Практикум по гидробиологии. М.: Высш шк.,1969. С. 5 89; Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир,1975. С. 388 390 icon

Практикум по гидробиологии. М.: Высш шк.,1969. С. 5 89; Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир,1975. С. 388 390
Скачати 49.88 Kb.
НазваПрактикум по гидробиологии. М.: Высш шк.,1969. С. 5 89; Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир,1975. С. 388 390
Дата12.09.2012
Розмір49.88 Kb.
ТипПрактикум
МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВУНІВЕРСИТЕТ

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Плани семінарських занять

з курсу "Гідробіологія"

для студентів ІІІ курсу

біологічного факультету


Укладач:

к. б. н., доц. Костікова Л.Є.


“Затверджено”

на засіданні № 1

Ради біологічного факультету

від 28 серпня 1999


Київ- 1999

Тематика семінарських занять

Тема 1. Характеристика екологічних угруповань гідробіонтів.


Питання семінару:


1. Екологічні угруповання пелагіалі - планктон та нектон

Об"єм та зміст понять. Склад угруповань. Класифікації угруповань. Адаптації до пелагічного способу життя

2. Екологічні угруповання бенталі - бентос та перифітон

Об"єм та зміст понять. Склад угруповань. Класифікації угруповань. Адаптації до бентосного та перифітонного способу життя.

3. Екологічні угруповання поверхневого шару води нейстон та плейстон

Об"єм та зміст понять. Особливості умов існування. Склад угруповань. Адаптації до умов існування


Література.


Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов.Т.1.- Л.: Наука,1969.- С.6 - 128;

Константинов А.С. Общая гидробиология: Учеб. для студентов биол.спец. вузов.- Высш. шк.,1986.- С.115 - 141;

Яшнов В.А. Практикум по гидробиологии. - М.: Высш шк.,1969. -С. 5 - 89;

Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир,1975.- С. 388 - 390.

^

Тема 2. Використання загальноприйнятих рекомендацій при проведенні гідробіологічних досліджень та оформленню їх результатівПитання семінару:


1. Чим обумовлена необхідність стандартизації методів гідробіологічних досліджень.

2. Головні критерії стандартизації методів збору гідробіологічних проб та проведення дослідів.

Об"єм проби при дослідженні різних за розміром груп гідробіонтів. Методи збору та прилади при дослідженні морських та континентальних водойм. Горизонти відбору проб. Тривалість відстоювання планктонних проб. Методи досліджень при роботі з живим та фіксованим матеріалом. Дослідження первинної продукції водойм та умови проведення дослідження дослідів.

3. Основні критерії обробки гідробіологічних проб.

Показники кількості органічної речовини у водоймі та інтенсивності її поповнення. Середні кількісні показники.

4. Основні рекомендації по оформленню результатів досліджень.

Зведені таблиці. Схематичне нанесення на карту-схему. Графічні методи ілюстрації одержаних данних - шкали побудови кривих (арифметична та напівлогорифмічна).


Література.


Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. Т.1. Л: Наука, 1969.-С. 400 - 416;

Константинов А.С. Общая гидробиология: Учеб.для студентов биол. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1986.- С.369 - 381;

Жадин В.И., Герд С.В. Реки, озера, водохранилища СССР, 1981.- 18 - 35;

Яшнов В.А. Практикум по гидробиологии.- Высш.шк., 1969.- С. 412 - 416.

^

Тема 3. Визначення змін складу та видового різноманіття фітоценозів Чорного моря в зонах антропогенної евтрофікації та забруднення.Питання семінару:


1. Евтрофікація та її показники.

2. Речовини, які стимулюють евтрофікацію.

3. Характеристика фітоценозів Чорного моря.

4. Основні тендінції зміни фітоценозів під впливом антропогенногго фактора.

5. Шляхи збереження та відновлення рослинних ресурсів Чорного моря.


Література


Константинов А.С. Общая гидробиология: Учеб. для студентов биол.спец.вузов.- М.:Высш. шк., 1986.- С. 390 - 406;

Блинова Е.И. Состояние и перспективы использования растительных ресурсов морей СССР.- Ш Всесоюзное совещание по морской альгологии - макрофитобентосу. К.: Наук. думка, 1979.- С.4 -6;

Калугина-Гутник А.А. Пространственно-временная структура некоторых фитоценозов Черного моря. Там же, С. 55 - 57;

Калугина-Гутник А.А. Перспективы исследований и охраны донной растительности морей СССР.Там же, С. 8-10;

Каминер К.М. Деградация фитоценозов Джарылгачского залива Северо-Западной части Черного моря как результат многолетних антропогенных нагрузок. Гидробиологические исследования на Украине в Х1 пятилетке.Тезисы докладов пятой конф. Украинского филиала ВГБО 2- 4 апреля 1987 года.- Киев, 1987.- С. 41 -42;

Червона Книга України. Рослинний світ. Під загальною ред. Шеляг-Сосонка.- К.:Укр. енциклопедія, 1996.- 487 - 495.

^

Тема 4. Встановлення впливу "цвітіння" води на якість та біопродуктивність водойм.Питання семінару:


1. Сутність явища "цвітіння" води.

2. Причини та фактори, що обумовлюють "цвітіння" води.

3. Вплив "цвітіння" води на фізичні, хімічні та біологічні параметри води.

4. Екологічна та санітарно-біологічна характеристика водойм при різних ступенях "цвітіння" води.


Література


Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. Т.1.- Л.: Наука,1969.- С.323 - 328;

Приймаченко А.Д. Фитопланктон и первичная продукция Днепра и днепровских водохранилищ.- К.: Наук. думка, 1981.- 287 с;

Сиренко Л.А. и др. Растительностть и бактериальное население Днепра и его водохранилищ.- К.:Наук. думка, 1989.- С. 5 - 129;

Полищук В.С. Проблемы экологии пойменных водоемов Нижнего Днепра. Развитие гидробиологических исследований в Украине.- К.: Наук. думка, 1993.- С. 147 - 161.


^

Тема 5. Наслідки зарегулювання річкого стоку на гідроекосистемиПитання семінару:


1. Особливості гідробіологічного режиму водосховищ на різних етапах їх існування (планктон, бентос, перифітон, нектон).

2. Порівняльний аналіз структури та функціонування угруповань в екосистемах річок та водосховищ.

3. Напрямки та швидкість сукцесії у водосховищах після зарегулювання річкового стоку.


Література


Константинов А.С. Общая гидробиология: Учебн. для студентов биол. спец. вузов.- М.: Высш.шк., 1986.- С.104 - 108;

Жадин В.И., Герд С.В. Реки, озера, водохранилища СССР, 1961.- 433 - 443;

Гидробиологический режим Днепра в условиях зарегулирования стока.Отв. ред. Цееб Я.Я..- К.: Наук. думка,1967.- 387 с.

^

Тема 6. Особливості функціонування екосистем дніпровських водосховищ після аварії на ЧАЕСПитання семінару:


1. Особливості розвитку фітопланктону, фітоперифітону, фітобентосу дніпровських водосховищ в умовах дії радіаційного фактора.

2. Зоопланктон та зообентос дніпровських водосховищ в умовах дії радіаційного фактора.

3. Особливості розвитку та стану популяцій риб в умовах дії радіаційного фактора.

4. Відгук екосистеми дніпровських водосховищ на радіоактивне та хімічне забруднення після аварії на ЧАЕС.


Література


Евтушенко Н.Ю. и др. Гидроекологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС.- К.: Наук. думка, 1992.- 268 с.

Схожі:

Практикум по гидробиологии. М.: Высш шк.,1969. С. 5 89; Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир,1975. С. 388 390 iconПитання до заліку з "Основ екології""
Кучерявий В. П. Екологія. Львів: Світ, 2001. Одум Ю. Основи зкологии. М.: Мир, 1985. Одум Ю. Зкология. М.: Мир, 1986 (в 2-х томах)....
Практикум по гидробиологии. М.: Высш шк.,1969. С. 5 89; Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир,1975. С. 388 390 iconТематический план по видам занятий по курсу "Основы экологии и экономики природопользование"
Тема 12. Законотворческая, административно-хозяйственная и воспитательная работа по вопросам экологии
Практикум по гидробиологии. М.: Высш шк.,1969. С. 5 89; Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир,1975. С. 388 390 iconПрактикум по химии поверхностных явлений и адсорбции [Текст] : Учеб пособие для студ хим и химико-технологич спец вузов / Б. В. Айвазов. М. Высш школа, 1973. 206с. 45к
Краткая история химии. Развитие идей и представлений в химии [Текст] / А. Азимов; пер с англ. – М. Мир, 1983. – 190 с. – 70 к
Практикум по гидробиологии. М.: Высш шк.,1969. С. 5 89; Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир,1975. С. 388 390 iconТемы рефератов по дисциплине «Основы экологии и охрана окружающей среды» для 1-го курса заочной формы обучения специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Основные понятия экологии. Строение биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере
Практикум по гидробиологии. М.: Высш шк.,1969. С. 5 89; Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир,1975. С. 388 390 iconДокументи
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
Практикум по гидробиологии. М.: Высш шк.,1969. С. 5 89; Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир,1975. С. 388 390 iconРуководство по технике лабораторных работ : учеб пособие для студ высш учеб заведений / В. В. Болотов, Е. Г. Кизим. Х.: Изд-во нфаУ, 2008. 132 с
Березнякова М. Е. Основы патологической анатомии : учеб пособие к лаб занятиям для студентов высш фармац учеб заведений и фармац...
Практикум по гидробиологии. М.: Высш шк.,1969. С. 5 89; Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир,1975. С. 388 390 iconДокументи
1. /Радзиевский С.И. Основы экологии. Методические рекомендации.doc
Практикум по гидробиологии. М.: Высш шк.,1969. С. 5 89; Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир,1975. С. 388 390 iconДокументи
1. /normatuvno_pravove/130_nakaz_mon_24-tupova-baz-struktura.pdf
2. /normatuvno_pravove/1378217872_mon-1_9-596-2013-zvti-zonz-suo.pdf
Практикум по гидробиологии. М.: Высш шк.,1969. С. 5 89; Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир,1975. С. 388 390 iconДокументи
1. /mirec/Дисциплины Межд эконом/Адм и госп право.doc
2. /mirec/Дисциплины...

Практикум по гидробиологии. М.: Высш шк.,1969. С. 5 89; Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир,1975. С. 388 390 iconДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи