Тема 1: Перші віки слов’янської історії icon

Тема 1: Перші віки слов’янської історії
Скачати 185.48 Kb.
НазваТема 1: Перші віки слов’янської історії
Дата12.09.2012
Розмір185.48 Kb.
ТипДокументи

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1: Перші віки слов’янської історії

 1. Проблема етногенезу слов’ян.

 2. Основні джерела про слов’янську історію.

 3. Розселення і основні заняття слов’ян.

 4. Союзи племен східних слов’ян.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов'ян. -К. 1991.

 2. Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993.

 3. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. - К., 1996.

 4. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.

 5. Давня історія України. - К., 1994. - Кн.1.

 6. Петров В. Походження українського народу. - К., 1992.

 7. Приходнюк О. Дунайська теорія походження слов’ян (реальність чи фантазія Печерника Нестора ?) // Пам’ять століть. – 1999. - №1. – С.81-87.

 8. Січинський В. Чужинці про Україну. – К.: Фірма "Довіра", 1992. – 256 с.

Теми рефератів

 1. Проблема етногенезу слов’ян в роботах українських істориків.

 2. Міфологія давніх слов’ян.

 3. Слов’янська колонізація перших віків нашої ери.

 4. Союзи племен східних слов’ян за історичними джерелами.
^

Тема 2. Київська Русь та її значення в історії України


 1. Передумови утворення Київської Русі. Теорії походження Київської Русі.

 2. Основні етапи розвитку Київської держави.

 3. Внутрішня і зовнішня політика перших князів Давньоруської держави.

 4. Розквіт держави за Володимира Святославича. Завершення формування держави за Ярослава Мудрого.

 5. Соціально-політичній, економічній розвиток Київської Русі.

 6. Історичне значення Київської Русі.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. - К., 1996.

 1. Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993.

 1. Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. - К., 1989.

 2. Залізняк Л. Давньоруська народність: імперський міф чи історична реальність // Пам’ять століть. – 1996 - №2.

 3. Залізняк Л. Де і коли народилась давньоруська народність // Пам’ять століть. – 1998. - №6.

 4. Історія України в особах. - ІХ-ХУІІІ ст. - К., 1993.

 5. Історія України в прозових творах та документах: Витоки. Від найдавніших часів до першої половини IX ст. - К.,1995.

 6. Котляр М.Ф. Русь язичницька. Біля витоків східнослов"янської цивілізації. - К., 1993.

 7. Літопис Руський. - К., 1989.

 8. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. - К., 1996.

 9. Петров В. Походження українського народу. - К., 1992.

 10. Рогожин А., Сташис В. Ярослав Мудрий - видатний державний діяч, великий князь Київської Русі // Право України. - 1996. - № 4.

 11. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХП-ХШ вв. - М., 1982.

 12. Рычка В.М. Формирование территории киевской земли. - К., 1988.

 13. Толочко А. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. — К., 1992.

 14. Толочко П. Київська Русь. - К., 1996.

 15. Толочко П. Літописи Київської Русі. - К., 1994.

 16. Толочко П. Історичні портрети. - К., 1990.

 17. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. - К., 1994.

Теми рефератів

 1. Проблема етно-культурної спадщини Київської Русі в історичній літературі.

 2. Роль варягів у створенні держави східних слов’ян.

 3. Князь на Русі: влада, повноваження і судові функції.

 4. Християнизація Русі: значення для розвитку суспільства.

 5. Літописи часів Київської Русі як історичне джерело.

 6. Розвиток соціальнної структури Київської Русі.

 7. Володимир Великий і Ярослав Мудрий як будівничі слов’янської держави.Тема 3: Роздроблення Русі. Південно-західні руські князівства (ХІІ-ХІV ст.)

 1. Причини та характер роздробленості.

 2. Князювання Ярославичів. Початок політичної роздробленості Русі.

 3. Володимир Мономах.

 4. Київська, Чернігівська, Переяславська держави -"землі".

 5. Утворення Галицько-Волинської держави та її значення в історії української державності. Соціально-економічній розвиток Галицько-Волинського князівства.

 6. Боротьба Русі проти монголо-татарської навали.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1992.

 2. Малий словник історії України / В.Смолій, С.Кульчицький, О.Майборода та ін. – К.: Либідь, 1997. – 464 с.

 3. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХП-ХШ вв. - М., 1982.

 4. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. - К., 1996.

 5. Історія України в особах. - ІХ-ХУІІІ ст. - К., 1993.

 6. Рычка В.М. Формирование территории киевской земли. - К., 1988.

 7. 55. Толочко О. Коли перестала існувати "Київська Русь" // Київська старовина. – 1992. – №6.

 8. Котляр М. Галицько-волинський літопис. Найдавніша повість про Данила Галицького // Київська старовина. – 1992. – №1.

Теми рефератів

 1. Проблема феодальної розробленості в історичній літературі.

 2. “Слово о полку Ігоревім” як джерело вивчення історії Русі-України.

 3. Данило Галицький як державний діяч.

 4. Вплив Батиєвої навали на розвиток Київської Русі.

Тема 4. Україна під владою Литви і Польщі

 1. Експансія Литви, Польщі українських земель. Українські землі під владою Великого князівства Литовського. Суспільно-політичний устрій держави.

 2. Кревська унія і Україна.

 3. Від Кревської до Люблінської унії.

 4. Люблінська унія: соціально-економічні зміни.

 5. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення українського народу у ХV - першій половині ХVП ст.

 6. Берестейська церковна унія.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Брайчевський М. Конспект історії України. - К., 1993.

 2. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1992.

 3. Історія України в особах. - ІХ-ХУІІІ ст. - К., 1993.

 4. Історія України в особах. Литовсько-польська доба. - К., 1997.

 5. Темні віки. XIV — перша половина XV ст. — К., 1993;

 6. На переломі. Друга половина XV - перша половина XVI ст. -К., 1994;

 7. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1991-1993.

 8. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). - К., 1994.

Теми рефератів

 1. Люблінська унія: позитивні і негативні наслідки.

 2. Значення Берестейської унії.

 3. Кревська унія в історії українських земель.

 4. Соціальна структура українського суспільства в ХV – ХVІІ ст.

Тема 5. Козацтво в історії України

 1. Передумови виникнення українського козацтва. Роль соціально-економічних чинників у формуванні козацтва Реєстрове і нереєстрове козацтво.

 2. Запорізька Січ - козацька республіка. Зміни розташування січей. Морські походи козаків у турецькі володіння.

 3. Посилення козацтва наприкінці ХVІ-у першій половині ХVП ст. Гетьман Петро Сагайдачний.

 4. Козацькі повстання під проводом К.Косинського, С.Наливайка. Козацькі повстання 20-30-х років ХVП ст. Ординація 1638 р.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. - К., 1991.

 2. Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. - К., 1991.

 3. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. - К., 1993.

 4. Боєчко В.Ф., Чабан А.Ю. Роль порубіжних територій у процесі генезису козацтва // УІЖ. – 1999. - №2. – С.48-63.

 5. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К., 1994.

 6. Гурбик А.О. Виникнення Запорозької Січі (хронологічний та територіальний аспекти проблеми) // УІЖ. – 1999. - №6. – С.3-15; №7. – С.3-17.

 7. Коли земля стогнала. Друга половина XVI - перша по­ловина XVII ст. - К., 1995.

 8. Леп’явко С.А. Українське козацтво на державній службі (початковий період) // УІЖ. – 1999. - №2. – С.57-62.

 9. Літопис Самовидця. -К., 1971.

 10. Мицик Ю., Плохій С., Стороженко І. Як козаки воювали. Історичні розповіді про запорізьке козацтво. - Дніпропет­ровськ, 1990.

 11. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. - К., 1992.

 12. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам'ятках. - К., 1992.

 13. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ – п.п. ХVІІ ст.). – К., 1998.

 14. Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення. - К., 1995.

 15. Шефер Ж. Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців та козаків України або Малоросії. - К., 1994.

 16. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. У 3-х томах. - Львів, 1990-1992.-Т.1,2,3.

Теми рефератів

 1. Військове мистецтво запорізьких козаків.

 2. Морські походи українського козацтва.

 3. Запорозька Січ як праобраз української козацької держави.

 4. Реєстрове козацтво в українській історії.

Тема 6. Національно-визвольна революція українського народу середини ХVП ст.

 1. Україна напередодні Визвольної війни. Передумови та початок Визвольної війни.

 2. Перші перемоги Богдана Хмельницького. Основні етапи війни.

 3. Розгортання національно-визвольної і соціальної боротьби. Битва під Пилявцями. Західний похід армії Б.Хмельницького.

 4. Збаразько-Зборівська операція. Зборівський договір. . Зародження української козацької держави. Соціально-економічна політика гетьманського уряду.

 5. Воєнно-політичні події 1650-1653 рр. Внутрішнє і зовнішнє становище Гетьманщини.

 6. Переяславська рада. Українсько-московський договір 1954 р.: характер, оцінка.

 7. Відновлення війни з Польщею. Віленське перемир’я.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. - К., 1991.

 2. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізь­кої Січі. - К., 1993.

 3. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. - К., 1994.

 4. Боплан Г. Опис України. Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. - Львів, 1990.

 5. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. - К., 1996.

 6. Борисенко В.Й. та ін. Україна козацька. - К., 1993.

 7. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. – Дніпропетровськ, 1996. –262 с.

 8. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. Вид. 2-ге, вип. і доп. – Львів: Світ, 1990.

 9. Оглоблин О. Українсько-московська угода 1654 р. // Літературна Україна. – 1992. –2 липня.

 10. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. - К., 1993, 1995.

 11. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1991-1993.

 12. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. - К., 1993.

 13. Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення. - К., 1995.

Теми рефератів

 1. Богдан Хмельницький – будівничий української держави.

 2. Соратники Б.Хмельницького.

 3. Значення українсько-московського союзу в історії України.

 4. Соціально-політичні зміни в Україні періоду Національно-визвольної революції середини ХVІІ століття.

 5. Основні битви Національно-визвольної революції середини ХVІІ століття.

Тема 7. Українська козацька держава (друга половина ХVП-ХVШ ст.)

 1. Україна в роки правління гетьмана І.Виговського. Гадяцький договір.

 2. Розчленування України на Лівобережжя та Правобережжя. Гетьманування Ю.Хмельницького. Гетьмани П.Тетеря, І.Брюховецький.

 3. Україна у політичних планах Росії, Польщі, Туреччини. Андрусівський мир. Гетьман Петро Дорошенко.

 4. Гетьманство Д.Многогрішного, І.Самойловича. Чигиринські походи (1677-1678). Бахчисарайська угода. "Вічний мир" і остаточне закріплення поділу України.

 5. Соціально-економічний розвиток др. п. ХVІІ ст.

 6. Наступ царизму на автономію України. Українська держава за гетьманування І.Мазепи.

 7. Гетьман І.Скоропадський. Перша Малоросійська колегія і Павло Полуботок.

 8. Зміцнення української державності за часів Данила Апостола.

 9. Останній гетьман України Кирило Розумовський. Ліквідація Гетьманщини.

 10. Запорожжя у ХVШ ст. Зруйнування Запорізької Січі. Доля запорозьких козаків.

 11. Гайдамацький рух, його причини, характер, розмах.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. - К., 1996.

 2. Борисенко В.Й. та ін. Україна козацька. - К., 1993.

 3. Борщак І. Мазепа, Орлик, Войнаровський - Львів, 1991.

 4. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя і пориви велико­го гетьмана. - К., 1991.

 5. Горобець В.М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини ХVІІ – першої чверті ХVІІІ ст. – К., 1995.

 6. Гуржій О.І. Гетьман Іван Скоропадський // УІЖ. – 1998. - №6; 1999. - №1,2.

 7. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. - К., 1996.

 8. Історія України в прозових творах та документах: Руїна. Друга половина XVII ст. - К., 1996.

 9. Когут З. Російський централізм і Українська автономія. Ліквідація Гетьманщини (1760-1830). - К., 1996.

 10. Мазепа - людина і історичний діяч. - К., 1995.

 11. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноукраїнських джерелах 1687-1709. – Київ – Полтава, 1992.

 12. Мицик Ю. Спадкоємець Богдана Хмельницького // Пам’ять століть. – 1999. - №1. – С.66-72.

 13. Рибалка І. Історія України. — Ч. 1. Від найдавніших часів до кінця XVIII ст. - Харків, 1995.

 14. Смолій В.А., Степанков В.С. Правобережна Україна у другій половині ХVП - ХVШ ст.: Проблеми державотворення. - К., 1993.

Теми рефератів

 1. Спроба про-польської орієнтації І.Виговського та її наслідки.

 2. Гетьман: зміни в статусі та сфері повноважень.

 3. І.Мазепа: патріот чи зрадник?

 4. Зміна статусу українських земель в складі Російської держави.

 5. Соціальні рухи в Україні у ХVІІ століття.

Тема 8. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій

 1. Українські землі у складі Росії в першій половині Х1Х ст.: адміністративно-територіальний устрій, розвиток товарних відносин і криза феодальної системи господарства. Структура народонаселення. Русифікаторська політика царизму.

 2. Декабристи в Україні.

 3. Початок українського національного відродження. Етапи національно-визвольного руху. Кирило-Мефодіївське товариство.

 4. Західноукраїнські землі в першій половині Х1Х ст.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абашкин Б. Отечественная война 1812 г. и украинское казачество. - Вып.2. - К., 1993.

 2. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації Х1Х-ХХ століття. - К., 1996.

 3. Історія України в особах. - ХІХ-ХХ ст. - К., 1995.

 4. Кирило-Мефодіївське товариство: В 3-х т. - К., 1990.

 5. Пінчук Ю. Микола Іванович Костомаров. - К., 1992.

 6. Сергієнко Г.Я. Декабристи та їх революційні традиції на Україні. - К., 1975.

 7. Шип Н.А. Интеллигенция на Украине (XIX в.) Историко-социологический очерк. - К., 1991.

Теми рефератів

 1. Місце України в програмних документах декабристів.

 2. Економічні зміни в Україні в першій половині ХІХ ст.

 3. Український національний рух в першій половині ХІХ століття: прояви і особливості.

 4. Західна Україна в першій половині ХІХ століття: економічні і соціальні аспекти розвитку.

Тема 9. Україна в другій половині ХІХ століття

 1. Селянська реформа 1861 р. Реформи 60-70-х років: сутність, історичне значення.

 2. Промисловий переворот у пореформений період.

 3. Український національний рух: громади, "братство тарасівців", "ходіння в народ". Перші політичні українські партії.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації Х1Х-ХХ століття. - К., 1996.

 2. Історія України в особах. - ХІХ-ХХ ст. - К., 1995.

 3. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформа и альтернатива. - М., 1991.

 4. Наумов С.А. Братство тарасівців // УІЖ. – 1999. - №5. – С.36-44; №6. – С.55-63.

 5. Пінчук Ю. Микола Іванович Костомаров. - К., 1992.

 6. «Русалка Дністрова». Документи і матеріали. - К., 1989.

 7. Шип Н.А. Интеллигенция на Украине (XIX в.) Историко-социологический очерк. - К., 1991.Теми рефератів

 1. Значення реформ 60-70-х років в демократизації суспільства.

 2. Рух народників в Україні.

 3. Перші політичні партії України: ідеологія і склад.

 4. Українські промисловці – меценати української культури.

Тема 10. Національно-визвольні змагання 1917-1921 рр.)

 1. Лютнева революція 1917 р. і Україна. Початок Української революції. Утворення Центральної Ради. Її соціальна база, програма.

 2. Проголошення автономії України. 1 і 2 Універсали ЦР.

 3. Проголошення УНР. Війна Радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР.

 4. Гетьманський переворот П.Скоропадського. Політика гетьмана.

 5. Директорія УНР. Друга війна УНР і Радянської Росії. Встановлення радянської влади в Україні у 1919 р.

 6. Україна в другій половині 1919 р. - 1921 р.

 7. Основні уроки української національної революції.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Волковинський В. Нестор Махно. Легенди і реальність. - К., 1994.

 2. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. - К., 1992.

 3. Верстюк В. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918-1921). - К., 1992.

 4. ВерстюкВ. Українська Центральна Рада. Навч. посіб. – К.: Заповіт, 1997. – 344 с.

 5. Винниченко В. Відродження нації - К., 1990. -Ч.1,2,3.

 6. Волковинський В. Нестор Махно: легенди і реальність. – К.: Перліт продакшн, 1994. 256 с.

 7. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К., 1991.

 8. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. - К., 1993.

 9. Історія січових стрільців. Воєнно-історичний нарис. - К., 1992.

 10. Історія України в особах. - ХІХ-ХХ ст. - К., 1995.

 11. Конституційні актиУкраїни 1917-1920: невідомі конституції України. – К., 1992.

 12. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. - Львів, 1995.

 13. Литвин В. Політична арена України: дійові особи і вико­навці. - К., 1994.

 14. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. 1917-1921. - Мюнхен, 1950-1951. - Т.1-3.

 15. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918. - Львів, 1994.

 16. Петлюра С. Народе український: Вибрані статті, листи, документи. - Харків, 1992.

 17. Петлюра С. Статті. - К., 1993.

 18. Петлюра С. Спомин. - К., 1993.

 19. Революция на Украине (по мемуарам белых). - К., 1990.

 20. Реєнт О. Українська революція і робітництво: соціально-політичні та економічні зміни 1917-1920 рр. - К., 1996.

 21. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис: Монографія. – К.: Либідь,1999. – 976 с.

 22. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції1917-1920 рр. – Нью-Йорк, 1969. –Т.1-3.

 23. Шаповал М. Гетьманщина і Директорія: Спогади. - Нью-Йорк, 1958.

 24. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. –К., 1996.

Теми рефератів

 1. М.Грушевський – вчений і державний діяч.

 2. С.Петлюра: громадська і державна діяльність.

 3. Особливості радянської влади в Україні в 1918-1919 роках.

 4. Українська держава П.Скоропадського як явище в українському державотворенні.

 5. Чому були втрачені можливості створення української держави в 1917-1921 роках.

Тема 11. УРСР в умовах нової економічної політики (1927-1928 рр.)

 1. Перехід до нової економічної політики. Мета і цілі НЕПу.

 2. Голод 1921-1923 рр. Аграрна політика державної партії.

 3. Входження УСРР до складу Радянського Союзу.

 4. НЕП у промисловості.

 5. Політика "українізації": суперечливість процесу. Національне відродження у літературі і мистецтві.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз у 2 кн. - К.,1994.

 2. Голод 1921-1923 років в Україні. Збірн. докум. і матеріалів. - К.,1993.

 3. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. - К., 1991.

 4. Касьянов Г. Українська інтелігенція 20-30-х років: соціальний портрет та історична доля. - К.; Едмонтон, 1992.

 5. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтеліген­ція (20-30-ті роки). - К., 1991.

 6. Костюк Г. Сталінізм в Україні (генеза і наслідки). – К., 1995.

 7. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928).-К., 1996.

 8. Мовчан О.М. Робітничий страйковий рух в Україні (20 – ті рр.) // УІЖ. – 1998. - №6; 1999. - №1.

 9. Шаповал Ю. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні. - К., 1990.

 10. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. -К., 1993.

 11. Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до портрету з тоталітарної доби в Україні). - К., 1994.

 12. Якубова Л.Д. Національно-культурне життя етнічних меншостей України (20-30-ті роки): коренізація і денаціоналізація // УІЖ. – 1998. - №6; 1999. - №1.

Теми рефератів

 1. Репресії в Україні в 20-х роках ХХ століття.

 2. Виникнення і становлення Всеукраїнської академії наук.

 3. Українське село в умовах непу.

 4. Українське культурне відродження 20-х років ХХ ст.

 5. Національна політика в Україні в 20-х роках ХХ століття.

Тема 12. Україна в умовах утвердження тоталітарного режиму (1929-1938 рр.)

 1. Згортання НЕПу. Промисловий розвиток республіки на засадах планової економіки.

 2. Поворот до суцільної колективізації. Запровадження колгоспного ладу на Україні.

 3. Голодомор 1932-1933 р.

 4. Запровадження тоталітарного режиму та його вплив на суспільно-політичне життя республіки. Політичні процеси 30-х років в Україні.

 5. Згортання політики "українізації". Умови і результати культурного розвитку в 30-х роках.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз у 2 кн. - К.,1994.

 2. Борисенко М. Ставлення режиму до літературної дискусії 1925-1928 рр. В Україні // Пам’ять століть. –1999. - №1. – С.111-116.

 3. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. - К., 1991.

 4. Власовський І. Нариси історії Української Православної Церкви. – Н.-Й., 1977.

 5. Єфремов С.О. Щоденники, 1923-1929. –К.: ЗАТ “Газета “РАДА”, 1997. 848 с.

 6. Зінченко А. Визволення вірою: життя і діяння митрополита Василя Липківського. – К.: Дніпро, 1997. – 424 с.

 7. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті роки). - К., 1991.

 8. Касьянов Г.В. “Нація” і “націоналізм”: слова і терміни // УІЖ. – 1999. - №2. – С.3-14.

 9. Київська школа академіка М.Грушевського. Публ. С.Білоконя // УІЖ. – 1996. - №5; 1999. -№5.

 10. Колективізація і голод на Україні (1922-1933) Зб.докум. і матеріалів. - К., 1993.

 11. Кульчицький С. Ціна «великого перелому» - К., 1993.

 12. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. - К. 1993.

 13. Костюк Г. Сталінізм в Україні (генеза і наслідки). – К., 1995.

 14. Якубова Л.Д. Національно-культурне життя етнічних меншостей України (20-30-ті роки): коренізація і денаціоналізація // УІЖ. – 1998. - №6; 1999. - №1.

Теми рефератів

 1. Політичні репресії в Україні 30-х років та їх провідники.

 2. Голодомор 1932-1933 років: причини і наслідки.

 3. “Розстріляне відродження”.

 4. Українська інтелігенція в умовах тоталітарного режиму 30-х років.

Тема 13. Україна в другій світовій війні

 1. Україна в геополітичних змінах на передодні другої світової війни.

 2. Вплив радянсько-німецьких договорів на становище українських земель.

 3. Український народ у Великій вітчизняній війні. Окупаційний режим.

 4. Дві течії у русі опору.

 5. Визволення українських земель. Внесок України в перемогу над фашистською Німеччиною.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Коваль М. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. - К., 1995.

 2. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. - К.,1996.

 3. Косик В. Україна і Німеччина в другій світовій війні. - Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.

 4. Кульчицький С.В. Возз’єднання Західної України з УРСР: проблема легітимності // Київська старовина. – 1999. - №6.

 5. Мірчук П.Українська Повстанська Армія 1942-1945. - Львів, 1991.

 6. Потильчак О. “Новий порядок” в окупованій Україні (1941-1944) // Пам’ять століть. – 1999. - № 1. – С. 97-104.

 7. Рибалка І. Історія України. - Ч. 1. Від найдавніших часів до кінця XVIII ст. - Харків, 1995.

 8. Українська державність у XX ст. - К., 1996.

 9. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. -К., 1993.

Теми рефератів

 1. Український партизанський рух: значення для перемоги.

 2. Основні битви початкового періоду Великої вітчизняної війни на території України.

 3. Україна в геополітичних планах фашистської Німеччини.

 4. Українці в русі опору країн Європи.

Тема 14 Україна на початку 1950-х – першій половині 1960 років

 1. Українське суспільство після смерті Й.Сталіна.

 2. Характер і наслідки реформ М.Хрущова.

 3. Зародження і основні напрямки дисидентського руху в Україні.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. - Львів, 1992.

 2. Голод в Україні 1946-1947: документи і матеріали. - К., Нью-Йорк, 1996.

 3. Данилюк Ю.З, Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К.: Рідний край, 2000. – 616 с.

 4. Історія України: нове бачення. У 2-х томах. – К., 1995.

 5. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. – К., 1996. 224 с.

Теми рефератів

1. Причини і наслідки голоду 1947 року в Україні.

2. Причини виникнення та направленість перших дисидентських організацій в Україні.

3. Ідеологічний наступ на українську літературу в кінці 40-х років ХХ столітя.

4. Спрямування і наслідки реформ М.Хрущова в сільському господарстві.

Тема 15. Україна в другій половині 60-х – на початку 90-х років

1. Спроби реформ середини 60х рр. та їх згортання.

2. УРСР за часів керівництва П.Шелеста.

3. Суспільно-політичні процеси в Україні 70-80-х рр. В.В.Щербицький.

4. Перебудова М.Горбачова і її вплив на Україну.

5. Процес унезалежнення України. Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. - Львів, 1992.

 2. Данилюк Ю.З, Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К.: Рідний край, 2000. – 616 с.

 3. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. – К., 1996.

 4. Національні відносини в Україні у XX ст. 36. док і матеріа­лів. - К.,1994.

 5. Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. - К., 1994.

 6. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Н.П.Барановська, В.Ф.Верстюк, С.В.Віднянський та ін. Під ред В.М.Литвина. – К.: Вид. Дім “Альтернативи”, 2001. 704 с.

 7. Українська державність у XX ст. - К., 1996.

Теми рефератів

1. Українська гельсінська група та її місце в русі опору.

2. П.Шелест та В.Щербицький: порівняльна характеристика державних діячів.

3. Вплив перебудовних процесів на становище України.

4. Виникнення нових політичних партій в Україні в кінці 8-х – на початку 90-х років.

Тема 16. Україна на шляху незалежного розвитку

 1. Створення державних структур незалежної держави. Правонаступництво України.

 2. Реформування економіки та його соціально-економічні наслідки.

 3. Політичний розвиток. Діяльність політичних партій.

 4. Зовнішньополітичний курс України.

 5. Підсумки історичного розвитку українського народу: типове і особливе.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Українська державність у XX ст. - К., 1996.

 2. Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. - К., 1994.

 3. Литвин В.М. Україна: хроніка поступу (1991 - 2001). – К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2001. – 736 с.

 4. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Н.П.Барановська, В.Ф.Верстюк, С.В.Віднянський та ін. Під ред В.М.Литвина. – К.: Вид. Дім “Альтернативи”, 2001. 704 с.

Теми рефератів

1. Зміни державних структур в Україні після прийняття Конституції України в 1996 році.

2. Вибори в незалежній Україні: демократія чи рух до неї?

3. Основні дійові особи української політики в 90-х роках ХХ століття.

4. Значення Конституції України в українському державотворенні.

Схожі:

Тема 1: Перші віки слов’янської історії iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Розробники програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Абламська О. В., доцент кафедри слов’янської...
Тема 1: Перші віки слов’янської історії iconКафедри слов’янської філології
Географічна, етнічна, політична та культурна карта сучасного слов’янства (як її уявляють студенти кафедри слов’янської філології...
Тема 1: Перші віки слов’янської історії iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології затверджено ректор в. Д. Будак " 26" лютого 2013 Р. Програма
Розробники програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Меншій А. М
Тема 1: Перші віки слов’янської історії iconПлан проведення науково-методичних семінарів кафедри слов’янської філології у 2012/2013 н р
Мости міжкультурного порозуміння: з досвіду перекладацької практики кафедри слов’янської філології
Тема 1: Перші віки слов’янської історії iconКири́ло і Мефо́дій слов'янські просвітителі та проповідники християнства, творці слов'янської азбуки
Кири́ло і Мефо́дій – слов'янські просвітителі та проповідники християнства, творці слов'янської азбуки
Тема 1: Перші віки слов’янської історії iconПрограма фахових вступних випробувань історія основної слов’янської літератури (сербська)
Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур: у двох книгах / Переклад з німецької. Київ: вц «Академія», 2005. 288...
Тема 1: Перші віки слов’янської історії iconФлк -11 флс-11
Вступ до слов'янської філології л/п ст вк. Лазор 231 Арабська мова (п) 121б ас. Мартиняк
Тема 1: Перші віки слов’янської історії iconПрограма співбесіди з російської мови І літератури та методики їх викладання
Розробник програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Абламська О. В
Тема 1: Перші віки слов’янської історії iconДодаток №8 до наказу Міністерства освіти І науки України від 08. 12. 2010 р. №1218 Програма
України. Поширення землеробства й скотарства на землях України. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній...
Тема 1: Перші віки слов’янської історії iconПрограма фахових вступних випробувань історія основної слов’янської літератури (чеська)
Мовна проблема у літературі Великої Моравії. Боротьба між латинською та старослов’янською мовними традиціями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи