Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\

Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
НазваТема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Сторінка4/6
Дата12.09.2012
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
ТЕМА 1. Текстовий процесор Лексикон.


ПЛАН


1. Вступ. Основнi вiдомостi про пакет LEXICON.

2. Головне меню пакета LEXICON.

3. Введення тексту.

4. Пiдготовка тексту до друку.


Текстовий редактор Лексикон призначенiй для введення, збереження, редагування, форматування та друку нескладних текстових документiв (текстових файлiв) українською, росiйскою та iншою мовою, що використовує латинський алфавiт.

Запуск редактора Лексикон:

LEXICON [параметри запуску] Серед параметрiв запуску можуть бутi iмена файлiв, якi потрiбно заван- тажити в одне або кiлька вiкон, а також управляючi ключi:

Wn - визначає вiкно, в яке завантажується файл; Fn + - визначає шрифт, якiй потрiбно завантажити; Fn - - вiдмiняє завантаженiй шрифт; p driver - визначає драйвер принтера; k driver - визначає драйвер клавiатури.

У двох верхнiх рядках екрану пiсля запуску Лексикону розташоване меню, що дозволяє виконувати операцiї над текстом, керувати режимами роботи редактора. Вхiд у меню виконує клавiша F10, вибiр потрiбного пункту здийснюється клавiшами управлiння курсором, а потiм - натисканням (Enter).

Вихiд з меню здiйснює клавiша [Esc].

У третьому рядку розташована iнформацiя про режим Лексикону. Цей рядок подiлений на чотири поля. Перше поле мiстить повiдомлення: "Doc" або "Текст" - режим документ/текст; "pib" - встановлює режим вирiвнювання правого краю абзацу; "ПЕР" - режим автоматичного переносу слiв встановлено; "ШР N" - встановлено шрифт номер "N".

Друге поле мiстить:

1) повне iм"я файлу, що редагується;

2) три числа ( А В С ), де А - кiлькiсть рядкiв у файлi, В - номер поточного рядка, С - номер поточної позицiї курсора в рядку.

В третьому полi мiститься iнформацiя про режим клавiатури ("рус", "укр", "лат"). У четвертому полi виводиться поточна дата i час.

Пiдготовку до введення тексту виконують так: перемiщують курсор в позицiю початку нового тексту i починають вводити його з клавiатури. Перехiд на iнший алфавiт здiйснюють за допомогою клавiш: [F9] - перемикає з латинського на росiйский або навпаки; [Ctrl - F9] - перемикає з росiйского на український, або навпаки.

Введення тексту може здiйснюватися в режимi вставки i в режимi замiни.

В режимi вставки при введеннi нових символiв старi змiщуються праворуч. В режимi замiни новi символи вводяться натомiсть старих. Режим установки встановлюють за допомогою клавiші [Insert]. Режим роботи " Документ" встановлюється ланцюгом вказiвок з меню "Абзац" - "Режим" - "Форматування". В цьому режимi Лексикон автоматично переносить слова, що не вмiщуються в рядку, на новий рядок. Режим "Текст" встановлюється ланцюгом вказiвок з меню - "Абзац" - "Не форматувати". Цей режим не передбачає автоматичний перенос слiв на новий рядок.

Введений текст можна вiдредагувати за допомогою клавiш: Delete (Del) - знищує символ над курсором (або пiсля нього); Baskspace - знищує символи лiворуч вiд курсору; [F3], а потiм [Ctrl-F3] - знищує рядок.

Розрiзати рядок можна у такий спосiб: встановити курсор в позицiю розрiзання i натиснути [Enter]. З'єднати рядки можна, якщо розмiстити [Delete]. Операцiї розрiзання та з'єднання виконуються у режимi "Вставляння". Бiльш складнi операцiї над текстом здiйснюють за допомогою головного меню: ТЕКСТ - мiстить команди, що працюють з цілим текстом (збереження, зчитування, запис у новий файл, друк тощо); АБЗАЦ - дозволяє виконувати операцiї форматування; ФРАГМЕНТ - мiстить команди, що працюють з видiленою частиною тексту (фрагменту); СТОРIНКИ - дозволяє розподiляти текст на сторiнки, керувати мiжрядковими промiжками; ПОШУК - використовується для для пошуку в текстi за вiдомим контекстом потрiбного абзацу; ЗАМIНА - дозволяє вiдшукувати й замiнювати на iншi слова i речення; МIТКА - використовується для повернення за встановленою мiткою до певної частини тексту; НА МIТКУ - дозволяє перейти на мiтки, що встановленi в попередньому режимi МIТКА; ШРИФТ - дозволяє встановити потрiбний шрифт для тексту або фрагменту тексту; ДОК - використовується для швидкого переходу в операцiйну систему на деякий час з можливiстю повернення за командою ЕХIТ.

Введений новий текст пiсля редагування необхiдно вiдформатувати, тобто вирiвняти його лiвий та правий краї i встановити абзац (тобто " червоний рядок"). Для цього використовують один з двох способiв: а) форматування за зразком; б) форматування за встановленими межами. Перший спосiб використовують, якщо є абзац-зразок.

Вiдформатований текст можна розподiлити на сторiнки i вивести надрук.


^ КОНТРОЛЬНI ПИТАННЯ


1. Записати команду запуску Лексикону, якщо пiд час запуску потрiбно завантажити W1.txt в інше вiкно.

2. Завантажити шрифт з грецькими та математичними символами.

3. Встановити в текст два порожнiх рядки.

4. Визначити вiдмiннiсть режимiв роботи "Документ" та "Текст".

5. Вилучити два перших рядки тексту.

6. Пiдготувати принтер до друку. Що це означає?

7. З'єднати останнiй та передостаннiй рядки.


ЛIТЕРАТУРА


1. В.Е. Фигурнов. IВМ РС для пользователя. М.: ИНФРА-М, 1995.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


ТЕМА: Автоматизована обробка текстiв.

Текстовий редактор Лексикон.


1. Ввести запропонований текст i зберегти його у файлi PR.txt.

2. Вiдформатувати перший абзац тексту з межами: лiва - 3; права -70; абзац - 5.

3. Вiдформатувати другий абзац тексту з межами: лiва - 5; права - 40; абзац - 9.

4. Вiдформатувати третiй абзац за зразком першого.

5. Вилучити четвертий абзац.

6. Розставити сторiнки з параметрами крок - 2, висота - 60.

7. Вилучити сторiнки.

8. Розтавити сторiнки з параметрами: крок - 1.5, висота - 40.

9. Зберегти текст в файлi PR2.txt.

10. Прочитати текст з файлу PR.txt.

11. Замiнити слово "здiбностi" на слово "вмiння".

12. Вийти з редактора без збереження введених змiн.


^ МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ ДО САМОСТIЙНОЇ РОБОТИ

за темою "Автоматизована обробка текстiв. Текстовий процесор Лексикон"


ПЛАН

Заняття 1. Операцiї з текстом. Форматування. Робота з фрагментами.

Заняття 2. Розподiл тексту на сторiнки. Пошук у текстi. Замiна у текстi.

Заняття 3. Розмiщення мiток. Перехiд за мiткою. Шрифтi. Вихiд у DOC.


Для успiшного опрацювання питань, винесених на самостiйне вивчення, необхiдно уважно прочитати теоретичнi вказiвки до кожного заняття; опрацювати лiтературу, вказану викладачем; виконати вправи i вiдповiсти на контрольнi запитання. Крiм того, необхiдно пiдготуватись до спiвбесiди за опрацьованим матерiалом.


Заняття 1.


Для виконання операцiй з текстом взагалi використовують пункт меню "ТЕКСТ."

Зчитування тексту з файлу виконують за командою "Прочитати". Збереження у тому файлi, з якого текст був прочитаний - за командою "Зберегти". Якщо текст введено вперше з клавiатури - збереження виконують за командою "Новий файл".

За допомогою команди "Конфігурацiя" змiнюють положення, розмiри та оформлення вiкон ( вiдповiдно у пунктi "Вiкно" за клавiшею DEL, INS, сiрим "+" та клавiшами перемiщення курсору), встановлюють знаки табуляцiї.

Команда "Макро" дозволяє закрiпити за довiльною символьною клавiшею слово або фразу, що часто повторюються пiд час набору тексту, а потiм викликати їх за допомогою комбiнацiї [ Alt + символьна клавiша ].

Команда "Друк" дозволяє встановити параметри, що необхiднi для роздрукування на принтерi: гарнiтуру (шрифт), якiсть, лiве поле, крок тощо Команди пункту меню "Абзац" використовуються для встановлення параметрiв та форматування тексту. Вирiвнювання правого та лiвого країв тексту виконують двома способами: за зразком; за межами. Якщо є абзац - зразок, курсор встановлюють в перший рядок i вибирають команду "Зразок" в меню "Абзац", режимi "Межi". Потiм видiляють абзац тексту, що буде форматуватись, за допомогою клавiш [F3] та стрiлок управлiння курсором i натискають клавiшi [Ctrl + F8] (або виконують команду "Формат" меню "Абзац"). Щоб вiдформатувати абзац за межами, слiд спочатку надати їм числового значення: вибрати курсором межу, натиснути [Enter], ввести з клавiатури потрiбне числове значення межi i знову натиснути [Enter]. Пiсля цього слiд видiлити абзац, що буде форматуватись, i натиснути клавiшi [Ctrl + F8]. Iншi режими в меню "Абзац" обирають за допомогою клавiшi [Enter].

Дуже часто з'являється потреба виконувати операцiї з частиною тексту - фрагментом. Для цього фрагмент необхiдно видiлити. Це дозволяє зробити пункт меню "Фрагмент" - "Видiлено". Фрагмент можна скопiювати, вилучити, перемсунути. Пiд час вилучення фрагмент заноситься в буфер (кишеня) i зберiгається там до наступної команди "Забрати". З буферу фрагмент можна копiювати у будь-яку позицiю тексту довільну кількість разiв.

Вправа.

1. Ввести текст i зберегти його у файлi PR.txt.

2. Прочитати текст iз файлу PR.txt.

3. Вiдформатувати перший абзац з межами: лiва - 3, права - 70, абзац -

5.

4. Вiдформатувати другий абзац з межами: лiва - 5, права - 60, абзац - 8.

5. Вiдформатувати решту абзаців за зразком першого.

6. Змiнити конфігурацiю вiкна так, щоб воно було удвiчi менше i розташовувалось у центрi екрану.

7. Повернути вiкно до стандартнрго вигляду.

8. Помiняти мiсцями перший та останнiй абзац.

9. Вилучити третiй абзац.

10. Зберегти текст у файлi PR1.txt.

11. Ввести запропонований текст, використовуючи режим "Макро".

12. Встановити символи табуляцiї i ввести числа 1 - 100.


^ КОНТРОЛЬНI ПИТАННЯ


1. Застосування режиму "Макро".

2. Використання режиму "Табуляцiя".

3. Змiнити фон екрану у вiкнi 1 на червоний, а колiр символiв - на жовтий.

4. Використання режиму "_лобальне форматування".

5. Видiлення прямокутного фрагменту.

6. Вставляння прямокутного фрагменту в текст.

7. Очищення екрану (вiкна).


Заняття 2.


Розподiл тексту на сторiнки виконують за допомогою пункту меню "Сторiнки". Вiн мiстить наступнi пiдпункти: Розставити, Крок, Висота, Нумерацiя, Забрати, Каталог, Колонтитул. Режим "Розставити" призначений для проставляння сторiнок, i, якщо треба, колонтитулiв. Команда "Крок" дозволяє встановити мiжрядковий iнтервал, тобто крок. Крок не повинен бути менший за 0,75 iнтервала. Команда "Висота" використовується для встановлення довжини сторiнки в iнтервалах.

За допомогою команди "Нумерацiя" можна керувати нумерацiєю сторiнок. Автоматиично Лексикон розставляє номери сторiнок, починаючи з першого. Але на першiй сторiнцi номер не проставляється. Пiсля рядка з номером розмiщується один порожнiй рядок. Якщо стандартнi параметри не влаштовують користувача, вiн може замiнити їх своїми: вибрати пункт "Поч Номер", ввести номер сторiнки, натиснути Enter. Команда "Забрати" дозволяє забрати (вилучити) розставленi сторiнки. Команда "Каталог" дозволяє створити каталог (змiст) документа, якщо в ньому є заголовки частин, роздiлiв, що записанi за правилами: а) починається правiше поточної лiвої межi абзацу; б) починається з числа, пiсля якого поставлено крапку, або з одного iз слiв: "Введення", "Глава", "Додаток". Перед пiдготовкою змiсту текст розбивають на сторiнки. Змiст готують, якщо вибирають команду "Каталог", у буферi. Потiм вставляють до тексту за мiсцем розташування курсору, натискаючи клавiшi [Ctrl + F4].

Команда "Колонтитул" дає змогу поставити рядок символiв, що їх визначив користувач, пiд номером сторiнки. Колонтитул вставляють в текст i вилучають з тексту за допомогою команди "Розставити", "Забрати".

Жорсткi сторiнки розставляють перед тими роздiлами тексту, якi треба друкувати з нової сторiнки, за допомогою клавiш [Shift + F8]. Вилучити жорсткi сторiнки можна, якщо видiлити їх за допомогою клавiшi F3, а потiм забрати в буфер - [Ctrl + F3].

Команда "Пошук" дозволяє знайти в текстi будь-яке слово або фразу за допомогою введення їх в рядок для пошуку. Курсор буде перемiщено в позицiю першого символу пошукуваного контексту. Наступне входження цього контексту визначають за допомогою клавiш [Ctrl + F1].

Команда "Замiна" дозволяє замiнювати завдане слово (пошукуваний контекст) на iнше (замiнюючий контекст). Якщо потрiбно замiнити декiлька входжень контексту, використовують режим "Знайти Перше", натискають клавiшi [Ctrl + F2], потiм - клавiшi [Ctrl + F1] для пошуку наступного входження, i знову - [Ctrl + F2] для замiни. Для замiни по всьому тексту використовують пункт "Замiнити _лобально".

Докладніше цi режими розглядаються в лiтературi, що запропонована в кiнцi методичних вказiвок.

Вправа.

1. Прочитати текст з файлу PR.txt.

2. Розставити сторiнки за параметрами: крок - 2; висота - 60.

3. Вилучити сторiнки.

4. Записати заголовок перед кожним абзацем, який можна було б включити в змiст.

5. Створити змiст i поставити його перед текстом.

6. Розставити колонтитули у виглядi "* * *".

7. Поставити жорсткi сторiнки перед змiстом, перед першим абзацем.


^ КОНТРОЛЬНI ПИТАННЯ


1. У текстi є таблиця. Як можна вiдформатувати текст, не порушивши цю таблицю?

2. Помiняти мiжрядковий iнтервал для тексту з таблицею, залишивши таблицю незмiнною.

3. Замiнити колонтитули на такi, що складаються з символiв "? ? ?".

4. Знайти i замiнити слово "всi" на "iншi" в частинi тексту (фрагментi).

5. Створити змiст для тексту i встановити його в кiнцi.

6. Вийти на рядок за номером його у текстi.

7. Вилучити колонтитули.

8. Передбачити друкування таблицi з нової сторiнки.

9. Вилучити всi сторiнки з тексту.


Заняття 3


За допомогою пункту меню "Мiтка" можна розставити в текстi невидимi мiтки для наступного повернення до них. Для мiток використовувать символи латинського, українського та росiйського алфавiту. Перехiд на мiтку виконують за допомогою команди "НА МIТКУ". На запит Лексикону треба ввести символ-мiтку i натиснути (Еnter). За допомогою команди "Шрифт" можна застосовувати рiзнi шрифти для окремих дiлянок тексту. Шрифт можна вибирати за номером (вiд 0 до 7) або за назвою. Лексикон використовує такi шрифти: 0 - нормальний; 1 - курсив; 2 - жирний; 3 - жирний курсив; 4 - пiдрядковi iндекси; 5 - надрядковi iндекси; 7 - грецький алфавiт та математичнi символи.

Шрифт можна вибрати перед введенням тексту, а можна вставити потiм, коли текст видiлити за допомогою клавiші F3, а потiм вибрати шрифт, який встановиться у вибраному тексті. Команда меню ДОС дозволяє тимчасово вийти в операцiйну систему, виконати там потрiбнi операцiї, i потiм повернутись в Лексикон за командою Exit.

Вправа.

1. Прочитати текст з файлy PR.txt.

2. Розставити мiтки перед кожним абзацем у виглядi: А, Б, В, Г, _, Д.

3. Перейти на мiтку В.

4. Перейти на мiтку Д.

5. Використати для абзацiв наступнi шрифти: для 1-го - курсив; для 2-го - жирний; для 3-го - пiдрядковi iндекси; для 4-го - надрядковi iндекси; для 5-го - грецький алфавiт та матетатичнi символи, щоб записати формулу Е(хІ+уІ)3;


^ КОНТРОЛЬНI ПИТАННЯ


1. Як завантажити шрифт N7 (грецькi символи та математичнi символи)?

2. Завантажити текст РR.txt у третє вiкно.

3. Завантажити драйвер "чернетка".

4. Вивести на принтер таблицю, що мiстить 130 символiв у рядку.

5. Намалювати таблицю, в якiй 5 колонок i 6 рядкiв.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ IНДИВIДУАЛЬНОЇ СПIВБЕСIДИ


1. Призначення полiв, статус рядка.

2. Вiдкриття, змiна конфігурацiї, закриття вiкон.

3. Перехiд вiд режиму "Документ" до режиму "Текст". Відмінність мiж ними.

4. Завантаження файлiв у вiкна.

5. Завантаження нових шрифтiв.

6. Пiдклюочення драйверу клавiатури, принтера.

7. Вiдмикання шрифтiв.

8. Перехiд вiд графiчного режиму вiдображення тексту на екранi до символьного i навпаки.

9. Використання режиму МАКРО;

10. Друкування текстiв, що мають довгi рядки (129 символiв).

11. Який файл можна надрукувати без використання Лексикону, але з усiма необхiдними командами керування принтером?

12. Дiї над файлами.

13. Пошук контексту: першого, наступного.

14. Замiна контексту в цiлому текстi , в частинi тексту.

15. Вибiр шрифту. Введення формул.

16. Форматування абзацу: за зразком, за межами.

17. Сторiнки м'якi, жорсткi. Каталог. Колонтитул.

18. Мiжрядкова вiдстань.

19. Друкування тексту.


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

до теми "Автоматизована обробка текстiв.

Текстовий процесор Лексикон"


Варiант 1.

1. Використання параметрiв виклику при завантаженнi Лексикона.

2. Вирiвнювання тексту за правою межою.

3. Введення тексту курсивом.


Варiант 2.

1. Використання вiкон. Перехiд з вiкна до вiкна.

2. Вирiвнювання тексту за правою та лiвою межею.

3. Введення тексту з багаторазовим повторенням слова "комп'ютер"


Вариант 3.

1. Параметры конфігурацiї вiкон.Перемiщення вiкна.

2. Вирiвнювання тексту за зразком.

3. Введення тексту з багаторазовим поверненням до певних його фрагментiв.


Варiант 4.

1. Використання табуляцiї. Введення тексту у виглядi колонок.

2. Копiювання фрагментiв тексту.

3. Введення тексту з перевiркою правопису слiв.


Варiант 5.

1. Вилучення фрагментiв тексту (прямокутного та рядкового).

2. Перемiщення тексту або фрагменту тексту в iнше вiкно.

3. Введення тексту з використанням рiзних шрифтiв (пiд час введення).


Варiант 6.

1. Побудова та заповнення даними таблицi.

2. Форматування тексту з таблицею.

3. Пошук в текстi слова "зразок".


Варiант 7.

1. Знайти та замiнити в частинi тексту слово "документ" на слово "текст".

2. Помiняти мiжрядкову вiдстань вдокументi, що мiстить таблицю.

3. Введення тексту, що мiстить математичнi формули.


Варiант 8.

1. Розставити сторiнки в текстi, що мiстить таблицi.

2. Створити змiст у текстi.

3. Помiняти шрифт у деяких абзацах на жирний.


Варiант 9.

1. Розставити в текстi колонтитули.

2. Вiдформатувати текст за зразком.

3. Створити каталог i занести його на останню сторiнку тексту.


Варiант 10.

1. Вивести на друк таблицю, що мiстить 120 символiв в рядку.

2. Помiняти шрифт у першому та останньому абзацi тексту на грецький.

3. Вилучити з тексту слово "вiдстань"


ТЕМА 2: Система обробки текстiв WinWord. Автоматизована обробка текстiв. Система обробки текстiв WinWord.


ПЛАН


1. Основнi вiдомостi про систему WinWord.

2. Структура пакету WinWord.

3. Введення тексту в системi WinWord.

4. Пiдготовка тексту до друку.


Текстовий процесор Word створений фiрмою Microsoft для використання в iнтегрованiй оболонцi Windows є потужнiм засобом обробки текстiв за допомогою комп'ютера. WinWord має сумісний iнтерфейс i чудову довiдкову систему. Представлення документiв у режимi WYSIWYG (що ви бачите, те й одержите) дозволяє бачити результати роботи у тому виглядi, в якому вони будуть виведенi на принтер, зводячи до мiнiмуму витрати часу та паперу на потрiбний друк. За допомогою спецiальних засобiв WinWord дозволяє вставляти в документи iлюстрацiї (MS Draw), дiлову графiку (MS Chart), математичнi формули (Equation Editor). WinWord пiдтримує механiзм об'єктного зв'язування та вмонтовування об'єктiв, що створенi iншими програмами (OLE). Крiм звичайних засобiв редагування тексту, WinWord володiє рядом можливостей, що притаманнi видавничим системам. Для запуску WinWord потрiбно ввести в командному рядку WIN, а потiм двiчi виконати Click в пiктограмi Word. Якщо потрiбно запустити Windows без заставки, в командному рядку потрiбно набрати:

WIN:

Потiм виконати двiчи Click у пiктограмi WinWord. На екранi з'явиться новий документ з iм'ям "DOCUMENT1". У WinWord використовується багатодокументний iнтерфейс, тобто можна вiдкрити декiлька документiв i одночасно працювати з ними.

Доступ до всiх функцiй WinWord можна одержати за допомогою головного меню програми. Крiм головного меню, в WinWord використовуються локальнi меню об'єктiв. Щоб викликати таке меню, потрiбно курсором вибрати об'єкт, а потiм виконати Click правою кнопкою мишi.

Крiм меню, в WinWord використовуються палiтри iнструментiв, за допомогою яких здiйснюється бiльш швидкий та наочний вибiр команд. Це групи пiктограм, що поєднанi за функцiйними ознаками: "Стандартна" палiтра мiстить пiктограми основних команд (створення, вiдкриття, збереження документiв); палiтра "Форматування" мiстить пiктограми основних функцiй форматування тексту (стиль, накреслення символiв, фонт, вирiвнювання тощо); палiтра "Рамки" мiстить пiктограми, що дозволяють створювати та редагувати рамки (стиль лiнiй, тiнь тощо); палiтра "База даних" мiстить пiктограми виконання основних операцiй в базах даних (управлiння полями, записами тощо); палiтра "Малювання" мiстить пiктограми виконання малюнкiв (вибiр графiчного примiтиву, стилю та кольору об'єктiв, їхнього розташування тощо); палiтра "Форми" мiстить пiктограми виконання основних функцiй, що використовуються при редагуваннi форм (вставка полiв, таблиць, вибiр стилю полiв та iн.); палiтра "Microsoft" мiстить пiктограми для запуску додаткiв, що створенi фiрмою Microsoft (MS Excel, MS Access та iн.).

Користувач має можливiсть встановлювати опцiї палiтр iнструментiв, вибирати видимi палiтри, змiнювати їхній склад та розмiщувати їх на екранi згідно зi своїми потребами. За допомогою лiнiйок форматування та мишi можна також виконати операцiї форматування, встановлювати знаки табуляцiї. Якщо потрібна додаткова iнформацiя з питань використання меню та пiктограм, можна за допомогою клавiшi F1 викликати довiдку. На екранi з'явиться контекст-вiдповiдь на питання.

Розпочати роботу в WinWord можна кiлькома способами: вiдкрити наявний документ за допомогою команди меню File Open; створити новий документ за командою File New; розпочати друкування (введення) тексту в робочому полi. Якщо скористатись командою створення нового документу (File New), потрiбно в дiалоговому вiкнi вибрати потрiбний шаблон (стандартну форму зображення документу) iз запропонованого перелiку, встановити опцiю New в режимi Document i натиснути кнопку ОК. В перелiку шаблонiв (Template) деякi назви мiстять слово Wizard (чарiвник). Шаблони такого виду активiзують засiб Wizard, що є серiєю дiалогових вiкон.

Вiдповiдаючи на питання в кожному з цих вiкон, користувач завдає параметри майбутнього документу. В результатi цих дiй Wizard створить документ, що вiдповiдає потребам користувача. Найчастiше використовують шаблон Normal ("Нормальний"). Для вибору шрифта використовують команду Format/Font. Її виконання викликає дiалогове вiкно Font з двох сторiнок: "Font" та "Character Spacing". На сторiнцi "Font" потрiбно вибрати гарнiтуру (шрифт) з перелiку, що запропонований, а також стиль (накреслення) символiв: regular - звичайний; italic - курсив; bold - жирний; bold italic - жирний курсив. У разі потреби можна змiнити розмiр шрифта за допомогою поля Size. На сторiнцi "Character Spacing" є можливiсть вибрати мiжсимвольну вiдстань та позицiю символiв стосовно базової лiнiї. Пiсля вибору потрiбних опцiй натискають клавiшу ОК. Основнi параметри форматування абзацу вибирають за допомогою команди Format Paragraph: вiдступи та iнтервали, спосiб вирiвнювання абзацу тощо. Пiсля вибору перелiчених параметрiв можна розпочати введення тексту з клавiатури. Введення тексту в документ почи- нається з мiсця положення курсора вводу. Текст вводиться в одному з двох режимiв: вставка, замiна. Для вибору режима використовується клавiша [Insert]. Визначити, який режим використовується, можна за iндикатором "OVR" рядку стану WinWord. Якщо iндикатор зображений чорним кольором, то вмикнений режим замiни, якщо сiрим - вставки. Для переходу на iнший рядок в межах абзацу тексту використовують комбiнацiю клавiш [Shift + Enter] в разi, коли права межа встановлена, виконується автоматичний перехiд на iнший рядок. Перехiд до нового абзацу виконується, якщо натиснути клавiшу [Enter].

Перш ніж надрукувати текст, треба розбити його на сторiнки за допомогою команди File Page Setup. В дiалоговому вiкнi "Page Setup" слід скористатись полем "Paper Size", де в перелiку розмiрiв, що вiдповiдають пiдімкеному принтеру, слiд вибрати потрiбний. Якщо потрiбного розмiру в перелiку нема, вибирають режим "Custom Size" i в полях "Width" та "Height" завдають широчину й висоту сторiнки. Орiєнтацiя сторiнки визначається за допомогою одного з двох значень: книжкова (Portrait), альбомна (Landscape). Нарештi в полi "Paper Size" потрiбно вибрати, до якої частини документу застосовуються обранi параметри: для всього документу (Whole Document); для вибраної ранiше частини тексту (Selected Text); для тексту, що розташований пiсля курсору вводу (This Point Forward); Для вибраних роздiлiв документа (Selected Sections); для роздiлу документа, в якому перебуває курсор вводу (This Section).

Для встановлення параметрiв полiв використовується поле "Margins" дiалогового вiкна "Page Setup", де можна вибрати наступнi параметри: для двобiчної верстки - Mirror Margins (дзеркальне поле); верхнє поле сторiнки - Top; нижнє поле сторiнки - Bottom; Left - лiве поле; Right - праве поле; Inside - внутрiшнє поле, яке використовується, якщо увімкнено опцiю "Mirror Margins"; Outside - зовнiшнє поле, якщо вибрано опцiю Mirror Margins. Поле пiдшивки визначається параметром Gutter. Завершується встановлення параметрiв натисканням клавiшi ОК. Для друкування створеного документу слід подготувати до друку принтер, вибрати команду меню File Print, вказати вид iнформацiї, що буде друкуватись, в полi "Print What", кiлькiсть копiй, якi сторiнки друкуються i натиснути кнопку ОК. З'явиться вiкно "Printing", де буде розмiщено iнформацiю про хiд друкування. Перервати друкування можна натисканням кнопки "Cancel" у вiкнi "Printing".


^ КОНТРОЛЬНI ПИТАННЯ


1. Перелiчити вiдмiнностi текстового процесора Word вiд текстового процесора LEXICON.

2. Виклик локального меню об'єкту.

3. Призначення палiтри iнструментiв "Стандартна".

4. Форматування тексту в WinWord. Методи.

5. Перелiчити способи введення нового тексту в Word.

6. Основнi шрифти Word.

7. Перехiд на новий рядок в абзацi. Перехiд до нового абзацу.

8. Встановлення розмiру сторiнки.

9. Встановлення полiв (берегів) сторiнки.

10. Виведення документу на принтер.


ЛIТЕРАТУРА


1. А.Фельдман "Microsoft Wordдля Windows. Версия 6.0". Киев:"Евроиндекс Лтд", 1994г.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ N1


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Конспект лекцій з курсу "Інформатика" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Тип модуля: обов’язковий Семестр: 1 Обсяг модуля
Системне програмне забезпечення персональних комп’ютерів. Операційна система Windows: графічний інтерфейс користувача та консоль....
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Лабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Мета роботи: Набути навички роботи з персональним комп’ютером під управлінням операційної системи ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Лабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Мета роботи: Отримати навички роботи з персональним комп’ютером під управлінням операційної системи ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Багатоканальна система виміру температури за допомогою засобів персонального комп’ютера
Київський національний університет технологій та дизайну Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Формат опису модуля
Зміст І призначення основних комп’ютерних дисциплін, історія виникнення І розвитку програмної інженерії, апаратне та програмне забезпечення...
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Тема Архітектура комп'ютера
Об'єкт інформатики. Інформаційні технології. Предмет інформатики. Галузі застосування комп'ютера. Склад пеом. Технічні засоби (Hardware)....
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\За напрямом «Комп’ютерна інженерія»
Завдання: Зібрати комп’ютер заданої конфігурації, сконфігурувати дискову систему комп’ютера, встановити підтримку мережі pc dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Операційні системи «3» Якими ключовими аспектами роботи комп'ютера управляє операційна система…
Такою операційною називають систему, в якій всі її компоненти є складовими частинами системи, використовують загальні структури даних...
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Комп’ютерна інженерія»
Завдання: Зібрати комп’ютер заданої конфігурації, сконфігурувати дискову систему комп’ютера, встановити підтримку мережі pc dos
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи