Ситуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв\

Ситуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв'язані з інноваційною діяльністю
Скачати 131.89 Kb.
НазваСитуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв'язані з інноваційною діяльністю
Дата12.09.2012
Розмір131.89 Kb.
ТипДокументи

АНОТАЦІЯ

Ситуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв'язані з інноваційною діяльністю. Фірми /підприємства/ проводять наукові дослідження і розробку нової продукції з метою диверсифікації виробництва, модернізації, створення високих технологій і сучасного виробничого потенціалу шляхом заміни машин і устаткування. Під впливом зростаючої внутрішньої і зовнішньої конкуренції інновації стають найважливішим елементом менеджменту на фірмі /підприємстві/. Нові ідеї і продукти, прогресивні технології й організаційні рішення усі в більшій мірі визначають успіх підприємницької діяльності, забезпечують виживання і фінансову стабілізацію фірми /підприємства/. У свою чергу, інноваційна спрямованість стратегії і тактики розвитку виробництва пред'являє нові потреби до змісту, організації і методиці управлінської діяльності, викликаючи необхідність формування й удосконалення специфічних форм інноваційного менеджменту.

Поняття “інноваційний менеджмент” досить швидко і надійно ввійшло в сучасний вітчизняний економічний лексикон, що означає самостійний вид професійної діяльності, пов'язаний з керуванням, процесами відновлення усіх функціонування об'єктів господарювання в ринковій економіці.

Курс “Інноваційний менеджмент” є одним із найбільш складних, тому що його положення і методи грунтуються на курсах “Економіка підприємства”, “Економіко-математичні методи”, “Економічний аналіз”, “Основи технології”, “Теорія організації”, “Маркетинг”, “Фінансовий менеджмент”, “Керування персоналом” і ін. Результати застосування на практику знань, отриманих при вивченні зазначених курсів, реалізуються в “Інноваційному менеджменті”, що у свою чергу є єдиним інструментом економії ресурсів, поліпшення якості товарів і підвищення добробуту народу.

Відповідно до теорії М.Портера конкурентний розвиток країни відбувається на основі чинників виробництва, інвестицій, інновацій або добробуту /вищий рівень розвитку/. Країни, що входять у світове технологічне ядро /США, Японія, Германія, Великобританія, Франція/, у даний час розвиваються переважно на основі активізації інноваційної діяльності.

Укладач даного курсу представляє комплексну концепцію інноваційного менеджменту, що здійснюється в різних фірмах /підприємствах/, у різних галузях промисловості й охоплює всі стадії інноваційного процесу, починаючи з зародження інноваційної ідеї, маркетингового дослідження інновації до її масштабного поширення в народному господарстві.

Структура курсу передбачає детальне вивчення утримування інноваційних процесів, методологічних основ побудови системи менеджменту в інноваціях, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики. Значне місце відведене вивченню практичних методів стратегічного керування інноваціями, методам маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах різних форм власності і масштабу.

Особливо детально розглядаються в курсі питання економічного, інформаційного і правового забезпечення інноваційної діяльності й окремих інноваційних проектів, оцінка ефективності інновацій.

Дисципліна “Інноваційний менеджмент“ вивчається студентами протягом одного семестру. Метою даної дисципліни є формування в студентів розуміння інноваційної політики фірми, принципів і чинників їхнього розвитки; знання форм інновацій, методів основного інструментарія їх створення й умов реалізації.

З метою більш цілеспрямованого і поглибленого вивчання дисципліни відповідно до навчального плану студенти відпрацьовують окремі теми у формі семінарських і практичних занять.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу “Інноваційний менеджмент”


Кількість годин

№ п/п

Найменування тим

Усього

У тому числі


Лекції

Семінар.

Самост робота

Інд.

робота

1.

Тема 1. Інновації в ринковій економіці

4

4

-

-

-

2.

Тема 2. Концепція інноваційного менеджменту

2

2

-

-

-

3.

Тема 3. Цілі і напрямки інноваційної діяльності фірм

4

2

2

-

-

4

Тема 4. Стратегічне керування інноваціями

2

2

-

-

-

5.

Тема 5. Інноваційна політика фірми і наукові принципи її формування

4

2

-

2

-

6.

Тема 6. Маркетинг в інноваційній сфері

4

2

2

-

-

7.

Тема 7. Організація інновацій

4

2

-

-

2

8.

Тема 8. Державне регулювання інноваційних процесів

4

2

2

-

-

9.

Тема 9. Планування інноваційних процесів

4

2

-

2

-

10.

Тема 10. Керування витратами і ціноутворення в інноваційній сфері

2

2

-

-

-

11.

Тема 11. Фінансування інноваційної діяльності

4

2

2

-

-

12.

Тема 12. Правове регулювання інноваційної діяльності

4

2

-

-

-

13.

Тема 13. Інформаційне забезпечення інноваційних процесів

6

2

2

2

-

14.

Тема 14. Оцінка ефективності інновацій

2

2

-

-

-
УСЬОГО

50

30

10

6

4


^ ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСУ

ТЕМА 1. ІННОВАЦІЇ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Основні визначення: інновації; інноваційний процес; інноваційна діяльність. Цілі і види інновацій. Взаємозв'язок розвитку інновацій, науки і техніки. Сутність, класифікація і кодування інновацій. Характеристика інноваційної діяльності. Види інноваційної діяльності. Класифікація інноваційних підприємств. Роль держави в здійсненні інноваційної політики. Напрямки державної підтримки.


^ ТЕМА 2. КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Актуальність активізації інноваційної діяльності й основні поняття з цієї області. Еволюція технологічних укладів. Предмет. Структура, принципи інноваційного менеджменту. Поняття й утримування інноваційного менеджменту. Сутність інноваційного менеджменту. Розвиток і сучасний стан інноваційного менеджменту. Менеджери в інноваціях. Завдання і функції інноваційного менеджменту. Цілі і завдання інноваційного менеджменту. Система функцій інноваційного менеджменту. Утримування процесу керування інноваціями. Соціально-психологічні аспекти інноваційного менеджменту. Делегування в інноваційному менеджменті. Мотивація в інноваційному менеджменті. Стиль керівництва інноваціями. Технологія і методи інноваційного менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Економічні, соціально-психологічні методи, мережні методи. Методи аналізу. Методи прогнозування. Комунікації в інноваційному менеджменті. Рішення в інноваційному менеджменті.


^ ТЕМА 3. ЦІЛІ І НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМ

Сутнісна характеристика інноваційних процесів. Визначення інноваційних процесів. Циклічна концепція розвитку інновацій. Поняття інноваційного циклу. Класифікація інновацій за місцем походження, здійснення і впливу на соціально-економічні процеси. Основні етапи і стадії інноваційного процесу. Моделі інноваційного процесу. Інноваційна діяльність підприємства. Місце і роль інновацій у діяльності суб'єктів, що господарює. Вибір пріоритетних напрямків інноваційної діяльності. Закордонний досвід поширення інновацій. Вплив інноваційний процесів на розвиток виробництва.


^ ТЕМА 4. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ

Цілі і завдання стратегічного керування інноваціями. Стратегічне керування як складова частина інноваційного менеджменту. Цілі стратегічного керування інноваціями. Завдання стратегічного керування інноваціями. Зміст і форми стратегічного керування інноваціями. Зміст стратегічного керування інноваціями. Фази стратегічного керування інноваціями. Стратегічне планування інноваційних процесів. Порядок розробки інноваційних стратегій. Форми стратегічного керування інноваціями. Методи і засоби стратегічного керування інноваціями. Методи стратегічного планування, вибору й обгрунтування інноваційних стратегій. Прийоми і засоби стратегічного менеджменту в інноваційному процесі.


^ ТЕМА 5. ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ФІРМИ І НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Змістовна характеристика інноваційної політики фірми. Місце інноваційної політики фірми в загальній стратегії розвитки. Складові елементи інноваційної політики фірми /підприємства/. Чинники, що впливають на формування інноваційної політики. Можливості і переваги великих і малих підприємств /із погляду форми власності, технічного оснащення, фінансових можливостей/ у розробці і поширенні інноваційної політики. Прогнозування і планування інноваційної діяльності фірми /підприємства/. Аналіз внутрішніх і зовнішніх компетенцій фірми. Етапи планування інноваційної діяльності. Генерація ідей дослідження, розробки, поширення, оцінювання, і перевірка концепції. Економічний аналіз інноваційної діяльності фірми. Вибір оптимального напрямку.


^ ТЕМА 6. МАРКЕТИНГ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Стратегічний інноваційний маркетинг. Цілі і завдання. Регулярний інноваційний маркетинг. Санаційний інноваційний маркетинг. Тактичний інноваційний маркетинг. Маркетингові дослідження з нового продукту. Попереднє розміщення нового продукту на ринку і його рекламі. Організація системи збуту нового продукту. Забезпечення можливості постачання продукту на найбільш конкурентних умовах і закріплення його на ринку. Планування ціни й об'єму випуску нового продукту. Маркетинг нових технологій.


^ ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ

Організаційні форми інноваційних підприємств. Поняття організації інновації. Особливості і завдання організації інноваційних процесів. Стратегія віолентів, патіентів, коммутантів, експлерентів. Особливості малих фірм. Відмінні риси спеціалізованих і комплексних інноваційних організацій. Типи організаційних структур інноваційних підприємств. Сутність і принципи їхній формування. Класифікація оргструктур наукових підприємств. Організація здійснення і поширення наукових інновацій. Організація виконання НІОКР і забезпечення інноваційних процесів. Організація поширення і трансферту інновацій. Формування нових центрів: технопарки, технополіси, фірми-інкубатори, науково-промислові консорціуми. Характеристика специфіки венчурного бізнесу. Нові форми інтеграції науки і виробництва. Форми технологічної кооперації. Їх роль в інтелектуалізації економіки. Перспективи розвитку


^ ТЕМА 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Роль держави в стимулюванні інновацій. Зростаюче значення інновацій для стабілізації економічного розвитку, укріплення національної безпеки. Основні функції державних органів в інноваційній сфері. Державна інноваційна політика. Місце інноваційної політики в системі регуляторів соціально-економічних процесів. Державні пріоритети в сфері науки і технологій. Організаційна структура розробки і реалізації інноваційної політики. Способи державного впливу на ефективність інноваційних механізмів. Прямі і непрямі методи державної підтримки інноваційної діяльності. Основи формування національної моделі регулювання. Взаємодія державних, приватних і суспільних структур. Позабюджетні форми підтримки інноваційної діяльності. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності. Роль держави в міжнародному науково-технічному співробітництві. Політичні аспекти міжнародного трансферту технологій. Цілі і завдання державного регулювання міжнародних зв'язків.


^ ТЕМА 9. ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Сутність планування інновацій: завдання планування, принципи планування інновацій. Система внутріфірменного планування інновацій. Види планування інновацій на підприємстві. Процес внутріфірменного планування. Організація планування інноваций на підприємстві. Методи внутріфірменного планування інновацій. Сутність і види науково-технічного прогнозування. Програмно-цільове планування інновацій. Продуктове-тематичне планування інновацій. Об'ємно-календарне планування інновацій на підприємстві. Виробниче планування інновацій.


^ ТЕМА 10. КЕРУВАННЯ ВИТРАТАМИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Цілі і завдання керування витратами. Склад і структура інноваційних витрат. Чинники, що визначають розмір витрат. Методи керування інноваційними витратами. Механізм керування витратами. Передплановий аналіз. Планування витрат. Контроль витрат. Управлінський облік і розподіл витрат. Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. Контрактні /договірні/ ціни. Моделі цін і інженірінгові послуги.


^ ТЕМА 11. ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Цілі і завдання системи фінансування: цілі системи, принципи організації фінансування, основні завдання й зміст системи фінансування. Форми фінансування: бюджетні асигнування, позабюджетні фонди й інші джерела недержавного фінансування. Фінансовий лізинг. Облік різних видів ризиків під час фінансування інноваційної діяльності. Інноваційний проект як об'єкт фінансування. Оцінка потреби в засобах і фінансовому стані. Розрахунок потреби в засобах. Показники фінансового стану інноваційного проекту. Оцінка фінансового стану інноваційного підприємства.


^ ТЕМА 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття про інтелектуальну власність. Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності людини й об'єкт цивільних прав. Об'єкти інтелектуальної власності. Патенти. Критерії патентоспроможності. Порядок оформлення патенту. Використання патентних прав. Ліцензування і юридичний порядок передачі технологій. Ліцензування. Типи ліцензій на інтелектуальну власність. Угоди про ноу-хау. Нові об'єкти інтелектуальної власності і їхньої правової охорони.


^ ТЕМА 13. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Цілі і завдання інформаційного забезпечення. Цілі й особливості інформаційного забезпечення в період ринкових реформ. Міжнародна порівнянність показників інноваційної діяльності. Першочергові завдання інформаційного забезпечення. Види і форми інформаційного забезпечення інноваційних процесів. Інформаційна база інноваційних процесів дореформеного періоду. Статистична звітність. Статистичні й інші види обстежень. Формування статистики інновацій. Статистика науки, інновацій і інформаційних технологій. Система статистичних показників. Система статистичних спостережень. Аналіз показників.


^ ТЕМА 14. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

Характеристика результатів інноваційної діяльності. Вихід на ринки технологій як результат інноваційної діяльності. Ефективність витрат на інноваційну діяльність. Ефективність використання інновацій. Основні принципи виміру ефективності інновацій. Критерії і показники ефективності інноваційної діяльності. Розмірність ефекту і витрат. Числення економічних збитків. Відмінності абсолютної і відносної ефективності. Облік чинника часу. Термін окупності. Соціальні результати технологічних змін. Показники соціально-економічного ефекту. Методи оцінки ефективності інновацій. Характеристика і співвідношення різних методів оцінки ефективності інноваційної діяльності. Напрямки підвищення ефективності інноваційної діяльності.

Схожі:

Ситуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв\Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов'язані з інноваційною діяльністю
Фірми / підприємства/ проводять наукові дослідження І розробку нової продукції з метою диверсифікації виробництва, модернізації,...
Ситуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв\Організація управління інноваційною діяльністю організацій
Це актуалізує більш глибоке дослідження методологічних основ побудови організаційних структур управління інноваційною діяльністю...
Ситуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв\Роль і завдання менеджерів в управлінні інноваційною діяльністю організації
Все що пов'язано з інноваціями знаходиться умовах значного ризику. Тому управління інноваційною діяльністю є ключовим елементом,...
Ситуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв\Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової робіт з курсу „інноваційний менеджмент" для студентів спеціальності 000014 „Управління інноваційною діяльністю"
Нноваційний менеджмент” для студентів спеціальності 000014 „Управління інноваційною діяльністю”
Ситуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв\Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та обов’язкового домашнього завдання з курсу „провайдинг інновацій" для студентів спеціальності 000014 „Управління інноваційною діяльністю"
Провайдинг інновацій” для студентів спеціальності 000014 „Управління інноваційною діяльністю”
Ситуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв\Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та обов’язкового домашнього завдання з курсу „управління інноваційними ризиками" для студентів спеціальності 000014 „Управління інноваційною діяльністю" усіх форм навчання
Управління інноваційними ризиками” для студентів спеціальності 000014 „Управління інноваційною діяльністю” усіх форм навчання
Ситуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв\Медичний інститут, СумДУ, кафедра інфекційних хвороб
В україні склалася майже критична екологічна ситуація. Аварія на Чорнобильській аес призвела до значного забруднення радіонуклідами...
Ситуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв\Спеціальність «економічна теорія»
Освіта й наука – це нові засоби праці, нові технології, нові інтелігентні люди, творці нового суспільства. Рівень культури реалізації...
Ситуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв\Програма курсу «технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
«технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
Ситуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв\Буковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Актуальність теми. Екологічна ситуація, яка склалася у світі наприкінці ХХ століття, спонукала все цивілізоване людство усвідомити,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи