Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов\

Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов'язані з інноваційною діяльністю
Скачати 130.8 Kb.
НазваСитуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов'язані з інноваційною діяльністю
Дата12.09.2012
Розмір130.8 Kb.
ТипДокументи

В С Т У П

Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов'язані з інноваційною діяльністю. Фірми / підприємства/ проводять наукові дослідження і розробку нової продукції з метою диверсифікації виробництва, модернізації, створення високих технологій і сучасного виробничого потенціалу шляхом заміни машин

і устаткування. Під впливом зростаючої внутрішньої і зовнішньої конкуренції інновації стають найважливішим елементом менеджменту на фірмі /підприємстві/. Нові ідеї і продукти, прогресивні технології й організаційні рішення все в більшій мірі визначають успіх підприємницької діяльності, забезпечують виживання і фінансову стабілізацію фірми /підприємства/. У свою чергу, інноваційна спрямованість стратегії і тактики розвитку виробництва пред'являє нові вимоги до змісту, організації і методики управлінської діяльності, викликаючи необхідність формування й удосконалення специфічних форм інноваційного менеджменту.

Поняття «інноваційний менеджмент» досить швидко і надійно увійшло в сучасний вітчизняний економічний лексикон, що означає самостійний вид фахової діяльності, пов'язаний з управлінням, процесами відновлення усіх об'єктів господарювання в ринковій економіці.

Курс «Інноваційний менеджмент» є одним із найбільше складних, тому що його положення і методи грунтуються на курсах «Економіка підприємства», «Економіко-математичні методи», «Економічний аналіз», «Основи технології», «Теорія організації», «Маркетинг», «Фінансовий менеджмент», «Управління персоналом» і ін. Результати застосування на практиці знань, отриманих при вивченні зазначених курсів, реалізуються в «Інноваційному менеджменті», що у свою чергу є єдиним інструментом економії ресурсів, поліпшення якості товарів і підвищення добробуту народу.

Відповідно до теорії М. Портера конкурентний розвиток країни відбувається на основі чинників виробництва, інвестицій, інновацій або добробуту / вищий рівень розвитку/. Країни, що входять у світове технологічне ядро /США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція/, в даний час розвиваються переважно на основі активізації інноваційної діяльності.

Укладач даного курсу подає комплексну концепцію інноваційного менеджменту, що здійснюється в різноманітних фірмах /підприємствах/, у різних галузях промисловості й охоплює всі стадії інноваційного процесу, починаючи з зародження інноваційної ідеї, маркетингового дослідження інновації до її масштабного поширення в народному господарстві.

Структура курсу передбачає детальне вивчення змісту інноваційних процесів, методологічних основ побудови системи менеджменту в інноваціях, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики. Значне місце відведене вивченню практичних методів стратегічного управління інноваціями, методам маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах різних форм власності і масштабу.

Особливо детально розглядаються в курсі питання економічного, інформаційного і правового забезпечення інноваційної діяльності й окремих інноваційних проектів, оцінка ефективності інновацій.

Дисципліна «Інноваційний менеджмент « вивчається студентами протягом одного семестру. Метою даної дисципліни є формування в студентів розуміння інноваційної політики фірми, принципів і чинників їхнього розвитку; знання форм інновацій, методів основного інструментарію їх створення й шляхів реалізації.

З метою більш цілеспрямованого і поглибленого вивчення дисципліни відповідно до навчального плану студенти відпрацьовують окремі теми у формі тестів, практичних занять /рішення задач/, написання реферату по проблематиці курсу.


^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

№ п/п

Найменування тами


Кількість годин

ВВсього


В тому числі

Л


1.

Тема1.Інновації в ринковій економіці


4

4

-

-

-

2.

Тема 2. Концепція інноваційного менеджменту

2

2

-

-

-

3.

Тема 3. Мета і напрямки інноваційної діяльності фірм


4

2

2

-

-

4

Тема4.Стратегічне управління інноваціями

2

2

-

-

-

5.

Тема 5.Інноваційна политика фірми і наукові принципи її формування

4

2

-

2

-

6.6.

Тема 6. Маркетинг в інноваційній сфері

4

2

2

-

-

7.

Тема 7. Организація інновацій

4

2

-

-

2

8.

Тема 8 Державне регулювання інноваційних процесів

4

2

2

-

-

9.

Тема 9. Планування інноваційних процесів

4

2

-

2

-

10.

Тема 10. Управлінння витратами і ціноутворення в інноваційній сфері


2

2

-

-

-

11.

Тема 11. Фінансування

інноваціоної діяльності

4

2

2

-

-

12.

Тема 12. Правове

регулювання

інноваційної діяльности

4

2

-

-

-

13.

Тема 13.Інформаційне забезпечення інноваційних процесів

6

2

2

2

-

14.

Тема 14. Оцінка еффективності інновацій

2

2

-

-

-

РАЗОМ 54

Консультації 4

ВСЬОГО 58


^ ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУТЕМА 1. ІННОВАЦІЇ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІОсновні визначення: інновації; інноваційний процес; інноваційна діяльність. Цілі і види інновацій. Взаємозв'язок розвитку інновацій, науки і техніки. Сутність, класифікація і кодування інновацій. Характеристика інноваційної діяльності. Види інноваційної діяльності. Класифікація інноваційних підприємств. Роль держави в здійсненні інноваційної політики. Напрямки державної підтримки.

^ ТЕМА 2. КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУАктуальність активізації інноваційної діяльності й основні поняття з цієї області. Еволюція технологічних укладів. Предмет. Структура, принципи інноваційного менеджменту. Поняття й зміст інноваційного менеджменту. Сутність інноваційного менеджменту. Розвиток і сучасний стан інноваційного менеджменту. Менеджери в інноваціях. Задача і функції інноваційного менеджменту. Цілі і задачі інноваційного менеджменту. Система функцій інноваційного менеджменту. Зміст процесу управління інноваціями. Соціально-психологічні аспекти інноваційного менеджменту. Делегування в інноваційному менеджменті. Мотивація в інноваційному менеджменті. Стиль керівництва інноваціями. Технологія і методи інноваційного менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Економічні, соціально-психологічні методи, мережні методи. Методи аналізу. Методи прогнозування. Комунікації в інноваційному менеджменті. Рішення в інноваційному менеджменті.


^ ТЕМА 3. ЦІЛІ І НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМСутнісна характеристика інноваційних процесів. Визначення інноваційних процесів. Циклічна концепція розвитку інновацій. Поняття інноваційного циклу. Класифікація інновацій по місцю походження, здійснення і впливу на соціально-економічні процеси. Основні етапи і стадії інноваційного процесу. Моделі інноваційного процесу.

Інноваційна діяльність підприємства. Місце і роль інновацій у діяльності господарюючих суб'єктів. Вибір пріоритетних напрямків інноваційної діяльності. Закордонний досвід поширення інновацій. Вплив інноваційних процесів на розвиток виробництва.


^ ТЕМА 4. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИЦілі і задачі стратегічного управління інноваціями. Стратегічне управління як складова частина інноваційного менеджменту. Цілі стратегічного управління інноваціями. Задача стратегічного управління інноваціями. Зміст і форми стратегічного управління інноваціями. Зміст стратегічного управління інноваціями. Фази стратегічного управління інноваціями. Стратегічне планування інноваційних процесів. Порядок розробки інноваційних стратегій. Форми стратегічного управління інноваціями. Методи і засоби стратегічного управління інноваціями. Методи стратегічного планування, вибору й обгрунтування інноваційних стратегій. Прийоми і засоби стратегічного менеджменту в інноваційному процесі.

^ ТЕМА 5. ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ФІРМИ І НАУКОВІ

ПРИНЦИПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ


Змістовна характеристика інноваційної політики фірми. Місце інноваційної політики фірми в загальній стратегії розвитку. Складові елементи інноваційної політики фірми /підприємства/. Чинники, що впливають на формування інноваційної політики. Можливості і переваги великих і малих підприємств / із погляду форми власності, технічного оснащення, фінансових можливостей/ у розробці і поширенні інноваційної політики.

Прогнозування і планування інноваційної діяльності фірми /підприємства/.Аналіз внутрішніх і зовнішніх компетенцій фірми. Етапи планування інноваційної діяльності. Генерація ідей дослідження, розробки, поширення, оцінювання, і перевірка концепції. Економічний аналіз інноваційної діяльності фірми. Вибір оптимального напрямку.


^ ТЕМА 6. МАРКЕТИНГ У ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІСтратегічний інноваційний маркетинг. Цілі і задачі. Регулярний інноваційний маркетинг. Санаційний інноваційний маркетинг. Тактичний інноваційний маркетинг. Маркетингові дослідження з нового продукту. Попереднє розміщення нового продукту на ринку і його рекламі. Організація системи збуту нового продукту. Забезпечення можливості постачання продукту на найбільше конкурентних умовах і закріплення його на ринку. Планування ціни й обсягу випуску нового продукту. Маркетинг нових технологій.


^ ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ


Організаційні форми інноваційних підприємств. Поняття організації інновації. Особливості і задачі організації інноваційних процесів. Стратегія віолентів, патієнтів, коммутантів, експлерентів. Особливості малих фірм. Відмітні риси спеціалізованих і комплексних інноваційних організацій. Типи організаційних структур інноваційних підприємств. Сутність і принципи їх формування. Класифікація оргструктур наукових підприємств. Організація здійснення і поширення наукових інновацій. Організація виконання НДІКР і забезпечення інноваційних процесів. Організація поширення і трансферта інновацій. Формування нових центрів: технопарки, технополіси, фірми-інкубатори, науково-промислові консорціуми. Характеристика специфіки венчурного бізнесу.

Нові форми інтеграції науки і виробництва. Форми технологічної кооперації. Їхня роль в інтелектуалізації економіки. Перспективи розвитку


^ ТЕМА 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Роль держави в стимулюванні інновацій. Зростаюче значення інновацій для стабілізації економічного розвитку, зміцнення національної безпеки. Основні функції державних органів в інноваційній сфері. Державна інноваційна політика. Місце інноваційної політики в системі регуляторів соціально-економічних процесів. Державні пріоритети в сфері науки і технологій. Організаційна структура розробки і реалізації інноваційної політики. Засоби державного впливу на ефективність інноваційних механізмів. Прямі і непрямі методи державної підтримки інноваційної діяльності. Основи формування національної моделі регулювання. Взаємодія державних, приватних і суспільних структур. Позабюджетні форми підтримки інноваційної діяльності. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності. Роль держави в міжнародному науково-технічному співробітництві. Політичні аспекти міжнародного трансферта технологій. Ціль і задачі державного регулювання міжнародних зв'язків.


^ ТЕМА 9. ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВСутність планування інновацій: задача планування, принципи планування інновацій. Система внутріфірмового планування інновацій. Види планування інновацій на підприємстві. Процес внутріфірмового планування. Організація планування інновацій на підприємстві.

Методи внутріфірмового планування інновацій. Сутність і види науково-технічного прогнозування. Програмно-цільове планування інновацій. Продуктове-тематичне планування інновацій. Об'ємно-календарне планування інновацій на підприємстві. Виробниче планування інновацій.


^ ТЕМА 10. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ

В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІЦілі і задачі управління витратами. Склад і структура інноваційних витрат. Чинники, що визначають розмір витрат. Методи управління інноваційними витратами. Механізм управління витратами. Передплановий аналіз . Планування витрат. Контроль витрат. Управлінське урахування і розподіл витрат. Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. Контрактні /договірні/ ціни. Моделі цін і інжинірінгові послуги.


^ ТЕМА 11. ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІЦілі і задачі системи фінансування: цілі системи, принципи організації фінансування, основні задачі й зміст системи фінансування. Форми фінансування: бюджетні асигнування, позабюджетні фонди й інші джерела недержавного фінансування. Фінансовий лізинг. Урахування різноманітних видів ризиків під час фінансування інноваційної діяльності. Інноваційний проект як об'єкт фінансування. Оцінка потреби в коштах і фінансовому стані. Розрахунок потреби в коштах. Показники фінансового стану інноваційного проекту. Оцінка фінансового стану інноваційного підприємства.

^ ТЕМА 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІПоняття про інтелектуальну власність. Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності людини й об'єкт цивільних прав. Об'єкти інтелектуальної власності. Патенти. Критерії патентоспроможності. Порядок оформлення патенту. Використання патентних прав. Ліцензування і юридичний порядок передачі технологій. Ліцензування. Типи ліцензій на інтелектуальну власність. Угоди про ноу-хау. Нові об'єкти інтелектуальної власності і їхньої правової охорони.

^ ТЕМА 13. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВЦілі і задачі інформаційного забезпечення. Цілі й особливості інформаційного забезпечення в період ринкових реформ. Міжнародна порівнянність показників інноваційної діяльності. Першочергові задачі інформаційного забезпечення. Види і форми інформаційного забезпечення інноваційних процесів. Інформаційна база інноваційних процесів дореформеного періоду. Статистична звітність. Статистичні й інші види обстежень. Формування статистики інновацій. Статистика науки, інновацій і інформаційних технологій. Система статистичних показників. Система статистичних спостережень. Аналіз показників.

^ ТЕМА 14. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙХарактеристика результатів інноваційної діяльності. Вихід на ринки технологій як результат інноваційної діяльності. Ефективність витрат на інноваційну діяльність. Ефективність використання інновацій.

Основні принципи виміру ефективності інновацій. Критерії і показники ефективності інноваційної діяльності. Розмірність ефекту і витрат. Розрахунки економічних збитків. Відмінності абсолютної і відносної ефективності. Урахування чинника часу. Термін окупності.

Соціальні результати технологічних змін. Показники соціально-економічного ефекту. Методи оцінки ефективності інновацій. Характеристика і співвідношення різноманітних методів оцінки ефективності інноваційної діяльності. Напрямки підвищення ефективності інноваційної діяльності.

Схожі:

Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов\Ситуація, що склалася в українській економіці, представляє нові можливості для реалізації насамперед у сферах, що зв'язані з інноваційною діяльністю
У свою чергу, інноваційна спрямованість стратегії І тактики розвитку виробництва пред'являє нові потреби до змісту, організації І...
Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов\Роль і завдання менеджерів в управлінні інноваційною діяльністю організації
Все що пов'язано з інноваціями знаходиться умовах значного ризику. Тому управління інноваційною діяльністю є ключовим елементом,...
Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов\Організація управління інноваційною діяльністю організацій
Це актуалізує більш глибоке дослідження методологічних основ побудови організаційних структур управління інноваційною діяльністю...
Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов\Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової робіт з курсу „інноваційний менеджмент" для студентів спеціальності 000014 „Управління інноваційною діяльністю"
Нноваційний менеджмент” для студентів спеціальності 000014 „Управління інноваційною діяльністю”
Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов\1 поняття логістики та рівні її розвитку
Його резерви слід шукати, насамперед, серед статей найбільших витрат, які пов’язані з використанням матеріальних ресурсів та їх транспортуванням....
Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов\Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та обов’язкового домашнього завдання з курсу „провайдинг інновацій" для студентів спеціальності 000014 „Управління інноваційною діяльністю"
Провайдинг інновацій” для студентів спеціальності 000014 „Управління інноваційною діяльністю”
Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов\Бібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка укладач
Очевидно, що навчання на базі комп’ютерних технологій – це динамічний процес, основні тенденції розвитку якого пов’язані з розширенням...
Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов\Програма курсу «технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
«технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов\Інформація про учасника фестивалю: дані пов’язані з концертно творчою діяльністю, участю у конкурсах та фестивалях
Прізвище, ім’я та по батькові
Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов\Україна – Євросоюз : реалії та перспективи
України особливе місце посідає співробітництво з єс. Європейський вибір нашої держави відкриває нові перспективи співробітництва...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи