Основи зовнішньоекономічної діяльності Зміст icon

Основи зовнішньоекономічної діяльності Зміст
НазваОснови зовнішньоекономічної діяльності Зміст
Сторінка1/4
Дата11.09.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

3265627.08.1216:45

Основи зовнішньоекономічної діяльності


Зміст


Стор.


Вступ


 1. Мета, основні завдання, предмет дисципліни

та міждисциплінарні зв’язки


 1. Тематичний план для студентів денної форми навчання
 1. Зміст тем курсу
 1. План лекцій
 1. Практичні завдання
 1. Індивідуальні завдання
 1. Система поточного та підсумкового контролю
 1. Питання для підготовки до іспиту
 1. Задачі та практичні питання, що пропонуються для іспиту


Література


Вступ


В сучасних умовах лібералізації економічних і політичних процесів, що проходять в Україні виникла нагальна потреба в знаннях щодо порядку встановлення, розвитку та державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків як для державних службовців усіх гілок влади (законодавчої, виконавчої та судової), так і для менеджерів підприємств не залежно від їх форм власності.

Об’єктивною передумовою виникнення необхідності вивчати курсу "Основи зовнішньоекономічної діяльності" є економічний закон кругообігу факторів виробництва, в тому числі капіталу, робочої сили, ноу-хау. В економічно розвинутих країнах виникає надлишок тимчасово вільних коштів, широка пропозиція новітніх технологій та дефіцит робочої сили, а в країнах, що розвиваються - високий попит на капітал, ноу-хау та надлишок робочої сили.


 1. ^ Мета, основні завдання, предмет дисципліни

та міждисциплінарні зв’язки


Мета курсу - надання студентам (як майбутнім менеджерам-підприємцям, так і державним службовцям) необхідних теоретичних знань і практичних навиків щодо основ зовнішньоекономічної діяльності, які будуть їм необхідні для прийняття ефективних управлінських рішень в державних органах влади та на підприємствах не залежно від їх форми власності.


^ Основними завданнями курсу є:

 1. Розвиток навиків глобального і стратегічного мислення та уміння інтегрувати набуті раніше знання з різних галузей економіки, що використовуються у зовнішньоекономічній діяльності (далі ЗЕД);

 2. Вивчення особливостей державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні;

 3. Вивчення нормативно-правових механізмів щодо зовнішньоекономічної діяльності, якими мають керуватись менеджери вітчизняних (державних і недержавних), а також іноземних підприємств в Україні;

 4. Засвоєння алгоритму підготовки та укладання зовнішньоекономічних контрактів, їх виконання та порядку вирішення спірних питань, пов’язаних з порушенням умов контракту;

 5. Вивчення методів оцінки економічної ефективності зовнішньоекономічних операцій;


Предмет: сукупність господарських, правових, економічних і фінансових відносин, що виникають у ЗЕД.


^ Міждисциплінарні зв’язки: курс "Основи зовнішньоекономічної діяльності" пропонується студентам після засвоєння загально-теоретичних дисциплін "Основи економічної теорії", “Економіка України”, “Світова економіка”, “Міжнародні економічні відносини”, "Податкова система України", "Підприємницьке право", "Маркетинг", "Економіка підприємств", "Фінанси" та інших дисциплін, що дає можливість закріпити набуті теоретичні та практичні знання, а також розширити їх за рахунок отримання нових знань, пов’язаних з міжнародними відносинами в сфер зовнішньоекономічної діяльності.


^ 2. Тематичний план

для студентів денної форми навчання^ Назва розділів і тем

Кількість годин

Всього

з них
лекції

практичні

екзамен

самостійн.
^

ТЕМА 1. Предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу

2


ТЕМА 2. Сучасний стан і основні напрямки розвитку ЗЕД в Україні
22

ТЕМА 3. Тарифні та нетарифні методи регулювання ЗЕД в Україні
2

4
2

ТЕМА 4. Митне регулювання ЗЕД
4

4
2

ТЕМА 5. Міжнародні правила "Інкотермс"
22

ТЕМА 6. Методи пошуку та проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки товарів і послуг
22

ТЕМА 7. Зустрічна торгівля та її види
2

4ТЕМА 8. Посередницькі та орендні операції на зовнішніх ринках
2

4
2

ТЕМА 9. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
22

ТЕМА 10. Техніка підготовки, організація укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів
2

6
2

ТЕМА 11. Порядок визначення цін на товари та послуги

у зовнішньоекономічних контрактах
22

ТЕМА 12. Методи платежів і форми розрахунків у ЗЕД
22

ТЕМА 13. Організація та управління міжнародними перевезеннями
22

ТЕМА 14. Порядок організації та функціонування підприємств

з іноземним капіталом в Україні та за кордоном
22

ТЕМА 15. Основні положення угод ГАТТ/СОТ у міжнародній торгівлі
42

ТЕМА 16. Міжнародне валютне регулювання та валютне регулювання в Україні
2

4
2

ТЕМА 17. Кредитування та страхування ЗЕД
2

6
2

ТЕМА 18. Аналіз економічної ефективності ЗЕД
22

Разом

108

40

32

6

30Викладач: к.е.н., доцент Д.А. Бабій


^ 3. Зміст тем курсу


ТЕМА 1. Предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу

Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв"язків. Обсяг, географія та товарна структура сучасної міжнародної торгівлі. Зовнішньоекономічна політика країн в умовах ринкової економіки. Місце України в загальному обсязі міжнародної торгівлі. Наслідки лібералізації ЗЕД в Україні. Об"єкти та суб"єкти ЗЕД. Основи державного регулювання ЗЕД в Україні: термінологія, що використовується у ЗЕД; принципи та види ЗЕД; правові засади на здійснення ЗЕД; органи державного регулювання та місцевого управління ЗЕД та їх основні функції. Торгові представництва за кордоном, їх основні задачі та функції. Двосторонні та багатосторонні міжнародні договори щодо ЗЕД.


^ ТЕМА 2. Сучасний стан і основні напрямки розвитку ЗЕД в Україні

Концепція зовнішньоекономічної політики України. Основні показники ЗЕД України: обсяг і та динаміка зовнішньоторговельного обороту (товари та послуги). Статичний та динамічний торговельні баланси України, їх аналіз. Географічна та товарна структура експорту та імпорту України, структура експорту та імпорту послуг, їх динаміка. Недоліки національної експортної структури та перспективи розвитку ЗЕД України.


^ ТЕМА 3. Тарифні та нетарифні методи регулювання ЗЕД в Україні

Основні принципи тарифного та нетарифного методів регулювання ЗЕД. Нормативно-правові акти, що регулюють ЗЕД в Україні. Основні функції недержавних органів регулювання ЗЕД: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі.

Міжнародний досвід використання тарифних методів регулювання ЗЕД (в тому числі в країнах, що є членами ВТО) та особливості їх використання в Україні. Принципи оподаткування ЗЕД.

Нетарифні методи регулювання ЗЕД: міжнародний досвід і особливості їх застосування в Україні. Порядок реєстрації ЗЕД, система ліцензування та квотування. Порядок встановлення та використання технічних, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних стандартів і вимог при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Інформаційне забезпечення суб"єктів ЗЕД.


^ ТЕМА 4. Митне регулювання ЗЕД

Митна система. Поняття митний кордон і митна територія. Митні органи, їх структура, основні задачі та обов"язки. Організація та порядок здійснення митного контролю. Міжнародне митне право та митне законодавство України. Особливості набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи. Міжнародне співробітництво з питань митної справи.

Обмеження експортно-імпортних операцій, що виникають з міжнародних зобов"язань.

Єдиний митний тариф. Види та ставки мита. Митні збори. Основні положення Митного кодексу України: огляд товарів, багажу, ручної поклажі, особистий огляд громадян; звільнення від митного огляду; процедура декларування, обов"язки декларанта; митна декларація та порядок її заповнення; порядок митного оформлення товарів, що експортуються та імпортуються; особливості митного оформлення товарів, що імпортуються з країн, з якими Україна уклала угоду про вільну торгівлю; митні процедури при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний контроль України; розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем; підприємницька діяльність із надання послуг, пов"язаних з митним оформленням товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; митні склади; спеціальні митні зони; магазини безмитної торгівлі; митна та контрактна вартість товарів, методи їх визначення; порядок і механізм визначення країни походження товарів; митні пільги; верифікація сертифікатів про походження товарів з України; запобігання контрабанді; відповідальність за порушення митних правил; провадження у справах про порушення митних правил; порядок оскарження постанов у справах про порушення митних правил.

Порядок реєстрації суб"єктів ЗЕД у митних органах.


^ ТЕМА 5. Міжнародні правила "Інкотермс"

Основні положення Указу Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 4 жовтня 1994 року N 567/94. Історія запровадження, мета та сфера застосування міжнародних правил "Інкотермс". Структура "Інкотермс". Характеристика умов поставки товарів: групи E, F, C, D. Транспортні умови поставки та їх характеристика за правилами "Інкотермс".

Порядок визначення контрактної вартості товарів в залежності від умов поставки згідно з правилами "Інкотермс".


^ ТЕМА 6. Методи пошуку та проникнення вітчизняних підприємств

на зовнішні ринки товарів і послуг

Дослідження потенційних можливостей вітчизняної фірми щодо зовнішніх ринків. Маркетинг зовнішнього ринку товарів та послуг за вибраною номенклатурою. Алгоритм пошуку іноземних партнерів.

Аналіз економічного, політично-правового та культурного середовища фірми-партнера. Підготовка конкурентного листа. Способи встановлення контактів з потенційним іноземним партнером. Розрахунок експортних (імпортних) цін. Аналіз і опрацювання конкурентних матеріалів. Визначення умов платежу та поставки.

Конвенція ООН щодо договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Оферта, її структура, відклична та безвідклична оферта. Підготовка та відправлення відкличної оферти. Стратегія і тактика проведення переговорів з іноземним партнером. Етика переговорів. Підготовка та відправлення безвідкличної оферти. Акцепт.

Порядок відкриття валютного рахунку. Документи, які необхідні для відкриття поточного рахунку в інозем­ній валюті підприємством-резидентом, порядок їх оформлення.

Методи проникнення та завоювання зовнішніх ринків. Міжнародний досвід конкурентної боротьби.


^ ТЕМА 7. Зустрічна торгівля та її види

Особливості зовнішніх бартерних операцій, переваги та недоліки. Особливості визначення контрактної та митної вартості бартерних операцій. Комерційна компенсація, зустрічна та авансова закупівлі, угоди типу " свіч", "оффсет", рамочні угоди, угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди щодо зворотного експорту. Законодавство України щодо бартерних операцій. Особливості укладання та виконання бартерних угод із зарубіжним партнером.

Операції промислового співробітництва. Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація. Особливості операцій з давальницькою сировиною, їх переваги та недоліки. Обсяг бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною в Україні, їх динаміка, позитивні та негативні наслідки від цих операцій для економіки України. Законодавство України щодо операцій з давальницькою сировиною. Особливості укладання та виконання угод з давальницькою сировиною із зарубіжним партнером.


^ ТЕМА 8. Посередницькі та орендні операції на зовнішніх ринках

Основні види посередницьких операцій у ЗЕД, їх характеристика та особливості. Особливості укладання та виконання угод комісії та консигнації із зарубіжним партнером. Договір "делькредере". Торгові агенти, представники, брокери, маклери, дистриб"ютори, дилери, особливості їх діяльності при здійснені зовнішньоекономічних операцій. Агенти з правом "першої руки", ексклюзивні агенти, їх переваги порівняно з іншими суб"єктами посередницької діяльності. Законодавство України щодо посередницьких операцій. Особливості укладання та виконання посередницьких угод із зарубіжним партнером.

Особливості лізингових операцій у ЗЕД. Оперативний та фінансовий лізинг, їх відмінності. Міжнародний досвід лізингових операцій. Законодавство України щодо лізингових операцій. Особливості укладання та виконання лізингових угод із зарубіжним партнером.


^ ТЕМА 9. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів

Міжнародне законодавство та законодавство України щодо форми та змісту зовнішньоекономічних контрактів. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (затверджено наказом Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201). Структура зовнішньоекономічних контрактів, основні вимоги та умови, додаткові умови. Порядок внесення змін та доповнень до зовнішньоекономічних контрактів.


ТЕМА 10. Техніка підготовки, організація укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів

Техніка підготовки та укладання зовнішньоекономічних контрактів, їх виконання. Порушення виконання умов контракту в результаті форс-мажорних обставин, порядок їх реєстрації та підтвердження в Україні та за кордоном. Порядок вирішення спірних питань, що виникають у ЗЕД.

Особливості укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів на послуги (туристичні, ремонтні, проектні, консультативні, маркетингові, експедиційні та ін.).^ ТЕМА 11. Порядок визначення цін на товари та послуги

у зовнішньоекономічних контрактах

Особливості цінової політики у ЗЕД. Структура цін. Види цін. Методи встановлення цін на експортні (імпортні) товари та послуги. Тверда ціна, перемінна ціна з наступною фіксацією, ціна, що ковзає. Порядок розрахунків ціни за конкурентними листами. Індикативні ціни, порядок їх застосування. Контрактна та митна вартість товарів та послуг, їх особливості. Суперечності, що виникають при визначенні ціни експортних (імпортних) товарів при їх митному оформлені.


^ ТЕМА 12. Методи платежів і форми розрахунків у ЗЕД

Методи платежів: авансовий платіж; платежі за допомогою акредитивів (відзивний та безвідзивний акредитив); оплата після відвантаження; документарне інкасо; торгівля по відкритому рахунку. Алгоритм здійснення платежів за допомогою акредитивів, інкасо та по відкритому рахунку.

Методи розрахунків: чеки; перевідні векселі; банківські трати; поштові платіжні доручення; телеграфні (телексні) платіжні доручення; інструкції системи SWIFT (пріоритетні, термінові та не термінові); міжнародний грошовий переказ. Алгоритм здійснення платіжних розрахунків.


^ ТЕМА 13. Організація та управління міжнародними перевезеннями

Принципи управління комерційною діяльністю транспортних організацій в Україні. Особливості укладання міжнародних контрактів про надання транспортних послуг. Фрахт і страхування міжнародних перевезень. Види міжнародних перевезень та іх особливості: морські, автомобільні, повітряні, залізничні, змішані. Порядок оформлення транспортних документів на міжнародне перевезення. Особливості законодавства України щодо міжнародних перевезень.

Порядок надання міжнародних транспортно-експедиційних послуг в У країні. Особливості методики визначення цін на транспортні послуги.


^ ТЕМА 14. Порядок організації та функціонування підприємств

з іноземним капіталом в Україні та за кордоном

Законодавство України щодо іноземного інвестування. Двосторонні угоди про захист іноземних інвестицій. Двосторонні угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Порядок створення українських і змішаних підприємств за участю українського капіталу за кордоном, їх види, умови функціонування та ліквідації.

Порядок створення іноземних і змішаних підприємств за участю іноземних інвесторів в Україні, їх види, умови функціонування та ліквідації.

Трасфертні ціни, їх особливості та ефективність використання. Репатріація прибутків іноземних компаній, їх оподаткування. Досвід роботи спільних підприємств в Україні: позитивні та негативні наслідки.


  1   2   3   4

Схожі:

Основи зовнішньоекономічної діяльності Зміст iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Основи зовнішньоекономічної діяльності Зміст iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Основи зовнішньоекономічної діяльності Зміст iconМетодичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності”
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студ. 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 “Економіка І підприємництво”,...
Основи зовнішньоекономічної діяльності Зміст iconТеми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Основи зовнішньоекономічної діяльності Зміст iconХарківська національна академія міського господарства основи зовнішньоекономічної діяльності методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Основи зовнішньоекономічної діяльності Зміст iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної форми...
Основи зовнішньоекономічної діяльності Зміст iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів напряму 030601 менеджмент
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для...
Основи зовнішньоекономічної діяльності Зміст iconГригоренко Леся Миколаївна
«Університет економіки та права «крок», факультет міжнародних відносин, спеціалізація -мзед(менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),спеціальність...
Основи зовнішньоекономічної діяльності Зміст iconТема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності. П л а н
Тема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності
Основи зовнішньоекономічної діяльності Зміст iconТема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності. П л а н
Тема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи