Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\

Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
НазваТема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Сторінка6/6
Дата12.09.2012
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
ТЕМА 1. Електроннi таблицi. Визначення та характеристика. Електроннi таблицi EXCEL.


ПЛАН

1. Електроннi таблицi. Визначення. Основнi поняття.

2. EXEL. Основнi вiдомостi.

3. Запуск та завершення EXСEL.

4. Робота з основним вiкном EXСEL.

5. Основнi операцiї в EXСEL.


1. При вирiшеннi рiзноманiтних задач бiзнесу, фiнансової дiяльностi, побуту, ввiднi данi та результати обчислення подаються у виглядi таблиць, спецiальнi програми обробки табличних даних 2 - електроннi таблицi. Електроннi таблицi - це засiб збереження, перетворення та вiдображення даних у комiрках.

Комiрка - це елемент таблицi на перетинi рядка та стовпчика. Група комiрок - це прямокутна частина таблицi. Електронна таблиця виглядає як звичайна прямокутна таблиця, в якiй стовпчики позначенi лiтерами латинського алфавiту (А, В, С, ...), а рядки - арабськими цифрами ( 1, 2, 3, ...).

Якщо в таблицi кількість стовпчикiв перевищить кількість лiтер латинського алфавiту, до позначення стовпчика злiва додається літера А. Так, за стовпчиком Z йтимуть стовпчики АА, АВ, ... АZ, ВА, ВВ, ... ВZ тощо.

Таблиця характеризується своїм розмiром - кiлькiстю рядкiв та стовпцiв. Як правило перший рядок та стовпчик А використовується для запису заголовкiв стопчикiв i рядкiв. В електроннiй таблицi можна вводити текстову, числову iнформацiю та формули. Формула - це спосiб обчислення значення комiрки. Формули допомагають автоматизувати рiзноманiтнi обчислення для використання у математичнiй, статистичнiй, логiчнiй, фiнансовiй та iнших сферах.

Основнi елементи формул: КОНСТАНТИ - текстовi чи числові значення, якi вводяться у комiрку i не змiнюються пiд час обчислень.

ЗВЕРТАННЯ ДО КОМIРКИ - позначення стовпчика та номер рядка, в яких розташована комiрка ( наприклад, А1 В12 С100)

ЗВЕРТАННЯ ДО ГРУПИ КОМIРОК - звертання до лiвої верхньої та правої нижньої комiрок групи, що роздiляються двокрапкою. Звертання до комiрок можуть бути двох типiв:

а) АБСОЛЮТНI - звертання, якi не змiнюються при копiюваннi формул. Ознакою абсолютного звертанняя є знак $ перед позначенням стовпчика та (або) номером рядка в позначеннi звертання (наприклад, А$ 2о$ $В$1).

б) ВIДНОСНI - звертання, якi змiнюються при копiюваннi формул ФУНКЦIЇ - найбiльш вживанi формули, що завжди знаходяться в програмi обробки електронної таблицi. ОПЕРАТОРИ - окремi знаки в формулi, що визначають дiї обчислення. Iснують: - Арифметичнi оператори ( + додавання, - вiднiмання, * множення, / дiлення, % вiдсотки, ~ приблизно експонента)

- Текстовi оператори (& зчеплення двох текстових величин)

- Оператори порiвняння (= рiвнiсть, >= бiльше i дорiвнює, > бiльше, <= менше i дорiвнює, < менше, <> нерiвнiсть).

2. Першою в iсторiї програмою калькуляцiї таблиць була VisiCalc, написана Доком Брикліном у 1979 роцi.

За 15-рiчну iсторiю табличних розрахункiв з використанням персонального комп'ютера популярними були SuperCalc, Lotus 1-2-3, електроннi таблицi Framework тощо. Iсторiя успiху Excel почалася у 1985 роцi. I сьогоднi програми калькуляцiї таблиць займають один з найважливiших секторiв ринку прикладних програм для персональних комп'ютерiв i серед них значне мiсце посiдає система Excel.

Excel - це сучасна потужна система, що забезпечує введення, збереження, обробку та вiдображення даних. Це система пiд Windows, розроблена фiрмою Microsoft. Основну iдею системи вiдображує її реклама "Excel- Power made easy" (Excel - потужне робиться легко). Excel об'єднує в єдинiй системi електроннi таблицi, графiку та бази даних, розв'язує математичнi, фiнансовi i органiзацiйнi задачi в єдиному середовищi.

3. ЕХСЕL запускається двома способами:

Двiчi клацнути лiвою кнопкою мишi на пiктограмi ЕХСЕL. Викликати ЕХСЕL з MS DOS за допомогою команди WIN EXCEL i натиснути ENTER.

Щоб закiнчити роботу з EXCEL треба:

У системному меню легко виб- рати опцiю close (Закрити або натиснути клавiшi ALT+F4 або виконати команду EXIT (вихiд) з меню File (файл).

4. Пiсля запуску EXCEL формується основне вiкно чи вiкно прикладної програми. У ньому можуть формуватися вiкна документiв. Компоненти основного вiкна: Головне меню -- у верхнiй частинi вiкна, нижче за заголовок. Вмикає команди, що викликають певнi дiї EXCEL.

Рядок iнструментальних пiктограм -- нижче за головне меню. Пiктограми спрацьовують як команди меню, але їх використання простіше. Смуга формул. Розташована нижче за iнструментальні пiктограми. Використовується для введення тексту в таблицю.

Смуга статусу. Знаходиться під вiкном: надає iнформацiю про дiї, якi можна виконати зараз.

Контекстне меню. З'являється при натисканнi правої кнопки мишi. Мiстить найуживанiші команди з головного меню, якi користувач має право виконати у поточний момент роботи.

5. СТВОРЕННЯ НОВОЇ ТАБЛИЦI Щоб створити нову електронну таблицю, треба:

вибрати з меню File (Файл) команду File New (новий файл); вибрати опцiю New Worksheet (нова таблиця) i натиснути OK.


^ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ


Для введення даних у комiрку потрiбно: видiлити потрiбну комiрку; ввести з клавiатури необхiднi данi; натиснути ENTER. Щоб видiлити комiрку, треба: пiдвести курсор до комiрки; клацнути лiвою кнопкою мишi. Видiлена комiрка називається АКТИВНОЮ. Для видiлення групи комiрок, слід: пiдвести курсор до лiвої верхньої комiрки групи; натиснути та затримати лiву кнопку мишi; пересунути курсор до правої нижньої комiрки групи; вiдпустити лiву кнопку мишi. Для видiлення кiлькох комiрок, що не зв'язанi загальними межами, потрiбно: видiлити одну комiрку з групи; натиснути CTRL+ALT i не вiдпускати їх; видiлити iншi комiрки; вiдпустити CTRL+ALT. Щоб видiлити рядки чи стовпчики цілком, треба клацнути кнопкою мишi на їхніх заголовках. Ця команда i наступнi подаються у двох вiдомих варiантах EXCEL: англiйському i (в дужках) русифiкованому.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТАБЛИЦI Для збереження нової таблицi необхiдно виконати такi дiї: виконати команду File Save As (сохранить) з меню File (файл); у дiалоговому вiкнi у роздiлi File Name (имя файла) ввести iм'я файлу та клацнути OK. Для запису таблицi у файл, що вже iснує, потрiбно вибрати команду File Save (сохранить файл) з меню File (файл).

ДРУК ТАБЛИЦI Для друку таблицi треба: Вибрати команду РRINT (печать) з меню File (файл); натиснути Enter або клацнути OK. Щоб переглянути таблицю перед друком, потрiбно: позначити з меню File (файл) опцiю Print Preview (предварительный просмотр); натиснути Enter або клацнути OK.


^ КОНТРОЛЬНI ПИТАННЯ


1. Що таке електронна таблиця? Яка її будова?

2. Як видiлити у EXCEL комiрку? Групу комiрок?

3. Як ввести данi у таблицю EXCEL?

4. Як створити нову таблицю в EXCEL? Як її зберегти?

5. Як надрукувати таблицю в EXCEL?


ЛIТЕРАТУРА


1. Копичко О.С., Копичко С.М., Цурiн О.П. Microsoft EXCEL: першi кроки, -К.: ACADEMPRESS, 1994.

2. Олаф Кох. MS-EXCEL 4.0 для пользователя, - К.: Торговоиздат. Бюро BHV, 1994.

3. Н.Николь, Р.Альбрехт. Excel 5.0 Электронные таблицы.- М.: Эбом, 1994.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема: Електроннi таблицi та дiлова графiка.


1. Створення нової таблицi. Введення даних в електронну таблицю. Редагування таблицi.

1.1. Побудувати електронну таблицю вартостi товарiв промислової крамницi.

А В С

1. Назва Цiна ($) Кiлькiсть

2. Товар -1 18 180

3. Товар -2 100 50

4. Товар -3 95 65

5. Товар -4 150 25


1.2. Додати два стовпчики "Вартiсть у $", "Вартiсть у крб." та пiдрахувати вартiсть у доларах і вартiсть у карбованцях товару - 1. Одержати вартiсть у доларах та карбованцях товару - 2, товару - 3, товару - 4 за допомогою операцiї копiювання формул.

1.3. Додати шостий рядок "Разом", у якому пiдрахувати загальну кiлькiсть та загальну вартiсть усiх товарiв у доларах i карбованцях. Використати мастер функцiї.

2. Сортування даних. Шрифти EXCEL.

2.1. Вiдсортувати данi електронної таблицi за цiною товару.

2.2. Назви товарiв вiдобразити чiтким шрифтом.

3. Електроннi таблицi й дiлова графiка. Побудувати рiзнi види дiаграм за даними електронної таблицi.


МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ ДО САМОСТIЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ "Електроннi таблицi. Визначення та характеристика. Електроннi таблицi EXCEL"


При самостiйному вивченнi цiєї теми треба звернути особливу увагу на такi питання:

1. Редагування таблицi. Щоб вiдредагувати створену електронну таблицю, треба спочатку її вiдкрити. Для цього слід:

- Вибрати опцiю Open (открыть) меню File (файл);

- У дiалоговому вiкнi у полi File Name (ім'я файлу) позначити iм'я файлу потрiбної таблицi;

- Натиснути ОК. При роботi з електронною таблицею можна виконувати такi операцiї: Редагувати вмiст комiрки. Для цього треба:

- видiлити комiрку;

- натиснути F2;

- ввести новi данi. Вставляти новi елементи (комiрки, рядки, стовпцi).

Щоб вставити новий елемент в електронну таблицю, треба:

- Видiлити комiрку, натомість якої буде новий елемент;

- Вибрати опцiю Insert (вставити) з меню Edit (правлення);

- У дiалоговому блоцi вибрати тип елемента, що вставляється, та напрям зсуву видiленої комiрки.

Вилучати елементи (комiрки, рядки, стовпцi). Щоб вилучити елемент електронної таблицi, потрiбно:

- Видiлити елемент, який необхiдно вилучити;

- Вибрати Delete (видалити) з меню Edit (правлення);

- У дiалоговому вiкнi вибрати спосiб вилучення. Вилучати вмiст електронної таблицi. Для цього слід:

- Видiлити елемент електронної таблицi, вмiст якого треба вилучити;

- Вибрати Edit (правлення) Clear (очистити);

- У дiалоговому вiкнi позначити iнформацiю, яка вилучається (все, формати, формули, пояснення).

Копiювати та перемiщувати данi. Для копiювання даних необхiдно:

- Видiлити комiрки, якi треба скопiювати;

- Вибрати Edit (правлення) Copy (копіювати) (навколо тексту, який видiляється з'явиться смуга з крапок);

- Видiлити верхню лiву комiрку з групи комiрок, в яку будуть копiюватись данi;

- Вибрати Edit (правлення) Paste (вставити);

- Виконати видiлення комiрок, в якi будуть копiюватися данi, та їх вставлення поки данi не будуть скопiйованi в усi потрiбнi мiсця таблицi;

- Натиснути ESC для виходу з режиму копiювання.

Для перемiщення даних потрiбно:

- Видiлити комiрки, якi треба перемiстити;

- Вибрати Edit (правлення) Cut (вирізати) (навколо тексту, що видiляється, з'явиться смуга з крапок);

- Видiлити верхню лiву комiрку з групи комiрок, в яку будуть перемiщуватись данi;

- Вибрати Paste (вставити) з меню Edit (правлення).

2. Сортування даних. Для сортування даних необхiдно:

- Видiлити комiрки, якi необхiдно сортувати;

- Вибрати команду Sort (сортировать) з меню Data (даннi);

- У дiалоговому блоцi визначити параметри сортування. Сортування триває за трьома параметрами. Спочатку данi сортуються за значенням першого параметра, якщо вiн однаковий - за значенням другого, потiм третього у висхідній чи спадній послідовності.

3. Побудова i введення формул. Формули i функцiї використовуються для обчислення вмiсту комiрок.

Функцiя - це iнструкцiя, виконання якої зводиться до генерацiї деякого результату щляхом обробки завданих їй аргументiв.

При роботi з формулами слiд користуватись такими правилами:

- Формули завжди починаються знаком рiвностi.

- Формули можуть включати звертання до однiєї або кiлькох функцiй.

- Пiсля iменi кожної функцiї ставляться дужки: в них завдаються аргументи, якi використовує функцiя. Деякi функцiї не використовують аргументiв, пiсля їх iменi ставляться порожнi дужки "()" без пропуску мiж ними.

- Аргументи у функцiях вiдокремлюються один вiд одного крапкою з комою.

- Елементами формули може бути звертання до комiрки чи групи комiрок.

- У формулах можна використовувати чотири основних арифметичних оператори: +, -, *, /.

- За допомогою операторiв порiвняння >, <, >=, <=, <>, = виконується порiвняння величин.

- Усi тексти мають стояти у лапках.

- У формулi не повинно бути пропускiв (за винятком пропускiв утекстах).

Для введення формули в комiрку необхiдно набрати на клавiатурi знак "=" та потрiбну формулу для обчислень і натиснути ENTER. У комiрцi з'явиться значення, що є результатом обчислень. Формула з'явиться у формульному рядку при видiленнi вiдповiдної комiрки, де знаходиться ця формула.

Для введення формули у комiрку небхiдно:

- Видiлити комiрку для формули.

- Вибрати команду меню Formula (Фомула) Paste Function (Вставити функцiю).

- У дiалоговому вiкнi вибрати необхiдну функцiю.

4. Формати даних у таблицях.

4.1. Шрифти. Для того щоб зробити шрифтове видiлення у комiрцi (групi комiрок) необхiдно виконати такi дiї:

- видiлити комiрку (групу комiрок)

- вибрати Format (Формат) Font (шрифт)

- у дiалоговому блоцi вибрати необхiднi характеристики шрифта

- натиснути ОК

4.2. Формат чисел. Для змiни формату чисел у комiрцi (групi комiрок) потрiбно:

- видiлити комiрку (групу комiрок);

- вибрати Format (Формат) Number (число);

- позначити тип формату числа у дiалоговому вiкні;

- клацнути ОК.

5. Вирiвнювання даних. Для вирiвнювання даних у комiрцi (групi комiрок) необхiдно:

- видiлити комiрку (групу комiрок);

- вибрати Format (Формат) Alignment (вирiвнювання);

- вибрати тип вирiвнювання у дiалоговому вiкнi.

6. Змiна широчини стовпчикiв та висоти рядкiв. Перший спосiб:

- видiлити потрiбнi рядки (стовпчики);

- вибрати Format (Формат) Row Height (висота рядка) або Format (Формат) Column Width (широчина стовпчика);

- у дiалоговому вiкнi встановити потрiбнi значення. Другий спосiб:

- перемiстити курсор мишi до межi мiж двома заголовками елементiв;

- натиснути на лiву кнопку мишi i не вiдпускаючи її, перемiстити курсор у потрiбному напрямку;

- коли розмiр елемента зменьшиться до очiкуваного, вiдпустити лiву кнопку мишi.

7. Додатковi можливостi. Можна окреслити видiленi комiрки рамкою, форму якої вибрати за допомогою команди Border (Рамка) з меню Format (Формат).

Можна заповнити видiлену групу комiрок. Для цього необхiдно використати команду Format (Формат) Patterns (схема, вїзерунок). Iнформацiю про електроннi таблицi докладно висвiтлено у посiбниках:

1. Копичко О.С., Копичко С.М., Цурiк О.П. Microsoft EXCEL: першi кроки, - К: Академпрес, 1994.

2. Олаф Кох. MS EXCEL 4.0 для пользователя,- К: Торг.-изд. бюро BHV, 1994.

3. Николь Н., Альбрехт Р. EXCEL 5.0 электронные таблицы. - М.: Эком, 1994.

4. Роджер С. Паркер. Microsoft office 4 For Windows для "чайников", - К.: Диалектика, 1995.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ IНДИВIДУАЛЬНОЇ СПIВБЕСIДИ


1. Електронна таблиця. Визначення. Способи використання.

2. Основнi поняття. Будова електронної таблицi.

3. Створення нової електронної таблицi у EXCEL.

4. Робота з основним вiкном у EXCEL.

5. Введення iнформацiї в електроннi таблицi.

6. Копiювання та перемiщення даних у таблицях.

7. Встановлення та вилучення електронних таблиць.

8. Сортування таблиць.

9. Використання рiзних шрифтiв у EXCEL.

10. Формати чисел.

11. Вирiвнювання даних.

12. Формули у таблицях. Робота з формулами.

13. Функцiї. Види функцiй.

14. Збереження електронної таблицi.

15. Вiдкриття наявної таблицi.

16. Друк таблицi.


ТЕМА 2: Знайомство з базами даних. Система управлiння базами даних EXCEL


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема: Бази даних та дiлова графiка.


1. База даних. Створення бази даних. База даних - це засiб для накопичування, перетворення i аналiзу даних. Основнi елементи бази даних:

Назви полiв - це назви стовпцiв бази даних, в яких знаходяться однорiдна iнформацiя.

Запис - це рядок з iнформацiєю у базi даних, який характеризує один об'єкт.

Значення поля запису - це iнформацiя, яка знаходиться на перетинi рядка запису та стовпця назви поля у першому рядку.

Введення та корегування iнформацiї в бази даних EXCEL робиться так само, як i в електронних таблицях. Для створення нової бази даних необхiдно:

- У першому рядку ввести назви полiв.

- Ввести кожний запис у новий рядок таким чином, щоб у стовпцях була однорiдна iнформацiя.

- Видiлити всi комiрки бази даних (назви полiв та записи).

- Вибрати Data (Данные) Set Database (Установить БД).


Завдання 1.1.


Побудувати базу даних:

^ Номер виробу

Номер постачальника

Iм'я постачальника

Рiк постачання

Цiна

1

1000

JONES

1994

20

1

1500

ALEF

1993

42

1

2050

ALLEN

1995

28

2

3100

NIK

1995

50

2

1000

JONES

1993

120

3

2050

ALLEN

1994

500

4

2050

ALLEN

1994

1000

4

1000

JONES

1993

820

4

3100

NIK

1995

300

5

1500

ALEF

1992

140


Завдання 1.2. Додати новий запис:


5 3100 NIK 1993 750


2. Пошук даних

2.1. Знайти вiдомостi про вироби з конкретним номером:

а) 3 б) 4

2.2. Знайти вiдомостi про вироби, що поставляються ALEFOM.

2.3. Знайти вiдомостi про вироби, цiна яких < 300.

2.4. Знайти вiдомостi про вироби, цiна яких > 300, а рiк постачання >1993.

3. Фiльтрацiя.

3.1. Вибрати усі вироби з номером виробу 1.

3.2. Вибрати усі поставлення у 1994 роцi.

4. Дiлова графiка. Побудувати рiзнi види дiаграм за даними створеної бази даних.


МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ ДО САМОСТIЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "Знайомство з базами даних. Система управлiння базами даних EXCEL".


При вивченнi цiєї теми слiд усвiдомити, що головне завдання без даних - швидкий пошук та вiдбiр потрiбної iнформацiї. Пошук даних у EXCEL проводиться за допомогою iнформацiї, що знаходиться в полях бази даних.

Умови фiльтрацiї (вiдбору) записiв у базах даних звуться критерiями. Iснують:

Критерiї обчислення

Критерiї порiвняння.

Критерiй обчислення завдається функцiєю i дозволяє шукати записи для полiв, де функцiя приймає значення TRUE (iстина).

Наприклад:

Експорт > об'єм * 2 Критерiї порiвняння визначають елементи у виглядi порiвняння поля запису з деяким постiйним значенням. Використовують такi елементи порiвняння:

- Текстовi константи "Текст".

- Знаки порiвняння >, <, >=, <=, <>, =.

- Числовi константи 10.

- Змiннi знаки ?, *.

Введення порiвняльних критерiїв у формi даних. Для вiдображення окремого запису бази даних за допомогою форми даних необхiдно виконати Data (Данные) Form (Форма). Для введення порiвняльного критерiю потрiбно:

- У режимi форми позначити опцiю Criteria (Критерий).

- Ввести потрiбнi умови для полiв.

- Клацнути ОК.

Введення порiвняльного критерiю у таблицi. Якщо база даних наведена у виглядi таблицi, то для введення порiвняльного критерiю необхiдно виконати такi дiї.

- У вiльний рядок бази даних скопiювати або ввести назви полiв, якi треба порiвняти.

- У потрiбних полях на рядок нижче ввести умови.

- Видiлити комiрки вiдповiдно до перших двох дiй.

- Позначити Data (Данные) Set Criteria (Установить критерий).

Наприклад:

Цiна < 300 . Цiна > 120


Пошук у базах даних за допомогою Форми. Для пошуку у Формах потрiбно:

- Встановити критерiй у формi.

- Призначити Form (Форма) для переходу до Форм даних.

- Проглянути записи за допомогою клавiш Find Next, Find Prev (шукати наступний, шукати попереднiй). На останньому записi EXCEL формує звуковий сигнал.

Пошук у базах даних за допомогою таблиць. Щоб знайти записи у таблицi згiдно з критерiєм, необхiдно:

- Встановити критерiй у таблицi.

- Позначити Data (Данные) Find (Поиск). Буде видiлено перший запис, що вiдповiдає критерiю.

- За допомогою клавiш "стрiлка вгору", "стрiлка вниз" проглянути усi знайденi записи.

Фiльтрацiя (Вiдбiр записiв). Для фiльтрацiї необхiдно:

- Встановити критерiй у Таблицi.

- У вiльне мiсце Таблицi сколiювати або ввести назви полiв, якi потрiбно вивести для створення шаблону Фiльтру.

- Виконати видiлення шаблону.

- Позначити Data (Данные) Set Extract (Установить извлечение).

- Позначити Data (Данные) Extract (извлечь).

- Клацнути ОК. Потрiбнi поля знайдених записiв з"являються пiд шаблоном фiльтра.

Iнформацiя про бази даних EXCEL добре викладена у посiбниках:

1. Копичко О.С., Копичко С.М., Цурiк О.П. Microsoft EXCEL: першi кроки, -К: Академпрес, 1994

2. Олаф Кох MS EXCEL 4.0 для пользователя.- К: Торг.-изд. бюро BHV, 1994

3. Роджер С. Парнер Microsoft office 4 for Windows для "чайников".- К: Диалектика, 1995


^ ПИТАННЯ ДЛЯ IНДИВIДУАЛЬНОЇ СПIВБЕСIДИ


1. База даних. Основнi елементи.

2. Створення нової бази даних.

3. Введення iнформацiї.

4. Вiдображення iнформацiї. Перегляд бази даних.

5. Додавання нових записiв. Вилучення записiв.

6. Сортування баз даних.

7. Пошук iнформацiї.

8. Типи критерiїв. Введення порiвняльних критерiїв у формi даних, у таблицi.

9. Фiльтрацiя.


ТЕМА 3. Дiлова графiка


МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ ДО САМОСТIЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ "Дiлова графiка"


Слiд пам'ятати, що дiлова графiка використовується для графiчного вiдображення даних електронних таблиць або баз даних. Графiчне зображення даних буває бiльш зрозумiлим для аналiзу та прийняття рiшень. Для графiчного зображення ЕХЕI використовує 14 типiв дiаграм: 8 двомiрних та 6 трьохмiрних.

Слiд зауважити, що дiаграми у ЕХЕI можутьзберiгатися у виглядi:

- окремих видiленних файлiв. Вони можуть бути лiдкритими i не мати вiдповiдних їм таблиць або баз даних. Це окремi дiаграми.

- Внутрiшнiх файлiв, що зберiгаються у вiдповiдних електроних таблицях або базах даних. Це внутрiшнi дiаграми.

Для побудови дiаграми треба зв'язати графiчнi елементи (колiр, висота стовбчика) зi значенням даних у помiрках:

- Серiї даних - це типи даних, якi позначають одним кольором характеристики, що порiвнюються (наприклад, стовпцi таблиць)

- Назви категорiй - для типiв даних, якi мають вiдношення до одного на бору з рiзних серiй (кольорiв). Звичайно це назви об'єктiв, що порiвнюють (наприклад, рядки таблиць)

- Маркер даних - це геометрична фігура, що вiдображає комiрки з числом (наприклад, стовпчик дiаграм)

Для створення нової дiаграми необхiдно:

- Видiлити данi,якi потрiбно вiдобразити графiчно.

- Вибрати Файл Новий (File New).

- Позначити CHART (диаграма)

- Якщо необхiдно вставити потрiбнi опцiї.

- Клацнути ОК.

Для створення внутрiшньої дiаграми необхiдно

- Видiлити данi,якi потрiбно вiдобразити графiчно

- Вибрати в iнструментальнiй емузi пiктограму для створення дiаграм.

- Перемiстити курсор мишi до мiсця,де буде знаходитись пiктограма.

- Натиснути лiву кнопку мишi i вiдбуксувати курсор до утворення прямокутника потрiбного розмiру.

Вiдпустити лiву кнопку мишi. У дiалоговому блоцi, що з'являється, натиснути кнопку Next (cледуючий) для уточнення типу дiаграм.

- Встановити необхiднi опцiї.Виконувати два останнi пункти, поки не з'явиться кнопка ОК.

- Клацнути ОК. Дiаграми можна перемiщувати та змiнювати їхні розмiри.

Щоб перемiстити дiаграму треба:

- Позначити дiаграму.

- Перемiстити курсор мишi у середину дiаграми.

- Вiдбуксувати дiаграму в нове мiсце.

Щоб змiнити розмiри дiаграми, треба:

-Позначити дiаграму.

- Пiдвести курсор до вказiвника дiаграми

-Натиснути лiву кнопку мишi i, не вiдпускаючи її, перемiстити курсор разом з границею, поки дiаграма не буде потрiбного розмiру. Можна змiнити тип дiаграм. Для цього слід:

- Вiдкрити дiаграму, якщо вона внутрiшня.

- Вибрати опцiю _алерея (Gallery).

- У меню _алерея вибрати тип дiаграм.

- Клацнути ОК. У дiаграми можна вимогати текстовi пояснення.Двя цього необхiдно:

- Вiдкрити дiаграму.

- Вибрати Диаграма(Chart) (Attah Text). Приєднати текст.

- У дiалоговому блоцi вибрати типи назв.

- Клацнути ОК.

- На дiаграмi з'являється шаблон у бiлiй рамцi.

- Ввести потрiбний текст.

- Натиснути ENTER.

- Ввести потрiбнi текстовi пояснення.

Для введення легенди (пояснення до дiаграми) потрiбно:

- Вiдкрити дiаграму Вибрати Chart Add legend (Дiаграма Додати легенду)

Для створення внутрiшньої дiаграми треба двiчi клацнути лiвою кнопкою мишi на змiненому зображеннi дiаграми: дiаграма формується на окремому вiкнi.

Для вiдкриття окремої дiаграми необхiдно використати File (Файл) Open (Вiдкрити).

Докладніше з iнформацiєю про дiлову графiку можна познайомитись у посiбниках:

1. Копичко О.С., Копичко С.М., Цурiк О.П. Microsoft EXCEL: першi кроки. - К: Академпресс, 1994.

2. Олаф Кох MS EXCEL 4.0 для пользователя.- К: Торг.-изд. бюро BHV, 1994.

3. Николь Н., Альбрехт Р. EXCEL 5.0 электронные таблицы. - М.: Эком, 1994.


ПИТАННЯ ДО IНДИВIДУАЛЬНОЇ СПIВБЕСIДИ


1. Дiлова графiка. Дiаграми EXCEL.

2. Внутрiшнi та окремi дiаграми.

3. Створення внутрiшньої дiаграми.

4. Створення окремої дiаграми.

5. Перемiщення дiаграм.

6. Змiна розмiрiв дiаграм.

7. Змiна типу дiаграм.

8. Введення текстових пояснень до дiаграм.

9. Введення легенди.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Конспект лекцій з курсу "Інформатика" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Тип модуля: обов’язковий Семестр: 1 Обсяг модуля
Системне програмне забезпечення персональних комп’ютерів. Операційна система Windows: графічний інтерфейс користувача та консоль....
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Лабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Мета роботи: Набути навички роботи з персональним комп’ютером під управлінням операційної системи ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Лабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Мета роботи: Отримати навички роботи з персональним комп’ютером під управлінням операційної системи ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Багатоканальна система виміру температури за допомогою засобів персонального комп’ютера
Київський національний університет технологій та дизайну Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Формат опису модуля
Зміст І призначення основних комп’ютерних дисциплін, історія виникнення І розвитку програмної інженерії, апаратне та програмне забезпечення...
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Тема Архітектура комп'ютера
Об'єкт інформатики. Інформаційні технології. Предмет інформатики. Галузі застосування комп'ютера. Склад пеом. Технічні засоби (Hardware)....
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\За напрямом «Комп’ютерна інженерія»
Завдання: Зібрати комп’ютер заданої конфігурації, сконфігурувати дискову систему комп’ютера, встановити підтримку мережі pc dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Операційні системи «3» Якими ключовими аспектами роботи комп'ютера управляє операційна система…
Такою операційною називають систему, в якій всі її компоненти є складовими частинами системи, використовують загальні структури даних...
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Комп’ютерна інженерія»
Завдання: Зібрати комп’ютер заданої конфігурації, сконфігурувати дискову систему комп’ютера, встановити підтримку мережі pc dos
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи