Тема вступ. Предмет І завдання курсу icon

Тема вступ. Предмет І завдання курсу
Скачати 48.09 Kb.
НазваТема вступ. Предмет І завдання курсу
Дата12.09.2012
Розмір48.09 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


ТЕМА 1. Вступ. Предмет і завдання курсу.

1. Історичний та логічний аналіз як методи історичної науки.

2. Цивілізаційний, культурологічний і формаційний підходи до періодизації історії.

3. Історичні джерела.

4. Вітчизняна історія, значення її як наукової дисципліни і засобу формування національної самосвідомості.

5. Історіографія як галузь історичної науки.


ТЕМА 2. Стародавня історія України. Первісне суспільство.

1. Види історичних джерел.

2. Рід, плем'я, Племінні союзи. Етногенез на території України.

3. Господарська діяльність людини. Споживчі і відтворюючі форми господарювання.

4. Найдавніші держави на території України.

5. Геродотова Скіфія.


ТЕМА 3. Середньовічна Україна. Східні слов'яни.

1. Соціальна структура суспільства.

2. Проблеми етногенезу слов’ян.

3. Формування перших державних утворень східних слов’ян.

4. Вірування стародавніх слов’ян.

5. Анти і венеди та археологічні культури.


ТЕМА 4. Київська Русь

1. Землеволодіння і землекористування у Київській Русі.

2. Особливості феодалізму Київської Русі.

3. Культурний процес в добу Київської Русі

4. Причини поступового економічного занепаду Києва.

5. Вплив монголо-татарського завоювання на економічні і соціальні відносини у Київській Русі.


ТЕМА 5. Південно-Західні землі Русі в період роздробленості (ХІІ- п.п. ХІV ст.)

1. Земля, волость, удільне князівство.

2. Фактори централізації і роздроблення земель.

3. Галицько-Волинське князівство.

4. Роль Києва в часи роздробленості.

5. Культура ХІІ- п.п. ХІV ст.


ТЕМА 6. Україна під владою Литви і Польщі (ХІV – п.п. ХVІ ст.)

1. Характер литовського завоювання.

2. Шляхетські вольності у Литві.

3. Причини політичного занепаду Великого князівства Литовського.

4. Середньовічні міські організації: цехи, гільдії, братства. Магдебурзьке право.

5. Фільваркова система господарювання.


ТЕМА 7. Українські землі у складі Речі Посполитої (др. п. ХVІ – п.п. ХVІІ ст.)

1. Виникнення козацтва і виокремлення його у специфічний соціальний стан.

2. Причини полонізації української шляхти.

3. Міжстанові, міжетнічні і міжрелігійні суперечності на українських землях.

4. Козацько-селянське повстання як спосіб розв'язання соціальних суперечностей.

5. Завершення процесу закріпачення селян у Речі Посполитій.


ТЕМА 8. Національно-визвольна революція українського народу середини ХVІІ ст.

1. Богдан Хмельницький як історичний діяч.

2. Визвольна війна як соціальна і національна революція.

3. Специфіка Запорозької Січі як козацької республіки.

4. Хронологічні рамки Визвольної війни під проводом гетьмана Б.Хмельницького.

5. Козацька держава як історичний феномен.


ТЕМА 9. Україна в кінці ХVІІ – ХVІІІ ст.

1. Поділ України між Російським царством і Річчю Посполитою

2. Поступове поглинення гетьманської України Росією

3. Здобутки української культури цього періоду.

4. Становище української церкви.

5. Рецидив кріпосництва в Україні: причини і наслідки


ТЕМА 10. Українські землі під владою Російської і Австрійської імперій в п.п. ХІХ ст.

1. Дальший розвиток ринкових відносин.

2. Народження індустріального суспільства

3. Адміністративно-територіальний поділ українських земель під владою Росії та Австро-Угорщини.

4. Декабристи в Україні. Національне відродження

5. Ознаки кризи кріпосного устрою. “Київська козаччина”.


ТЕМА 11. Україна в д.п. ХІХ ст.

1. Особливості формування української нації.

2. Культурницькі форми національного відродження.

3. Політизація національного руху.

4. Причини падіння кріпосного права в Російській імперії. Особливості скасування кріпосництва в Австрійській імперії.

5. Технічний переворот у промисловості і на транспорті, його соціальні наслідки.


ТЕМА 12. Новітня історія України. Україна на початку ХХ ст.

1. Хронологічні межі співіснування доіндустріального та індустріального суспільств.

2. Колонізаційний рух українських селян.

3. Особливості революції 1905-1907 рр. у Російській імперії.

4. Перші українські політичні партії.

5. Загальноімперські політичні партії на українських землях.


ТЕМА 13. Національно-визвольні змагання 1917 – 1921 рр.

1. Лютнева революція 1917 р. в Російській імперії: причини, рушійні сили, гасла.

2. Закономірності розвитку українського національно-визвольного руху.

3. Михайло Грушевський як політичний діяч.

4. Соціальна і національна складові у революційному процесі.

5. Причини поразки національної революції.


ТЕМА 14. УСРР в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.).

1. Нова земельна політика радянського уряду України.

2. Причини і наслідки голоду 1921-1923 рр. в південних губерніях України.

3. Конституційний статус УСРР у складі СРСР.

4. Вплив українізації на процес національного відродження.

5. Контроль тоталітарної держави за культурним життям.


ТЕМА 15. Україна періоду утвердження тоталітарного режиму (1929 – 1938 рр.).

1. Індустріалізація радянського типу.

2. Українське питання в політиці Польщі, Румунії, Чехословаччини.

3. Колективізація сільського господарства: видимість і суть.

4. Голодомор 1932-1933 рр. як найтяжча трагедія в історії українського народу.

5. Масові репресії в Україні.


ТЕМА 16. Україна в роки другої світової війни (1939 – 1945 рр.).

1. Пакт Ріббентропа-Молотова і возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР.

2. Причини катастрофічних поразок радянських військ у 1941 — 1942 рр.

3. Окупаційний режим в Україні.

4. Тактика націоналістів у боротьбі з нацистами і радянською владою. Проблема колабораціонізму

5. Кримська конференція трьох держав про східний кордон Польщі. Возз'єднання Закарпатської України.


ТЕМА 17. Україна в перше післявоєнне десятиріччя.

1. Становище селянства і сільського господарства. Голод 1946-1947 рр.

2. Операція “Вісла”.

3. ОУН-УПА у боротьбі з радянською владою.

4. Ліквідація греко-католицької церкви.

5. Боротьба з національною інтелігенцією.


ТЕМА 18. Хрущовська відлига і її характер в Україні.

1. Зміст поняття “відлиги”.

2. Поява дисидентів.

3. Рух шістдесятників.

4. Провал економічних реформ. Реформи в соціальній сфері.

5. Хрущов і Україна.


ТЕМА 19. Україна в др. п. 60-х – на поч. 90-х рр.

1. Прогресуюче відставання в галузі техніки і нових технологій.

2. . Господарство України у складі єдиного народногосподарського комплексу СРСР.

3. Політичний режим в добу Л.Брежнєва.

4. Засоби ідеологічного і політичного впливу на інтелігенцію.

5. Розгортання руху дисидентів.


ТЕМА 20. Україна – незалежна держава.

1. Зміст терміна “перебудова”.

2 .Провал курсу на прискорення темпів економічного розвитку.

3. Екологічна криза. Катастрофа на ЧАЕС.

4. Втрата важелів контролю з боку державної партії за громадсько-політичною активністю мас. Поява «неформальних організацій».

5. Соціальна структура пострадянської України. Поняття середнього класу.

Схожі:

Тема вступ. Предмет І завдання курсу iconЕкологія та охорона навколишнього середовища 040. 106
Тема Вступ. Предмет і завдання курсу. Проблеми охорони земель в Україні і світі. Поняття раціонального використання земель
Тема вступ. Предмет І завдання курсу iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
Тема вступ. Предмет І завдання курсу iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
Тема вступ. Предмет І завдання курсу iconСпеціальність Екологія та охорона навколишнього середов
Вступ. Об’єкт і предмет курсу, його зв’язок з іншими науковими дисциплінами. Основні завдання, які ставляться в процесі вивчення...
Тема вступ. Предмет І завдання курсу iconСеместровий план
...
Тема вступ. Предмет І завдання курсу iconЕкологія та охорона навколишнього середовища 040. 106
Тема Вступ. Предмет і завдання спецкурсу. Сутність поняття “ерозія ґрунтів”. Ерозієзнавство і його місце в системі наук. Коротка...
Тема вступ. Предмет І завдання курсу iconМодуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник. / М. П. Кочерган. – К. Вц „Академія”, 2008. – с. 7 – 16
Тема вступ. Предмет І завдання курсу iconВступ. Предмет І завдання курсу
С. М., Прокопенко О. В. Менеджмент екологічних інновацій: Навчальний посібник / За загальною редакцією С. М. Ілляшенка. – Суми: Вид–во...
Тема вступ. Предмет І завдання курсу iconРектор ­ С. В. Мельничук
Тема Культурологія як наука І навчальна дисципліна: предмет І завдання вивчення курсу
Тема вступ. Предмет І завдання курсу iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка семестровий план
Вступ. Об’єкт і предмет курсу, його зв’язок з іншими науковими дисциплінами. Основні завдання, які ставляться в процесі вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи