідальністю.


3.Філія страховика має право:

а) проводити рекламну діяльність;

б) проводити страхову діяльність;

в) проводити ревізію діяльності інших філій;

г) прийняти рішення про свою ліквідацію.


Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності.


1.Які із перелічених функцій виконує державний наглядовий орган у галузі страхування:

а) реєстрація страхових компаній;

б) ведення реєстра страхових компаній;

в) перевірка платоспроможності страховиків;

г) видача ліцензий на право проведення страхування;

д)розгляд суперечок між страхувальниками і

страховиками;

е) встановлення порядку оподаткування страхових

компаній;

ж) вирішення питання щодо доцільності проведення

конкретних видів страхування;

з) затвердження тарифів на страхові послуги;

и) проведення аудиторських перевірок страхових компаній;

к)видання інструктивного матеріалу з питань, що стосуються

страхової діяльності.


2. Страховий тариф у добровільних видах страхування визначає:

а) Міністерство фінансів України;

б) страховик;

в) страхувальник.


3. Перелік обов`язкових видів страхування встановлений:

а) Цивільним кодексом України;

б) Спеціальною постановою Кабміну України;

в) Законом України “Про страхування”;

г) Конституцією України.


Тема 7. Перестрахування і співстрахування.


1.При передачі ризику у перестрахування комісійні винагороди за перестрахування отримує:

а) перестраховик;

б) цедент;

в) як перестраховик, так і цедент.


2.Що означає у перестрахуванні договір з 60% квотою:

а) що цедент залишає на власному утриманні 60% кожного ризику;

б) що цедент залишає на власному утриманні 40% кожного ризику;

в) що перестраховик приймає від цедента 60% кожного ризику;

г) що перестраховик приймає від цедента 40% кожного ризику.


3. При наявності кількох полісів по страхуванню одного й того ж самого об`єкта страхова виплата в повному обсязі:

а) не відбувається;

б) відбувається по особистому страхуванню;

в) відбувається при співстрахуванні.


Тема 8. Доходи, витрати і прибуток страховика.


1.Норматив витрат на ведення справи по обов’язкових видах страхування встановлюється:

а) страховиком;

б) страхувальником;

в) Кабінетом міністрів України;

г) Міністерством фінансів України.

2. Страхові операції із страхування життя:

а) оподатковуються за ставкою 30%;

б) оподатковуються за ставкою 6%;

в) не оподатковуються;

г) оподатковуються за ставкою 3%.

3.До доходів від страхової діяльності належать:

а) отримані страхові премії;

б) незароблені страхові премії;

в) резерви збитків;

г) частки страхових відшкодувань, сплачені

перестраховиками цеденту;

д) зароблені страхові премії

е) комісійні, отримані за передачу ризиків в

перестрахування.


Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії.


1.При обчисленні фактичного запасу платоспроможності страховиків в Україні приймаються до уваги такі показники:

а) загальна сума активів страховика;

б) обсяги зобов`язань страховика перед кредитними установами;

в) обсяги вільних резервів страховика;

г) обсяги страхов

их резервів;

д) сума нематеріальних активів страховика.


2. Страхові резерви, згідно з Законом України “Про страхування”, можуть бути представлені активами таких категорій:

а) готівка в касі;

б) кошти на розрахунковому рахунку;

в) внески в статутні фонди товариств з обмеженою відповідальністю;

г) кошти на валютному рахунку;

д) акції;

е) облігації;

ж) права вимоги до перестраховиків;

з) інвестиційні кредити страхувальникам-юридичним особам;

і) інвестиційні кредити страхувальникам при страхуванні життя.


3.До складу страхових резервів, що формують страховики України згідно з Законом України “Про страхування”, належать:

а) резерви збитків що сталися, але ще не заявлені;

б) резерви збитків за відомими вимогами страхувальника;

в) резерви довгострокових зобов`язань;

г) вільні резерви;

д) резерви незароблених премій;

е) резерви належних виплат страхових сум.


Тема 10. Особисте страхування.


1. Страховими випадками при довічному страхуванні є:

а) смерть застрахованого від будь-якої причини;

б) смерть застрахованого лише від нещасного випадку;

в) дожиття застрахованим до закінчення строку дії договору страхування;

г) тимчасова втрата працездатності в зв”язку із травмою.


2. До видів страхування від нещасних випадків належать:

а) страхування туристів;

б) страхування життя дітей;

в) страхування працівників митних органів.


3.Особисте страхування включає:

а) страхування професійної відповідальності;

б) страхування від нещасних випадків на транспорті;

в) довічне страхування.


Тема 11. Майнове страхування.


1.При настанні страхового випадку із застрахованим майном страхувальник повинен:

а) скласти страховий акт;

б) заявити про страховий випадок до компетентних органів;

в) вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків;

г) обчислити суму збитку та страхового відшкодування.


2.Страхування сільськогосподарських тварин проводиться на випадок:

а) загибелі від нещасного випадку;

б) забою із господарських міркувань;

в) лікування хворої тварини;

г) природньої смерті тварини.


3.Страхування “авто-каско” - це:


а)страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;

б) страхування автомобіля;

г)страхування вантажів, що перевозяться автотранспортним засобом;

в) комплексне страхування (“а” і “б”).


Тема 12. Страхування відповідальності.


1.Претензії громадян, постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах за кордоном своєї країни, в межах системи “Зелена картка” регулюються через:

а) уповноважені страхові компанії;

б) суд;

в) Моторні страхові бюро;

г) орган управління системою “Зелена картка” - Раду бюро.


2.При страхуванні цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні страхувальником є:

а) будь-яка фізична особа;

б) особа, яка постраждала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

в) власник автобуса;

г) непрацюючий пенсіонер-власник автомобіля.


3. Особливістю страхування відповідальності є:

а)проведення його завжди у обов`язковій формі;

б) визначення страхової суми на підставі страхової оцінки;

в) відшкодування збитків, завданих майну, життю і здоров`ю третьої

особи;

г) визначення в договорі страхування граничної суми відшкодування.


Задачі


Тема 8. Доходи, витрати і прибуток страховика.


Задача І.

Визначити величину заробленої страхової премії за 2001 рік, виходячи із таких даних сума резерву незаробленої премії на 01.01.2001р. - 90 тис.грн., на 31.12.2001р. - 160 тис.грн. Сума премій, що надійшли протягом року по договорах страхування - 500 тис.грн.

Сума премій, що надійшли за договорами перестрахування - 140 тис.грн. Сума премій, що сплачені перестраховиком - 200 тис.грн. Сума комісійної винагороди за передачу ризиків в перестрахування - 20 тис.грн. Сума доходів від депозитного вкладу в банку - 200 тис.грн.


Задача 2.


Визначити величину прибутку від страхової діяльності, виходячи з таких даних:

- сума заробленої страхової премії - 500 тис.грн.;

- сума резерву незаробленої премії - 100 тис.грн.;

- сума резерву збитків - 60 тис.грн.;

- сума комісійної винагороди за передачу ризиків в перестрахування - 20 тис.грн.;

- сума сплаченого відшкодування - 220 тис.грн, в тому числі сплачено перестраховикам - 110 тис.грн.;

- відрахування в централізовані страхові резервні фоди - 30 тис.грн.;

- відрахування у фонди економічного заохочення - 10 тис.грн.;

- витрати на ведення страхової справи - 180 тис.грн.;

- доходи від здачі майна в оренду - 90 тис.грн.;

- доходи від акцій - 250 тис.грн.

- доходи від врегулювання регресних претензій щодо особи, винної в скоєнні страхової події - 50 тис.грн.


Задача 3.


Використовуючи дані, наведені в задачі № І, визначити розмір податку на прибуток, що має бути сплачений страховою компанією.


Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії.


Задача 1.

Обчислити величину резерву незаробленої премії станом на 01.04.2001 року і станом на 01.07.2001 року, виходячи з таких даних:

тис.грн.

Місяць, рік

Отримані страхові премії


Страхові премії, переда-

ні в перестрахування

Липень,2000

360

-

Серпень, 2000

420

90

Вересень, 2000

240

120

Жовтень, 2000

120

30

Листопад, 2000

90

-

Грудень, 2000

-

-

Січень,2001

150

60

Лютий, 2001

270

150

Березень, 2001

330

90

Квітень, 2001

-

-

Травень, 2001

210

120

Червень, 2001

660

420


Задача 2.


Використовуючи дані, наведені в Задачі 1, обчислити частку резерва незаробленої премії, що становитиме права вимоги страхової компанії до перестраховиків станом на 01.04. 2001р. і станом на 01.07. 2001р.


Задача 3.


На 01.06. 2000 р. розмір технічних резервів страхової компанії склав 640 тис.грн. Технічні резерви розміщені таким чином:


а) 224 тис.грн. - на депозитних рахунках, у тому числі:

-154 тис.грн. - на депозитному рахунку в банку “Аваль”;

-32 тис.грн. - на депозитному рахунку в Укрсоцбанку;

-38 тис.грн. - на депозитному рахунку в Промінвестбанку;


б) 273 тис.грн. - права вимоги до перестраховиків;


в) 64 тис.грн. - вкладені в акції двох емітентів. Акції котуються на фондовій біржі; вкладення розподілені наступним чином:

-45 тис.грн. - перший емітент;

-19 тис.грн. - другий емітент;


г) 79 тис.грн. - вкладення в нерухомість.


Визначити обсяг розміщення, що буде прийнятий до заліку державним наглядовим органом у сфері страхування, виходячи з квот, встановлених Положенням про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших, ніж страхування життя (затверджене Наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 26 травня 1997 р. № 41).
^

Зразок екзаменаційних білетів
Теоретичні питання


 1. Економічна необхідність та сутність страхування.

 2. Порівняльна характеристика підгалузей особистого страхування.

 3. Страхове забезпечення. Системи страхового забезпечення.

 4. Задача.

За договором ексцедента збитковості відповідальність перестраховика встановлена на рівні 102-130%. Визначити рівень покриття для перестраховика і цедента при фактичній збитковості за рік: 130%; 115%; 132%.


 1. Тестове завдання (1-6 теми курсу).

1.Страхування грунтується на таких принципах:

а) страховий ризик;

б) страховий інтерес;

в) повна сплата страхових премій;

г) максимальна довіра сторін страхової угоди;

д) суброгація;

е) відшкодування збитків у межах реальних втрат страхувальника.


2. Існують наступні галузі страхування:

а) обов’язкове;

б) майнове;

в) добровільне;

г) життя;

д) особисте;

є) відповідальності.


3.Франшиза - це:

а) форма договору страхування;

б) одна з систем страхового забезпечення;

в) частка збитку, що не відшкодовується страховиком;

г) додаткова плата за страхування.


4. Страховими агентами, згідно з чинним законодавством України, можуть бути:

а) тільки юридичні особи;

б) тільки фізичні особи;

в) юридичні особи і громадяни;

г) тільки штатні працівники страхової компанії.


5. Філія страховика має право:

а) проводити рекламну діяльність;

б) проводити страхову діяльність;

в) проводити ревізію діяльності інших філій;

г) прийняти рішення про свою ліквідацію. 1. Тестове завдання (7-12 теми курсу).

1. До видів страхування від нещасних випадків належать:

а) страхування туристів;

б) страхування життя дітей;

в) страхування працівників митних органів.


2.При настанні страхового випадку із застрахованим майном страхувальник повинен:

а) скласти страховий акт;

б) заявити про страховий випадок до компетентних органів;

в) вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків;

г) обчислити суму збитку та страхового відшкодування.


3.Норматив витрат на ведення справи по обов’язкових видах страхування встановлюється:

а) страховиком;

б) страхувальником;

в) Кабінетом міністрів України;

г) Міністерством фінансів України.


4.При обчисленні фактичного запасу платоспроможності страховиків в Україні приймаються до уваги такі показники:

а) загальна сума активів страховика;

б) обсяги зобов`язань страховика перед кредитними установами;

в) обсяги вільних резервів страховика;

г) обсяги страхових резервів;

д) сума нематеріальних активів страховика.


5.До складу страхових резервів, що формують страховики України згідно з Законом України “Про страхування”, належать:

а) резерви збитків що сталися, але ще не заявлені;

б) резерви збитків за відомими вимогами страхувальника;

в) резерви довгострокових зобов`язань;

г) вільні резерви;

д) резерви незароблених премій;

е) резерви належних виплат страхових сум.


^

ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України. "Про страхування". - "Урядовий кур'єр" від 7 листопада 2001.

 2. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.08.2001. № 2664 - ІІІ // Україна-Бізнес. - 2001 - № 35.

 3. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - с. 1403 - 1425.

 4. Законодавсьво України про страхування: Збірник нормативних актів / За ред. П.Д. Біленчука, О.Ф. Філонюка, І.В. Яковенка. - Київ: Атіка, 1999. - 464 с.

 5. Страхування : Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред.. С.С. Осадець - К.: КНЕУ, 1998. - 528 с.

 6. Страхування: Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. О.О. Гаманкової. - К.: КНЕУ, 2000. - 120 с.

 7. Шахов В.В. Введение в страхование: Учеб. пособие. - 2-е изд., перер. И доп. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 288 с.Додаткова


 1. Александров А.А. Страхование. - М.: Приор, 1998. - 186 с.

 2. Балабанов И.Т. Страхование / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. СПб.:Питер, 2001. - 256 с.

 3. Основы страховой деятельности. Учебник / Отв. Ред. Т.А. Федорова. - М.: БЭК, 2001 - 768 с.

 4. Ротова Т.А., Руденко Л.С.. Страхування. Навчальний посібник. К.: КНТЕУ, 2001, 400 с.

 5. Шелехов К.В., Бігдаш В.Д. Страхування. Навчальний посібник. К.: МАУП, 1998, - 424 с.Схожі:

Тема Сутність, принципи І роль страхування iconТема Сутність, принципи І роль соціального страхування
Поняття та необхідність загальнообов’язкового державного соціального страхування. Види загальнообов’язкового державного соціального...
Тема Сутність, принципи І роль страхування iconЗавдання для самостійної роботи по курсу «Страхування» Тем Сутність, принципи та роль страхування Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави»
Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави»? (обсяг...
Тема Сутність, принципи І роль страхування icon2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні
Соціальне страхування як основний напрям соціальної політики сучасних держав. Вплив типу соціальної політики на види І роль соціального...
Тема Сутність, принципи І роль страхування iconПлани семінарських занять змістовий модуль І сутність мистецтва. Характеристика його видів. Семінарське заняття Тема: Сутність поняття «мистецтво»
Особливі принципи поділу історії художнього процесу: художня епоха, художній напрям або течія, художній метод і художній стиль
Тема Сутність, принципи І роль страхування iconТема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури

Тема Сутність, принципи І роль страхування iconМетодичні вказівки до тем дисципліни 6 тем сутність, функції І роль дисципліни 8 тема теоретичні засади оцінки ефективності використання іс 9
Тема методи визначення початкової інформації для розрахунків економічної ефективності іс 11
Тема Сутність, принципи І роль страхування iconТема Світова валютна система Сутність валютного курсу та його види
Етапи еволюції світової валютної системи: базові принципи та ключові характеристики
Тема Сутність, принципи І роль страхування iconМедичне страхування та його роль у забезпеченні
Робота виконана на кафедрі страхування двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Тема Сутність, принципи І роль страхування iconТема. Договір страхування
Загальна характеристика договору страхування. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Тема Сутність, принципи І роль страхування iconКонспект лекцій з дисципліни " соціальне страхування "
Тема 4 Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи