Тематика контрольних робіт для студентів заочників. (питання до іспиту) icon

Тематика контрольних робіт для студентів заочників. (питання до іспиту)
Скачати 89.29 Kb.
НазваТематика контрольних робіт для студентів заочників. (питання до іспиту)
Дата12.09.2012
Розмір89.29 Kb.
ТипДокументи

Тематика контрольних робіт для студентів заочників.

(питання до іспиту)


 1. Найпростіша структура управління підприємством.

 2. Поняття інформаційної та економічної інформаційної системи. Етапи їх розвитку.

 3. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій.

 4. Комп'ютерні мережі та їх використання в інформаційних технологіях.

 5. Основні показники середовищ передачі інформації.

 6. Характеристики глобальної мережі Internet.

 7. Характеристики корпоративних мереж.

 8. Перспективи розвитку інформаційних систем управління економікою.

 9. Поняття інформаційних технологій обліку, етапи розвитку. Основні характеристики нових інформаційних технологій обліку.

 10. Три підходи до технології обробки економічної інформації.

 11. Класифікація економічної інформації на підприємстві.

 12. Вимоги до фінансової інформації.

 13. Поняття управлінська інформація .

 14. Поняття "інформаційна технологія".

 15. Етапи розвитку інформаційних технологій.

 16. Компоненти інформаційних систем.

 17. Компоненти інформаційної системи підприємства.

 18. Місце комп'ютерних інформаційних систем в інформаційній системі підприємства.

 19. Класифікація Інформаційних систем .

 20. Дві основні функції програми Project Expert.

 21. Основні задачі, які вирішує програма Project Expert.

 22. Основні етапи побудови фінансової моделі підприємства.

 23. Характеристика етапу побудови моделі.

 24. Характеристика етапу визначення потреб у фінансуванні.

 25. Характеристика етапу розробка стратегії фінансування.

 26. Характеристика етапу аналіз фінансових результатів.

 27. Характеристика етапу формування й друк звіту.

 28. Характеристика етапу введення й аналіз даних про поточний стан проекту в процесі його реалізації.

 29. Які данні містить розділ “Оточення”?

 30. Які данні містить розділ “Інвестиційний план”?

 31. Які данні містить розділ “Операційний план”?

 32. Призначення підпрограми Project Integrator.

 33. Призначення підпрограми Project "What-If аналіз”.

 34. Призначення підпрограми Project Pic Holding.

 35. Що показує коефіцієнт термінової ліквідності?

 36. Що показує чистий оборотний капітал, у грошових одиницях?

 37. Що показує коефіцієнт ділової активності?

 38. Що показує коефіцієнт оборотів дебіторської заборгованості?

 39. Що показує коефіцієнт оборотів активів?

 40. Показники структури капіталу.

 41. Що показує коефіцієнт рентабельності?

 42. Показники доходності акцій.

 43. Стадії автоматизація обліку.

 44. Способи обробки фінансової інформації.

 45. Порівняння комп'ютеризованого та некомп'ютеризованого обліку.

 46. Характеристика спеціалізованих бухгалтерських та банківських програм.

 47. Складові сучасної системи управління підприємством, яка відповідає концепції ЕКР.

 48. Складові інформаційних технологій

 49. Класифікація інформаційних технологій.

 50. Класифікація інформаційних технологій за типом інформації.

 51. Технологія обробки фінансової інформації.

 52. Журнальна форма обліку фінансової інформації.

 53. Комп'ютерна форма обліку інформації.

 54. Табпично-перфокарткова форма обліку інформації.

 55. Таблично-автоматизована форма обліку інформації.

 56. Розробка форм обліку, орієнтованих на використання комп'ютерів.

 57. Переваги електронного документообігу.

 58. Застосування штрихового коду.

 59. Складання, оформлення та зберігання первинних документів при комп'ютеризованому документуванні.

 60. Локальні автоматизовані робочі місця (АРМ).

 61. Інформаційні зв'язки комплексу АРМ.

 62. Структура розподіленої обчислювальної системи, що базується на Internet-технологіях.

 63. Поняття електронної комерції.

 64. Розвиток обчислювальної техніки як розширення можливостей обчислювальних систем за рішенням задач.

 65. Інтелектуалізація ЕОМ як новий етап розвитку обчислювальної техніки, організація процесу рішення задач в обчислювальній системі.

 66. Керування від програми й керування від знань.

 67. Ієрархічна послідовність автоматизації управлінської діяльності з погляду моделювання процесів керування.

 68. Визначення бази знань як моделі проблемної області. Компоненти бази знань. Представлення знань. Знання як відображення проблемного середовища.

 69. Мови представлення знань. Відображення компонентів проблемного середовища в моделі.

 70. Представлення знань про проблемну область у виді фактів і правил.

 71. Технологія створення бази знань у своїй предметній області.

 72. Експертні і формалізовані методи прийняття рішень із використанням ЕОМ.

 73. Системи моделювання, прогнозування й прийняття рішень.

 74. Історія розвитку, призначення та структура статичної й динамічної експертних систем. Основні терміни.

 75. Класифікація експертних систем, які основані на знаннях; за задачами, які вирішуються; за зв’язком із реальним часом; за типом ЕОМ; за ступінню інтеграції з іншими програмами.

 76. Колективи розробників, характеристика членів колективу та їх взаємовідносин. Етапи розробки проблеми.

 77. Засоби розробки експертних систем.

 78. Проблеми та етапи розробки промислових експертних систем. Характеристики етапів: ідентифікації, концептуалізації, формалізації, виконання, тестування, експлуатації.

 79. Технологія швидкого прототипу. Структурування знань. Формалізація концепції предметної області.

 80. Реалізація експертної системи. Тестування програм прототипу. Оцінювання системи. Стикування та підтримка системи.

 81. Складові комп'ютерної системи Project Expert, їх характеристики й призначення. Блок моделювання. Блок генерації фінансових документів. Блок аналізу. Блок групування проектів. Блок контролю процесу реалізації проекту. Генератор звітів. Модулі, що вбудовуються.

 82. Фінансове планування й контроль діяльності підприємства, аналіз ефективності інвестицій і управління інвестиційними проектами.

 83. Організація інформації, списки в Microsoft Excel. Функція автозаповнення.

 84. Сортування даних. Екранні форми даних. Відбір даних за допомогою фільтрів.

 85. Автофільтр та розширений фільтр. Створення та використання складних критеріїв.

 86. Групування та підведення підсумків у Microsoft Excel.

 87. Інформаційна база систем оброблення економічної інформації.

 88. Передумови створення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку (КСБО) на підприємстві.

 89. Проведення аналізу групи підприємств, розроблення критеріїв ранжування та отримання консолідованого висновку за допомогою табличного процесора Microsoft Excel.

 90. Принципи створення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку (КСБО) на підприємстві.

 91. Побудова фінансової моделі підприємства за допомогою програм Project Expert.

 92. Розрахунок фінансових показників та порівняння з нормативами. Переоцінка статей активу та пасиву, їх динаміки.

 93. Отримання прогнозу фінансової звітності.

 94. Отримання автоматично аудиторського висновку про стан підприємства.

 95. Проведення аналізу групи підприємств, розроблення критеріїв ранжування та отримання консолідованого висновку.

 96. Підключення готових шаблонів для аналізу вихідних даних.

 97. Вибір імовірного довірчого інтервалу аналізу.

 98. Визначення необхідних грошових засобів на перспективу.

 99. Визначення схеми фінансування підприємства.

 100. Визначення стратегії маркетингу, виробництва, розробити інвестиційний проект розвитку підприємства.

 101. Формування висновків у вигляді таблиць та графіків.

 102. Функції інформаційних систем в обліку.

 103. Критерії якості технологічних процесів обліку на підприємстві.

 104. Критерії оптимізації інформаційних технологій обліку на підприємстві.

 105. Комп'ютеризація обліку наявності та руху необоротних активів.

 106. Облік матеріальних цінностей на підприємстві в автоматизованих системах бухгалтерського обліку.

 107. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві.

 108. Облік розрахунків з оплати праці на підприємстві в автоматизованих системах бухгалтерського обліку.

 109. Допоміжні засоби підготовки й обробки інформації для прийняття рішень: системи омнифонтного розпізнавання образів і автоматизованого перекладу, інформаційно-пошукові й інформаційно-довідкові системи, комп'ютерний інструментарій ділової людини.

 110. Оргтехніка офісу як комплекс засобів забезпечення управлінської діяльності.

 111. Уведення інформації. Обробка інформації. Представлення інформації. Підсистема конвертації та завантаження.

 112. Підсистема управління даними. Підсистема управління метаданими і структурою інформаційного хранилища. Підсистема економічного моніторінгу. Підсистема розрахунку показників. Підсистема імпорту Web-сервер.

 113. Основні складові та характеристики ієрархічних АСУ: “Бухгалтерія”, “Навчальний процес”, “Бібліотека”, “Абітурієнт”.

 114. Експертно-навчаюча система VIPES.

 115. Принципи підготовки управлінського рішення з використанням програмного забезпечення.

 116. Аналіз проблеми, постановка задачі, визначення обсягу необхідної для ухвалення рішення інформації, визначення джерел інформації й ступені їхньої вірогідності.

 117. ЕОМ як засіб збору й аналізу необхідної інформації для рішення конкретної проблеми.

 118. Пошук прямих і непрямих аналогів.

 119. Клонування і модифікаційне клонування. Критерії й технологія добору необхідних даних, програмного забезпечення і програмного забезпечення для пошуку необхідних даних і ПО.

 120. Робота з пошуку інформації у глобальній мережі.

 121. Факсимільний зв'язок: принцип дії.

 122. Телеконференція: види й можливості.

 123. Облік товарів на підприємстві.

 124. Обліку запасів у програмі "Парус-Підприєхмство”.

 125. Фінансові операції на підприємстві в автоматизованих системах бухгалтерського обліку.

 126. Комп'ютеризація обліку витрат на виробництво.

 127. Порядок складання калькуляції при обліку витрат на виробництво.

 128. Фінансовий результат господарської діяльності підприємства.

 129. Податковий облік на підприємстві в автоматизованих системах бухгалтерського обліку.

 130. Складання стандартних звітів в автоматизованих системах бухгалтерського обліку.

 131. Облік власного капіталу підприємства в автоматизованих системах бухгалтерського обліку.

 132. Складові бухгалтерської звітності в автоматизованих системах бухгалтерського обліку.

 133. В чому полягає суть комплексного підходу при побудові фінансово-економічних інформаційних систем?

 134. Для чого використовують ієрархічні багаторівневі структури довідників об’єктів аналітичного обліку (субконто)?

 135. Для чого використовуються параметри субконто?

 136. Загальна характеристика та класифiкацiя засобiв технiчного забезпечення iнформацiйної системи облiку.

 137. Загальносистемне та спецiальне програмне забезпечення. Дати характеристику.

 138. Класифiкацiя i склад регiстрiв бухгалтерського облiку.

 139. Класифікація і загальна характеристика програмного забезпечення інформаційних систем обліку.

 140. Описати та привести структурну схему типового пакета для бухгалтерських задач “Парус”.Описати взаємодію основних модулів структурної схеми.

 141. Органiзацiйнi, iнформацiйнi, технiчнi та технологiчнi аспекти утворення АРМ бухгалтера i його експлуатацiя.

 142. Склад i характеристика нормативно-довiдкової iнформацiї.

 143. Стисла характеристика централiзованої, розподiленої i змiшаної системи обробки бухгалтерської iнформацiї.

 144. У чому полягають призначення та основні можливості “типових операцій”?

 145. У чому полягають призначення та основні можливості режиму “документи та розрахунки”?

 146. Як сформувати потрібний стандартний звіт?

 147. Визначення потреб у CASE-засобах.

 148. Аналіз можливостей організації.

 149. Визначення організаційних потреб у CASE-засобах.

 150. Аналіз ринку CASE-засобів.

 151. Визначення критеріїв успішного впровадження CASE-засобів.

 152. Розробка стратегії впровадження CASE-засобів.

 153. Оцінка й вибір CASE-засобів. Загальні зведення.

 154. Процес оцінки . Процес вибору. Критерії оцінки й вибору CASE-засобів.

Схожі:

Тематика контрольних робіт для студентів заочників. (питання до іспиту) iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Тематика контрольних робіт для студентів заочників. (питання до іспиту) iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Тематика контрольних робіт для студентів заочників. (питання до іспиту) iconТематика контрольних завдань для студентів-заочників зі спецкурсу «Філософія і література»

Тематика контрольних робіт для студентів заочників. (питання до іспиту) iconТематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури»

Тематика контрольних робіт для студентів заочників. (питання до іспиту) iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005
Тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей). Укл.: Радіонова Л. О.,...
Тематика контрольних робіт для студентів заочників. (питання до іспиту) iconІнструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг)
Рецензування курсових проектів (робіт) у системі заочної освіти є однією з основних форм керівництва самостійною робо­тою студентів-заочників...
Тематика контрольних робіт для студентів заочників. (питання до іспиту) iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно дистанційної форми навчання
Тематика контрольних робіт для студентів заочників. (питання до іспиту) iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно- дистанційної форми навчання
Тематика контрольних робіт для студентів заочників. (питання до іспиту) iconТематика контрольних робіт для студентів заочного відділення (по останній цифрі залікової книжки)

Тематика контрольних робіт для студентів заочників. (питання до іспиту) iconТематика контрольних робіт для студентів заочного відділення (по останній цифрі залікової книжки)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи