Нові поняття курсу “історія україни” icon

Нові поняття курсу “історія україни”
Скачати 108.98 Kb.
НазваНові поняття курсу “історія україни”
Дата12.09.2012
Розмір108.98 Kb.
ТипДокументи

НОВІ ПОНЯТТЯ КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”


Наведений нижче понятійний апарат окреслює вимоги щодо знань та умінь, якими повинні оволодіти студенти, вивчаючи курс історії України у вищому навчальному закладі.

Історичний час та історичний простір. Історичний та логічний аналіз як методи історичної науки. Критерії періодизації історичного процесу. Цивілізаційний, культурологічний і формаційний підходи до періодизації історії. Історичні джерела. Ставлення суспільства до пам'яток історії культури.

Вітчизняна історія, значення й як наукової дисципліни і засобу формування національної самосвідомості. Роль вітчизняної історії в національному відродженні. Найвидатніші українські історики. Історіографія як галузь історичної науки.

Рід і плем'я. Родова і територіальна община. Племінні союзи. Етнічна територія. Автохтонність. Етногенез. Критерії етнокультурної спільності і народності. Політико-пропагандистський зміст поняття про єдину давньоруську народність. Господарська діяльність людини. Споживчі і відтворюючі форми господарювання. Обмін і торгівля. Походження релігії і церкви. Язичництво і християнство. Православ'я в духовному і політичному житті слов'янського світу.

Трансформація родоплемінного устрою в державний. Князь і бояри. Вільні смерди. Ремісники і купці в соціальній структурі суспільства. Особливості феодалізму Київської Русі. Земля, волость, удільне князівство. Фактори централізації і роздроблення земель. Етапи і особливості формування східнослов'янських народностей. Оцінка ступеня зрілості української народності на різних фазах її формування. Культурний процес в добу Київської Русі. Спільне і специфічне в культурному процесі Східної та Західної Європи.

Матеріальна культура давньокиївської доби. Основні чин­ники зростання економічного потенціалу. Причини поступового економічного занепаду Києва. Соціальні процеси у давньослов’янському суспільстві. Закріпачення вільних смердів. Землеволодіння і землекористування у Київській Русі. Причини відсутності васалітету. Династія Рюриковичів як політичний інститут. Соціальний стан. Станова структура суспільства. Селянство як соціальний стан.

Вплив монголо-татарського завоювання на економічні і соціальні відносини у Київській Русі. Дезінтеграція держави. Галицьке-Волинське князівство. Характер литовського завоювання. Виникнення козацтва і поступове виокремлення його у специфічний соціальний стан, відмінний від шляхти і селянства. Шляхетські вольності у Литві і Польщі. Магнати в громадсько-політичному житті. Причини полонізації української шляхти. Політична карта Європи в добу пізнього середньовіччя. Причини піднесення Великого князівства Московського. Причини політичного занепаду Великого князівства Литовського.

Розвиток ринкових відносин. Середньовічні міські організації: цехи, гільдії, братства. Магдебурзьке право. Фільваркова система господарювання. Роль фільварку в закріпаченні селянства. Завершення процесу закріпачення селян у Речі Посполитій. Міжстанові, міжетнічні і міжрелігійні суперечності на українських землях. Селянська війна як спосіб розв'язання суперечностей.

Козацтво як лідер селянської війни. Богдан Хмельницький як історичний діяч. Визвольна війна як соціальна і національна революція. Форми державності на порозі нового часу. Специфіка Польщі як шляхетської республіки. Специфіка Російського царства як потенціальної імперії. Специфіка Запорозької Січі як козацької республіки. Хронологічні рамки Визвольної війни під проводом гетьмана Б.Хмельницького. Козацька держава як історичний феномен.

Поділ України між Російським царством і Річчю Посполитою. Поступове поглинення гетьманської України Росією (в сферах політичній, економічній, культурній). Здобутки української культури на службі Російської імперії. Становище Правобережжя і західноукраїнських земель у складі Речі Посполитої. Поділи Речі Посполитої. Порівняння козацької старшини у правах з російським дворянством. Рецидив кріпосництва в Україні: причини і наслідки. Православ'я і католицтво після Берестейської унії. Стано­вище української церкви.

Основні закономірності всесвітньо-історичного процесу від Великої французької революції до першої світової війни. Дальший розвиток ринкових відносин. Народження індустрі­ального суспільства. Метрополії і колонії. Перша світова війна як цивілізаційна криза. Політична карта Європи в нову добу. Адміністративно-територіальний поділ українських земель під владою Росії та Австро-Угорщини.

Трансформація народностей в нації: механізм процесу та його регіональні особливості. Імперські і недержавні нації. Особливості формування української нації. Культурницькі форми національного відродження. Політизація національного руху. Трансформація станів у класи: механізм процесу та його регіональні і соціальні особливості. Процес класоутворення в українському суспільстві. Буржуазія і пролетаріат. Поява інтелігенції як окремого соціального прошарку та її станові корені.

Причини падіння кріпосного права в Російській імперії. Особливості скасування кріпосництва в Австрійській імперії. Характер еволюції селянства і поміщицького стану-класу піс­ля скасування кріпосництва. Розвиток товарно-грошових відносин. Поява кредитно-банківської сфери. Розвиток капіталістичної промисловості і торгівлі. Поява єдиного внутрішнього ринку. Становище українських земель в імперських внутрішніх ринках. Масштаби і межі економічного спілкування українських земель у складі двох імперій.

Паралельне співіснування і переростання форм промислового виробництва: ремесла, мануфактури, фабрики. Технічний переворот у промисловості і на транспорті, його соціальні наслідки. Хронологічні межі співіснування доіндустріального та індустріального суспільств. Піднесення продуктивних сил після скасування кріпацтва. Особливості розвитку сільського господарства. Проблема землеволодіння і землекористування в українському селі. Колонізаційний рух українських селян і козаків. Заокеанський напрям колонізаційного руху західноукраїнських селян.

Особливості індустріалізації України. Урбанізаційні процеси. Роль іноземного капіталу у створенні залізничної мережі та промисловості Донецького басейну. Причини уповільненого розвитку індустрії на західноукраїнських землях.

Українська національна ідея, її генезис і розвиток. Загальноросійський, польський та український революційні рухи у взаємозв'язках і суперечностях. Соціальні революції нового часу: учасники, гасла, наслідки. Антиімперська і антикріпосницька спрямованість революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії. Особливості революції 1905-1907 рр. у Російській імперії. Поява політичних партій. Перші українські політичні партії. Загальноімперські політичні партії на українських землях.

Особливості розвитку української національної культури. Культурний процес на українських землях у складі двох імпе­рій. Обмеження сфери застосування української мови цар­ським урядом. Культурний обмін між українськими землями у складі двох імперій. Закономірності всесвітньо-історичного процесу між першою і другою світовими війнами. Спроби розв'язання цивілізаційної кризи демократичними і тоталітарними методами. Вихід західної цивілізації з Великої депресії. Створення командної економіки комуністичного і нацистського типу. Політична карта Європи і світу між 1914 і 1945 рр. Геополітичне становище України.

Лютнева революція 1917 р. в Російській імперії: причини, рушійні сили, гасла, хронологічні межі. Ставлення загальноросійського демократичного уряду до розгортання національної революції в Україні.

Виникнення рад робітничих і солдатських депутатів: причини, партійний склад, гасла, поширеність в Україні. Політичні цілі, формульовані для рад більшовиками і меншовиками та есерами. Взаємовідносини революційних таборів, очолюваних Тимчасовим урядом і Петроградською радою робітничих і солдатських депутатів. Зростання популярності екстремістських політичних сил.

Закономірності розвитку українського національно-визвольного руху. Михайло Грушевський як історичний діяч. Соціальна і національна складові у революційному процесі. Розбіжності у соціальних і національних завданнях революції. Центральна Рада на чолі процесу державотворення. Українізація і більшовизація царської армії та їх наслідки. Жовтнева революція як інтегральна частина розпочатого в лютому 1917 р. революційного процесу. Розпуск Установчих зборів. Зміст поняття «диктатура пролетаріату». Реальний зміст поняття «радянська влада». Перетворення більшовицької партії з урядової в державну. Внутрішні зміни у державній партії під впливом її будови на засадах «демократичного централізму». Заходи В.І.Леніна по недопущенню спроб утворен­ня в Україні окремої комуністичної партії.

Утворення Української Народної Республіки. Поява України як геополітичної реальності. Тактика Раднаркому щодо Центральної Ради. Форма і зміст національної радянської державності. Проголошення незалежності УНР. Соціально-економічна політика Центральної Ради. Міжнародні контакти УНР. Сепаратний мир центральних держав з УНР і Російською Федерацією.

Незавершеність процесу державотворення в УНР. Конституція УНР. Українсько-радянська війна 1917-1918 рр. Причини поразки національної революції. Українська Держава П.Скоропадського. Селянська війна проти окупантів. Цілі культурної політики П.Скоропадського. Суть політичного режиму Директорії. Причини її політичного краху. Революція в Австро-Угорщині. Проголошення ЗУНР. По­літична платформа урядових партій ЗУНР. Проблема соборності України і шляхи її розв'язання. Друга українсько-радянська війна 1918—1919 рр. Утворення Раднаркому УСРР і його місце в радянській системі вла­ди. Поняття воєнно-політичного союзу радянських республік. Наслідки втілення комуністичної доктрини в УСРР. Селянська війна з режимом «диктатури пролетаріату». Феномен Нестора Махна. Окупація України білогвардійськими військами. Соціаль­на і національна політика А.І.Денікіна в Україні.

Цілі відновленої Польської держави в Україні. Поразка ЗУНР. Радянсько-польське протистояння на кордоні. Проблема східного кордону Польщі в політиці держав Антанти. Третій прихід радянської влади в Україну. Мілітаризація народного господарства. Нова земельна політика радянського уряду України. Суть продовольчої розкладки і причини її запровадження. Радянсько-польська війна 1920 р. Варшавський пакт. Причини провалу розрахунків С.Петлюри на допомогу Ю.Пілсудського. Становище армії УНР після укладення перемир'я на радянсько-польському фронті.

Скасування продрозкладки, його політичні і соціально-економічні наслідки. Перехід державної партії до системи заходів, названих «новою економічною політикою». Причини і наслідки голоду 1921-1923 рр. в південних губерніях України. Конфіскація церковних цінностей. Створення штучного ринку в державній промисловості. Поява госпрозрахунку. Природа радянських трестів. Відродження кредитно-фінансової системи. Монополія державної торгівлі.

СРСР як нова форма радянської державності. Причини ство­рення СРСР. Конституційний статус УСРР у складі СРСР. Політичний підтекст радянської українізації. Тертя між центром і периферією в радянському апараті. Боротьба за владу всередині партійної олігархії. Компартійно-радянська номенклатура в УСРР. Вплив українізації на процес національного відродження. Контроль тоталітарної держави за культурним життям. Переслідування церковних діячів. Феномен націонал-ухильництва всередині державної партії. Роль Миколи Скрипника в культурному будівництві.

Індустріалізація радянського типу. Феномен «соціалістичного змагання». Інші засоби мотивації праці в економіці, позбавленій справжніх ринкових регуляторів. П'ятирічні плани. Організація масових виробничих рухів (ізотовський, стахановський та ін.). Механізм директивного планування. Результати індустріального зростання України в роки перших п'ятирічок. Структурні зрушення у виробництві. Колективізація сільського господарства: видимість і суть. «Куркулі» та «підкуркульники». Економічні і позаекономічні стосунки держави і колгоспів. Саботаж колгоспного виробництва селянами. Натуральні штрафи. Голодомор 1932-1933 рр. як найтяжча трагедія в історії українського народу.

Запровадження колгоспної торгівлі. Феномен колгоспної торгівлі в командній економіці. Політвідділи МТС і радгоспів як надзвичайні органи для стабілізації становища в сільсь­кому господарстві. Конституція СРСР 1936 р. і Конституція УРСР 1937 р. Масові репресії 1937-1938 рр. Перетворення Сталіна в одноособового диктатора. Сталін і Україна. Поняття «культурної революції». Русифікація української школи. Культурна агресія проти національних меншин. Поняття титульної нації. Функції політичної освіти. Література і мистецтво «соціалістичного реалізму». Методи «оробітничення» творчих професій. Війна політичного режиму з національ­ною інтелігенцією і церквою.

Рішення країн-переможниць у першій світовій війні про приєднання Східної Галичини до Польщі. Українське питання в політиці Польщі, Румунії, Чехословаччини. Позиція компартійно-радянського керівництва щодо становища у західноукраїнських землях. Найвпливовіші політичні організації Західної України — УНДО, КПЗУ, ОУН. Митрополит Андрей Шептицький в суспільно-політичному житгі Західної Украї­ни. Проблема Карпатської України після окупації Чехії нацистами.

Пакт Ріббентропа-Молотова і возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР. Методи радянізації західних областей. Масові репресії 1939-1941 рр. Причини катастрофічних поразок радянських військ у 1941 — 1942 рр. Окупаційний режим в Україні. План «Ост». Радянський партизанський рух. Тактика націоналістів у боротьбі з нацистами і радянською владою. Проблема колабораціонізму. Втрати України у війні. Вклад українського народу в перемогу над нацистською Німеччиною. Характер відбудовно­го процесу воєнних років. Кримська конференція трьох держав про східний кордон Польщі. Возз'єднання Закарпатсь­кої України.

Світовий політичний процес у 1946—1991 рр. Політична карта Європи і світу. «Холодна війна». Народження постіндустріального суспільства. Ракетно-космічна гонка. Об'єктивні переваги ринкової економіки в умовах постіндустріального суспільства. Системна криза комунізму. Післявоєнна відбудова промислового потенціалу УРСР: пріоритети, строки, результати.

Доба пізньої сталінщини в історії України. Становище селянства і сільського господарства. Голод 1946-1947 рр. Нова смуга масових репресій. Продовження радянізації західних областей. Етнічна чистка у прикордонних районах України і Польщі. Операція «Вісла». ОУН-УПА у боротьбі з радянською владою. Ліквідація греко-католицької церкви. Боротьба з національною інтелігенцією. Державний антисемітизм. Зміст «відлиги». Кардинальна зміна української політики центру: причини і наслідки. Лібералізація політичного режиму. Поява дисидентів. Рух шістдесятників. Суперечливий характер національно-куль­турного відродження.

Провал економічних реформ. Реформи в соціальній сфері. Хрущов і Україна. Поняття «застою». Провал економічної реформи О.Косигіна. Прогресуюче відставання в галузі техніки і нових технологій. Посилення імпортної залежності в галузі техніки і про­довольства. Господарство України у складі єдиного народногосподарського комплексу СРСР. Інвестиційна політика союзного уряду. Структурні зрушення у промисловості. Економічні зв'язки з країнами РЕВ. Вичерпання екстенсивних факторів економічного росту.

Політичний режим в добу Л.Брежнєва. Компартійно-радянська номенклатура України у відносинах з центром. Конституція УРСР 1978 р. Розгортання руху дисидентів. Культурний процес у добу «застою». Здобутки української національної культури. Засоби ідеологічного і політичного впливу на інтелігенцію. Русифікація освіти й культури. Проблема української мови.

Зміст терміна «перебудова». Поглиблення системної кризи радянського суспільства. Провал курсу на прискорення тем­пів економічного розвитку. Початок дестабілізації економіки. Поглиблення інфляційних процесів. Екологічна криза. Катастрофа на ЧАЕС. Поняття «гласності». Послаблення цензури. Посилення інтересу в суспільстві до «білих плям» радянської історії. Втрата важелів контролю з боку державної партії за громадсько-політичною активністю мас. Поява «неформальних організацій».

Конституційна реформа М.Горбачова. Вільні вибори 1989 — 1990 рр. в органи радянської влади. Фактична ліквідація монополії КПРС на владу. Розгортання національного руху. переорієнтація місцевих компартійно-радянських еліт з московського центру на власний народ. «Парад суверенітетів». Спроби реформування СРСР. «ГКЧП» як поворотний пункт в історії СРСР.

Проголошення «Акта незалежності України». Результати всеукраїнського референдуму на його підтвердження. Утворення СНД. Зміцнення інститутів державності України. Міжнародне визнання незалежності України. Допомога української діаспори в розбудові незалежної України. Відносини України і Росії. Кримська проблема. Економічні стосунки.

Поняття «перехідної економіки». Причини затримки ринкових реформ. Економічні зв'язки з іншими країнами. Поняття приватизації. Труднощі на шляху роздержавлення економіки. Проблема землі як об'єкта приватної власності. Соціальна структура пострадянської України. Поняття середнього класу. Труднощі у зростанні середнього класу і фермерів. Стан основних галузей народного господарства. Проблема реструктуризації виробництва і конверсії.

Матеріальне становище трудящих. Проблема безробіття. Масові невиплати заробітної плати. Політичне життя. Поняття «партії влади». Утворення політичних партій після заборони Компартії України. Причини непопулярності політичних партій. Криза профспілок. Кризи у церковному житті. Проблема розподілу влади між її гілками, між центром і регіонами. Конституційний процес. Входження України в Раду Європи. Прийняття Конституції України. Перспективи на XXI століття.

Схожі:

Нові поняття курсу “історія україни” iconІ. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України»
Вивчення нормативного курсу «Історія України» в інституті проводиться протягом одного семестру. Для успішного вивчення дисципліни,...
Нові поняття курсу “історія україни” iconПрограма Курсу історія україни
Предмет І завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизня­ної історії...
Нові поняття курсу “історія україни” iconВ. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи»
«Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи», котра розміщена на сайті мон україни, за Інтернет-адресою
Нові поняття курсу “історія україни” iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з Історії України
Вивчення нормативного курсу «Історія України» в університеті проводиться протягом одного семестру. Для успішного вивчення в університеті...
Нові поняття курсу “історія україни” iconІсторія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу "Історія України" на заочному відділенні
Однією з форм самостійної роботи студентів-заочників над вивченням курсу історії України є виконання індивідуального завдання тобто...
Нові поняття курсу “історія україни” iconІсторичний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
України, соціально-історична антропологія, історичне краєзнавство, історія України, етнографія України, історіографія історії України,...
Нові поняття курсу “історія україни” iconІсторія україни
У навчальному посібнику вміщено тематичний план І програму курсу «Історія України», тематику семінарських І самостійних занять, перелік...
Нові поняття курсу “історія україни” iconКафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України)
«Історія України (Дипломатична історія України)» є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих...
Нові поняття курсу “історія україни” iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Стрілець Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України»
...
Нові поняття курсу “історія україни” iconЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу: “Історія держави І права України” для студентів спеціальності 060101...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи