1. анотація дисципліни мета вивчення курсу icon

1. анотація дисципліни мета вивчення курсу
Скачати 386.46 Kb.
Назва1. анотація дисципліни мета вивчення курсу
Сторінка2/5
Дата12.09.2012
Розмір386.46 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯКількість годинТЕМИЛекції

Семінари,

практичні

заняття

Інди-віду-альна робо-та

Само-стій-на ро-ботаРазом


Тема №1.

Сутність та складові бюджетного

менеджменту2

68

Тема №2.

Система забезпечення бюджетного

менеджменту2

1012

Тема №3.

Організація системи бюджетного

прогнозування і планування4


11217

Тема №4.

Організація управління та виконання

бюджету4


11217

Тема №5.

Організація обліку виконання

бюджету2


11013

Тема №6.

Організація звітності про виконання

бюджету4


11015

Тема №7.

Органи оперативного управління бюджетним процесом4


11015

Тема №8.

Організація фінансового контролю

за виконанням бюджету2


1811

Усього

24
6

78

108^ 3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту.


Сутність бюджетного менеджменту. Функції бюджетного менеджменту та їх значення. Бюджетний менеджмент як система управління фінансами бюджетів. Необхідність і умови ефективності бюджетного менеджменту.

Цілі бюджетного менеджменту. Основні завдання бюджетного менеджменту. Значення планування і прогнозування бюджетних ресурсів для забезпечення державою функцій управління економічними і соціальними процесами в державі при використанні фінансів.

Стратегія і тактика бюджетного менеджменту. Об`єкти і суб`єкти бюджетного менеджменту. Механізм бюджетного менеджменту. Місце бюджетного менеджменту в організаційній структурі бюджетів. Методи та засоби бюджетного менеджменту.


^ Тема 2. Система забезпечення бюджетного менеджменту.


Методичні основи побудови системи забезпечення бюджетного менеджменту, Організація забезпечення бюджетного менеджменту. Характеристика моделі бюджетного менеджменту. Система і методи внутрішнього фінансового контролю.

Інформаційне забезпечення бюджетного менеджменту. Бюджетна фінансова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення бюджетного менеджменту. Зміст бюджетної звітності. Загальні вимоги до інформаційної бази. Основні користувачі бюджетної інформації.


^ Тема 3. Організація системи бюджетного прогнозування і планування.


Інформаційне забезпечення прогнозування і планування бюджетів. Економічні основи бюджетного планування. Бюджетне планування як складова фінансового планування, його зміст, принципи і завдання. Організація підготовчої роботи по складанню проекту бюджету. Характеристика основних етапів розроблення проекту бюджету. Бюджетний регламент, його зміст, завдання та основи побудови. Регулювання відносин, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання. Повний цикл бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу, матеріальні і процесуальні бюджетні права.


^ Тема 4. Організація управління по виконанню бюджету.


Поняття та принципи управління по виконанню бюджету. Законодавчі та нормативно-правові акти на підставі яких здійснюється виконання бюджетів. Органи, що забезпечують організацію виконання бюджетів, розподіл функцій між ними.

Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету. Бюджетна класифікація доходів і видатків, її роль у бюджетному процесі та виконання бюджету.

Поняття бюджетного фінансування та його організація. Основні принципи фінансування витрат бюджету. Розпорядники коштів, їх права та обов`язки в організації і виконанні бюджету.

Організація виконання державного бюджету і здійснення контролю за ним; здійснення управління наявними бюджетними коштами.

Міжбюджетні відносини та їх регулювання. Міжбюджетні трансферти та їх типи.


^ Тема 5. Організація обліку виконання бюджету.


Завдання і принципи обліку бюджету у фінансових органах. Бюджетний та управлінський облік. Основні функції бюджетного обліку: спостереження, узагальнення та відображення усіх процесів, що мають місце у виконанні бюджету; забезпечення збереження коштів бюджету. Об`єкти обліку – доходи та видатки бюджету.

Організація синтетичного та аналітичного обліку виконання бюджету. Значення аналітичного обліку для оперативного керівництва (контролю) виконання бюджету. Первинні облікові документи, вимоги до них та порядок їх складання, перевірки й обробки. Облікові реєстри, їх роль у бухгалтерському обліку виконання бюджету.

Баланс виконання бюджету, його будова.

Визначення результатів виконання бюджету. Складання підсумкового балансу з виконання бюджету.


^ Тема 6. Організація звітності про виконання бюджету.


Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання бюджетів. Складання квартальних та річних звітів про виконання бюджетів та подання їх відповідним виконавчим органам.

Звітність розпорядників бюджетних коштів про використання коштів, одержаних із Державного та місцевих бюджетів. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання.


^ Тема 7. Органи оперативного управління бюджетним процесом.


Міністерство фінансів України – центральний орган державної виконавчої влади у сфері фінансової діяльності. Законодавчі документи, якими керується Міністерство фінансів України у своїй діяльності. Групи органів управління бюджетом, провідний орган в управлінні бюджетом.

Основні завдання, функції і права Міністерства фінансів України, фінансових органів обласного рівня.

Законодавчі документи, якими керуються головні фінансові управління обласних державних адміністрацій, міські і районні фінансові управління.

Державне казначейство, його призначення та функції. Рахункова палата, її призначення та функції. Податковий контроль та його організація в Україні.

Контрольно-ревізійна робота з бюджету, її завдання та напрями. Порядок проведення ревізій фінансових органів щодо складання і виконання бюджету.


^ Тема 8. Організація фінансового контролю за використанням бюджету.


Поняття, суть, значення фінансового контролю в системі управління бюджетом. Завдання фінансового контролю в реалізації державної бюджетної політики. Основний зміст фінансового контролю у використанні бюджетних коштів. Види, форми та методи фінансового контролю. Повноваження органів Державної контрольно-ревізійної служби України за дотриманням бюджетного законодавства.


^ 4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ


Тема 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту

 1. Суть, об’єкт та суб’єкт бюджетного менеджменту.

 2. Поняття та призначення бюджету держави.

 3. Складові бюджетного менеджменту.

Література:

Основна: 1,10,11,13,14

Додаткова: 6,7,8


Тема 2. Система забезпечення бюджетного менеджменту

 1. Система управління бюджетами.

 2. Бюджетна система України.

 3. Система доходів бюджету.

 4. Система видатків бюджету.

Література:

Основна: 1,2,3,4,5,9,10,13,14

Додаткова: 1,5,6,7,8


Тема 3. Організація системи прогнозування і планування

 1. Суть та структура бюджетного процесу України.

 2. Бюджетне прогнозування в Україні.

 3. Бюджетне планування в Україні.

Література:

Основна: 1,2,8,10,12,13,14

Додаткова: 2,3,4,6,7,8


Тема 4. Організація управління по виконанню бюджету

 1. Організація виконання доходної частини бюджету.

 2. Організація, методи і види бюджетного фінансування.

 3. Регулювання міжбюджетних потоків.

Література:

Основна: 1,3,5,6,7,10,12,13,14

Додаткова: 6,7,8

^

Тема 5. Організація обліку виконання бюджету


 1. Суть організації обліку виконання бюджету.

 2. Облік грошових коштів бюджету.

 3. Облік доходів бюджету.

 4. Облік видатків бюджету.

 5. Облік результатів виконання бюджету.

Література:

Основна: 1,5,6,10,13

Додаткова: 6,8


Тема 6. Організація звітності про виконання бюджету

 1. Звітність розпорядників коштів, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

 2. Звітність органів Державного казначейства про виконання державного бюджету.

 3. Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів.

 4. Порядок і терміни затвердження звіту про виконання бюджету.

Література:

Основна: 1,5,10,12,13

Додаткова: 7,8

^
Тема 7. Організація оперативного управління бюджетним процесом

 1. Органи системи Міністерства фінансів України.

 2. Контрольно-ревізійна служба України.

 3. Державне казначейство України.

 4. Державна Податкова Адміністрація України.

 5. Рахункова палата України.

Література:

Основна: 1,2,3,4,5,9,10,13,14

Додаткова: 6,7,8


Тема 8. Організація фінансового контролю за виконанням бюджету

 1. Суть і призначення бюджетного контролю.

 2. Органи державного бюджетного контролю в Україні.

 3. Методи бюджетного контролю.

 4. Порядок проведення ревізій Державною Контрольно-ревізійною службою України.

 5. Оформлення результатів ревізії та їх реалізація.

Література:

Основна: 1,3,4,9,10,13

Додаткова: 7,8


^ 5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Заняття 1


Тема 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту

План заняття:

 1. Сутність бюджетного менеджменту.

 2. Поняття та роль державного бюджету

 3. Система організації управління бюджетом.

 4. Складові бюджетного менеджменту.

Література:

Основна: 1,10,11,13,14

Додаткова: 6,7,8


Заняття 2


Тема 2. Система забезпечення бюджетного менеджменту


План заняття:

 1. Зміст і структура бюджетного процесу.

 2. Бюджетний регламент.

 3. Робота, яка передує складанню проекту бюджету держави.

Література:

Основна: 1,2,3,4,5,9,10,13,14

Додаткова: 1,5,6,7,8


Заняття 3


Тема 2. Система забезпечення бюджетного менеджменту


^ Тема заняття. Визначення структури бюджет


Мета заняття: Визначити питому вагу бюджетних надходжень та видатків у структурі державного бюджету України та проаналізувати отримані результати.

Література:

Основна: 1,2,3,4,5,9,10,13,14

Додаткова: 1,5,6,7,8


Заняття 4


Тема 3. Організація системи прогнозування і планування


План заняття:

 1. Суть та складові бюджетного процесу в Україні

 2. Робота, яка передує складанню проекту бюджету держави.

 3. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України.

 4. Завдання та принципи бюджетного планування.

 5. Методи та форми бюджетного планування.

 6. Бюджетне планування в Україні на сучасному етапі.

Література:

Основна: 1,2,8,10,12,13,14

Додаткова: 2,3,4,6,7,8


Заняття 5


Тема 3. Організація системи прогнозування і планування


^ Тема заняття. Складання кошторису бюджетної установи


Мета заняття: Скласти кошторис бюджетної установи за вихідними даними та визначити суму і порядок виділення бюджетних асигнувань для даного закладу.

Література:

Основна: 1,2,8,10,12,13,14

Додаткова: 2,3,4,6,7,8


Заняття 6


Тема 3. Організація системи прогнозування і планування


^ Тема заняття. Складання бюджету окремої територіально-адміністративної одиниці


Мета заняття: Скласти бюджет відповідної територіально-адміністративної одиниці України та розподілити бюджетні кошти за загальним і спеціальним фондами бюджету.

Література:

Основна: 1,2,8,10,12,13,14

Додаткова: 2,3,4,6,7,8

Заняття 7


Тема 4. Організація управління по виконанню бюджету


План заняття:

 1. Поняття та принципи управління по виконанню бюджетів.

 2. Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджетів.

 3. Організація касового виконання державного бюджету.

 4. Організація виконання державного та місцевих бюджетів.

Література:

Основна: 1,3,5,6,7,10,12,13,14

Додаткова: 6,7,8


Заняття 8


Тема 4. Організація управління по виконанню бюджету

^ Тема заняття. Вирівнювання бюджету


Мета заняття: Відновити баланс окремих видів бюджетів, що входять до бюджетної системи України, за рахунок профіциту інших бюджетів та вірно спрямувати надлишкові бюджетні кошти окремих місцевих бюджетів відповідно до їх ієрархічної підпорядкованості.

Література:

Основна: 1,3,5,6,7,10,12,13,14

Додаткова: 6,7,8


Заняття 9


Тема 4. Організація управління по виконанню бюджету

^ Тема заняття. Структура фінансування з державного та місцевих бюджетів України.


Мета заняття: Побудувати схеми фінансування з державного та місцевих бюджетів України відповідно до основних методів і форм бюджетного фінансування та проаналізувати існуючі методи і побудовані схеми бюджетного фінансування.

Література:

Основна: 1,3,5,6,7,10,12,13,14

Додаткова: 6,7,8


Заняття 10

^

Тема 5. Організація обліку виконання бюджетуПлан заняття:

 1. Завдання і принципи обліку бюджету у фінансових органах.

 2. Основні функції бюджетного обліку.

 3. Баланс виконання бюджету, його будова.

 4. Облік виконання бюджету.

 5. Облік доходів бюджету.

 6. Облік видатків бюджету.

 7. Визначення результатів виконання бюджету.

Література:

Основна: 1,5,6,10,13

Додаткова: 6,8


Заняття 11

^

Тема 5. Організація обліку виконання бюджетуТема заняття. Облік доходів бюджету


Мета заняття: Здійснити облік доходів бюджетів усіх рівнів бюджетної системи України за відповідними рахунками згідно з планом рахунків щодо обліку бюджетних коштів в Україні.

Література:

Основна: 1,5,6,10,13

Додаткова: 6,8


Заняття 12

^

Тема 5. Організація обліку виконання бюджетуТема заняття. Облік видатків бюджету


Мета заняття: Здійснити облік видатків бюджетів усіх рівнів бюджетної системи України за відповідними рахунками згідно з планом рахунків щодо обліку бюджетних коштів в Україні.

Література:

Основна: 1,5,6,10,13

Додаткова: 6,8


Заняття 13

^

Тема 5. Організація обліку виконання бюджетуТема заняття. Облік результатів виконання бюджету


Мета заняття: Здійснити облік результатів виконання бюджетів усіх рівнів бюджетної системи України за відповідними рахунками згідно з планом рахунків щодо обліку бюджетних коштів в Україні.

Література:

Основна: 1,5,6,10,13

Додаткова: 6,8


Заняття 14


Тема 6. Організація звітності про виконання бюджету


План заняття:

 1. Бюджетна звітність: організація і види.

 2. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання.

 3. Місячна звітність розпорядників коштів, які фінансуються з місцевих бюджетів.

 4. Квартальна, річна звітність розпорядників коштів, які фінансуються з місцевих бюджетів.

 5. Місячна звітність органів казначейства про виконання державного бюджету.

 6. Квартальна звітність органів казначейства про виконання державного бюджету.

 7. Річна звітність органів казначейства про виконання державного бюджету.

 8. Квартальна, річна звітність фінансових управлінь про виконання місцевих бюджетів.

 9. Порядок і терміни розгляду і затвердження звіту про виконання державного бюджету України.

Література:

Основна: 1,5,10,12,13

Додаткова: 7,8


Заняття 15

^
Тема 7. Організація оперативного управління бюджетним процесом


План заняття:

 1. Система органів Міністерства фінансів України як базовий рівень оперативного управління бюджетним процесом України.

 2. Структура та функції Державного казначейства України.

 3. Складові та функції Контрольно-ревізійної служби України.

 4. Державна Податкова Адміністрація України та її місце у системі оперативного управління бюджетним процесом України.

 5. Рахункова палата України як основний котролюючий орган.

Література:

Основна: 1,2,3,4,5,9,10,13,14

Додаткова: 6,7,8


Заняття 16


Тема 8. Організація фінансового контролю за виконанням бюджету


План заняття:

 1. Поняття, суть, значення фінансового контролю в системі управління бюджетом.

 2. Види, форми і методи бюджетного контролю.

 3. Етапи контрольно-ревізійного процесу та їх характеристика.

 4. Характеристика ревізій залежно від їх організації та від джерел даних, які є базою для проведення ревізій.

 5. Організація і основні завдання ревізії виконання бюджетів.

 6. Організація і основні завдання бюджетних установ.

Література:

Основна: 1,3,4,9,10,13

Додаткова: 7,8


^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Самостійна робота студентів полягає в вивченні та опрацюванні основної і додаткової літератури, законодавчих та нормативних документів, виконанні практичних завдань з програми “Бюджетний менеджмент”.

Метою самостійної роботи студентів є поглиблення студентами теоретичних і практичних знань з питань “Бюджетного менеджменту”, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань і самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем.


На самостійне опрацювання виносяться такі теми:


1. Розвиток науки про управління.

 1. Виділення бюджетного менеджменту в окрему галузь менеджменту.

 2. Проблеми регулювання і збалансування місцевих бюджетів України.

 3. Особливості бюджетного процесу на сучасному етапі розвитку України.

 4. Характеристика форм взаємовідносин між державним і місцевими бюджетами в Україні.

 5. Бюджетні принципи в Україні.

 6. Удосконалення взаємовідносин між державним і місцевими бюджетами.

 7. Складові організації обліку виконання бюджету у фінансових органах.

 8. Органи загального управління бюджетом.

 9. Органи державного бюджетного контролю в Україні та розмежування функцій між ними.

 10. Порядок проведення ревізій і перевірок органами Державної контрольно-ревізійної служби України по виконанню бюджетів.

 11. Правове регламентування – основа чіткої організації бюджетного процесу


Опрацювання законодавчих актів та основної і додаткової літератури, що пов`язана з предметом “Бюджетний менеджмент”, майбутній фахівець зможе кваліфіковано застосувати набутті знання для самостійної роботи за фахом.


1   2   3   4   5

Схожі:

1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання основних положень теорії вивчення релігій та специфіки релігієзнавчих...
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання основних положень теорії вивчення релігій та специфіки релігієзнавчих...
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання основних положень теорії вивчення релігій та специфіки релігієзнавчих...
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання основних положень теорії вивчення релігій та специфіки релігієзнавчих...
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу
Основна мета засвоєння курсу: є теоретико-методологічне забезпечення розуміння проблем моралі та етики, спрямоване на розвиток моральної...
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconРобоча програма дисципліни "Релігієзнавство" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв'язки
Майбутній фахівець повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, зосереджені у вченнях світових релігій....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи