Затверджую” Ректор Я. Головко icon

Затверджую” Ректор Я. Головко
Скачати 266.67 Kb.
НазваЗатверджую” Ректор Я. Головко
Дата11.09.2012
Розмір266.67 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти та науки України

Київський інститут інвестиційного менеджменту


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор

___________ Я.Головко

“__” ___________ 2003р.


ПРОГРАМА


для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальностей

7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій",

“Фінанси”


Київ - 2003


Програму підготував: кандидат економічних наук, доцент А.Д.Діброва.


ПЕРЕДМОВА


Глобальні зміни у всіх сферах людської діяльності викликають потребу у постійному пошуку нових форм і методів цілеспрямованого впливу на процеси, що відбуваються в суспільстві. Стратегічне управління являє собою новий напрям діяльності менеджерів, суть якого полягає в тому, щоб окрім довгострокових /стратегічних/ планів необхідно розробляти структури управління, системи і механізм взаємодії окремих планів, спрямованих на забезпечення довгострокової стратегії на перемогу в конкурентній боротьбі і створенні управлінського інструментарію для втілення цих стратегій в життя.

Стратегічне управління як концепція управління підприємством дозволяє розглянути організацію як єдине ціле, пояснити із загальносистемних позицій, чому деякі підприємства динамічно розвиваються, а інші переживають стагнацію чи знаходять на межі банкрутства.

Нині стратегічне управління - одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальностями 7.050201, 8.050201- Менеджмент організацій, "Фінанси".

^ Основною метою дисципліни “Стратегічне управління” є формування у менеджерів нового економічного мислення, вміння бачити перспективу, приймати обґрунтовані стратегічні рішення і організовувати їх виконання.


В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
 • ^

  техніку аналізу зовнішнього середовища та навчитися розробляти на цій основі стратегію розвитку організації;

 • об’єктивні та суб’єктивні причини переходу від стратегічного планування до стратегічного управління;

 • ^

  процес розробки стратегії в організації та життєвий цикл продукту;

 • різні концептуальні підходи до управління процесом стратегічних змін;

 • як в практиці управління здійснюється перехід від загальної стратегії до програм розвитку організації.


По закінченню вивчення дисципліни студент повинен уміти:

 • використовувати моделі, інструменти стратегічного управління стосовно організації в різних конкретних ситуаціях;

 • застосовувати концептуальні положення стратегічного управління на практиці;

 • проводити первинний стратегічний аналіз стосовно організації;

 • розробляти загальну та функціональну стратегію для організації;

 • проводити SWOT-аналіз та SNW-аналіз і вибирати базові стратегії для конкретних продуктів, що виробляє організація;

 • виділяти стратегічні зміни в організації і ранжувати їх по пріоритетності;

 • визначати систему показників ефективності стратегічного управління.

Оволодіння основами стратегічного управління буде сприяти формуванню у менеджерів нового економічного мислення, їх уміння бачити перспективу, приймати обґрунтовані стратегічні рішення і організувати їх виконання.

Стратегічне управління є інтегрованим курсом, який поєднує різні дисципліни: менеджмент, маркетинг, економіку, фінансовий менеджмент, інформаційні технології. Як наукова дисципліна стратегічне управління постійно розвивається, до цього часу немає однозначного погляду на багато його складових.

Основними формами вивчення дисципліни є : лекції, практичні та семінарські заняття та проходження виробничої практики на підприємствах.

Контроль знань та умінь проводить у формі виконання: індивідуальних завдань, складання заліків та іспитів.

На вивчення дисципліни типовим навчальним планом відведено 108 год., в тому числі - 36 год. на лекції, 36 год. - на практичні та семінарські заняття.

Наданий навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни “Стратегічне управління” підготовлений на основі сучасних науково-теоретичних і практичних доробок вітчизняних і закордонних вчених і спеціалістів, діючих методик, нормативних документів і законодавства України.


^ Навчально-тематичний план дисципліни “Стратегічне управління”

Назви тем

Кількість годин

Всього

в тому числі

лекції

практичні та семінарські заняття

самостійна робота

^ Модуль 1. Концептуальні основи стратегічного управління


12


4


4


4

Тема 1. Вступ до стратегічного управління


6


2


2


2

Тема 2. Головні складові стратегічного управління


6


2


2


2

^ Модуль 2. Аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища.


12


4


4


4

Тема 3. Основні підходи до розуміння середовища організації.


6


2


2


2

Тема 4. Аналіз внутрішнього середовища організації


6


2


2


2

Модуль 3. Формування цілей підприємства


12


4


4


4

Тема 5. Обґрунтування місії організації

6

2

2

2

Тема 6. Формування цілей організації

6

2

2

2

Модуль 4. Обґрунтування вибору стратегії


30


10


10


10

Тема 7. Система стратегій підприємства

12

4

4

4

Тема 8. Загальні та загально-конкурентні стратегії підприємства


6


2


2


2

Тема 9. Продуктово-товарні стратегії.

6

2

2

2

Тема 10. Ресурсні та функціональні стратегії.


6


2


2


2

Модуль 5. Вибір стратегічних ринкових позицій


12


4


4


4

Тема 11. Стратегічне планування

6

2

2

2

Тема 12. Вибір стратегічних ринкових позицій, збалансування стратегічних зон господарювання6222

^ Модуль 6. Обґрунтування системи стратегічного управління


12


4


4


4

Тема 13. Виконання та контроль стратегії


6


2


2


2

Тема 14. Вибір і обґрунтування системи стратегічного управління


6


2


2


2

Модуль 7. Управління стратегічними змінами


18


6


6


6

Тема 15. Стратегія управління змінами і інноваціями


6


2


2


2

Тема 16. Стратегічні несподіванки

6

2

2

2

Тема 17. Проблеми гнучкості і синергізму у розвитку підприємства


6


2


2


2

Всього

108

36

36

36

Форма контролю - іспит

Програма навчального курсу “СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ”

^ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

1.1. ВСТУП ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Сутність і значення стратегічного управління та передумови його виникнення. Місце стратегічного управління в системі управління. Вихідні поняття і ключові аспекти в стратегічному управлінні: місія, ціль, стратегія, стратегічні рішення, конкурентні переваги та стратегічний потенціал організації. Еволюція розвитку теорії та практики стратегічного управління: бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування та стратегічне управління. Стратегічні аспекти в управлінні організацією. Стадії структурного розвитку організації: проста, функціональна та дивізіональна структура управління. Поняття стратегічної одиниці бізнесу і портфеля підприємства. Передумови розвитку стратегічного управління на українських підприємствах.

2.^ ГОЛОВНІ СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Основні етапи стратегічного управління: стратегічний аналіз середовища; формування, оцінка та вибір альтернативних напрямів розвитку підприємства; процес реалізації стратегії. Модель процесу стратегічного управління: діагностика зовнішнього середовища організації, визначення її місії та цілей, обґрунтування вибору стратегії розвитку організації, процес реалізації стратегії, оцінка та контроль її впровадження. Характеристика типів стратегічного управління та умов їх ефективності.


^ 2. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

2.1. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ


Поняття навколишнього середовища. Взаємодія організації і навколишнього середовища. Характерні особливості навколишнього середовища: невизначеність, складність, динамізм. Складові компоненти зовнішнього середовища: економічні, політичні, правові, соціально-демографічні, природні, географічні та технологічні. Поняття безпосереднього середовища організації. Модель галузевої конкуренції за М.Портером. Методи і прийоми аналізу середовища: матриця SWOT, матриця можливостей, матриця вразливості, матриця профілю середовища, PEST- аналіз.


^ 2.2. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ

Поняття внутрішнього середовища організації. Етапи проведення стратегічного аналізу внутрішнього середовища організації: окремих напрямів розвитку бізнесу, функціональних підсистем, основних структурних підрозділів, всіх бізнес-процесів організації. Особливості SNW-підходу до аналізу внутрішніх ресурсів організації. Аналіз досягнутого рівня і перспектив розвитку колективу, виходячи з його стратегічної позиції. Алгоритм проведення сценарного планування: визначення головних стратегічних напрямів, встановлення основних факторів безпосереднього та зовнішнього оточення, ранжування факторів по важливості та невизначеності, аналіз та оцінка наслідків реалізації задач стратегічного розвитку, вибір сценарію. Ефективність сценарного планування.


^ 3. ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. ОБГРУНТУВАННЯ МІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Поняття місії як філософії і смислу існування організації. Роль місії в управлінському процесі. Правила визначення місії. Взаємозв’язок місії організації та ринку, який вона обслуговує. Місія та СЗГ (стратегічні зони господарювання). Конкретні приклади місії провідних компаній світу та їх аналіз.

^ 3.2. ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Поняття та види цілей. Система цілей підприємства. Ієрархія цілей. Довгострокові та стратегічні цілі. Вплив зовнішнього середовища на формування цілей. Роль внутрішніх факторів при формуванні цілей. Цілі розвитку підприємства і маркетинг. Методи формування і аналізу цілей. Прогноз поетапного досягнення цілі. Оцінка рівня і структури витрат. Аналіз стійкості стратегій за можливих варіантів дій конкурента. Критерії оцінки стратегічних цілей організації: циклічність, рівень соціально-економічного розвитку, екологічного впливу, ресурсозбереження, темпи росту, новизна технології, тривалості життєвого циклу попиту і технологій, конкурентоспроможності. Система стратегічних цільових пріоритетів: оптимальна концентрація, достатній мінімум, залишковий принцип.


^ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ

4.1. СИСТЕМА СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Суть та класифікація стратегій в теорії управління. Корпоративний, бізнесовий та функціональний рівень стратегії. Види стратегій розвитку бізнесу. Послідовність формування стратегій підприємства. Стратегічний набір організації та вимоги до нього. Коригування стратегічного набору. Стратегічна прогалина. Загальні, загальноконкурентні, продуктово-товарні, ресурсні та функціональні стратегії. Можливі проблеми та обмеження на шляху досягнення стратегій. Поняття стратегічної піраміди. Методи оцінки стратегії.


4.2.^ ЗАГАЛЬНІ ТА ЗАГАЛЬНОКОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ

Фактори, що впливають на визначення загальної стратегії розвитку підприємства. Зв’язок загальних стратегій з життєвим циклом підприємства. Послідовність формування стратегій підприємства за А.Томпсоном: стратегія зростання, підтримки (стабілізації), реструктуризації, скорочення діяльності, ліквідації, комбінації стратегій (для поліпродуктових фірм).

Загальноконкурентні стратегії за М.Портером: лідирування на основі зниження витрат (цін), диференціації та фокусування. Основні ознаки та ризики впровадження цих стратегій. Види стратегій залежно від позицій підприємства у галузі. Загальні переваги конкурентних стратегій.


^ 4.3. ПРОДУКТОВО-ТОВАРНІ СТРАТЕГІЇ.

Підходи до розробки продуктово-товарних стратегій. Еволюція продуктових стратегій. Ринкові та виробничі характеристики продуктово-товарних стратегій. “Портфель” підприємства. Діагностика “портфеля” підприємства. Мета й основні етапи портфельного аналізу. Побудова матриць і моделей різного типу для аналізу та оцінки окремих бізнес-напрямків діяльності підприємства: росто-дольова матриця Бостонської консалтингової групи (Boston Consulting Group – матриця BCG), 9-секційна матриця “МсКіncey-General Electric”, матриця (Hofer-Arthur D.Little) “балансу життєвих циклів”. Матриця Ансоффа та тривимірна схема Абеля, діловий комплексний аналіз (проект PIMS)

Стратегії: концентрації, диверсифікації (спорідненої, неспорідненої, конгломеративної), переорієнтації, зменшення, комбіновані. Концепція створення та реалізації продуктово-товарної стратегії.


^ 4.4. РЕСУРСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ.

Загальні вимоги до функціональних та ресурсних стратегій. Принципова схема структури та взаємозв’язку ресурсів організації. Матеріально-сировинні ресурси та визначення їх оптимальної потреби. Основні напрямки економії матеріальних ресурсів та їхнє відображення в ресурсних стратегіях. Техніка та технологія і визначення потреби в обладнанні. Системний підхід до забезпечення підприємства трудовими ресурсами.

Система функцій управління. Функціональні стратегії: маркетингова, НДПКР, виробнича, фінансова, управління персоналом, матеріально-технічного забезпечення, розвитку загального управління, комплексна. Послідовність формування функціональних стратегій. Взаємозв’язок і співвідношення продуктових, функціональних і ресурсних стратегій підприємства.

^ 4.5.РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ

Умови успішної реалізації стратегії. Основні етапи циклу реалізації стратегії. Стратегічні зміни в організації. Матриця “зміна-супротив”. Головні сфери стратегічних змін: інформованість та мотивація персоналу, лідерство та стиль в менеджменті, базові цінності та корпорацій на культура, організаційна структура, фінансування та ресурсне забезпечення, компетенція та навики персоналу. Обмеженість стратегічних змін. Концептуальні підходи до управління процесом стратегічних змін.


^ 5. ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ РИНКОВИХ ПОЗИЦІЙ

5.1. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Суть та особливості стратегічного планування. Мета та принципи стратегічного планування. Характеристика бар’єрів стратегічного планування та їх подолання. Моделі стратегічного планування: на основі стратегічної “прогалини”; що базується на врахуванні ринкових переваг; орієнтована на створення та підтримку конкурентоспроможності підприємства; орієнтована на створення позитивного іміджу; що враховує розмір підприємств. Зміст та структура стратегічного плану. Система стратегічних, поточних та оперативних планів. Показники стратегічного планування.


^ 5.2. ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ РИНКОВИХ ПОЗИЦІЙ ТА ЗБАЛАНСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОН ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стратегічна сегментація. Поняття “стратегічна зона господарювання”. Стратегічні зони господарювання і стратегічні господарські центри. Визначення стратегічних зон господарювання і стратегічних ресурсів. Знаходження оптимального співвідношення між короткостроковим ефектом і довгостроковою рентабельністю виробництва. Порівняльний аналіз різних варіантів набору стратегічних зон господарювання. Механізм поетапного балансування позицій підприємства. Внутрішня і зовнішня гнучкість підприємства при зміні та переведенні ресурсів з однієї стратегічної зони господарювання в іншу.

^ 6. ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

6.1. ОЦІНКА ТА КОНТРОЛЬ СТРАТЕГІЇ

Основні завдання вищого керівництва організації на стадії оцінки стратегії. Способи формування та мобілізації ресурсів на стадії виконання стратегії. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління. Завдання стратегічного контролю. Вимоги до проведення стратегічного контролю в організації. Основні показники за якими проводиться стратегічний контроль: показники ефективності; показники використання людських ресурсів; показники, що характеризують стан зовнішнього середовища; показники, що визначають внутрішні організаційні процеси. Система виміру та відслідковування параметрів. Порівняння та оцінка результатів діяльності. Процес корегування стратегій.


^ 6.2. ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Поняття організаційної структури. Удосконалення організаційної структури, як необхідна умова досягнення цілей організації. Фактори, що впливають на вибір організаційної структури. Організаційна структура як об’єкт стратегічних змін. Особливості окремих типів структур управління. Система управління розв'язання стратегічних задач. Управління процесом реалізації рішень. Діагностика систем управління. Розподіл задач, прав і обов'язків в системі управління. Оцінка ефективності систем управління.


^ 7. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ

7.1. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ І ІННОВАЦІЯМИ

Стратегічні моменти підприємства: краще задоволення поточних і майбутніх потреб споживачів, досягнення найкращої конкурентної позиції, захист підприємства від впливу п'яти сил конкуренції. Оцінка ступеня необхідності змін.

Технологія управління стратегічними змінами і аналіз сил, що впливають на просування ідеї або протидіють їй тепер і в перспективі. Способи прискорення руху. Діяльність менеджера у прискоренні змін. Досягнення гармонії між стратегією організації, структурою системою навичками і культурою. Стратегічне управління інноваційним циклом. Малий бізнес і інноваційне підприємництво.

^ 7.2. СТРАТЕГІЧНІ НЕСПОДІВАНКИ

Методи управління в умовах стратегічних несподіванок: ранжування завдань, керівництво за слабкими сигналами змін зовнішнього середовища, вдосконалення управління підприємством під час виникнення стратегічних несподіванок. Запобіжний аналіз, розробка і прийняття стратегічних рішень. Розробка комплексу заходів на випадок виникнення стратегічної несподіванки, введення надзвичайного стану. Створення мережі оперативних груп менеджерів і апробація зв'язку між ними. Основні ітерації вибору систем управління. Визначальні фактори вибору: імператив зовнішнього середовища, рівень бажання менеджерів, потенціал підприємства.

^ 7.3. ПРОБЛЕМИ ГНУЧКОСТІ І СИНЕРГІЗМУ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Стратегічна вразливість і гнучкість. Внутрішні і зовнішні аспекти. Оцінка гнучкості. Використання аналітичного прийому “аналіз впливу”. Концепція синергізму і внутрішнього взаємозв'язку. Джерела синергізму. Вибір ступеня синергізму для конкурентного підприємства. Синергізм і конкуренція. Оцінка синергізму. Синергізм факторів, що визначають конкурентну стратегію, і синергізм факторів, що впливають на потенціал фірм.


^ ПРАКТИЧНІ ТА СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

 1. Суть і значення стратегічного управління. Групова дискусія особливості стратегічного управління в Україні.

 2. Аналіз реальної ситуації на прикладі одного з українських підприємств

 3. Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства.

 4. Розробка інвестиційної стратегії підприємства.

 5. Оцінка стратегічних зон господарювання підприємства

 6. Прогнозування розвитку підприємства

 7. Розрахунок стратегічних показників діяльності підприємства

 8. Планування та обґрунтування ціни на продукцію підприємства

 9. Забезпечення рівномірного виробництва при сезонних змінах попиту

 10. Побудова “матриці балансу “життєвих циклів” СЗГ”

 11. Побудова організаційної структури управління корпорації та визначення, які проблеми стратегічного планування та управління розв’язуються на рівні штаб-квартири, у стратегічному центрі розвитку верхнього одягу для дорослих та самостійних СЗГ інших продуктових підрозділів.

 12. Розгляд індивідуальних завдань (кейсів)


Т Е М И

^ КУРСОВИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ) З ПРЕДМЕТУ “СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

 1. Аналіз проблеми стратегічного розвитку.

 2. Стадії процесу стратегічного управління.

 3. Пошук і обгрунтування стратегічних цілей підприємства.

 4. Система стратегій підприємства.

 5. Вибір моделі стратегії підприємства.

 6. Вибір і збалансування стратегічних зон господарювання.

 7. Вибір і обгрунтування місії підприємства.

 8. Аналіз факторів, що формують стратегію.

 9. Оцінка ефективності діючих стратегій.

 10. Розробка корпоративної стратегії диверсифікації.

 11. Розробка антикризових стратегій.

 12. Порівняльний аналіз привабливості товарів.

 13. Стратегічний аналіз оточуючого середовища.

 14. Формування портфеля стратегій.

 15. Розробка стратегії використання людського потенціалу.

 16. Розробка стратегії ресурсозбереження.

 17. Управління стратегічними змінами.

 18. Розробка стратегічних планів підприємства.

 19. Зарубіжний досвід стратегічного управління.

 20. Розробка стратегії реструктуризації підприємства.

 21. Формування інвестиційних стратегій.

 22. Вибір та обгрунтування стратегій маркетингу.

 23. Стратегічний контроль: методи здійснення.

 24. Оцінка зовнішнього середовища: соціальні фактори.

 25. Оцінка зовнішнього середовища: економічні фактори.

 26. Оцінка технологічних факторів зовнішнього середовища.

 27. Управління факторами зовнішнього середовища.

 28. Оцінка сильних та слабких сторін діяльності підприємства.

 29. Оцінка стратегічних детермінантів інтенсивної технології.

 30. Аналіз факторів конкурентоздатності підприємств.

 31. Використання матриці БКГ (Бостонської Консалтінгової групи) для розробки стратегії.

 32. Оцінка елементів стратегії підприємства.

 33. Розробка стратегії “Перемогти слабкі сторони”.

 34. Розробка стратегії “Максимілізація сильних сторін”.

 35. Збалансування життєвих циклів підприємства.

 36. Аналіз факторів, що впливають на силу конкурентної боротьби.

 37. Використання методів прогнозування при розробці стратегічних планів.

 38. Формування стратегії інновацій.

 39. Керівництво процесом виконання стратегій.

 40. Виконання стратегії через структуру.

 41. Виконання стратегії через організаційну структуру.

 42. Розробка системи матеріальної підтримки стратегії.

 43. Стратегія виконання через функціонування бізнесу.^

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ “СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ”

 1. "Портфель" стратегій підприємства

 2. Аналіз безпосереднього середовища організації

 3. Аналіз внутрішнього середовища організації

 4. Аналіз зовнішнього середовища організації

 5. Аналіз матриці "Ge-МсКіпсеу"

 6. Аналіз матриці Бостонської консалтингової групи

 7. Аналіз сильних і слабких сторін організації

 8. Аналіз, розробка і прийняття стратегічних рішень

 9. Взаємодія організації і навколишнього середовища.

 10. Взаємозв'язок місії і ринку

 11. Вибір стратегії фірми

 12. Види стратегій розвитку бізнесу

 13. Визначення стратегічних ресурсів організації та сфер її діяльності.

 14. Визначення цілі організації

 15. Вимоги до проведення стратегічного контролю в організації.

 16. Вимоги до розробки функціональної стратегії

 17. Вимоги до цілей

 18. Виробничі характеристики продуктово-товарних стратегій

 19. Вихідні поняття і ключові аспекти стратегічного управління

 20. Внутрішнє середовище в менеджменті

 21. Вплив зовнішнього середовища на формування цілей

 22. Головні відмінності стратегічного менеджменту від стратегічного планування

 23. Головні фактори, що впливають на визначення загальної стратегії

 24. Еволюція продуктових стратегій на підприємстві

 25. Етапи розвитку корпоративного планування

 26. Завдання стратегічного контролю.

 27. Задачі менеджера по визначенню та реалізації стратегії

 28. Зміст та структура стратегічного управління

 29. Значення місії для розвитку підприємства

 30. Значення стратегії для компанії

 31. Класифікація стратегій в теорії управління

 32. Класифікація цілей

 33. Конкурентні переваги підприємства.

 34. Корпоративний, бізнесовий та функціональний рівень стратегії

 35. Критерії оцінки реалізації стратегії

 36. Матриця McKincey-General Electric

 37. Матриця Бостонської консалтингової групи.

 38. Матриця СВОТ, матриця можливостей, матриця вразливості, матриця профілю.

 39. Методи аналізу середовища

 40. Методи оцінки стратегій.

 41. Місія та цілі підприємства

 42. Місія як генеральна мета підприємства

 43. Модель галузевої конкуренції за Портером.

 44. Носії інтересів та фактори розробки місії.

 45. Організаційна структура як об’єкт стратегічних змін.

 46. Організаційна структура, як засіб досягнення цілей організації.

 47. Основні завдання вищого керівництва організації на стадії виконання стратегії.

 48. Основні завдання стратегічного контролю

 49. Основні підходи визначення потреби в техніці та технології

 50. Основні підходи визначення потреби в трудових ресурсах

 51. Основні підходи визначення потреби в фінансових ресурсах

 52. Основні підходи до визначення потреби в матеріально-сировинних ресурсах

 53. Основні підходи до розробки стратегії.

 54. Основні підходи до розуміння середовища організації.

 55. Основні показники визначення стану зовнішнього середовища

 56. Особливості стратегічного планування

 57. Особливості стратегічного управління

 58. Оцінка та контроль реалізації стратегії

 59. Переваги стратегічного підходу до управління

 60. Передумови розвитку стратегічного управління на українських підприємствах

 61. Показники, що відображають цілі організації

 62. Поняття "стратегічна зона господарювання"

 63. Поняття місії, як філософії існування організації

 64. Поняття навколишнього середовища (зовнішні умови)

 65. Поняття організаційної структури.

 66. Поняття стратегічної одиниці бізнесу і "портфеля" підприємства

 67. Поняття та види цілей

 68. Правила вибору місії підприємства

 69. Правила побудови "дерева цілей" підприємства

 70. Проста, функціональна та дивізіональна структура управління.

 71. Прямі та забезпечуючі типи цілей

 72. Реалізація стратегії

 73. Ресурсні стратегії

 74. Ринкові характеристики продуктово-товарних стратегій

 75. Розвиток стратегічного бачення та місії компанії

 76. Роль внутрішніх факторів при формуванні цілей

 77. Роль мети в управлінні

 78. Роль місії в управлінському процесі

 79. Система забезпечуючих стратегій

 80. Система стратегій на підприємстві

 81. Система цілей підприємства

 82. Складові процесу визначення мети в управлінні

 83. Складові процесу стратегічного менеджменту

 84. Специфічні особливості стратегічного управління

 85. Стадії структурного розвитку організації та стратегічна одиниця бізнесу

 86. Стратегії лідерства на основі зниження витрат (цін)

 87. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

 88. Стратегічний контроль

 89. Стратегічний набір організації та вимоги до його формування

 90. Стратегічні ресурси та потенціал підприємства.

 91. Стратегія диверсифікації

 92. Стратегія диференціації

 93. Стратегія переорієнтації, скорочення та реструктуризації

 94. Стратегія спорідненої, неспорідненої та конгломеративної диверсифікації

 95. Стратегія фокусування

 96. Стратегія як сукупність цілей, методів і засобів найбільш суттєвих напрямів довгострокового розподілу ресурсів і розвитку організації

 97. Суть виробничої стратегії

 98. Суть загальноконкурентних стратегій

 99. Суть і значення стратегічного управління

 100. Суть маркетингової стратегії

 101. Суть матриці SWOT

 102. Суть продуктово-товарної стратегії

 103. Суть стратегії концентрації

 104. Суть стратегії НДПКР

 105. Суть стратегії розвитку загального управління

 106. Суть стратегії управління персоналом

 107. Суть стратегії фінансування, як функціональної стратегії

 108. Суть стратегічних управлінських рішень

 109. Суть та класифікація стратегій в теорії управління

 110. Типи стратегічного менеджменту

 111. Формування місії підприємства

 112. Формування стратегії

 113. Функції цілей

 114. Функціональні стратегії

 115. Характеристика процесу стратегічного управління

 116. Характеристика стадій життєвого циклу галузі.

 117. Характеристика стратегічних рішень^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З КУРСУ “СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ”

1. Основна література

 1. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Прогресс, 1987.

 2. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление. Принципы и международная практика.- К.: Абсолют-В.- 1998.- 351с.

 3. Большаков А. Менеджмент. Стратегия успеха. - С-Пб.: Литература, 2001.- 224с.

 4. Велесько Е. Стратегический менеджмент. Деловая игра «Дельта». – Мн.: БГЭУ, 2001.- 268с.

 5. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство.-М.: Финпресс, 2000.- 272с.

 6. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник.- 2-е изд., перераб. И доп.-М.: Гардарика, 1998.- 296с.

 7. Володькина М. Стратегический менеджмент. Учеб. пос.- К.:Знання-Прес, 2002.- 149с.

 8. Глушаков В. Стратегический менеджмент. Учеб. пос. – Мн.: Экоперспектива, 2001.- 167с.

 9. Зуб А. Стратегический менеджмент. Теория и практика. – М.: Аспект-Пресс, 2002.- 415с.

 10. Люкшинов А. Стратегический менеджмент. Учеб. пос. – М.: Юнити, 2000.-375с.

 11. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций.- М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999.- 288с.

 12. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навч. пос.-К.: Екс об.- 2001.- 560с.

 13. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4.-М.: «ИНФРА», 1999.- 344с.

 14. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. Под. Ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.- 576с.

 15. Фахутдинов. Стратегический менеджмент. М.: 1997.

 16. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління. К.: 1999.


Додаткова література:

 1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика -М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 207с.

 2. Білорус О., Рогач В. Менеджмент: вибір моделі стратегії підприємства в умовах зростаючої конкуренції // Економіка України. -1992.- №4.- С.47-52

 3. Боумен К. Основы стратегического менеджмента /Пер. с англ.; Под ред. Л.Г.Зайцевой, М.И. Соколовой.-М.: Банки и биржи,ЮНИТИ, 1997.- 175с.

 4. Вайсман А. Стратегия маркетинга. Стратегия менеджмента.- М.: Интерэксперт, 1995.- 344с.

 5. Джонсон Д. Процессы управления стратегическими изменениями: Хрестоматия “Управление изменением”.- М.:МЦДО “ЛИНК”, 1996. - С.55-61.

 6. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учеб. пособие. -М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1997.- 195с.

 7. Завадський Й.С. Менеджмент: Підручник для вузів.-К.: УФІМБ,1997.- 544с.

 8. Карлоф Б. Деловая стратегия/ Пер. с англ.-М.: Экономика, 1991.- 239с.

 9. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий: Пер.с англ.-М.: Прогресс, 1987.- 384с.

 10. Любимова Н.П. Менеджмент - путь к успеху.-М.: Агропромиздат, 1992.-338с.

 11. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент на предприятиях АПК.-М.: Колос, 1999.-367с.

 12. Оуен А. Как осуществить стратегию: Хрестоматия “Управление изменением”.-М.: МЦДО “ЛИНК”, 1996. - С.141-149

 13. Пивоваров И. Стратегический менеджмент холдинга.- С-Пб.: Печатный двор, 1994.- 172с.

 14. Портер Майкл Е. Стратегия конкуренции/ Пер. с англ. А.Олійник, Р.Скільський -К.: Основи, 1997. - 390с.

 15. Предисловие . Л.И.Евенко.-М.: Экономика, 1989.- 519с.

 16. Форд Г. Моя жизнь мои достижения/ Пер. с англ.- Грайлык,1993.-204с.

 17. Царичко В.Н. Руководителю - о принятии решений - М.: Финансы и статистика, 1991.- 236с.

Схожі:

Затверджую” Ректор Я. Головко iconЗатверджую” Ректор

Затверджую” Ректор Я. Головко iconЗатверджую” Ректор

Затверджую” Ректор Я. Головко icon„затверджую ректор університету

Затверджую” Ректор Я. Головко icon„Затверджую Ректор Чернівецького національного

Затверджую” Ректор Я. Головко iconЗатверджую: Ректор мдау в. С. Шебанін

Затверджую” Ректор Я. Головко icon„Затверджую Ректор Чернівецького національного

Затверджую” Ректор Я. Головко iconЗатверджую: Ректор мнау в. С. Шебанін

Затверджую” Ректор Я. Головко iconЗатверджую   Ректор В. В. Грабко
move to 0-16188823
Затверджую” Ректор Я. Головко icon"Затверджую" Ректор університету проф. Голубенко О. Л

Затверджую” Ректор Я. Головко iconРозклад затверджую: Ректор мнау в. С. Шебанін

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи