Модуль методи та інструменти портфельного аналізу icon

Модуль методи та інструменти портфельного аналізу
Скачати 64.57 Kb.
НазваМодуль методи та інструменти портфельного аналізу
Дата11.09.2012
Розмір64.57 Kb.
ТипДокументи

Тести

для модульного контролю та оцінки знань студентів

з дисципліни «Стратегічне управління»

Модуль 6. МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ
1. Що є змістом «портфельного» аналізу:

1.Пошук заходів щодо зміцнення конкурентної позиції окремого підприємства на ринку та, якщо це можливо, зменшення ролі конкурентів, тобто пе­ремога в конкурентній боротьбі.

2. Цілеспрямований вплив на об’єкти, системи з метою збереження їхньої сталості або переведення з одного стану в інший з метою досягнення певних цілей.

3. Економічний процес, який передбачає вплив на керовані об’єкти.

4. Соціальний процес, який містить цілеспрямований вплив на керовану систему.

5. Цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців, виконуючих поставлені завдання для досягнення певної мети.


2. При «портфельному» аналізі використовуються:

1. Матричні моделі

2. Системні моделі

3. Соціально-економічні моделі

4. Технологічні моделі

5. Імітаційні моделі


3. Який з показників не використовується в “портфельному” аналізі:

1. Відносна частка ринку.

2. Темпи зростання (економіки, ринку, галузі або підприємства).

3. Перспективи окремої галузі або сектора економіки.

4. Конкурентоспроможність.

5. Рівень оплати праці


4. Результатом аналізу діючого «портфеля» мають бути:

1. Розв'язання проблеми типу та масштабів диверсифікації «портфеля»; виокремлення та вилучення з портфеля неприбуткових (збиткових) бізнес-напрямків для підвищення їхнього потенціалу за рахунок синергії; перегляд системи стратегічних цілей і загальних стратегій підприємства.

2. Бажаний стан об’єкта управління в майбутньому.
^

3. Досягнення запланованого рівня продуктивності праці.


 1. Виконання поставлених завдань.

 2. Виявлення відхилень від встановлених норм та правил.


5. Портфельний аналіз:

1.Інструмент, за допомогою якого керівництво підприємства виявляє й оцінює свою господарську діяльність з метою вкладення засобів у найбільш прибуткові чи перспективні її напрямки і скорочення/припинення інвестицій у неефективні проекти.

2. Переважно застосовується до різних видів людської діяльності: управління автомобілем, трактором, космічними апаратами, торговельно-технологічними процесами

3. Застосовується переважно до діяльності людей у сфері економіки, техніки

4. Окремий сегмент ринку, на якому підприємство діє або на який бажає мати вихід.

5. Сегмент ринку, де діє певна сукупність підприємств-постачальників, що можуть забезпечити виведення на ринок товар­ного асортименту фірми й сприяти ритмічному функціонуванню її виробничо-управлінської системи.


6. Значення методів портфельного аналізу полягає в тому, щоб:

1. Допомогти менеджерам зрозуміти бізнес, створити прозору систему формування витрат і прибутків у диверсифікованій компанії.

2. Допомогти менеджерам визначити прибутки та збитки.

3. Допомогти менеджерам розрахувати показники ефективності інвестиційного проекту.

 1. Допомогти менеджерам сформувати місію компанії.

 2. Допомогти менеджерам сформувати стратегічні, тактичні та оперативні цілі.


7. Основним прийомом портфельного аналізу є побудова:

  1. Двовимірних матриць

  2. Одновимірних матриць

  3. Чотирьохвимірних матриць

  4. П’ятивимірних матриць

  5. Шестивимірних матриць


8. Яке завдання не відноситься до вирішення за допомогою портфельного аналізу:

 1. Узгоджувати бізнес-стратегії чи стратегії господарських підрозділів підприємства. Він повинен забезпечити рівновагу між господарськими підрозділами з швидкою віддачею і напрямками, що визначають майбутнє.

 2. Здійснювати розподіл кадрових і фінансових ресурсів між господарськими підрозділами.

 3. Проводити аналіз портфельного балансу.

 4. Узгоджувати кошторис на виконання виробничих завдань.

 5. Здійснювати реструктуризації підприємства (злиття, поглинання, ліквідація й інші дії по зміні управлінської структури підприємства, розширенню чи скороченню бізнесу).


9. Що покладено в основу матриці Бостонської консультаційної групи:

1.Модель життєвого циклу товару.

2.Прибутковість галузі.

3.Сегментація ринку.

4.Витрати виробництва.

5.Інвестиційні очікування.


10. Переваги портфельного аналізу полягають:

1. У матриці передбачені два виміри — ріст ринку і відносна частка на ринку.

2. Позиція стратегічної одиниці бізнесу істотно залежить від визначення меж і масштабів ринку;

3. На практиці не завжди відомо, як ріст ринку/частки ринку впливає на прибутковість бізнесу.

4. Стимулює вище керівництво окремо оцінювати кожний вид бізнесу підприємства, встановлювати для нього цілі і перерозподіляти ресурси.

5. Не показує здатність кожної бізнес-одиниці генерувати потік доходів.


11. Недоліки портфельного аналізу:

 1. Стимулює вище керівництво окремо оцінювати кожний вид бізнесу підприємства, встановлювати для нього цілі і перерозподіляти ресурси.

 2. Дає просту і наочну картину порівняльної «сили» кожної бізнес-одиниці в корпоративному портфелі.

 3. Показує як здатність кожної бізнес-одиниці генерувати потік доходів, так і визначення потреби в фінансуванні.

 4. Стимулює використання даних про зовнішнє середовище.

 5. Позиція стратегічної одиниці бізнесу істотно залежить від визначення меж і масштабів ринку;


12. Які критерії покладені в основу модифікованої матриці Бостонської консультаційної групи:

1. Розміри конкурентних переваг та число способів реалізації конкурентних переваг.

2. Фондоозброєність та фондозабезпеченість.

3. Платоспроможність населення та рівень оподаткування

  1. Фінансово-кредитна система та амортизаційна політика

  2. Інвестиційна привабливість ринку та стан зовнішнього оточення бізнесу

13. Які критерії покладено в основу матриці McKincey- General Electric:

 1. Конкурентна позиція фірми та привабливість виду діяльності.

 2. Розміри конкурентних переваг та число способів реалізації конкурентних переваг.

 3. Платоспроможність населення та рівень оподаткування

 4. Фінансово-кредитна система та амортизаційна політика

 5. Інвестиційна привабливість ринку та стан зовнішнього оточення бізнесу


14. Основні переваги матриці McKincey- General Electric:

1. Розглядає істотно більше число факторів та більш гнучка.

2. Труднощі обліку ринкових відносин (границь і масштабу ринку), занадто велика кількість критеріїв. В міру зростання числа факторів більш складною проблемою стає їхній вимір.

3.Суб'єктивність оцінок позицій СОБ.

4.Статичний характер моделі.

5.Занадто загальний характер рекомендацій, труднощі вибору стратегій з безлічі варіантів.


15. З скількох секторів складається матриця фірми Arthur D. Little:

   1. Чотири.

   2. Вісім.

   3. Десять.

   4. П’ятнадцять.

   5. Шістнадцять.


16. Основні стратегічні рекомендації матриці Ігоря Ансоффа:

  1. Стратегії удосконалення діяльності, товарна експансія, стратегія розвитку ринку, стратегія диверсифікації.

  2. Стратегія лідирування на основі зниження витрат (цін), стратегія диференціації та стратегія фокусування.

  3. Корпоративна, бізнесова та функціональна стратегія.

  4. Стратегія переорієнтації, зменшення та комбінована стратегія.

  5. Стратегія маркетингу, інвестиційна та інноваційна стратегія.


17. Основні фактори ефективності виробництва проекту PIMS:

1. Капіталомісткість, відносна якість продукції, продуктивність,конкурентна позиція бізнесу, низькі витрати на одиницю продукції, вертикальна інтеграція.

2. Прибуток, валова продукція, валовий доход, чистий доход.

3. Прибуток, рівень рентабельності, собівартість продукції, продуктивність праці.

4. Фондоозброєність, фондозабезпеченість, фондовіддача, фондомісткість.

5. Рівень оплати праці, рівень рентабельності, прибутковість галузі, конкурентний статус галузі.

18. Д. Абел запропонував визначати галузь бізнесу в:

1. Двох вимірах.

2. Трьох вимірах.

3. Чотирьох вимогах.

4. П’яти вимірах.

5. Шести вимірах.


19. За Ансоффом головним критерієм визначення і вибору нового бізнесу повинно стати:

1.Синергічний ефект.

2. Стратегія розвитку.

3. Місія та цілі організації.

4. Власне бачення менеджерами розвитку компанії.

5. Імідж компанії.


20. Причини появи диверсифікації:

 1. Прагнення зменшити чи розподілити ризик та піти із стагнуючих ринків і одержати фінансові вигоди від роботи в нових галузях.

 2. Спеціалізація виробництва.

 3. Концентрація виробництва.

 4. Синергічний ефект.

 5. Отримати максимальний прибуток.

Схожі:

Модуль методи та інструменти портфельного аналізу iconМетоди та інструменти портфельного аналізу мета й основні етапи портфельного аналізу
Бостонської консультаційної групи (бкг), консультаційних фірм МсКіncey й Arthur D. Little. Крім того, особливо варто виділити проект...
Модуль методи та інструменти портфельного аналізу iconМетоди та інструменти портфельного аналізу мета й основні етапи портфельного аналізу
Бостонської консультаційної групи (бкг), консультаційних фірм МсКіncey й Arthur D. Little. Крім того, особливо варто виділити проект...
Модуль методи та інструменти портфельного аналізу iconМодуль методи та інструменти портфельного аналізу
Пошук заходів щодо зміцнення конкурентної позиції окремого підприємства на ринку та, якщо це можливо, зменшення ролі конкурентів,...
Модуль методи та інструменти портфельного аналізу iconОптичні методи аналізу
Поряд з хімічними методами аналізу широке використання мають фізико-хімічні методи аналізу. Вони відзначаються високою чутливістю...
Модуль методи та інструменти портфельного аналізу iconСутність та необхідність фундаментального аналізу в процесі портфельного інвестування
У статті автором висвітлюються сучасні підходи до сутності фундаментального аналізу та обґрунтовується його важливість та необхідність...
Модуль методи та інструменти портфельного аналізу iconСутність та необхідність фундаментального аналізу в процесі портфельного інвестування
У статті автором висвітлюються сучасні підходи до сутності фундаментального аналізу та обґрунтовується його важливість та необхідність...
Модуль методи та інструменти портфельного аналізу iconПитання до екзамену з дисципліни «пускорегулюючі апарати»
Методи розрахунку кіл з розрядними лампами: метод гармонічного аналізу, метод еквівалентних синусоїд, метод "припасовування", машинні...
Модуль методи та інструменти портфельного аналізу iconКалендарно-тематичний план практичних занять з дисципліни «Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія»
«Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія» для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету
Модуль методи та інструменти портфельного аналізу iconПрактикум з дисципліни «методи структурного аналізу матеріалів» для студентів спеціальності 050403
Лабораторний практикум з дисципліни «Методи структурного аналізу матеріалів» / укладачі: В. М. Раб, Т. П. Говорун
Модуль методи та інструменти портфельного аналізу iconКод модуля: ес 6031 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Математичні моделі аналізу усталених режимів електроенергетичних систем. Методи вузлових напруг та контурних струмів, балансу потужностей....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи