Зміст icon

Зміст
Скачати 242.2 Kb.
НазваЗміст
Дата12.09.2012
Розмір242.2 Kb.
ТипДокументиНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни "Соціологія"

ЗМІСТ


Анотація ...................................................... З

Навчальне” - тематичний план вивчення дисципліні "Соціологія" ... 4

Програмний матеріал до вивчення дисципліні "Соціологія" .......... 4

Плани семінарських занять ................................................... 10

Теми контрольних робіт ............................................... ....... 13

Контрольні питання ............................................................ 13

Список рекомендованої літератури ...........................,.............. 16

Анотація


Навчальна дисципліна "Соціологія" є складовою програми професійної підготовки менеджерів, які навчаються у вищому учбовому закладі.

Мета вивчення дисципліни - засвоїти специфіку соціології як науки, розкрити її сутність, відмінності від інших наук про суспільство, дослідити виникнення та еволюцію соціологічного знання, основних напрямків та особливостей його розвитку; ознайомитися з основними категоріями соціологічного аналізу, з методами збирання соціологічної інформації та методологією соціологічного дослідження.

Засвоєння основних понять і категорій соціології дасть змогу краще зрозуміти сутність основних соціологічних законів, сформувати цілісний образ навколишнього соціального світу; допоможе науково осмислити складні явища і процеси суспільного життя.

Знання, отримані під час вивчення дисципліни "Соціологія" є складовою для подальшого більш глибокого вивчення теорії та практики менеджменту.

Для успішного засвоєння навчальної дисципліни слід дотримуватись вимог і рекомендацій, викладених в організаційно -методичних матеріалах.

За результатами вивчення матеріалу цього курсу студенти складають залік / іспит.

Основними навчальне - методичними посібниками з курсу "Соціологія" є видання, наведені у списку рекомендованої літератури.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу і теми
Лекції

Семінар.

Індивід.

Самост.


1


2

І. Вступ до соціології


Соціологія як наука про суспільство: об'єкт, предмет, структура і функції

1

2

2

Основні етапи становлення та розвитку соціологічного знання

2

2

2

23

4

5

6

7

8

9
^

II. Основи соціології


Соціологічні принципи, закони та категорії


2
2
Девіація та соціальний контроль

2

1

10

11


12
^

III. Програма та методика соціологічного дослідження


Програма соціологічного дослідження

1
1
Вибірка у соціологічному дослідженні


1
1
Методи збирання соціологічної інформації

1

2Разом:

20

16

6

12

Разом:

54ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

до вивчення дисципліни "СОЦІОЛОГІЯ"
^

Розділ І. Вступ до соціології


Тема 1. Соціологія як наука про суспільство: об'єкт, предмет, структура і функції

Мета і завдання курсу "Соціологія". Об'єкт і предмет соціологічного аналізу. Дискусії навколо предмету соціології. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками про суспільство.

Соціологія як система теоретичних та емпіричних знань. Структура і рівні системи соціологічного знання. Рівень загальносоціологічної теорії. Соціологічні теорії середнього рівня:

предмет і функції. Особливості спеціальних соціологічних теорій. Галузеві соціологічні теорії, їх види, завдання, зв'язок з емпіричними дослідженнями. Соціологічне дослідження як інструмент пізнання соціальної реальності. Взаємодія елементів системи соціологічного знання.

Рівні дос пджеиня мжро- іа макросоцюлопя Основні функції соціологічої науки, її роль у розвитку суспільства.

Література: [4, 5, 9, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28-33]

Теми 2. Основні етапи становления та розвитку соціологічного знання

Етап протосоціологічного знання. Передумови виникнення соціологі.

Сутність соціологічної концепції О.Конта. Позитивізм, як науковий напрямок соціології ХІХ ст.

Еволюцоністська соціологія Г.Спенсера. Натуралістичні соціологічні течії XIX ст. організм, соціал-дарвінізм, расово-антропологічна школа, географічна школа. Психологічний напрямок у соціології (психологія народів, психологія натовпу, інстинктивізм, теорія наслідування, психоаналіз).

Соціальна теорія марксизму. Діалектико-матеріалістичний підхід до аналіу соціальних явищ. Вчення про етапи історичного розвитку. Особливість, як cуб’єкт і носій суспільних відносин. Теорія класів Модель класового конфлікту.

Соціологія Е Дюркгейма. Концепція соціологізму. Соціальні факти як предмет соціологічної науки. Соціологічний аналіз суспільного поділу праці. Механічна та органічна солідарність. Норма та патологія. Поняття аномії. Типи самогубства та іх причини.

Соціологічна система В.Парето. Формальна соціологія Г.Зіммеля. Сотцолоична концепція Ф.Тьонніса.

"Розуміюча соціологія" М.Вебера. Концепція ідеальних типів. Основні категорії "розуміючої соціологи". Теорія соціальної дії. Типи соціальної дії. Протестантська етика і дух капіталізму. Політична соціологія М.Вебера. Поняття панування, його типи.

Інтегральна соціологія П.Сорокіна. Соціологія як наука про соціальну взаємодію. Структура соціальної взаємодії. Теорія соціальної стратифікації і мобільності. Аналіз соціальної і культурної динаміки.

Витоки соціологічної думки в Україні Політична соціологія М.Драгоманова. Генетична соціологія М.Грушевського. Соціальна наука Б Кістяківського. Соціологічні ідеї В.Липинського. Загальна соціологія М.Шаповала.

Структурний функціоналізм Т.Парсонса. Волюнтаристська теорія дії. П'ять типових змінних дії. Системи дії. Концепція соціальної системи. Соціалізація особистість та соціальна структура. Соціальні зміни.

Соціологія Р.Мертона. Теорії середнього рівня. Поняття аномії. Способи індивідуальної адаптації до аномії: конформізм, інновація, ритуалізм, ретритизм, заколот. Основи соціологічного аналізу науки.

Соціологічна теорія конфлікту. Діалектична теорія конфлікту Р.Дарендорфа. Функціональна теорія конфлікту Л.Козера. Концепція соціального конфлікту Д.Рекса. Соціологія конфлікту Р.Коллінза. Проблема синтезу різних теорій конфлікту.

Теорія символічного інтеракціонізму Дж. Міда.

Феноменологія соціального світу А.Шюца. Етнометодологія Г.Гарфінкеля. Теорія соціального обміну (Д. Хоманс, П. Блау).

Теорія комунікативної дії Ю. Хабермаса. "Структуралістський конструктивізм" П.Бурдьє. Теорія структураціі Е.Гідденса. Неофункціоналізм Дж. Александера.

Література [1-4; 6; 1 5; 17-24; 26; 27; 31]

^ Розділ II. Основи загальної соціології

Тема 3. Соціологічні принципи, закони та. категорії

Принципи загальної соціологічної теорії. Соціологічні закони: сутність, характерні особливості. Види соціологічних законів. Понятійно-категоріальний апарат соціологічної науки, його роль у пізнанні соціального життя. Система соціологічним категорій, їх класифікація. Соціальне як центральна категорія соціології: сутність і функції. Основні функції загальносоціологічної теорії.

Література [4; 9; 12; 16; 21; 23; 26; 28 31; 33]

Тема 4. Суспільство як цілісна соціальна система

Методологічні підходи до аналізу суспільства. Суспільство та природа. Сутність поняття "суспільство", його основні ознаки. Поняття системи. Основні компоненти суспільства як соціальної системи. Мікро-та макрорівні соціальної реальності. Типи суспільства. Традиційне та сучасне суспільство.

Соціальні контакти. Поняття соціальної дії, її основні елементи. Соціальна взаємодія, соціальні залежності, соціальний зв'язок. Теорії соціальної взаємодії, їх класифікація. Форми соціальної взаємодії: кооперація, конкуренція, конфлікт. Соціальні конфлікти і шляхи їх розв'язання.

Суспільні відносини як система взаємозв’язку між структурними елементами соціальної системи, основа соціального життя суспільства. Суспільні та соціальні відносини. Соціальний процес: сутність, складові елементи. Види соціальних процесів. Соціальні зміни: поняття і види. Причини і фактори соціальних змін. Джерела соціальних змін. Суспільний прогрес: критерії та тенденції.

Література [2; 4-6; 9; 15.-17; 19-21; 26; 28-31; 33]
^

Тема 5. Культура як об'єкт соціологічного аналізу


Методологічні підходи до аналізу культури. Сутність і типи культури. Культура як механізм засвоєння, передачі, створення і нагромадження соціального досвіду. Внутрішня структура культу­ри. Матеріальна та духовна культура. Форми, вида та рівні куль­тури. Культурний конфлікт. Основні методологічні принципи оці­нювання культури: е'гноцентризм та культурний релятивізм. Шля­хи впливу культури на суспільне життя.

Функції культури в суспільстві. Взаємодія культур. Теорії розви­тку культури. Поширення культури. Культурні зміни. Культура та цивілізація.

Література [4; 5; 8; 9; 16; 17; 20; 21; 23; 24; 26; 28-33]
^

Тема 6. Соціальна структура суспільства та її елементи


Поняття соціальної структури суспільства та її основні елементи. Сутність поняття "соціальна спільнота". Типи та ознаки виділення соціальних спільнот. Поняття соціальної групи в соціології. Види соціальних груп. Соціальні групи та соціальні категорії. Статусні групи. Соціальний статус, соціальна роль.

Теорія соціальної стратифікації. Класичні та сучасні теорії походження нерівності. Різноманітність форм соціальної стратифікації у суспільстві. Джерела та фактори соціальної стратифікації.

Поняття "клас" в соціології. Основні характеристики соціальних класів. Моделі класової структури суспільства. Концепції середнього класу.

Сутність, типи і форми соціальної мобільності. Наслідки соціальної мобільності для індивідів, груп, суспільства.

Тенденції змін у соціальній структурі українського суспільства.

Література: [5; 9; 16; 21; 23; 24; 26; 28-31; 33]
^

Тема 7. Соціальні інститути та їх роль у житті суспільства


Поняття соціального інституту. Соціальні потреби та соціальні інститути. Соціальний інститут як форма організації соціального життя індивідів. Типи соціальних інститутів та їх роль у життєдіяльності суспільства. Процес інституціалізації. Соціальний контроль, його функції і структура

Організація як складова соціальної структури суспільства. Внутрішня структура організації Типи організацій. Роль та значення організацій у сучасному суспільстві.

Література [4; 5; 9, 16; 21; 23, 24, 26, 28-31; 33]
^

Тема 8. Особистість і суспільство: механізм взаємодії


Особистість як предмет соціологічного аналізу. Соціологічні концепції особистості: марксистська, рольова, диспозиційна Соціальна типологія особистості Структура особистості як соціологічні проблема. Рольова структура особистості і рольові конфликти.

Особистість та соціальне середовище. Малі групи як мікросередовище розвитку особистості. Функції соціального мікросередовища особистості Механізми взаємодії особистості і соціальних спільнот: соціалізація, адаптація, соціальний контроль.

Сутність процесу соціалізації, його основні етапи. Агенти та інститути соціалізації. Десоціалізація та ресоціалізація. Проблеми взаємовідносин особистості і суспільства. Особистість і суспільство у перехідний період.

Література [ 5,8,9,16,17,19,21,23,24,26 28,30,31,33]
^

Тема 9. Девіація та соціальний контроль


Поняття норми та патології. Девіантна поведінка, її суть. Девіантна та делінквентна поведінка Причини девіації (біологічне, психологічне та соціологічне пояснення) Теорія аномії (Е.Дюркгейм, Р.Мертон). Основні теорії та концепції девіації. Типи девіацій. Колективні форми девіації. Перехід відхилення у норму і норми - у відхилення

Поняття соціального контролю. Способи реалізації соціального контролю в групі та суспільстві. Види соціального контролю. Функції соціального контролю. Формальний та неформальний контроль. Соціальні норми та норми права, їх функції. Структура правової норми. Норми права і норми моралі. Соціальні санкції, їх види.

Літератури [2, 4 6, 9, 16 18, 21 23, 26, 28 31]

Розділ III. Програма та методика соціологічного дослідження
^

Тема 10. Продраїла, соціологічного дослідження


Види соціологічних досліджень, їх специфіка і можливості. Співвідношення теоретичного та емпіричного в соціологічному дослідженні. Пізнавальні та прикладні функції соціологічної о дослідження. Поняття "метод", "методика", "техніка", "процедура" в соціологічному дослідженні. Основні етапи соціологічної о дослідження. Програма як методологічна і методична основа дослідження. Особливості програми у різних видах соціологічних досліджень.

Методологічна частина програми. Обґрунтування проблеми, визначення об'єкта, предмета, мети та основних завдань дослідження. Інтерпретація та операціоналізація основних понять дослідження. Розробку концептуальної моделі дослідження. Висунення робочих гіпотез, основні вимоги щодо їх формулювання. Класифікація гіпотез.

Процедурна частина програми. Стратегічний план дослідження та його варіанти. Розрахунок та обґрунтування системи вибірки. Опис основних процедур збирання та аналізу первинної соціологічної інформації. Робочий план дослідження, його основні елементи.

Література [7, 10, 11, 13, 16, 23-26, 31, 32]
^

Тема 11. Вибірка у соціологічному дослідженні


Визначення вибіркової сукупності. Поняття генеральної сукупності. Поняття репрезентативності. Об'єкти репрезентації та одиниці спостереження. Одноступенева та багатоступенева вибірки.

Способи формування вибіркової сукупності. Типи відбору суцільний, випадковий, невипадковий. Ймовірнісні відбори повторні та безповторні. Районований, гніздовий, систематичний та квотний відбори.

Обсяг вибіркової сукупності. Помилки вибірки. Вимоги до забезпечення якості та надійності вибірки.

Література [7; 11; 13; 16; 23-26, 31, 32]
^

Тема 12. Методи збирання соціологічної інформанти


Якісні та кількісні методи в соціології. Соціологічне опитування: загальна характеристика, переваги та недоліки. Види опитування. Специфіка анкетного опитування. Характеристика методу інтерв'ю. Форми інтерв'ю. Проблеми взаємодії між інтерв'юером та респондентом. Метод фокусованих групових інтерв'ю в соціології. Соціологічне опитування. Експертне опитування.

Сутність та загальна характеристика методу соціологічного спостереження. Види спостережень.

Аналіз документів як джерело соціологічної інформації. Види документів. Традиційний аналіз документів. Формалізований аналіз документів. Переваги та недоліки застосування аналізу документів у соціології.

Соціологічний експеримент.

Література [7; 10; 11; 13; 16; 23-26; 31; 32]

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Соціологія як наука про суспільство: об'єкт, предмет, структура і функції

1. Соціологія як наука: об'єкт та предмет дослідження.

2. Місце соціології в системі наук про суспільство.

3. Структура соціологічної системи знання, характеристика її складових елементів.

4. Функції соціологічного знання.

Тема 2. Основні етапи становлення та розвитку соціологічної о знання

1. Світоглядні, політичні та конкретно-наукові передумови вини­кнення соціології як науки.

2. Соціологія О. Конта.

3. Сутність соціологічної концепції Г. Спенсера

4. Розвиток теоретичних засад соціології в XIX ст.: М. Вебер, Е. Дюркгейм.

5. Конфліктологічна парадигма в соціології (К. Маркс, Р. Дарен-дорф, Л. Козср, Д. Рекс, Р. Коллінз).

6. Функціоналістська традиція в соціології (Т Пирсоне, Р. Мер-тон).

7. Суб'єктивістські напрямки сучасної соціології: символічний інтеракціонізм та феноменологічна соціологія.

Тема 3. Соціологічні принципи, закони та категорії

1. Основні принципи загальної соціологічної теорії.

2. Сутність та зміст соціологічних законів.

3. Види соціологічних законів.

4. Система соціологічних категорій, їх класифікація.

Тема 4. Суспільство як цілісна соціальна система

1. Суспільство як соціальна система.

2. Поняття соціальної дії, її основні елементи.

3. Сутність соціальної взаємодії, її основні форми.

4. Суспільні та соціальні відносини.

5. Соціальний процес: сутність, складові елементи, види.

Тема 5. Культура як об'єкт соціологічного аналізу

1. Зміст поняття "культура" в соціології, основні методологічні підходи до її аналізу.

2. Основні елементи культури: мова, цінності, норми, зразки по­ведінки.

3. Форми, види та рівні культури.

4. Функції культури в суспільстві.

5. Культура та цивілізація.

Тема 6. Соціальна структура суспільства та її елементи

1. Інтерпретація соціальної структури в соціології.

2. Типологія елементів соціальної структури.

3. Соціальні групи, їх ознаки та види.

4. Ситність поняття "соціальна спільнота", види соціальних спільнот.

5 Поняття "соціальний статус" та "соціальна роль", їх сутність та взаємозв'язок.

6. Поняття "клас" у соціології.

7. Сутність поняття "соціальна стратифікація", ії основні форми.

8. сутність, типи і форми соціальної мобільності.

Тема 7. Соціальні інститути та їх роль у житті суспільства

1. Соціальні інститути як складові соціальної структури суспіль­ства.

2. Типи соціальних інститутів та їх роль у життєдіяльності суспільства.

3. Функції та дисфункції соціальних інститутів.

4. Соціальні інститути і процес інституціоналізації.

5. Організація як соціальна система, її властивості та ознаки.

Тема 8. Особистість і суспільство: механізм взаємодії

1. Особистість як предмет соціологічного аналізу.

2. Структура особистості та взаємодія її основних елементів.

3. Особистість та соціальне середовище.

4. Зміст поняття "соціалізація", її механізми та основні етапи.

Агенти та інститути соціалізації.

Тема 9. Девіація та соціальний контроль

1. Сутність поняття "девіантна поведінка".

2. Основні теорії та концепції девіації.

3. Теорія аномії Р. Мертона.

4. Поняття "соціальний контроль", його види та функції.

5. Соціальні норми та норми права: поняття та функції.

6. Соціальні санкції, їх види.

Тема 10. Програма соціологічною дослідження

1. Поняття "соціологічне дослідження", його основні функції.

2. Види соціологічних досліджень, їх специфіка і можливості.

3. Основні етапи соціологічного дослідження.

4. Програма соціологічного дослідження: поняття, призначення, функції.

5. Основні елементи програми соціологічного дослідження.

6. Методологічна та процедурна частини програми соціологічного дослідження.

Тема 11. Вибірка у соціологічному дослідженні

1 - Поняття вибірки у соціологічному дослідженні.

2. Генеральна та вибіркова сукупність. Поняття репрезентативності.

3. Поняття ймовірнісного відбору, його основні типи.

4. Поняття спрямованого відбору, його основні види.

Тема 12. Me і оди збирання соціологічної інформації

1. Характеристика методів ібнрання соціологічної інформації.

2. Соціологічне опитування: загальна характеристика, переваги та недоліки.

Види опитування.

3. Метод спостереження в соціології: сутність, особливості та види.

4 Метод аналізу документів: основні види га особливості засто­сування в соціології.


^ ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Соціологія як наука: її об'єкт, предмет і рівні

 2. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки

 3. Основні школи та концептуальні напрямки сучасної соціології

 4. Соціологія в системі наук про суспільство

 5. Сучасні соціологічні парадигми.

 6. Соціологія на порозі XXI ст.: нові напрямки досліджень.

 7. Особливості мікро- та макросоціології.

 8. Основні функції соціології, основні сфери й застосування.

 9. Суспільство як соціокультурна система.

 10. Механізми взаємодії особистості і суспільства.

 11. Культура як специфічна форма соціального життя суспільства

 12. Проблеми соціалізації особистості в сучасному суспільстві

 13. Сучасні форми соціальної нерівності.

 14. Місце та роль соціальних інститутів у житті суспільства.

 15. Формальні та неформальні організації: їх сутність, механізми діяльності, конкретні форми (порівняльний аналіз).

 16. Особливості розвитку соціальної структури сучасного україн­ської о суспільства

 17. Поняття девіантної поведінки сутність, види, характеристика.

 18. Соціальні норми та їх роль у життєдіяльності суспільства.

 19. Роль соціологічних досліджень у житті суспільства.

 20. Ознаки і специфіка прикладного соціологічного дослідження.

 21. Програма соціологічного дослідження, її структура і а функції.

 22. Методи збирання соціологічної інформації: сутність, специфіка та сфера застосування.

 23. Якісні методи в соціології.

 24. Контент-аналіз як метод вивчення документів.

 25. Основні напрямки розвитку соціологічних досліджень в Украї­ні.
^

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


 1. Об'єкт і предмет соціології.

 2. Традиційне та сучасне суспільство.

 3. Поняття соціологічного дослідження, його основні функції.

 4. дискусії про предмет соціології.

 5. Поняття соціальної дії, її основні елементи.

 6. Види соціологічних досліджень, їх специфіка і можливості.

 7. Еволюція предмету і структури соціології в історії соціологічної науки.

 8. Соціальна дія та соціальна взаємодія як елементи соціальних відносин.

 9. Програма соціологічного дослідження: поняття, призначення, функції.

 10. Характеристика основних етапів становлення та розвитку со­ціологи як науки.

 11. Сутність соціальної взаємодії, її основні форми.

 12. Поняття "метод", "методика", "техніка", "процедура" у соціологічному дослідженні.

 13. Теоретична га прикладна соціологія: їх специфіка та взаємозумовленість.

 14. Соціальний процес: сутність, складові елементи.

 15. Основні етапи соціологічного дослідження.

 16. Предметна специфіка соціології в системі наук про суспільство.

 17. Суспільні та соціальні відносини.

 18. Програма соціологічного дослідження як стратегічний документ організації та проведення соціологічного дослідження.

 19. Історичні та теоретичні передумови виникнення соціології.

 20. Поняття "соціальні "зміни", їх джерела та види.

 21. Гніздовий та районований відбір.

 22. Соціологія як система теоретичних та емпіричних знань.

 23. Види соціальних процесів.

 24. Функції програми соціологічного дослідження та основні вимоги до її розробки.

 25. Структура та рівні системи соціологічного знання.

 26. Культура як специфічна форма людської життєдіяльності. Матеріальна та духовна культура.

 27. Основні елементи програми соціологічного дослідження

 28. Загальносоціологічна теорія, її місце і а роль у системі соціологічного знання.

 29. Сутність культури, її внутрішня структура.

 30. Особливості програми у різних видах соціологічних досліджень.

 31. Функції загальносоціологічної теорії.

 32. Сутність процесу соціалізації, його основні етапи.

 33. Методологічна частина програми соціологічного дослідження, п особливості.

 34. Основні принципи загальносоціологічної теорії.

 35. Форми, види та рівні культури.

 36. Обґрунтування проблеми у програмі соціологічного дослідження.

 37. Соціологічний зміст поняття "суспільство".

 38. Поняття девіантної поведінки, її види.

 39. Визначення об'єкта і предмета у соціологічному дослідженні.

 40. Специфіка соціологічних законів і закономірностей.

 41. Соціальні норми, їх роль у регулюванні суспільних відносин.

 42. Визначення мети і завдань у соціологічному дослідженні.

 43. Соціологічні закони: сутність, характерні особливості.

 44. Соціальна структура як елемент соціальної системи.

 45. Основні елементи соціальної структури.

 46. Процедура інтерпретації понять у соціологічному дослідженні.

 47. Класифікація соціологічних законів.

 48. Соціальні функції культури.

 49. Теоретична та емпірична інтерпретація понять.

 50. Система соціологічних категорій: поняття та специфіка.

 51. Поняття соціальної групи, види соціальних груп.

 52. Поняття гіпотези, її роль у соціологічному дослідженні.

 53. Система соціологічних категорій, їх класифікація.

 54. Сутність поняття "соціальна спільнота", види соціальних спільнот.

 55. Класифікація гіпотез у соціологічному дослідженні.

 56. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії, їх місце та роль у системі соціологічного знання.

 57. Соціальні групи та соціальні категорії.

 58. Робочий план дослідження, його основні елементи.

 59. Особливості спеціальних соціологічних теорій, їх класифікація.

 60. Соціальний статус і соціальна роль.

 61. Специфіка процедурного розділу програми соціологічного дослідження.

 62. Галузеві соціологічні теорії, їх види.

 63. Сутність концепції соціальної стратифікації, види стратифікації.

 64. Поняття вибірки у соціологічному дослідженні.

 65. Взаємодія елементів системи соціологічного знання.

 66. Поняття "клас" у соціології.

 67. Одноступенева та багатоступенева вибірки.

 68. Рівні дослідження: мікро- та макросоціологія.

 69. Поняття соціальної мобільності, її основні тиші.

 70. Генеральна та вибіркова сукупності. Поняття репрезентативності.

 71. Основні функції соціології.

 72. Канали соціальної мобільності.

 73. Одиниці відбору та одиниці аналізу у вибірковому спостереженні.

74. Соціальне як центральна категорія соціології: су шість і функції.

75. Поняття "соціальний інститут", типи соціальних інститутів.

76. Поняття ймовірнісного відбору, його основні види.

77. Суспільство як соціальна система.

78. Функції та дисфункції соціальних інститутів.

79. Поняття та основні принципи квотного відбору.

80. Мікро- та макрорівні соціальної реальності.

81. Поняття "соціальна організація" в соціології, типи організацій.

82. Стихійний відбір, його основні види.

83. Біологічне та соціальне в людині.

84. Поняття соціального контролю, його роль та функції у суспільстві.

85. Метод аналізу документів: основні види та особливості застосування в соціології.

86. Природа і суспільство як специфічні системи.

87. функції соціальних конфліктів \ суспільстві.

88. Метод спостереження в соціологи: сутність та особливості.

89. Зв'язок соціології з іншими науками про суспільство.

90. Поняття соціального конфлікту види конфліктів.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. мериканская социологическая мысль / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс и др. - М.: Изд-во МГУ, 1994.

 2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли: Пер. с фр. - М.: Прогресс Универс., 1993.

 3. Вебер .М Избранные произведения: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1990.

 4. Волков Ю Г, Мостовая И.В. Социология в вопросах и ответах: Учеб. пособие. - М.: Гардарики, 1999.

 5. Гіденс Е. Соціологія: Пер. з англ. - К.: Основи, 1999.

 6. Захарченко М В, Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку XX ст.). - К.: Либідь, 1993.

 7. Лукашевич М.П, Туленков М В Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1999.

 8. Лукашевич М.П, Туленков М.В. Социология: Учеб. пособие. -К.: МАУП. 1998.

 9. Как провести социологическое исследование / Под ред. М.К. Горшкова, Ф.Е. Шереги. - М.: Политиздат, 1990.

 10. Методы сбора социологической информации в социологических исследованиях / Под ред. В. Г. Андреенкова. - М.: Наукя, 1990.

 11. Панина Н.В. Технология социологического исследования. - К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1997.

 12. Попова И.М Социология. Введение в специальность. -- К.: Тандем, 1997.

 13. Рабочая книга социолога. — М.: Наука, 1983.

 14. Руткевич М.Н. О предмете социологической науки: три методологических вопроса // Соц. исследования. — 1991. - № 7.

 15. Ручка А.О. , Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології - К : Наук.думка, 1995.

 16. Система социологического знания: Учеб, пособие / Сост. Г.В. Щёкин. - К.: МАУП, 1998.

 17. Смелзер Н. Социология. - М.: Феникс, 1994.

 18. Современная западная социология: Словарь. - М.: Политиздат,1990.

 19. Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995.

 20. Сорокин П. Человек. Цивилтзация. Общество. - М.: Политиздат, 1992.

 21. Социология: основы общей теории / Под ред. Г.В. Осипова, Л.Н. Москвичева. - М.: Аспект Пресс, 1996.

 22. Социология: история и современность: Учеб. пособие для вузов. - М.: Феникс, 1999.

 23. Coциология: Короткий енциклопедичний словник. - К.: Український центр духовної культури, 1998.

 24. Coциологія: Навч посіб. / За ред. С.О. Макеєва. - К.: "Укр енциклопедія" їм. М.П. Бажана, 1999.

 25. Сурмин Ю.П., Туленков Н В. Методология и методы социологических исследований: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.

 26. Тадевосян Э В. Социология: Учеб. пособие. - М.: Знание. 1998.

 27. Тернер Дж. Структура социологической теории. - М.: Прогресс, 1985.

 28. Фролов С.С Социология: Учебник для студентов вузов. -2-е изд. перераб. и доп. — М.: Логос, 1998.

 29. Харчева В.Г. Основы общей социологии: Учеб пособие. - М.: Логос,1997.

 30. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. - М.: Прогресс, 1969.

31 Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. — 2-ге вид., доп. — Львів: Вид-во ЛБА, 1997.

32. Ядов В.А Стратегия социологического исследования. Описание, обьяснение, понимание социальной реальности. -- М.: Добросвет, 1998.

33 Якуба Е.А Социология: Учеб. пособие для студентов. - Харьков: Константа, 1996.

Схожі:

Зміст iconЗміст стор. Вступ Розподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів» розділ виробництво чавуну
Х до виробничого процесу
Зміст iconЗміст зміст 3
Вплив сполук важких металів на процеси пероксидного окиснення ліпідів та функціональну активність ферментів-антиоксидантів в еритроцитах...
Зміст iconOverview зміст фем тесет медичний Гуманітарний Еліт sheet 1: зміст
Результати успішності студентів за підсумками зимової сесії 2009/10 навчального року
Зміст iconOverview зміст фем тесет медичний Гуманітарний Еліт sheet 1: зміст
Результати успішності студентів за підсумками літньої сесії 2009/10 навчального року
Зміст iconOverview зміст фем тесет медичний Гуманітарний Еліт sheet 1: зміст
Результати успішності студентів за підсумками літньої сесії 2008/09 навчального року
Зміст iconЗміст contents andriy Pashuk
Результат цієї діалогічної дискусії засвідчує, що хоча зміст суспільного буття пройнятий суперечливими процесами, його історична...
Зміст iconЗміст с. Вступ до дисципліни 3
Тема 1 Поняття, зміст та ознаки господарського права в Україні. Система господарського законодавства. 10
Зміст iconЗміст Стор
Перед титульним аркушем має бути заява навчального закладу до монмолодьспорт щодо проведення акредитаційної експертизи, далі зміст...
Зміст iconЗміст програми маркшейдерські дисципліни
Науковий зміст, теоретичні питання і практичні задачі викладено в питаннях. При цьому охоплено основні частини фахових дисциплін,...
Зміст iconЗміст курсу Пояснювальна записка Мета курсу
Дидактика розкриває основі категорії, зміст, принципи побудови навчання, методи, форми організації процесу навчання, а також контроль...
Зміст iconЛекція 10 структура І зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу види зовнішньоторгових договорів Зміст І характеристика основних умов контракту
Практична реалізація міжнародних комерційних операцій (мко) здійснюється на основі застосування певних правових норм та конкретних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи