\"Гідробіологія\" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу \"Гідробіологія\" icon

"Гідробіологія" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу "Гідробіологія"
Скачати 48.65 Kb.
Назва"Гідробіологія" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу "Гідробіологія"
Дата12.09.2012
Розмір48.65 Kb.
ТипДокументи

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

Програма курсу

"Гідробіологія"


“Затверджено”

на засіданні № 1

Ради біологічного факультету

від 28 серпня 1999


Програма курсу

"Гідробіологія"

(для студентів 3-4 курсу )


Укладач:

к.б.н., доц. Л.Є.Костікова


1.Місце та значення дисципліни

Курс гідробіології є одним з провідних синтетичних курсів для підготовки фахівців, що спеціалізуються у галузі біоекології, ботаніки та зоології. Об’єктами дослідження гідробіології є всі організми, які населяють водойми у нерозривній єдності з умовами існування. Гідробіолог досліджує всі живі істоти водойм, а також саму водойму, у якій живуть організми. Для успішного оволодіння дисципліною студент має попередньо прослухати курси загальної екології, зоології, ботаніки.


^ 2.Загальний зміст

Гідробіологія як наука, її місце в системі біологічних наук. Історія розвитку гідробіології. Основні напрямки і методи гідробіологічних досліджень. Завдання гідробіології. Загальні принципи та поняття гідробіології.

Гідросфера як середовище життя та її населення. Основні риси розподілу водних організмів та їх взаємовідносини з навколишнім середовищем. Фізико-хімічні умови середовища як регулюючі фактори існування гідробіонтів.

Життєві форми гідробіонтів. Планктон, нектон, бентос, перифітон, пелагобентос, нейстон, плейстон. Основні екологічні пристосування (розміри, форма, концентрація неорганічних іонів, вміст ліпідів, тощо) різних життєвих форм. Вплив абіотичних та біотичних факторів на поширення та розвиток гідробіонтів.

Популяції гідробіонтів та гідробіоценози. Структура гідробіоценозів. Міжпопуляційні відносини у гідробіоценозах. Концепція гідробіоценозів, їх фізіогноміка. Видова, трофічна та хорологічна структури. Часові залежності. Значимість видів, видове різноманіття. Міжпопуляційні відносини в гідробіоценозах.

Основні гідробіоценози морів та континентальних водойм. Гідробіоценози Чорного моря. Гідробіоценози головних річок України, водосховищ, озер, ставків та боліт.

Гідроекосистеми та екологічні основи їх раціонального використання. Структурні та функціональні особливості водних екосистем. Сукцесії як екосистемний процес. Флуктуація та трансформація екосистем. Біологічна продуктивність водних екосистем та шляхи її підвищення. Первинна продукція, способи її оцінки. Величини первинної продукції у водоймах. Вторинна продукція. Темпи та ефективність вторинного продукування.

Біологічні ресурси гідросфери та їх освоєння. Охорона та підвищення природнього відтворення промислових гідробіонтів. Акліматизація гідробіонтів. Аквакультура.

Екологічні аспекти проблеми чистої води та охорони водних екосистем. Водні ресурси планети. Споживання прісної води. Забруднення водойм. Класифікація забруднення водойм. Хімічне, фізичне та біологічне забруднення. Антропогенна евтрофікація та термофікація водойм. Зміни водних екосистем під впливом антропогенної евтрофікації. Показники антропогенної евтрофікації. Джерела речовин, підвищуючих рівень трофії водойм. Антропогенна евтрофікація як порушення функціонування екосистеми. Біоіндикація забруднення водойм. Зміни таксономічного складу угрупувань гідробіонтів як показники порушення екосистеми. “Цвітіння” води, масовий розвиток нитчастих водоростей, вищих водних рослин та перифітону як показники стану екосистеми. Шляхи регулювання розвитку та усунення порушень водних екосистем.

Екологічний моніторинг водних екосистем. Основи охорони гідросфери. Антропогенні катастрофи та їх вплив на водні екосистеми.

Гідроекосистеми України - стан, екологічні проблеми та перспективи їх вирішення.


^ 3.Вимоги до знань та умінь студентів

По закінченню курсу студент повинен знати: історію розвитку гідробіології, предмет та сучасні проблеми, основні риси розподілу водних організмів та їх взаємовідносини з навколишнім середовищем. Екологічні фактори та іх вплив на розвиток гідробіонтів; життєві форми гідробіонтів, основні екологічні пристосування та вплив абіотичних та біотичних факторів на поширення та розвиток гідробіонтів; вчення про гідробіоценози, їх структуру та функціонування, міжпопуляційні відносини в гідробіоценозах; вчення про гідроекосистеми та основи їх раціонального використання; екологічні проблеми чистої води та охорони водних екосистем, основні джерела забруднення водойм та класифікацію забруднень, зміни водних екосистем під впливом антропогенної евтрофікації, основні методи гідробіологічних досліджень;

вміти: вільно користуватись основними термінами при визначенні взаємовідносин між гідробіонтами та водним середовищем, робити опис водойм та основних гідробіоценозів, визначати ступінь забруднення водойм за складом та розвитком гідробіонтів, структурою та функціонуванням угруповань, користуватись системами сапробності вод, використовувати набуті знання в науково-дослідній та природоохоронній діяльності, вільно орієнтуватися у прикладних аспектах гідробіології та охорони водойм, працювати з науковою літературою з гідробіології.


4. Література

Основна:

1.Винберг Г.Г. Первичная продукция водоемов. Минск, 1960.

2.Жизнь пресных вод СССР/ под ред. проф. Жадина В.И. и акад. Павловского Е.Н./. М.-Л., т.1. 1947; т.2, 1950; т.3, 1956; т.4, ч.1, 1959; т.4, ч.2, 1959.

3.Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. Л., т.1, 1968; т.2, 1980.

4.Константинов А.С. Общая гидробиология. М., 1986.

5.Одум Ю. Основы экологии. М., 1975.

6.Хатчинсон Д. Лимнология. М., 1969.


Додаткова:

1.Алеев Ю.Г. Нектон. Киев, 1976.

2.Гидроэкологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС /отв.ред. Д.М.Гродзинский/. Киев, 1992.

3.Зайцев Ю.П. Морская нейстонология. Киев, 1970.

4.Жадин В.И., Герд С.В. Реки, озера и водохранилища СССР. М., 1961.

5.Макрушин А.В. Биологический анализ качества вод. Л., 1974.

6.Очерки по истории гидробиологических исследований в СССР. М., 1981.

7.Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. М., 1980.


5. Розробник програми

Костікова Людмила Євгенівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник. Доцент біологічного факультету МСУ.

Схожі:

\"Гідробіологія\" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу \"Гідробіологія\" icon"Гідробіологія" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу "Гідробіологія"
Гідробіолог досліджує всі живі істоти водойм, а також саму водойму, у якій живуть організми. Для успішного оволодіння дисципліною...
\"Гідробіологія\" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу \"Гідробіологія\" iconПрограма Курсу гідробіологія
Затверджено на засіданні каф біології та екології протокол №1 від 28 серпня 2007 зав каб проф. Булах А. А
\"Гідробіологія\" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу \"Гідробіологія\" iconМетодичні вказівки по виконанню практикуму з курсу "Гідробіологія" для студентів ІІІ курсу біологічного факультету
Зібрані матеріали використовуються при проведенні практичних робіт у лабораторних умовах
\"Гідробіологія\" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу \"Гідробіологія\" iconПитання на екзамен з курсу "Гідробіологія"
Методи гідробіології. Аут екологічні, демекологічні та синекологічні дослідження
\"Гідробіологія\" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу \"Гідробіологія\" iconПрограма вступного випробування з української мови І літератури
Затверджено на засіданні вченої ради факультету філології та журналістики Протокол №4 від 16 листопада 2011 року
\"Гідробіологія\" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу \"Гідробіологія\" iconПрограма Курсу екоморфологія
Затверджено на засіданні каф біології та екології протокол №1 від 28 серпня зав каф проф. Булах А. А
\"Гідробіологія\" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу \"Гідробіологія\" iconПрограма Курсу теорія еволюції
Затверджено на засіданні каф біології та екології протокол №1 від 28 серпня 2007 зав каф проф. Булах А. А
\"Гідробіологія\" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу \"Гідробіологія\" iconСпецвипуск нтса біологічного факультету міжнародна діяльність
Студентка четвертого курсу біологічного факультету, заступник голови Наукового товариства студентів та аспірантів біологічного факультету...
\"Гідробіологія\" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу \"Гідробіологія\" iconБіологічний факультет завдання до самостійної роботи студентів з курсу "Гідробіологія"
Очерки по истории гидробиологических исследований в СССР. Москва, Наука, 1981, 227 с
\"Гідробіологія\" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу \"Гідробіологія\" iconПрограма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література
Затверджено на засіданні вченої ради факультету філології та журналістики Протокол №4 від 16 листопада 2011 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи