Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "стратегічне управління"
Скачати 135.34 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "стратегічне управління"
Діброва А.Д
Дата11.09.2012
Розмір135.34 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ "СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ"

автор Діброва А.Д.


Зарубіжні та вітчизняні підприємства мають великий досвід стратегічного управління, який постійно оновлюється. Програми курсу спрямовано на узагальнення цього досвіду, а також на розвиток практичних навичок дослідження спроможності та готовності організацій до впровадження систем стратегічного управління.

Ціль навчальної дисципліни — пояснити сутність і особливості стратегічного управління (СУ) на підприємстві; сформувати знання теоретико-методологічних аспектів та навички практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і програм, створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування в динамічному ринковому середовищі; ознайомити з вітчизняним і зарубіжним досвідом застосування стратегічного управління.

Основні завдання навчальної дисципліни:

— визначити методичні принципи формулювання цілей організації, охарактеризувати найпоширеніші (і найновіші) моделі та методи розробки системи стратегій у вигляді «стратегічного набору» з урахуванням вибраної політики ведення бізнесу в межах ефективної системи прийняття стратегічних управлінських рішень;

— обґрунтувати необхідність розробки стратегічних планів, проектів та програм як інструментів реалізації стратегій, формування підсистеми стратегічного планування на підприємстві для забезпечення безперервності цього процесу, а також взаємозв'язку стратегії і тактики управління.

— обґрунтувати основні вимоги до побудови системи стратегічного управління підприємствами, що функціонують у перехідних економіках; проаналізувати особливості функціонування окремих підсистем підприємства в стратегічному режимі, а також запропонувати підходи до перебудови організаційно-економічного механізму функціонування підприємств, включаючи організаційне, фінансове, соціально-психологічне та інформаційно-аналітичне забезпечення виконання стратегічних планів, проектів та програм, формування єдиної, ефективної системи стратегічного управління.

Інтегрований підхід до викладання курсу «Стратегічне управління» дасть змогу сформувати в студентів такі знання та навички.

Студент повинен знати:

— місце та роль СУ в системі управління;

— причини виникнення і переваги СУ;

— сфери використання СУ;

— відмінності концепцій СУ;

— основні методологічні підходи до СУ;

— особливості використання СУ на підприємствах різних форм власності.

Студент повинен оволодіти:

— навичками побудови місії, цілей, стратегій та «стратегічного набору»;

— основами формування стратегічних планів різного рівня на підприємстві;

— навичками побудови ефективно діючого організаційного, фінансового, соціально-психологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення СУ.

Досягненню поставлених цілей та завдань, розвитку названих знань, умінь та навичок сприятиме самостійна робота студентів і виконання ними контрольних робіт.

У процесі вивчення дисципліни "Стратегічне управління" студент заочної чи дистанційної форми навчання Київського інституту інвестиційного менеджменту виконує контрольну роботу, відповідно до навчального плану.

Ціль контрольної роботи – є формування у менеджерів нового економічного мислення, вміння бачити перспективу, приймати обґрунтовані стратегічні рішення і організовувати їх виконання.

Приступаючи до виконання контрольної роботи, необхідно, насамперед, підібрати літературу по темах, вивчити її, при цьому не слід обмежуватися вивченням тільки обов'язкової літератури.

Рекомендується використовувати матеріали, що опубліковані в періодичній пресі з питань даної дисципліни. При виконанні контрольної роботи рекомендується наводити конкретні приклади з практики роботи промислових фірм і організацій, що застосовують у своїй діяльності концепцію стратегічного управління.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань і задачі.

Не слід дослівно переписувати текст підручника чи інших джерел. Наводячи цитати, цифрові дані, необхідно вказувати джерела, відкіля вони взяті. Для більш повного розкриття питання можливе використання графічного матеріалу, таблиць, малюнків.

Робота виконується в звичайному учнівському зошиті, обсягом не більш 20 аркушів або на стандартних листах надрукованих на принтері. Контрольну роботу можна представити в електронному вигляді. Якщо контрольна робота виконується вручну, то писати потрібно чітко, усі сторінки, малюнки і таблиці нумерувати.

Наприкінці роботи наводиться перелік фактично використовуваної літератури з вказівкою автора, найменування, видавництва, місця і роки видання. Прикладом є оформлення літератури в даних методичних указівках. Потім ставиться дата виконання роботи і підпис.

Виконана робота відправляється на перевірку. Студенти, у яких контрольна робота відповідає усім вимогам, допускаються до співбесіди, що проводиться перед іспитом під час сесії. Контрольну роботу з позначкою "не зараховано" варто доопрацювати з урахуванням зроблених зауважень і здати повторно разом з не зарахованою роботою і рецензією.

У випадку виникнення труднощів при написанні контрольної роботи студент може звернутися за консультацією до викладача, що веде даний курс.

Варіант контрольної роботи студент визначає за початковою літерою свого прізвища.

Варіант

Початкова літера прізвища А Б В Г Д Ж З І К Л М Н О П

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Е Є Ю Я

Варіант 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1

1. "Портфель" стратегій підприємства

2. Аналіз безпосереднього середовища організації

3. Задача 1


Варіант 2

1. Аналіз внутрішнього середовища організації

2. Задачі менеджера по визначенню та реалізації стратегії

3. Задача 2


Варіант 3

1. Аналіз зовнішнього середовища організації

2. Еволюція продуктових стратегій на підприємстві

3. Задача 3


Варіант 4

Аналіз сильних і слабких сторін організації

Взаємозв'язок місії і ринку

Задача 4


Варіант 5

Аналіз, розробка і прийняття стратегічних рішень

Основні підходи до визначення потреби в матеріально-сировинних ресурсах

Задача 5


Варіант 6

1. Основні підходи визначення потреби в техніці та технології

2. Визначення цілі організації

3. Задача 6


Варіант 7

1. Основні підходи визначення потреби в трудових ресурсах

2. Вимоги до розробки функціональної стратегії

3. Задача 7


Варіант 8

1. Основні підходи визначення потреби в фінансових ресурсах

2. Вимоги до цілей

3. Задача 8


Варіант 9

1. Виробничі характеристики продуктово-товарних стратегій

2. Головні відмінності стратегічного менеджменту від стратегічного планування

3. Задача 9


Варіант 10

Вплив зовнішнього середовища на формування цілей

Головні фактори, що впливають на визначення загальної стратегії

Задача 10


Варіант 11

Аналіз матриці Бостонської консалтингової групи

Етапи розвитку корпоративного планування

Задача 11


Варіант 12

1. Аналіз матриці "Ge-McKincey"

2. Зміст та структура стратегічного менеджменту

3. Задача 12

Варіант 13

Значення місії для розвитку підприємства

Класифікація стратегій в теорії менеджменту

Задача 1


Варіант 14

Значення стратегії для компанії

Класифікація цілей

Задача 2


Варіант 15

Корпоративний, бізнесовий та функціональний рівень стратегії

Методи аналізу середовища

Задача 3


Варіант 16

Місія та цілі підприємства

Основні завдання стратегічного контролю

Задача 4


Варіант 17

Місія як генеральна мета підприємства

Особливості стратегічного менеджменту

Задача 5


Варіант 18

Модель галузевої конкуренції за Портером.

Основні показники визначення стану зовнішнього середовища

Задача 6


Варіант 19

Особливості стратегічного планування

Критерії оцінки реалізації стратегії

Задача 7


Варіант 20

Оцінка та контроль реалізації стратегії

П'ять задач стратегічного менеджменту

Задача 8


Варіант 21

Переваги стратегічного підходу до управління

Реалізація стратегії

Задача 9


Варіант 22

Передумови розвитку стратегічного менеджменту на українських підприємствах

Ресурсні стратегії

Задача 10


Варіант 23

Показники, що відображають цілі організації

Розвиток стратегічного бачення та місії компанії

Задача 11


Варіант 24

Поняття "стратегічна зона господарювання"

Ринкові характеристики продуктово-товарних стратегій

Задача 12


Варіант 25

Поняття місії, як філософії існування організації

Роль внутрішніх факторів при формуванні цілей

Задача 1


Варіант 26

Поняття стратегічної одиниці бізнесу і "портфеля" підприємства

Система стратегій на підприємстві

Задача 2


Варіант 27

Правила вибору місії підприємства

Система цілей підприємства

Задача 3


Варіант 28

Правила побудови "дерева цілей" підприємства

Роль мети в управлінні

Задача 4


При необхідності можна скористатися додатковими варіантами контрольних завдань.


Варіант 29

Проектування процесу впровадження стратегії

Стадії структурного розвитку організації та стратегічна одиниця бізнесу

Задача 5


Варіант 30

Прямі та забезпечуючи типи цілей

Складові процесу стратегічного менеджменту

Задача 6


Варіант 31

Роль місії в управлінському процесі

Система забезпечуючих стратегій

Задача 7


Варіант 32

Складові процесу визначення мети в управлінні

Типи стратегічного менеджменту

Задача 8


Варіант 33

1. Стратегії лідерства на основі зниження витрат (цін)

2. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

3. Задача 9


Варіант 34

1. Стратегічний набір організації та вимоги до його формування

2. Формування місії підприємства

3. Задача 10


Варіант 35

1. Стратегія диверсифікації

2. Функції цілей

3. Задача 11

Варіант 36

1. Стратегія диференціації

2. Діловий комплексний аналіз (проект PIMS).

3. Задача 12


Варіант 37

Стратегія переорієнтації, скорочення та реструктуризації

Суть і значення стратегічного менеджменту

Задача 1


Варіант 38

1. Стратегія спорідненої, неспорідненої та конгломеративної диверсифікації

2. Характеристика процесу стратегічного менеджменту

3. Задача 2


Варіант 39

Стратегія фокусування

Вимоги до проведення стратегічного контролю в організації.

Задача 3


Варіант 40

Стратегія як сукупність цілей, методів і засобів найбільш суттєвих напрямів довгострокового розподілу ресурсів і розвитку організації

Аналіз матриці (Hofer-Arthur D.Little) "балансу життєвих циклів".

Задача 4


Варіант 41

1. Суть виробничої стратегії

2. Аналіз матриці Ансоффа та тривимірної схеми Абеля

3. Задача 5


Варіант 42

Суть загальноконкурентних стратегій

Характеристика стратегічних рішень

Задача 6

Варіант 43

Суть маркетингової стратегії

Визначення стратегічних ресурсів організації та сфер її діяльності.

Задача 7


Варіант 44

Суть матриці SWOT

Суть продуктово-товарної стратегії

Задача 8


Варіант 45

1. Суть стратегії концентрації

2. Матриця Бостонської консалтингової групи.

3. Задача 9


Варіант 46

Суть стратегії НДПКР

Конкурентні переваги підприємства.

Задача 10


Варіант 47

Суть стратегії розвитку загального управління

Внутрішнє середовище в менеджменті

Задача 11


Варіант 48

Суть стратегії управління персоналом

Завдання стратегічного контролю.

Задача 12


Варіант 49

Суть стратегії фінансування, як функціональної стратегії

Матриця McKincey-General Electric

Задача 1


Варіант 50

Формування стратегії

Носії інтересів та фактори розробки місії.

Задача 2


Варіант 51

Функціональні стратегії

Організаційна структура як об'єкт стратегічних змін.

Задача 3

Варіант 52

Види стратегій розвитку бізнесу

Методи аналізу середовища

Задача 4


Варіант 53

Вихідні поняття і ключові аспекти стратегічного управління

Критерії оцінки реалізації стратегії

Задача 5


Варіант 54

Матриця СВОТ, матриця можливостей, матриця вразливості, матриця профілю.

Організаційна структура, як засіб досягнення цілей організації.

Задача 6


Варіант 55

1. Методи оцінки стратегій.

2. Основні завдання вищого керівництва організації на стадії виконання стратегії.

3. Задача 7


Варіант 56

1. Основні підходи до розробки стратегії.

2. Характеристика стадій життєвого циклу галузі.

3. Задача 8


Варіант 57

Основні підходи до розуміння середовища організації.

Поняття та види цілей

Задача 9


Варіант 58

1. Особливості стратегічного управління

2. Поняття навколишнього середовища (зовнішні умови)

3. Задача 10


Варіант 59

Поняття організаційної структури.

Стратегічний контроль

Задача 11

Варіант 60

Проста, функціональна та дивізіональна структура управління.

Стратегічні ресурси та потенціал підприємства.

Задача 12


Варіант 61

Суть стратегічних управлінських рішень

Суть та класифікація стратегій в теорії управління

Задача 1

Варіант 62

"Портфель" стратегій підприємства

Задачі менеджера по визначенню та реалізації стратегії

Задача 2


Варіант 63

Аналіз сильних і слабких сторін організації

Еволюція продуктових стратегій на підприємстві

Задача 3


Варіант 64

Аналіз зовнішнього середовища організації

Взаємозв'язок місії і ринку

Задача 4


Варіант 65

Основні підходи визначення потреби в техніці та технології

Основні підходи до визначення потреби в матеріально-сировинних ресурсах

Задача 5


Варіант 66

1. Аналіз, розробка і прийняття стратегічних рішень

2. Визначення цілі організації

3. Задача 6


Варіант 67

1. Основні підходи визначення потреби в фінансових ресурсах

2. Вимоги до розробки функціональної стратегії

3. Задача 7


Варіант 68

1. Основні підходи визначення потреби в трудових ресурсах

2. Вимоги до цілей

3. Задача 8


Варіант 69

1. Виробничі характеристики продуктово-товарних стратегій

2. Вплив зовнішнього середовища на формування цілей

3. Задача 9


Варіант 70

Головні відмінності стратегічного менеджменту від стратегічного планування

Головні фактори, що впливають на визначення загальної стратегії

Задача 10


Варіант 71

Аналіз матриці "Ge-McKincey"

Етапи розвитку корпоративного планування

Задача 11


Варіант 72

Аналіз матриці Бостонської консалтингової групи

Зміст та структура стратегічного менеджменту

Задача 12


Варіант 73

1. Значення місії для розвитку підприємства

2. Класифікація цілей

3. Задача 1


Варіант 74

Значення стратегії для компанії

Класифікація стратегій в теорії менеджменту

Задача 2


Варіант 75

Корпоративний, бізнесовий та функціональний рівень стратегії

Основні завдання стратегічного контролю

Задача 3


Варіант 76

1. Місія та цілі підприємства

2. Методи аналізу середовища

3. Задача 4


Варіант 77

Місія як генеральна мета підприємства

Особливості стратегічного менеджменту

Задача 5


Варіант 78

Модель галузевої конкуренції за Портером.

Основні показники визначення стану зовнішнього середовища

Задача 6


Варіант 79

1. Особливості стратегічного планування

2. Критерії оцінки реалізації стратегії

3. Задача 7


Варіант 80

Складові процесу визначення мети в управлінні

Типи стратегічного менеджменту

Задача 8


Варіант 81

1. Стратегії лідерства на основі зниження витрат (цін)

2. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

3. Задача 9


Варіант 82

Стратегічний набір організації та вимоги до його формування

Формування місії підприємства

Задача 10


Варіант 83

Стратегія диверсифікації

Функції цілей

Задача 11


Варіант 84

1. Стратегія диференціації

2. Діловий комплексний аналіз (проект PIMS).

3. Задача 12


Варіант 85

Стратегія переорієнтації, скорочення та реструктуризації

Суть і значення стратегічного менеджменту

Задача 1


Варіант 86

1. Стратегія спорідненої, неспорідненої та конгломеративної диверсифікації

2. Характеристика процесу стратегічного менеджменту

3. Задача 2


Варіант 87

Стратегія фокусування

Вимоги до проведення стратегічного контролю в організації.

Задача 3


Варіант 88

Стратегія як сукупність цілей, методів і засобів найбільш суттєвих напрямів довгострокового розподілу ресурсів і розвитку організації

Аналіз матриці (Hofer-Arthur D.Little) "балансу життєвих циклів".

Задача 4


Варіант 89

1. Суть виробничої стратегії

2. Аналіз матриці Ансоффа та тривимірної схеми Абеля

3. Задача 5


Варіант 90

1. Суть загальноконкурентних стратегій

2. Характеристика стратегічних рішень

3. Задача 6

Варіант 91

Суть маркетингової стратегії

Визначення стратегічних ресурсів організації та сфер її діяльності.

Задача 7


Варіант 92

1. Суть матриці SWOT

2. Суть продуктово-товарної стратегії

3. Задача 8


Варіант 93

Суть стратегії концентрації

Матриця Бостонської консалтингової групи.

Задача 9


Варіант 94

Суть стратегії НДПКР

Конкурентні переваги підприємства.

Задача 10


Варіант 95

Суть стратегії розвитку загального управління

Внутрішнє середовище в менеджменті

Задача 11


Варіант 96

Суть стратегії управління персоналом

Завдання стратегічного контролю.

Задача 12


Варіант 97

1. Суть стратегії фінансування, як функціональної стратегії

2. Матриця McKincey-General Electric

3. Задача 1


Варіант 98

1. Формування стратегії

2. Носії інтересів та фактори розробки місії.

3. Задача 2


Варіант 99

Функціональні стратегії

Організаційна структура як об'єкт стратегічних змін.

Задача 3

Варіант 100

1. Види стратегій розвитку бізнесу

2. Методи аналізу середовища

3. Задача 4


Додаток 1


Зразок титульного аркуша


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Кафедра економіки


КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з стратегічного управління


варіант № ______


Студента __ курсу факультету

____________________________

спеціальність _______________

(прізвище, ініціали) ________________

(підпис)________________________________


Науковий керівник ___________

(звання, прізвище, ініціали)_________________

_________________________________(підпис)


Дата здачі роботи

на перевірку та

рецензування ______

Реєстраційний номер

Дата захисту ______

Оцінка ____________


Київ


2001


Додаток 2


Зразки оформлення бібліографічних джерел у списку літератури


Брігхем Євхен. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. -К.: Молодь, 1997. - 1000с.

Завадський Й.С. Менеджмент: Management. -Т.1. -К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. -543с.

Инновационный менеджмент: Учебник для вузов //С.Д.Ильенкова, Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягудин и др.; Под ред. С.Д.Ильенковой. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. -327с.

Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. Практикум. -СПб: Специальная литература, 1998. -216с.

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. -М.: Биржи и банки, "ЮНИТИ", 1998. -556с.

Bartol M. Kathrin, Martin C. David. Management. -New York, McGRAW-HILL, INC, 1994. -684p.

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "стратегічне управління"
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “стратегічне управління”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством ”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconГ. Г. Фесенко Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління» (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconХарківська національна академія міського господарства о. П. Молчанова Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни „Нормативно-правове супроводження проектної діяльності ” для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "стратегічне управління"
Програми курсу спрямовано на узагальнення цього досвіду, а також на роз­виток практичних навичок дослідження спроможності та готов­ності...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconТ. Г. Молодченко Н. Ю. Мущинська Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни „Управління проектами” для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи