Інноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень icon

Інноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень
Скачати 473.74 Kb.
НазваІнноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень
Сторінка1/4
Дата12.09.2012
Розмір473.74 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Т Е С Т И


 1. Інноваційний проект - це:

а) план довгострокових фінансових вкладень

б) бізнес - план

в) програма дій по використанню фінансових ресурсів

г) завдання з визначеними вихідними даними і плановими результатами (цілями), що обумовлюють засіб його рішення

д) комплекс взаємопогоджених мір, розроблених для досягнення

визначених цілей протягом визначеного часу при встановлених ресурсних обмеженнях

2. До головних ознак інноваційного проекту не відносяться:

а) зміна стану по досягненню цілі проекту

б) обмеженість у часу

в) обмеженість ресурсів

г) складність

д) неповторність

3. Визначення цілі інноваційного проекту не передбачає:

а) визначення результатів діяльності на певний строк

б) обмеження ресурсів проекту

в) кількісну оцінку результатів проекту

г) доказів, що результати проекту можуть бути досягнуті

д) визначення умов, при яких результати проекту можуть бути досягнуті

4. До внутрішнього оточення проекту належать:

а) кліматичні умови

б) рівень інформаційних технологій

в) умови і рівень життя

г) стиль керівництва проектом

д) рівень оподатковування

5. До учасників інноваційного проекту не відносяться

а)замовник

б) субконтрактор

в) інвестор

г) контрактор

д) ділер

 1. До властивостей інноваційного проекту не відносять:

а) масштаб

б) складність

в) якість

г)ризиковість

д) тривалість

 1. Середні проекти - це проекти вартістю:

а) від 1 до 5 млн. $

б) від 5 до 10 млн. $

в) від 10 до 50 млн. $

г) від 50 до 100 млн $ (д) від 100 до 500 млн.$

 1. Короткострокові проекти - це проекти тривалістю:

а)до 1 року

б) до 2 років

в) до 3 років

г) до 4 років

д) до 5 років

 1. До етапів управління інноваційним проектом не відносяться:

а) початок і побудова проекту

б) поточне управління й узгодження

в) криза проекту

г) оцінка проекту

д) завершення проекту

 1. На етапі початку і побудови проекту здійснюється:

а) планування і контроль

б) управління ризиком

в) управління організаційною структурою

г) проектний аналіз по аспектах

д) оцінка стану проекту

 1. Амортизація не нараховується на:

а) споруди

б) права користування землею

в) програмне забезпечення *

г) транспортні засоби

д) гудвілл

 1. До якого виду поточних витрат не можуть відноситися витрати на оплату праці:

а) прямі витрати

б) умовно-перемінні витрати

в) згальнозаводські витрати

г) загальні витрати

д) витрати на персонал

 1. Амортизація відноситься до:

а) експлуатаційних витрат

б) непрямих витрат

в) матеріальних витрат

г) операційних витрат

д) умовно-перемінних витрат

 1. Для одержання коректних результатів при проведенні розрахунків ефективності інноваційного проекту не є необхідним:

а) узгодженість у розрахунках за часом грошових потоків

б) урахування масштабу проекту

в) вибір моменту часу для дисконтування

г) вимір витрат і вигод проекту

д) складність проекту

 1. Частіше усього невикористовуваними критеріями є:

а) чиста поточна вартість

б) внутрішня норма рентабельності

в) коефіцієнт вигод/витрат

г) критерій прибутку в перший рік освоєння

д) майбутні вигоди

 1. Проекти затверджуються лише, коли NPV (чиста поточна вартість):

а) менше нуля

б) більше нуля

в) дорівнює нулю

г) більше одиниці

д) менше одиниці

 1. Ризик інноваційного проекту - це:

а) можливість того, що проект буде реалізовано

б) очікуване значення NPV проекту

в) міра непевності одержання очікуваного рівня прибутковості при реалізації даного проекту

г) міра очікуваного рівня прибутковості даного проекту

д) ніщо з перерахованого

 1. Несхильність інвесторів до ризику означає, що:

а) інвестори не будуть вкладати кошти в ризикові проекти

б) інвестори будуть вкладати кошти в ризикові проекти

в) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде компенсовано додатковими прибутками

г) інвестори використовують ефект диверсифікації

д) інвестори не використовують ефект диверсифікації

 1. Статистична непевність має місце тоді, коли:

а) не визначені параметри проекту

б) невизначені параметри можуть спостерігатися достатню кількість разів, щоб визначити частоти появи цікавих нам подій

в) реалізується нормальний закон розподілу випадкового розміру

г) дисперсія дорівнює нулю

д) дисперсія дорівнює одиниці

 1. Для кількісної оцінки ризику використовується показник:

а) термін окупності

б) коефіцієнт трансформації

в) точка беззбитковості ('Т')

г) середньоквадратичн відхилення

д) чутливість

 1. Необхідний рівень прибутковості інноваційного проекту при заданому ризику - це:

а) очікуваний рівень прибутковості

б) той граничний рівень прибутковості, нижче якого інвестори відхиляють проект

в) рівень прибутковості, що дорівнює безризиковій ставці

г) рівень прибутковості, що дорівнює NPV проекту

д) ніщо з перерахованого

 1. При дослідженні місця реалізації інноваційного проекту можна не розглядати:

а) розміщення ринків збуту

б) транспортні мережі

в) планування підприємства

г) схеми земельних ділянок

д) податкове законодавство

 1. Дослідження масштабу проекту містить:

а) вивчення впливу ринків збуту на масштаб виробництва

б) вивчення залежності капітальних і поточних витрат від масштабу виробництва

в) вивчення фізичних і екологічних обмежень на масштаб виробництва

г) вивчення споживачів продукції

д) усе перераховане

 1. При аналізі вибору технології варто перевіряти обгрунтованість вибору з погляду:

а) використовуваної сировини

б) економічної ситуації в країні

в) політичної обстановки в країні

г) «б» і «а» разом

д) ніщо з перерахованого

 1. Якщо присутні не всі елементи інфраструктури, необхідні для здійснення інноваційного проекту, то слід:

а) відмовитися від проекту взагалі

б) проаналізувати витрати на створення цих елементів

в) просити уряд країни про бюджетне фінансування розвиток інфраструктури

г) відкласти проект, поки не буде сформована вся інфраструктура

д) розроблювачам проекту самим створити необхідні елементи інфраструктури

 1. Метою екологічного аналізу інвестиційного проекту є:

а) оцінка наслідків впливу на забруднення атмосферного повітря

б) з'ясовування однозначності всіх передумов проектного аналізу

в) встановлення потенційної шкоди навколишньому середовищу під час здійснення й експлуатації проекту

г) визначення заходів, необхідних для пом'якшення потенційної шкоди або його винятку

д) розробка плану зберігання природного середовища

 1. Недополучена вигода від проекту - це:

а) шкода навколишньому середовищу

б) втрати

в) вигоди мінус утрати

г) вигода «із проектом» мінус втрати «без проекту»

д) ніщо з перерахованого

 1. Економічне середовище проекту не характеризується такими компонентами:

а) бюджетний дефіцит

б) структура внутрішнього валового продукту

в) вартість кредитів

г) рівень безробіття

д) рівень інфляції

 1. Для того, щоб організаційна роль була присутня і мала сенс, вона повинна включати:

а) розподіл ролей

б) чітке визначення основних обов'язків або сфер діяльності

в) заданий ритм виконання

г) інноваційний процес

д) рівень конкуренції

 1. Структура організації є ефективною, якщо вона:

а) не сприяє досягненню цілей підприємства з мінімальними небажаними результатами

б) допомагає менеджеру розвити свої спроможності

в) допомагає робітникам вносити свій внесок у досягнення цілей підприємства

г) сприяє реалізації стратегічного плану боротьби з конкурентами

д) відповідає світовим стандартам

 1. Принцип абсолютної відповідальності означає, що:

а) відповідальність начальників перед підлеглими за результати

своєї діяльності є абсолютною, а підпорядковані не можуть

ухилятися від цієї діяльності

б) відповідальність підпорядкованих перед начальником за результати

своєї діяльності є абсолютною, а начальники не можуть

ухилятися від цієї діяльності

в) абсолютна відповідальність потребує абсолютного контролю

г) відповідальність підпорядкованих перед начальниками за результати своєї діяльності є абсолютною, незважаючи на делегувані повноваження

д) відповідальність нижчих начальників перед вищими є абсолютною, але в них повинно бути менше делегованих повноважень

 1. Функція підприємства - це:

а) його обов'язок

б) його права

в) його відповідальність

г) його повноваження

д) те, чим воно займається

 1. Соціальна принадність проекту визначається з погляду:

а) користувача проекту

б) населення регіону, а який реалізується проект

в) поліпшення соціального середовища проекту

г) розроблювачів проекту

д) усі попередні відповіді вірні

 1. На якій стадії життєвого циклу інноваційного проекту відбувається пошук зацікавлених осіб у проекті:

а) експертиза

б) розробка концепції проекту

в) реалізація проекту

г) обгрунтування проекту

д) вірної відповіді немає

 1. Оцінка населення, що мешкає в зоні реалізації проекту, потребує:

а) оцінити населення з погляду демографічних, соціальних особливостей, умов проживання

б) оцінити населення з погляду зайнятості, відпочинку і визначити міру впливу проекту на ці параметри

в) оцінити умови поліпшення рівня життя

г) оцінити ступінь впливу проекту на умови проживання, зайнятості і відпочинку населення

д) спрогнозувати зміну соціокультурних параметрів населення

 1. На які характеристики зовнішнього середовища в більшій мірі може вплинути проект:

а) природно-кліматичні

б) демографічні

в) соціально-культурні

г) етнічні

д) духовні

 1. Соціальний аналіз інноваційного проекту передбачає:

а) визначення існуючого рівня соціального середовища

б) прогнозування можливого впливу проекту на соціальне середовище

в) оцінку можливості змін соціального середовища проекту

г) усі попередні відповіді вірні

д) вірні лише «а» і «б»

 1. Участь населення регіону в проекті означає:

а) надання робочої сили

б) моніторинг проекту

в) консультування по добору і плануванню проекту

г) усі попередні відповіді вірні

д) вірні лише «а» і «б»

 1. Оцінка соціальних наслідків проектів проводиться:

а) бенефіціаторами проекту

б) учасниками проекту

в) населенням країни

г) аналітиками, що готують проект

д) усі попередні відповіді вірні

 1. До можливих проявів побічних ефектів проекту не відносяться:

а) виснаження природних ресурсів

б) порушення соціальних норма життя

в) поліпшення транспортного обслуговування

г) підвищення рівня життя народу

д) забруднення навколишнього середовища

 1. Економічна принадність проекту означає:

а) можливість підвищення якості життя населення

б) розмір чистого економічного прибутку проекту

в) міру сприяння проекту досягненню встановлених країною цілей економічного розвитку

г) найбільше привабливий із погляду економічних вигод проект

д) рішення екологічних проблем

 1. До побічних ефектів проекту не відносять:

а) збільшення обсягів попиту на ресурси, необхідні для реалізації проекту

б) розвиток соціальної інфраструктури в регіоні реалізації проекту

в) зміни в структурі сімей

г) забруднення водяного і повітряного басейнів

д) ріст зайнятості

 1. Які з нищенаведених заходів не відносяться до таких, що складають виробничу діяльність підприємства:

а) обгрунтування обсягу виробництва продукції відповідно до вимог ринку

б) формування маркетингових програм для конкретних ринків і їхньої оптимізації відповідно виробничих потужностей підприємства

в) аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства

г) забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами

д) організація системи збуту продукції підприємства

 1. Який із напрямків діяльності є визначальним для оцінки і регулювання всіх елементів у системі господарювання:

а) визначення ринку товарів

б) інноваційна діяльність

в) виробнича діяльність

г) економічна діяльність

д) комерційна діяльність

 1. Учасники якого товариства не мають права від свого імені й у своїх інтересах здійснювати дії , однакові з цілями діяльності товариства, а також брати участь у товариствах /крім акціонерних/ з аналогічною метою діяльності

а) акціонерного товариства

б) товариства з обмеженою відповідальністю.

в) товариства з додатковою відповідальністю

г) повного товариства

д) командитного товариства

 1. Адміністративно відособлена частина підприємства, у якій виконується визначений комплекс робіт відповідно до внутрішньозаводської спеціалізації, називається:

а) інфраструктурою підприємства

б) цехом

в) відділом

г) виробничою ділянкою

д) робочим місцем

 1. Виділяють найбільше поширені типи статутних інтеграційних об'єднань:

а) акціонерні товариства

б) холдинги

в) асоціації

г) корпорації

д) концерни

 1. Головним /головним/ ринком, що визначає перспективи розвитку інших ринків, є:

а) ринок засобів виробництва

б) ринок інвестиційних ресурсів

в) ринок грошово-кредитний

г) ринок предметів споживання

д) ринок продуктів харчування

 1. Багаторічний досвід господарювання в країнах із ринковою економікою виділяє такі традиційні моделі підприємницької діяльності:

а) класична й інноваційна

б) виробнича і посередницька

в) класична і неокласична

г) виробнича й інноваційна

д) усі відповіді вірні

 1. Основними елементами державної системи підтримки підприємницької діяльності є:

а) вихід економіки з кризи і стабілізація економічної ситуації

б) створення сприятливих умов для зовнішньоекономічної діяльності

в) формування діючої ринкової інфраструктури

г) прискорення процесу розвитку малого бізнесу

д) забезпечення правових гарантій свободи підприємницької діяльності

 1. Класична модель підприємництва орієнтована на:

а) активне використання нових управлінських рішень із метою росту економічної і соціальної ефективності підприємницької діяльності

б) пошук зовнішніх додаткових джерел ресурсів

в) відновлення економічної системи держави

г) максимально ефективне використання наявних ресурсів підприємства

д) рішення соціальних проблем

 1. Підприємницька діяльність у сфері посередництва практично здійснюється у формі:

а) агентування

б) інноваційної діяльності

в) торгово-комерційної діяльності

г) аукціонної торгівлі

д) біржового підприємництва

 1. До загальних умов, що включаються в основну частину договору з приводу інноваційного продукту, належать такі положення:

а) предмет договору і кількість продукту

б) відповідальність сторін

в) назва договору

г) форс-мажорні обставини

д) підписи сторін /партнерів/

 1. Правове регулювання відносин, що виникають у процесі реалізації економічних інтересів партнерів, покладено на особливу галузь права, як-от:

а) договірне право

б) цивільне право

в) господарське право

г) адміністративне право

д) міжнародне право

 1. Спільна підприємницька діяльність - це:

а) підрядне виробництво

б) пряме інвестування

в) ліцензування

г) управління за контрактом

д) підприємство загального володіння

 1. Менеджмент - це:

а) здійснюваний постійно інтегрований процес планування, організації, директування і контролю, що необхідні для досягнення місії і множинних цілей фірми

б) організація, аналіз, контроль

в) процес з'єднання ресурсів для досягнення поставленої цілі

г) особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу

д) процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілі організації /фірми/

е) усі відповіді вірні

 1. Специфічна діяльність по формуванню структури визначеного суб'єкта господарювання, координації внутрішніх підрозділів, розподілу повноважень і відповідальності між конкретними керівниками і виконавцями є однією з функцій менеджменту. Це:

а) організація

б) мотивація

в) планування

г) регулювання

д) контроль

 1. Процес ефективного формального і неформального впливу на людей у зв'язку з реалізацією місії підприємства /фірми/ називається:

а) лідерство

б) регулювання

в) комунікація

г) мотивація

д)організація

 1. Економічні методи управління діяльністю фірми реалізують:

а) матеріальні інтереси участі людини у виробничих процесах

б) мотиви примусового характеру

в) мотиви соціального поводження людини

г) правильні відповіді «а» і «б»

д) усі відповіді вірні

 1. Організаційна структура управління - це:

а) сукупність усіх виробничих, невиробничих і правлінських підрозділів підприємства

б) внутрішня організація підприємства /фірми/, що характеризує склад підрозділів і систему зв'язків, співпідпорядкованість і взаємодію між ними

в) форма системи управління, що визначає склад, взаємодію і співпідпорядкованість її елементів

г) сукупність складових якогось об'єкта, що мають допоміжний характер

д) сукупність елементів, що забезпечують умови для нормальної діяльності об'єкта в цілому

 1. При якій організаційній структурі управління виконавці одночасно підпорядковані усім функціональним керівникам:

а) лінійній

б) функціональній

в) лінійно-функціональній

г) дивізіональній

д) матричній

 1. Основними перевагами лінійної організаційної структури управління є:

а) зростання інформаційних зв'язків між робітниками підрозділів

б) орієнтація на активне використання нововведень у всіх напрямках діяльності

в) сприяння спеціалізації і підвищенню ефективності роботи функціональних підрозділів
  1   2   3   4

Схожі:

Інноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень iconРозділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку
Характеристика операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у звітності
Інноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень iconКласифікація вкладень капіталу в підприємство
Вищевикладене твердження навело автора на думку про необхідність розмежування в обліку нових та повторних вкладень капіталу, а також...
Інноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень iconІнноваційний проект
Впровадження мобільних локальних утилізаторів медичних відходів в закладах охорони здоров'я
Інноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень iconОперації з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку
Така ситуація стосується, в першу чергу, фінансових ринків, у зв’язку з чим на перший план виходять дві основні функції похідних...
Інноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень iconСутність та особливості формування інтегрованих фінансових посередників
Сучасною тенденцією розвитку інвестиційного ринку є тісна співпраця банків з іншими фінансовими установами та створення інтегрованих...
Інноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень iconПлан практичного заняття 3 Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. Питання Що таке ефективна відсоткова ставка?
Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Інноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень iconЛекція фінансова система внутрішня будова фінансової системи > Організаційна структура фінансової системи
Фінансова система визначається як сукупність окремих сфер І ланок фінансових відносин, що мають особливості у створенні та використанні...
Інноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень iconИнновационный проект это: а план долгосрочных финансовых вложений

Інноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень iconІ. М., магістрант двнз "Українська академія банківської справи нбу"
Безумовно, саме проект по заміні мсфз (ias) 39 І деякі інші зміни методів обліку (включаючи зміни, що стосуються фінансових інструментів...
Інноваційний проект це: а план довгострокових фінансових вкладень iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І.І. Репенко інноваційний менеджмент
Репенко І.І. Інноваційний менеджмент: Тексти лекцій (для студентів 5–6 кур­сів спеціальностей 050201, 050201 "Менеджмент організацій")....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи