Мета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України. Предмет icon

Мета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України. Предмет
НазваМета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України. Предмет
Сторінка1/4
Дата12.09.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

Анотація

Завдання побудови правової держави в Україні виключне значення має формування високо рівня правосвідомості та правової культури громадян незалежної держави. У системі фахової підготовки спеціалістів в галузі підприємництва та управління виробництвом важливе місце займає вивчення основних положень базових галузей законодавства України. І, безперечно, серед цих галузей ключову роль відіграє трудове право України. Це обумовлено цілим рядом факторів. Реформування галузі трудового права відбувається невпинно і пов’язане із зміною форм власності, трудової правосуб’єктності не тільки державних підприємств, а і господарських товариств, профспілок, розширенням прав суб’єктів підприємницької діяльності. Метою курсу є ознайомлення студентів з основними положеннями трудового права, зорієнтувати їх не тільки як майбутніх управлінців, а і роботодавців.

Мета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України.

Предмет: сукупність трудових правовідносин.

Змістовні модулі: Поняття трудового права як галузі права. Конституційні основи свободи праці в Україні. Принципи та джерела трудового права. Правове регулювання працевлаштування громадян. Трудовий договір, контракт. Гарантії при прийнятті на роботу. Підстави та порядок припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціа­тиви працівника, власника або уповноваженого ним органу. Поняття робочого часу, час відпочинку, їх види. Поняття заробітної плати. Нормування праці. Порядок виплати заробітної плати. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Поняття та види дисциплінарної відповідальності. Матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, її види. Правове регулювання охорони праці. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням. Поняття та класифікація трудових спорів. Органи з розгляду індивідуальних та колективних трудових спорів, основні принципи їх організації.

Учбовий матеріал викладений в таких основних розділах:

Основні положення загальної частини трудового права України. Студенти ознайомлюються з поняттям, предметом, системою та основними принципами трудового права. Вивчають види та основний зміст джерел галузі. Також в цій частині курсу подаються поняття та права суб’єктів трудового права. Значна частина часу надається вивченню трудових правовідносин, регулювання зайнятості населення і укладенню та змісту колективних договорів і угод.

Положення особливої частини трудового права України. На лекціях студенти засвоюють порядок укладення трудового договору та його окремих видів, зміни умов, основні випадки припинення трудового договору. Помітне місце в розділі займають види робочого та часу відпочинку, нормування заробітної плати. Наголошується на питаннях дисципліни праці та матеріальній відповідальності працівників. Особлива увага надається юридичному регулюванню охорони праці, пільгам для працівників, питанням вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів.
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ОТРИМАНИХ СТУДЕНТАМИ ЗНАНЬ
В структуру курсу окрім лекцій входять семінарські заняття, консультації, самостійна та індивідуальна робота, які є важливими в оволодінні не лише теоретичними знаннями, а і практичними навичками їх застосування.

Самостійна робота студентів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення курсу, свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу.

Формами самостійної роботи можуть бути: аналіз нормативних джерел (законів та підзаконних актів) і написання рефератів. Аудиторна робота студентів визначається лекційними та семінарськими заняттями, груповими та індивідуальними консультаціями. Це основні форми роботи. Поряд з ними використовуються тестові завдання, колоквіуми, захист рефератів, заліки і екзамени, а також рубіжний контроль (атестація студентів).

І. Основною формою роботи студентів в навчальному процесі є лекція. Вона розкриває перед студентами суть основних положень курсу, що вивчається. Значне змістовне навантаження лекції поєднується з методичними вказівками та літературою, необхідними для підготовки до семінарських занять. Вміння вести конспекти лекцій студентами – одне з базових умінь, яке виробляється студентами при цій формі роботи.

ІІ. Семінар слугує не тільки закріпленню і поглибленню знань студентів з курсу, що вивчається, а сприяє активізації їх пізнавальної активності. Участь у обговоренні основних питань, винесених на семінарське заняття, дозволяє набути навички ведення дискусії та практичного застосування положень трудового права. Підготовка до семінару передбачає наступну послідовність навчальних дій студентів:

1. Вивчення плану семінарського заняття: а) плану питань семінару; б) плану відповіді на запропоновані питання; в) підбір літератури із запропонованого списку.

2. Повторення конспекту лекції теми.

3. Опрацювання рекомендованої літератури (підручників, посібників, монографій, публікацій в періодиці тощо).

4. Вивчення основних нормативних документів.

5. Виконання тестових завдань.

ІІІ. Важливою формою самостійної роботи студентів є підготовка реферату. Вона вимагає проходження таких етапів:

  • Вивчення методичних рекомендацій щодо написання рефератів;

  • Вибір теми із запропонованого переліку;

  • Підбір літератури і нормативно-правових документів;

  • Консультування у викладача по написанню реферату;

  • Безпосереднє опрацювання літератури та написання роботи.

ІV. Ще однією формою самостійної роботи студентів є виконання завдань рубіжного контролю. Вони носять контролюючий характер і покликані не тільки перевірити знання студента, а і розвивати самостійне логічне мислення.

^ V. Видом роботи студента, що завершує вивчення курсу є залік. Для підготовки до нього необхідно:

а) опрацювати програму курсу та методичні рекомендації щодо його вивчення;

б) користуючись конспектами лекцій та навчальною та спеціальною літературою, засвоїти навчальний матеріал;

в) незрозумілі питання з’ясувати на консультаціях перед заліком.

Рівень засвоєння навчального матеріалу, вивченого студентами з курсу та навички самостійної роботи повинні бути відображені в оцінках, що виставляються на екзамені. Згадане оцінювання здійснюється згідно з наступними загальними критеріями:

1. Повнота та глибина засвоєння програмового матеріалу з курсу.

2. Логічність і грамотність викладу матеріалу.

3. Правильність відповідей на поставлені запитання.

4. Обґрунтованість висновків та уміння їх аргументувати.

5. Уміння володіти правничою термінологією.

Оцінка “відмінно” ставиться, якщо студент глибоко і твердо засвоїв програмовий матеріал, системно, послідовно та логічно його висвітлює, вільно володіє основними термінами курсу та розуміє взаємозв’язок матеріалу дисципліни та професії, що набувається студентом, чітко і лаконічно відповідає на поставлені питання, самостійно узагальнює навчальний матеріал, показує творчі здібності в самостійному засвоєнні матеріалу курсу.

Оцінки “добре” заслуговує студент, який твердо знає програмовий матеріал, грамотно і по суті його викладає, відповіді достатньо повні, але деякі питання викладає не зовсім повно чи чітко і уточнив їх після додаткових запитань, володіє основними правничими термінами, здатний самостійно вивчати матеріал за вказаною літературою з предмету.

Оцінку “задовільно” отримує студент, який зміг засвоїти лише основний матеріал курсу, але не знає окремих деталей, та він достатній для подальшого навчання та набуття професії, допускає неточні і не повні відповіді, не чітко їх формулює, робить окремі помилки у відповіді, але може їх усунути під керівництвом викладача, недостатньо володіє правничою термінологією.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не знає значної частини матеріалу курсу, допускає суттєві помилки при його викладі, помиляється у визначенні правничих термінів. Суттєвим є те, що студент не може продовжити навчання та працювати за обраною спеціальністю без додаткового вивчення матеріалу курсу.


ПРОГРАМА КУРСУ
^

“ТРУДОВЕ ПРАВО”


Розділ 1. Загальна частина

Тема 1. Поняття, предмет, принципи трудового права України

Власність як основа суспільного характеру праці. Поняття трудового права. Предмет трудового права та його особливості. Відмінності методу правового регулювання в трудових правовідносинах. Основні функції трудового права. Спільне і відмінне трудового та суміжних галузей права. Система трудового права. Поняття основних принципів трудового права. Класифікація принципів. Принципи трудового права, закріплені в Конституції України, Кодексі законів про працю та інших законодавчих актах.

Тема 2. Джерела трудового права

Поняття та класифікація джерел трудового права України. Конституція України як основне джерело трудового права України. Кодекс законів про працю та інші законодавчі акти. Підзаконні акти як джерела трудового права. Міжнародні акти про працю.

Тема 3. Трудові правовідносини та їх суб’єкти

Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти трудових правовідносин. Власник та трудовий колектив як суб’єкти трудового права. Державні органи і профспілки – суб’єкти трудового права. Поняття і зміст трудових правовідносин. Умови і підстави виникнення трудових правовідносин.

Тема 4. Колективний договір та правове регулювання зайнятості

Ідея та зміст соціального партнерства. Поняття колективних договорів та угод. Переговори та укладення колективного договору. Зміст та сторони колективного договору. Контроль за виконанням умов колективних договорів та угод.
^

Розділ 2. Особлива частина


Тема 5. Трудовий договір

Поняття та зміст трудового договору. Порядок прийняття на роботу. Особливості укладання окремих трудових договорів. Зміна умов трудового договору та переведення на іншу роботу. Зміна умов праці. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи власника. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи третьої сторони. Звільнення і відсторонення від роботи.

Тема 6. Робочий час та час відпочинку

Поняття робочого часу за трудовим правом України. Види робочого часу. Облік робочого часу та його режим. Надурочні роботи. Поняття та види часу відпочинку. Види відпусток за законодавством України. Додаткові відпустки. Соціальні відпустки. Порядок надання відпусток.

Тема 7. Заробітна плата

Поняття та правові методи регулювання заробітної плати. Тарифна система. Нормування праці. Системи оплати праці. Оплата праці при відхиленні від тарифних умов. Правовий порядок виплати заробітної плати. Гарантії і компенсації працюючих. Обчислення середнього заробітку.

Тема 8. Дисципліна праці та матеріальна відповідальність працівників

Поняття трудової дисципліни. Методи забезпечення трудової дисципліни. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Заходи заохочення за сумлінну працю. Юридична відповідальність за порушення трудового законодавства. Дисциплінарний проступок. Види дисциплінарних стягнень та порядок їх застосування.

Поняття, умови та підстави матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність. Повна і підвищена матеріальна відповідальність працівників. Порядок визначення розміру шкоди. Відшкодування шкоди.

Тема 9. Охорона праці

Поняття охорони праці за трудовим правом. Організація охорони праці. Гарантії працівників з охорони праці. Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Загальнообов’язкове соціальне страхування. Відповідальність за невиконанян вимог охорони праці. Охорона праці молоді, жінок та осіб зі зниженою працездатністю.

Поняття і характеристика пільг працівників, що навчаються. Диференціація пільг працівників, що поєднують навчання і працю.

Тема 10. Порядок розгляду трудових спорів

Поняття трудових спорів. Класифікація трудових спорів за причинами їх виникнення. Комісія по трудових спорах. Індивідуальні трудові спори. Колективні трудові спори (конфлікти). Судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі.

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ
^

з курсу “Трудове право”


Розділ 1. Загальна частина

Тема 1. Поняття, предмет, принципи трудового права України

1. Власність як основа суспільної організації праці.

2. Поняття, предмет трудового права як галузі права України.

3. Метод правового регулювання в трудовому праві.

4. Функції та система трудового права України.

5. Поняття та класифікація принципів трудового права.

Література і нормативні акти:

1: 1-3, 5-7; 2: 6; 3: 3,5,21; 4: 1-3.


Тема 2. Джерела трудового права

1. Поняття та класифікація джерел трудового права.

2. Конституція України як джерело трудового права.

3. Кодекс законів про працю та інші законодавчі акти.

4. Підзаконні акти та міжнародні правові акти про працю.

5. Єдність та диференціація трудового законодавства.

Література і нормативні акти:

1: 1-3, 5-7; 2: 2,6; 3: 14,17,21,24; 4: 1-25.


Тема 3. Трудові правовідносини та їх суб’єкти

1. Поняття та класифікація суб’єктів трудового права.

2. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти трудових праовідносин.

3. Трудові колективи, профспілки, державні органи – суб’єкти трудових правовідносин.

4. Поняття трудових правовідносин.

5. Умови, зміст та підстави виникнення трудових правовідносин.

Література і нормативні акти:

1:1-3, 5-7; 2: 6; 3: 3,5,11,13,21; 4: 1-3.


Тема 4. Колективний договір та правове регулювання зайнятості

1. Поняття та сторони колективних договорів і угод.

2. Укладення і зміст колективного договору.

3. Контроль за виконанням колективного договору.

4. Поняття зайнятості населення в Україні.

5. Працевлаштування та його форми.

6. Безробітні та їх правове становище.

Література і нормативні акти:

1: 1-3,5-7; 2: 1,5; 3: 3,11,24,29; 4: 1-3,7,18,21.


Розділ 2. Особлива частина

Тема 5. Трудовий договір

1. Поняття, зміст та сторони трудового договору.

2. Загальний порядок та особливості прийняття на роботу.

3. Зміна умов трудового договору.

4. Підстави припинення трудового договору.

5. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

6. Розірвання трудового договору з ініціативи власника та порядок звільнення з роботи.

Література і нормативні акти:

1: 1-7; 2: 1,7,8; 3: 1,2,15,23,25,28; 4: 1-3,5,9,17-20.


Тема 6. Робочий час та час відпочинку

1. Поняття робочого часу найманих працівників.

2. Режим роботи.

3. Поняття часу відпочинку.

4. Види відпусток за законодавством України.

5. Порядок надання відпусток.

Література і нормативні акти:

1:1-3,5-7; 2: 1,7; 3: 8,10,16; 4: 1-3,7,9,10,13,17,20,22.


Тема 7. Заробітна плата

1. Правове регулювання заробітної плати.

2. Нормування праці і тарифна система в Україні.

3. Системи оплати праці.

4. Оплата праці при особливих умовах.

5. Порядок виплати заробітної плати.

Література і нормативні акти:

1: 1-3,5-7; 2: 5; 3: 9,18,19,20,26,27; 4: 1-3,8,10,14,22.


Тема 8. Дисципліна праці та матеріальна відповідальність працівників

1. Поняття та методи забезпечення трудової дисципліни.

2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

3. Заохочення за виконання трудових обов’язків.

4. Дисциплінарна відповідальність та види стягнень та порядок їх застосування.

5. Поняття та підстави матеріальної відповідальності працівників.

6. Види матеріальної відповідальності працівників.

7. Порядок визначення розміру матеріальної шкоди та її вфідшкодування.

Література і нормативні акти:

1: 1-3,5-7; 2: 4; 3: 3,7,18; 4: 1-3,8,9,15,18,23-25.


Тема 9. Охорона праці.

1. Поняття охорони праці в трудовому законодавстві.

2. Гарантії прав працівників в сфері охорони праці.

3. Охорона праці окремих категорій працюючих.

4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань, аварій.

5. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

6. Пільги працівників, що поєднують роботу з навчанням.

Література і нормативні акти:

1: 1-3,5-7; 3: 24; 4: 1-3,8,16.

  1   2   3   4

Схожі:

Мета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України. Предмет iconМета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України. Предмет
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними положеннями трудового права, зорієнтувати їх не тільки як майбутніх управлінців,...
Мета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України. Предмет iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Договірне регулювання трудових відносин в Україні»
Узагальнивши та проаналізувавши наукові джерела й вітчизняне законодавство, з’ясуйте поняття та особливості договірного регулювання...
Мета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України. Предмет iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Локально-правове регулювання трудових відносин»
На підставі узагальнення та аналізу наукових джерел та вітчизняного законодавства з’ясуйте поняття та сферу локально-правового регулювання...
Мета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України. Предмет iconРобочий тематичний план
Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних і практичних знань з питань економіки праці та регулювання соціально-трудових...
Мета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України. Предмет iconІндивідуальна робота
Мета курсу – засвоєння студентами знань з історії основних видів мистецтв, опанування ними магістральних напрямків розвитку художньої...
Мета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України. Предмет iconІнформації про мене з обмеженим доступом з метою організації трудових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, охорони здоров'я та статистики в межах, необхідних для досягнення вказаної вище
Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в організації відповідних відносин і в забезпеченні...
Мета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України. Предмет iconПрограма З курсу Право зовнішніх відносин Європейського Союзу
Союзу (ЄС). Безпосередньою метою курсу є надання знань з основ правового регулювання зовнішньої компетенції єс І відносин єс з іншими...
Мета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України. Предмет iconВ. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин
Тема Теоретичні основи локально-правового регулювання трудових відносин в Україні (4 год.)
Мета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України. Предмет iconМодуль: економіка праці І соціально-трудові відносини
Мета курсу: формування у студентів системи теоретичних та прикладних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення розвитку...
Мета курсу: оволодіння основами знань з регулювання трудових відносин законодавством України. Предмет iconПояснювальна записка Мета курсу
Вивчення педагогіки починається з курсу “Загальні основи педагогіки”, мета якого – опанування студентами основами педагогічних знань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи