Конспект лекцій з дисципліни контролінг частина 1 Розділ Загальні положення з контролінгу підприємств icon

Конспект лекцій з дисципліни контролінг частина 1 Розділ Загальні положення з контролінгу підприємств
Скачати 260.57 Kb.
НазваКонспект лекцій з дисципліни контролінг частина 1 Розділ Загальні положення з контролінгу підприємств
Дата12.09.2012
Розмір260.57 Kb.
ТипКонспект

Конспект лекцій

з дисципліни КОНТРОЛІНГ

Частина 1

Розділ 1. Загальні положення з контролінгу підприємств
Тема 1. Вступ

Основними завданнями дисципліни “Контролінг” є:

 • ознайомлення студентів із загальними положеннями контролінгу підприємства, як окремої системи інформаційного забезпечення управління підприємством;

 • встановлення відміностей та спільних рис основних напрямків - оперативного та стратегічного контролінгу,

 • оволодіння студентами за допомогою викладача методичними прийомами та інструментами контролінгу,

 • вміти студентам проводити необхідні розрахунки щодо підготовки рішення стосовно поточної та інвестиційної діяльності підприємства,

 • розробка необхідних дій для організації служби контролінгу на підприємствах.

В процесі вивчення дисципліни “Контролінг” фахівець з організації та управління підприємством набуває необхідні знання та навички щодо застосування методичних прийомів управлінського обліку для підготовки та проведення рішень щодо цільового управління ресурсами підприємства. Виходячи із особливостей спеціалізації студентів (“Інвестиційнмй менеджмент” та “Менеджмент організацій”), основний наголос у навчальному матеріалі зроблено на розкриття здійснення стратегічного контролінгу.

Як учбова дисципліна контролінг пов`язаний з бухгалтерським та управлінським обліком, плануванням, фінансовим аналізом, менеджментом, контролем, аудитом, системою оподаткування підприємства.

^

Тема 2. Cутність, завдання та функції контролінгу


Контролінг - це система інформаційного забезпечення управління підприємством, яка сприяє тривалому існування підприємства у майбутньому.

Контролінг призначений для досягнення наступних цілей підприємства:

 • досігнення мети підприємства (отримання прибутку, рішення соціальних проблем, захоплення сегменту ринку, підтримання якості продукції тощо) при забезпеченні захисту майнових інтересів власника,

 • нормування (планування) витрат;

 • розробка заходів для поліпшення роботи підприємства на основі інформації про відхилення витрат від норм;

 • аналіз тенденцій розвитку підприємства;

 • прогнозування діяльності підприємства у залежності від змін внутрішних та зовнішних умов роботи;

 • відстеження фінансового стану підприємства,

 • внутрішний контроль на підприємстві. За допомогою контролінгу визначається економічність роботи самого підприємства та його підрозділів, система контролінгу забезпечує інформацією адміністративний апарат підприємства для прийняття управлінських рішень.

^ Мета контролінгу - орієнтація управлінського процесу на досягнення як поточних, так й довгострокових цілей, які стоять перед підприємством. Для досягнення головної мети здійснюються певні заходи контролінгу:

 • діагностування фактичного техніко-економічного та фінансового стану підприємства,

 • порівняння фактичного стану із прогнозованим;

 • встановлення тенденцій та закономірностей розвитку економіці підприємства у відповідності до головної мети;

 • попередження негативного впливу внутрішних та зовнішних факторів на фінансові результати та положення підприємства на ринку.

Головне гасло контролінгу “Підприємство вже діє, а інші лише розмірковують про початок дій”.

При застосуванні системи контролінгу на підприємстві використовують відомі з теорії управління стадії управлінського циклу, див. схему 1.

Схема 1


^ Модель стадій управлінського циклу


постановка цілей


аналіз проблем


пошук прогноз оцінка

альтернатив


прийняття рішень


реалізація рішень


вимірування результатів


контроль


аналіз відхилень


Мета (місія) підприємства визначається вищім керівництвом підприємства і може змінюватись в залежності від змін факторів внутрішньоого та зовнішнього середовища.

^ Загальна функція контролінг - підготовка вдалого управлінського рішення для підприємства у віддаленої перспективі

З метою досягнення загальної функції існують більш конкретні функції контролінгу:

 • сервісна - надання необхідної інформації для управління, прогнозування ціноутворення, передбачення господарчої та комерційної ситуації, розробка системи норм (планів, бюджетів), використання обліку, звітності, контролю, розрахунки відхилення від норм;

 • управлінська - реєстрація, збір, узагальнення, подання інформації, використання методів збору інформації, використання даних аналізу відхилень, маржинального доходу, результатів діяльності для визначення результатів прийнятого рішення, розробки заходів щодо поліпшення роботи на підприємстві;

 • внутрішний контроль - порівняння планової та фактичної інформації, визначення ефективності роботи підрозділів підприємства, орієнтація частіше на поточні результати, контролінг не обов`язково пов`язаний із первинними обліковими документами;

 • оцінка та консультування - коригування мети (місії) підприємства, розробка пропозицій.

Незважаючи на те, що поняття “контроль” та “контролінг” близькі за виразом, поняття “контролінг” не є щільно пов`язаним з поняттям “контроль”. Між ціми поняттями існує зв`язок, але не прямий, опосередкований. Контроль більш націлений на минуле, на те, що пройшло, а контролінг (controlling) - це система інформаційного забезпечення управління підприємством, яка сприяє його тривалому існування у майбутньому.

Так сталося, що такий метод управління отримав назву контролінг, що пояснюється зв`язком у минулому фахівця з управління (контролера) з функціями, відмінними від бухгалтерського, фінансового обліку.


^

Тема 3.Чинники виникнення контролінгу


Чинники виникнення контролінгу умовно можна розділити на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні чинники виникнення контролінгу пов`язані з відсутністю належного планування, неадекватною управлінською інформацією, відсутністю аналізу, незадовільним фінансовим контролем на підприємстві.

Зовнішні чинники виникнення контролінгу підприємства: поява нових конкурентів, зміни податкового законодавства, інфляція, зміни курсів іноземних валют, введення адміністративного регулювання економікою, підвищення цін на продукцію для підприємства та зниження цін на власну продукцію.

Зростання реальної загрози банкрутства значної кількості сучасних підприємств, незадовільне фінансове становище, непевненість у ефективності прийнятих рішень, майже вичерпаність відомих методів управління підприємствами та ін., зумовлюють власників у необхідності зостосовувати нові, комплексні, системні підходи до управління своїмі підприємствами. Одним з таких ефективних заходів є контролінг.

^

Тема 4. Взаємовідносини контролінгу з іншими функціями управління підприємством


Для встановлення зв`язку з плануванням, організацією, обліком, контролем, аналізом рішень, аналізом інформаційних потоків на підприємстві використаємо дані наступної таблиці, див. табл. 1.

Таблиця 1

Взаємозв`язок завдань контролінгу з іншими функціями управління

Функції управління

Завдання контролінгу

планування

 • координація різноманітних планів, консолідація планів,

 • розробка методики планування на підприємстві,

 • розробка графиків складання планів

 • надання інформації для складання планів

 • перевірка планів, які складені структурними підрозділами підприємства

організація

 • організація обліку та контролю, витрат та доходів

 • координація діяльності підрозділів

стимулювання

 • стимулювання виконання планів по підрозділам

облік

 • розробка методики вдосконалення фінансового, управлінського та податкового обліку, формування певної облікової, бюджетної та податкової політики підприємства

контроль та регулювання

 • порівняння планових та фактичних величин для вивчення та оцінки ступеню досягнення мети підприємства

 • встановлення припустимих меж відхилень показників від плану

 • аналіз відхилень, інтерпретація причин відхилень та розробка пропозицій для зменшення відхилень

аналіз рішень щодо інформаційних потоків

 • встановлення завдань для програмистів

 • збір найбільш суттєвих для прийняття рішень даних

 • консультації з вибору коригуючих міроприємств та управлінських рішень

 • розробка відповідного інструментарія для реалізації основних функцій управління


Розділ 2. Оперативний та стратегічний контролінг

Тема 5. Види контролінгу

Як професійна діяльності на підприємстві контролінг має справу з певними категоріями (поняттями), які вимагають диференційованих за певними ознаками підходів. Такими категорями є об`єкти, предмети, методи, інформаційні джерела, інструменти та принципи, концепція контролінгу. Розкриємо їх зміст.

^ Об`єктами контролінгу підприємств є:

 • ресурси підприємства - трудові ресурси, витрати підприємства, матеріальні ресурси, грошові кошти, засоби виробництва, інформаційні потоки та ін.;

 • види діяльності - звичайна (основна, інвестиційна, фінансова та інша діяльність) та надзвичайна діяльність;

 • місця виникнення витрат (центри відповідальності), інвестиційні проекти;

 • показники діяльності підприємства - конкурентоздатність, результати діяльності, фінансового стану, витрати та формування собівартості, прибуток, ефективність використання ресурсів та ін.

^ Предметами контролінгу є:

 • мікроекономічні процеси, що відбуваються на підприємстві, тобто господарчі процеси - попит на продукцію, виробництво, купівля, продаж продукції (товарів, послуг), реалізація інвестиційних проектів, фінансова діяльність, ціни на продукцію та ін.;

 • макроекономічні процеси в Україні та за її межами, що безпосередньо впливають на економіку підприємства (система оподаткування, пільги, квоти, ставки ввізного та вивізного мита тощо);

 • прийняті управлінського рішення.

Методи контролінгу:

 • загальнометодологічні - спостереження, аналітичні методи, синтез, системний підхід, групування, історичний розвиток тощо,

 • загальноекономічні - планування, облік, аналіз, управління, статистика, кібернетика, інформатика та ін.,

 • спеціальні методи - калькулювання, вивчення поведінки витрат, розробка бюджетів та звітів, аналіз відхилень фактичних результатів діяльності підприємства від планових, облік за центрами відповідальності, оцінка проектів капітальних вкладень, раціонування капіталу, складання та обробка спеціфічної звітності та ін.

Інформаційні джерела контролінгу

 • облікова інформація - дані управлінського, бухгалтерського, податкового, статистичного, спеціального обліку,

 • первинні документи,

 • інформація за відхиленнями,

 • бізнес-плани та інвестиційні проекти, планово-регулюючі документи,

 • позаоблікові дані - дані перевірок підприємства за допомогою зовнішнього та внутрішнього аудиту, внутрішні документи, дані засобів масової інформації.

Інструменти контролінгу підприємства

Бюджетування, економіко-математичні методи, нормативне регулювання, моделювання документообігу, розрахунки, діагностика діяльності та ін.

Принципи контролінгу підприємства:

 • планування (визначення чітких стандартів-орієнтирів діяльності підприємства),

 • облік (визначення фактичного стану об`єктів спостереження),

 • аналіз (визначення того, чи дійсно відповідає фактичний стан діяльності встановленим стандартам),

 • прийняття рішень

Концепція контролінгу складається у наступному:

 • визначення цілей (місії) підприємства, проміжних цілей, стратегічне планування;

 • управління цілями (пошук “вузьких” місць, використання фактичних результатів діяльності підприємства, встановлення та запровадження факторів економічного зростання підприємства та ін.);

 • досягнення цілей - забезпечення прибутковості та ліквідності, впровадження інновацій, реалізація орієнтації підприємства на майбутне.

Застосування таких різноманітних понять на практиці вимагає розподілу контролінгу на складові. Найчастіше здійснюється розподіл за масштабами застосування, тобто розподіл контролінгу на оперативний та стратегічний контролінг.


^ Тема 6.Сутність стратегічного та оперативного контролінгу та їх класифікація

Порівняння спільних сторін та відмінностей стратегічного та оперативного контролінгу.

Основні відмінності у двох видах контролінгу викладені у таблиці 2.

Таблиця 2


Основні відмінності оперативного та стратегічного контролінгу підприємства

Ознаки

Оперативний контролінг

Стратегічний контролінг

рівень управління

оперативний та тактичний (протягом 1 року)

стратегічний (більше 1 року)

завдання

допомогати менеджерам у досягненні запланованих короткострокових цілей -рентабельність, прибуток, ліквідність

допомогати власнику ефективно використовувати переваги підприємства та створювати новий потенціал успішної діяльності у майбутньому

орієнтація на досягнення мети

результати у короткостроковому виміру

результати у довгостроковому виміру

цілі

забезпечення прибутковості та ліквідності підприємства

забезпечення виживаємості, проведення антикризової політики, підтримка потенціалу успіху

об`єкти

центри відповідальності, витрати

інвестиційні проекти

головні завдання

керівництво при планування та розробці бюджетів,

встановлення “вузьких” місць, пошук “слабких” місць,

встановлення сукупних підконтрольних показників у відповідності із встановленими поточними цілями,

порявняння планових (нормативних) та фактичних показників,

аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів,

створення системи інформації для прийняття поточних управлінських рішень

участь у встановленні кількісних та якісних цілей підприємства,

відповідальність за стратегічне планування, розробка альтернативних стратегій,

встановлення критичних зовнішних та внутрішних умов, що загрожують досягненню планів,

визначення основних підконтрольних показників у відповідності з встановленими стратегічними цілями,

порівняння планових (нормативних) та фактичних значень підконтрольних показників з метою встановлення причин виникнення та наслідків відхилень,

аналіз економічної ефективності іноваційних та інвестиційних проектів

гасло

Робити справу правильно

Робити правильну справу


Зв`язком оперативного та стратегічного контролінгу є цільова орієнтація (див. тему 2).

Розділ 3. Методичні прийоми та інструменти контролінгу
^

Тема 7.Управлінський облік як основа контролінгу


Зв`язок контролінгу з фінансовим, управлінським та іншими видами обліку.

Обов`язком кожного підприємства є ведення бухгалтерського обліку. Поряд з бухгалтерським обліком, підприємство самостійно розробляє системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю господарських операцій. Відповідно до п. 8.5 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.1999 р. №996-ВР, далі - Закон №996, підприємство самостійно розробляє систему та форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів. Внутрішньогосподарським (управлінським) обліком за п.1.1. Закону №996, є система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

Тому контролінг, виходячи із встановлених перед ним цілей, використовує показники та розрахунки, які знаходяться у системах управлінського та бухгалтерського обліку. На підставі даних таких видів обліку для виконання завдань контролінгу створюється власна інформаційна база.

Управлінський облік має велике значення для вирішення завдань контролінгу, тому що за допомогою методів такого обліку створюється належна інформаційна база для прийняття рішень.

Основним об`єктом контролінгу є витрати підприємства. В системі контролінгу використовуються відповідні витрати виходячи з головного принципу управління - “Різні витрати для різних цілей”. В таблиці 3 наведено основні види витрат за певними класифікаціями.

Таблиця 3

Класифікація витрат підприємства

Ознаки

Витрати

оцінка запасів та визначення фінансових результатів

вичерпані та невичерпані

витрати на продукцію та витрати періоду

прямі та непрямі

основні та накладні

прийняття рішень

релевантні та нерелевантні

постійні, змінні, напівпостійні, напівзмішані, змінні

система калькулювання змінних (повних) витрат -

direct - costs

маржинальні, диференційовані

дійсні та можливі

контроль за виконанням центрами відповідальності

контрольовані та неконтрольовані

стандарті витрати, система standart-costs

тариф-година-машина

можливість оцінки

передбачені та непередбачені

можливість усунення можливих витрат

усунені (устранимые, рус) та неусунені

системи калькулювання

за галузевами положеннями з калькулювання витрат

калькулювання змінних витрат - direct - costs

калькулювання повних (прямих) витрат

калькулювання стандартних витрат standart-costs

змішані, інтегровані системи калькулювання

калькулювання за процесами та за замовленнями

цільове калькулювання

Калькулювання (лат. обчислення) - визначення собівартості одиниці продукції вцілому та у розрізі окремих статей витрат. Як правило, результатом операцій калькулювання є документ - розрахунок, кошторис (калькуляція) з складовими собівартості одиниці продукції. Основне призначення калькулювання - отримання інформації про собівартість для організації та управління процесом виробництва та контролем за рівнем витрат.

Розкриємо основні категорії витрат, що використовуються у контролінгу з прикладами, дав. табл. 4.

Таблиця 4

Категорії витрат

Група

визначення

приклад

За динамікою відносно обсягу випуску

постійні

витрати, що залишаються незмінними поза залежністю від змін головного фактора, наприклад, обсягу випуску

загальногосподарські

змінні

витрати, що змінюються прямо пропорційно щодо змін обсягу випуску

витрати на оплату праці

змішані

витрати. що змінюються при змінах обсягу виробництва, але на відміну від змінних витрат не у прямій пропорції (містять у собі постійну та змінну складові)

витрати на електроенергію

За можливістю віднесення на конкретний об’єкт калькуляції

прямі

Витрати, віднесення яких до конкретного об`єкту калькуляції (виду продукції, підрозділу) відследковується безпосередньо (прямі витрати не співпадають зі змінними: наприклад, витрати на утримання та експлуатацію обладнання цеху є прямими, але постійними)

витрати на основні матеріали, заробітну плату робочим та цеховому персоналу, утримання виробничого обладнання

непрямі

Витрати. які неможливо безпосередньо ототожнюти з тим чи іншим об`єктом калькулювання

витрати на утримання апарату заводоуправлін-ня

За ступепенем регульованості

Регульовані повністю

Витрати, які відображають чіткий (функціональний) взаємозв`язок між “входом” та “виходом” процесу виробництва

Основні матеріали

Регульовані частково

Витрати, що виникають в результаті рішень, яки приймає керівництво періодично. Жорсткий причинно-наслідкований зв`язок відсутний (можлива кореляційна залежність)

Витрати на рекламу та меркетінг

Регульовані слабко

Витрати, на величину яких неможливо діяти у короткостроковому плані

Витрати на будівництво виробничого корпусу

Алгоритм розрахунку собівартості виробленой продукції: залишки незавершеного виробництва на початок періода + витрати на виробництво протягом періоду - залишки незавершеного виробництва на кінець періода = собівартість виробленой продукції

При проведенні контролінгу провадиться вивчення поведінки витрат та встановлення функціїї витрат.

Поведінка витрат - зміст реакції витрат на зміни у діяльності підприємства.

Фактор витрат - діяльність, яка впливає на витрати. Основний фактор витрат - реалізація продукції, або обсяг виробництва.

Оцінка - процес розрахунку поведінки витрат (встановлення кількисних взаємозв`язків між величиною витрат та різними факторами на підставі дослідження діяльності підприємства)

Функція витрат - формалізований математичний опис взаємозв`язків витрат та їх факторів.

У= а + вх

де: у- сукупні витрати,

а- загальні постійні витрати

в- змінні витрати на одиницю діяльності

х - значення фактора витрат

Тема 8.Завдання та методи контролінгу

Основними показниками управлінського обліку, які широко використовуються у контролінгу є змінні та постійні витрати, а також маржинальний дохід. Такі характеристики застосовуються у системі калькулювання змінних (повних) витрат -

direct - costs.

Змінні витрати - це витрати, що змінюються під впливом головного фактора, найчастіше - обсягу продаж.

Постійні витрати - витрати, що не змінюються під впливом певного фактора.

Маржинальний дохід - це різниця між доходом від реалізації продукції та змінними витратами. Такий показник вказує внесок сегмента (продукта, підрозділу) у покритті постійних витрат та формуванні прибутку. Підприємство не отримує прибутку, доки сума постійних витрат не буде покрита повністю. Тобто, маржинальний дохід - проміжний результат діяльності підприємства, за допомогою якого можливо визначити прибуток або збиток об`єкта калькулювання.

Існують похідні прийоми розрахунку маржинального доходу:

 • маржинальний дохід = обсяг продаж - змінні витрати;

 • маржинальний дохід = постійні витрати + змінні витрати

Проіллюструємо порядок розрахунку маржинального доходу, див. табл. 5.

Таблиця 5
Схема розрахунку маржинального доходу

№№ з/п

Показники

грн.

1

Доход (обсяг продаж, реалізація)

550

2

Змінні витрати

290

3

Маржинальний доход (р.1- р.2)

260

4

Постійні витрати

120

5

Чистий дохід (збиток), р.3 - р.4

140

Точкою беззбитковості вважається обсяг продаж (реалізація, виручка, виторг, діяльність) при которому доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток дорівнює 0. У випадку приклада табл. 5, точка беззбитковості визначиться з розрахунків: (550-140 = 310 грн., або 290 + 120 = 310 грн.)

Точка беззбитковості може бути виражена у натуральних одиницях (кількість продукції), у грошових одиницях (виручка) або у відсотках до нормальної продукції.

Існують 2 основних методи розрахунку точки беззбитковості: за рівняннями та за допомогою показника маржинального доходу. Викладемо розрахункові прийоми визначення точки беззбитковості у вигляді таблиці, див. табл. 6.

Таблиця 6

Прийоми розрахунку показників точки беззбитковості

з/п

Показник

Схема розрахунку

1.Розрахунок точки беззбитковості за рівняннями

1.1.

доход від реалізації

змінні витрати + постійні витрати + прибуток

1.2.

точка беззбитковості (прибуток = 0)

змінні витрати + постійні витрати

1.3.

точка беззбитковості в натуральних одиницях

точка беззбитковості в грошових одиницях /

ціна за одиницю продукції

2. Розрахунок точка беззбитковості за допомогою маржинального доходу

2.1.

кількість одиниць реалізованої продукції

постійні витрати/

(ціна за одиницю - змінні витрати на одиницю)

2.2.

маржинальний доход на одиницю

ціна за одиницю - змінні витрати на одиницю

2.3.

точка беззбитковості в натуральних одиницях, кількість одиниць реалізованої продукції, прибуток = 0

постійні витрати / маржинальний доход на одиницю

2.4.

коефіцієнт маржинального доходу

маржинальний доход на одиницю / ціну за одиницю

2.5.

точка беззбитковості в грошових одиницях

постійні витрати / коефіцієнт маржинального доходу

2.6.

доход від реалізації

(постійні витрати + бажаний прибуток) / коефіцієнт маржинального доходу

2.7.

обсяг реалізації в натуральних одиницях

(постійні витрати + бажаний прибуток) / маржинальний доход на одиницю

2.8.

прибуток

(доход від реалізації х коефіцієнт маржинального доходу) - постійні витрати

2.9.

прибуток

(обсяг реалізації х маржинальний доход на одиницю) - постійні витрати


Для встановлення впливу різних факторів на кінцевий результат в системі контролінгу застосовуються різні методи (інструменти). Такими головними методами є мультипликативні та аддитивні методи, аналіз матеріальних потоків, аналіз інформаційних потоків.

Мультиплікативні (від лат. multiplicator - множуючий) методи передбачають розподіл показників на множники, кожен з який має економічний сенс та не є взаємозалежним з іншими. Мільтипликативні моделі дозволяють дослідити вплив неявних факторів на ефективність виробництва.

Прикладом таких методів є застосування формули ДюПона.

Рентабельність прибуток х продажі

інвестицій = продажі активи

де: прибуток

продажі рентабельність продаж

продажі

активи обернутість активів

Аддитивні (від лат. additio - додавати) методи передбачають розподіл показників на додатки (слагаемые, рус.), кожен з яких має власний економічний сенс. Найчастіше у знаменнику таких додатків застосовується виручка від реалізації або величина витрат.

Нариклад, МВ -матеріалні витрати,

ОП - вотрати на оплату праці,

В- виручка від реалізації

Показник бухг. витрати МВ + ОП

ефективності = В = В В

де:

^ МВ

В - матеріаломісткість продукції

ОП

В - ефективність використання праці

Мультипликативні та аддитивні методи доповнюють один одного.

Аналіз матеріальних потоків на підприємстві в системі контролінгу здійснюється на підставі АВС - аналізу. В основі такого методу лежить закон, відкритий італійським економістом В.Парето. Щодо витрат на створення матеріальних запасів закон Парето передбачає наступне: 80 % витрат припадає на 20 % матеріалів. Саме цим 20 % слід приділяти приоритетну увагу.Щодо матеріальних потоків АВС - аналіз полягає у наступному:

1) матеріальні потоки розподіляються на три групи-

група А - найбільш коштовні види матеріалів (саме 20 %),

група В - матеріали середньої важливості, прийнято, на них припадає 15 % витрат,

група С - маловажні матеріали, сумарна вартість яких складає 5 % витрат підприємства;

2) складається перелік матеріалів з визначенням ціни, кількості та вартості,

3) записи переліку розполагають у порядку зростання вартості,

4) для наочності складають графік,

5) здійснюють аналіз.

Аналіз інформаційних потоків на підприємстві передбачає складання наочних документів - графиків зв`зку між виконавцями операцій та потоки документів для виконання певних операцій.

Використовуються наступні ознаки інформаційних потоків:

документ (носій інформації),

проблематика (до який сфері діяльності підприємства відноситься),

виконавець (особа, яка передає інформацію),

периодичність (частота передачі документа - щоденно, щоквартально, щомісячно тощо),

рівень детализації (на рівні всього підприємства, на рівні цеха).

На практиці можуть застосовуватись більш досконалі методи - мережні (сетевые, рус.) графіки, функціонально-вартісний аналіз тощо.


^ Тема 9.Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу

Прийняття (або обгрунтоване відхилення) управлінського рішення - це вибір з декільких варіантів можливих такої єдиної дії, яка забезпечить досягнення визначеної мети або рішення певної проблеми. Існують певні стадії приняття рішення:

 • встановлення мети

 • розробка варіантів дій

 • збір даних про альтернативи

 • аналіз кількисних показників з урахуванням якісних факторів

 • приняття (відхилення) рішення

(Альтернатива - необхідність вибору між взаємовиключаючими можливостями.)

Оптимальним виходом із ситуації, що склалася - за допомогою розглядання та прийняття певних рекомендацій управлінських рішень для підприємства. Щоб сформулювати сутність рекомендацій з прийняття рішень, необхідно проаналізувати сам процес прийняття рішень:

 • з яких етапів він складається,

 • коли та яка інформація потрібна керівнику,

 • які найбільш розповсюджені помилки та як їх уникнути тощо.

Частково, саме таким аналізом займається контролінг. Він орієнтований на розробку певних критеріїїв прийняття конкретних рішень в залежності від обраного напрямку дій (мети).

Оперативний контролінг визначає, наскільки управлінський ризик відповідає формулюванню цілей, які процеси на підприємстві будуть сприяти підвищенню результатів, ефективності та виробництва, а які заважати. В залежності від визначеної керівництвом програми, операції з прийняття управлінського рішення входять у сферу діяльності контролінгу. Основними об`єктами контролінгу з даного приводу можуть бути:

 • оптимизація внутрішних операцій підприємства,

 • вибір відповідних елементів, інструментів,

 • розробка методик реалізації для досягнення поставленої мети,

 • розробка детальних сценарїїв дій тощо.

Основними факторами, що впливають на прийняття управлінських рішень можуть бути наступні:

1. Фактори, що пов`язані із зовнішним середовишем:

 • (об`єктивні - економічні, демографичні, природні, науково-технічні, юридичні, податкові тощо);

 • (суб’єктивні - культурні традиції країни, епохи, вплив референтних груп - за звичай, конкуренти, акціонери, позикодавці, державні органи тощо);

2.Фактори, пов`язані з особливостями управлінського завдання, що вирішується:

 • складність, часовий горізонт, кількість учасників, їх цілі та інтереси, значимість витрат і результатів для учасників, величина ризику та новизна, наявність альтернативи, взаємозв`язок з іншими аспектами діяльності підприємства, строки прийняття рішення;

3. Фактори, пов`зані з особливостями самого підприємства та його керівника: цілі та стратегія підприємства, величина підприємства, складність структури підприємства, ступінь централізації та структура повноважень, складність та новизна технології продукції, ступінь диверсифікації

 • (диверсифікація від лат. diversus - різний + facere - робити = різноманітна діяльність, у виробництві - одночасний розвиток декількох, не пов`язаних один з одним видів виробництва, поширення асортименту продукції, що виробляється),

 • кваліфікація персоналу, кваліфікація керівництва, корпоративна культура (інноваційність, здатність до ризику тощо), характер мислення та склад особистей керівників, стиль управління) тощо.

Після детально аналізу аназізу факторів здійснюється вибір моделі прийняття управлінського рішення та обираються критерії, на підставі якої управлінське рішення приймається або відхиляється.

Критерій (від грецької kriterion -ознака) ознака, на підставі якої здійснюється оцінка, визначення або класифікація будь-чого.

Вибір критеріїв залежить від моделі прийняття управлінського рішення в конкретній ситуації. Всі критерії можна розположити між двома полюсами: повна раціональність (розумність, матеріальна обгрунтованість) та повна ірраціональність, див. табл. 7.

Таблиця 7

Вибір критеріїв прийняття управлінських рішень

Фактори, що визначають рішення

Підхід

Критерїї прийняття управлінських рішень

Зовнішне середовище: науково-технічні, економічні. природні, юридичні фактори

^ Внутрішне середовище: витрати, строки

Завдання: витрати, вигоди

Повністю раціональні

Кількісні (максимізація прибутку, акціонерна вартість фірми тощо)

Реальні критерії виходячи з конкретной ситуації та факторів, що визначають рішення

???

???

???

Зовнішне середовище: фактори культурного оточення, демографічні , політичні тощо

Внутрішне середовище:

корпоративна культура (норми, цінності), ієрархія та повноваження в організації. особливості особистостей, організаційна структура тощо

Завдання: учасники, баланс сил, баланс інтересів тощо

Повністю ірраціональні

Якісні (оволодіння певним престижем фірми, інтереси груп внітри фірми, задоволення амбіцій керівника тощо)

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни контролінг частина 1 Розділ Загальні положення з контролінгу підприємств iconКонспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни контролінг частина 1 Розділ Загальні положення з контролінгу підприємств iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Конспект лекцій з дисципліни контролінг частина 1 Розділ Загальні положення з контролінгу підприємств iconКонспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств» (для студентів 5 курсу спеціальності 050107...
Конспект лекцій з дисципліни контролінг частина 1 Розділ Загальні положення з контролінгу підприємств iconКодекс цивільного захисту україни розділ I загальна частина глава Загальні положення Стаття 1
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб...
Конспект лекцій з дисципліни контролінг частина 1 Розділ Загальні положення з контролінгу підприємств iconКонтролінг в системі управління вартістю підприємства
Основною метою власників підприємств є підвищення їх вартості. Для інформування власниківщодо результатів, служба контролінгу повинна...
Конспект лекцій з дисципліни контролінг частина 1 Розділ Загальні положення з контролінгу підприємств iconІ. В. Мількін Конспект лекцій «Статистика підприємств міського господарства»
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика підприємств міського господарства» (для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 030504...
Конспект лекцій з дисципліни контролінг частина 1 Розділ Загальні положення з контролінгу підприємств iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Інфраструктура підприємств житлово-комунального господарства” (для студентів 5-го курсу денної форми...
Конспект лекцій з дисципліни контролінг частина 1 Розділ Загальні положення з контролінгу підприємств iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
Конспект лекцій з дисципліни контролінг частина 1 Розділ Загальні положення з контролінгу підприємств iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 1 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
Конспект лекцій з дисципліни контролінг частина 1 Розділ Загальні положення з контролінгу підприємств iconХарківська національна академія міського господарства зіньковська А.І. Конспект лекцій з дисципліни
Конспект лекцій з дисципліни „Кошторисна справа”, частина III (для студентів 3-4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи