Дисципліни icon

Дисципліни
Скачати 85.53 Kb.
НазваДисципліни
Дата12.09.2012
Розмір85.53 Kb.
ТипДокументи
Навчальна програма

дисципліни


«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»


Тема 1. СУТЬ І ЗМІСТ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття управління у вузькому і в широкому значенні. Управління і менеджмент: схожість і відмінності. Поняття менеджмент. Поняття адміністрування. Три аспекти терміну "менеджмент". Менеджмент як функція, вид самостійної професійної діяльності. Менеджмент як інтеграційний процес, що дозволяє формувати організації і управляти ними. Менеджмент як специфічний орган або апарат управління сучасними організаціями. Менеджмент як певна категорія людей, соціальних шар тих, хто здійснює роботу по управлінню. Менеджмент як специфічна область знань (як самостійна наука і мистецтво). Предмет науки менеджмент. Методи науки менеджмент. Мета, завдання, об'єкт і особливості сучасного менеджменту.


Тема 2. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ


Умови зародження менеджменту і його перших інститутів. Значення політичних, економічних, соціальних, оборонних (або захисних) і інших чинників у виникненні і подальшому розвитку менеджменту. Поняття про управлінські прориви (або революціях) в історії розвитку людської цивілізації і їх основне значення. Основні етапи історичного розвитку управлінської думки. Характеристика древнього і індустріального періодів, періоду систематизації, інформаційного періоду розвитку теорії і практики менеджменту.


Тема 3. ОСНОВНІ НАУКОВІ ШКОЛИ, ТЕОРІЇ І КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ


Виникнення наукового менеджменту. Поняття про одномірні і синтетичні теорії і концепції менеджменту. Система поглядів на класифікацію наукового менеджменту. Зародження перших наукових шкіл менеджменту. Характеристика школи наукового менеджменту. Суть адміністративної або класичної школи управління. Зміст теорії "ідеальної бюрократії". Роль і значення школи людських відносин в подальшому розвитку теорії менеджменту, теорія лідерства. Емпірична школа науки управління і інституалізація менеджменту. Ієрархічна теорія потреб А. Маслоу. Вчення Д. Макгрегора (Х і У). Характеристика нової школи науки управління або кількісної школи. Школа соціальних систем науки управління і розвиток системного підходу в менеджменті. Суть ситуаційних теорій і концепцій менеджменту і їх роль в розвитку теорії і практики управління на сучасному етапі. Основне значення наукових концепцій управління по цілях і за результатами. Зміст теорій адаптації і глобальної стратегії. Характеристика теорії "7-З" і теорії "Z".


Тема 4. ХАРАКТЕРИСТИКА І ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ


Поняття організації. Обов'язкові вимоги, що пред'являються до трудового формування, для того щоб воно могло вважатися організацією. Основні економічні і соціальні функції, що виконуються організацією незалежно від форм власності. Концепція життєвого циклу організації. Загальні характеристики організацій. Ресурси. Залежність від зовнішньої і внутрішньої середи. Горизонтальний і вертикальний розподіл праці. Основні напрями вертикального розподілу праці. Ієрархія (піраміда) управління з диференціацією по рангу командної влади, компетенції прийняття рішень, авторитету, положенню. Види організацій в Україні. Формальна і неформальна організації. Причини, що спонукають людей вступати в неформальні відносини. Ознаки, що характеризують неформальні організації.


Тема 5. ПРИРОДА МЕНЕДЖМЕНТУ ВСЕРЕДИНІ ОРГАНІЗАЦІЇ


Внутрішньоорганізаційний менеджмент як координуючий початок. Внутрішнє середовище організації. Процес перетворення цілей в життя організації. Цілі, структура, задачі, технологія, кадри і їх взаємозв'язок.


Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття організаційної структури. Елементи в структурі управління організацією. Основні закони раціональної організації. Чинники, що впливають на організаційну структуру. Типи організаційних структур управління. Зв'язки, існуючі в організаційних структурах. Лінійна структура управління. Функціональна організаційна структура. Лінійно-функціональна структура управління. Дивізіональна структура управління. Матрична структура управління, орієнтована на продукт. Матрична структура управління, орієнтована на продукт. Порівняння структур управління. Аналіз переваг і недоліків структур управління. Положення про підрозділи управління і посадові інструкції.


Тема 7. ПРОЦЕСИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ І УПРАВЛІННЯ


Зміст процесу управління. Цикл управління. Місце рішення в процесі управління. Поняття управлінських рішень. Види управлінських рішень. Структура і процес прийняття рішення. Чітко структуроване рішення. Слабо структуроване рішення. Зміст основних фаз прийняття і реалізації рішення. Розподіл повноважень на прийняття рішень. Наслідки делегування і централізації рішень. Методи прийняття рішень. Неформальні (евристичні) методи прийняття рішень. Колективні методи обговорення і прийняття рішень. ( "мозковий штурм", або "мозкова атака", метод Дельфи, кільцева система прийняття рішень - "кінгісьо" і інші). Кількісні методи прийняття рішень. Математичний інструментарій (економіко-математичні моделі і методи - ЭМММ). Класифікація ЭМММ. Ризик при прийнятті рішень. Інструментарій зниження впливу ризику.


Тема 8. ІНФОРМАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЯ В УПРАВЛІННІ


Поняття і значення інформації і комунікації. Зв'язок інформації з цілями і рішеннями. Схема інформаційного процесу. Критерії проектування інформаційних і комунікаційних систем. Класифікація інформаційних технологій. Управлінські інформаційні системи. Системи забезпечення прийняття рішення. Відмінності MIS і DSS. Експертні системи.


Тема 9. ПРИРОДА І СКЛАД ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття функцій управління. Класифікація функцій управління. Загальні функції управління. Конкретні функції управління. Співвідношення загальних і конкретних функцій менеджменту. Спеціальні функціями управління. Основний зміст конкретних функцій управління фірмою.


Тема 10. ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття прогнозування. Прогнозування збуту. Метод думок журі керуючого. Метод сукупних думок працівників збуту. Метод очікуваних запитів споживачів. Математичні методи. Дедуктивний метод.


Тема 11. ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття планування. Етапи планування на підприємстві. Види планів. Стратегічне планування. Середовище планування. Планування нетрадиційної діяльності у вигляді проектів. Метод ключових подій. Метод поетапного планування. Діаграма м. Гантта. Метод ПЕРТ. Метод окремих приростів. Планування непередбачених обставин.


Тема 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття організаційної діяльності. Три основних напрями в організаційній діяльності. Принципи організаційної діяльності. Норми керованості. Теорія Грайкунаса. Взаємовідносини між чіткістю формулювання задачі, повноваженнями і результатом роботи. Взаємовідносини повноважень. Лінійні і штабні (або апаратні) повноваження.


Тема 13. МОТИВАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Теорія потреб А. Маслоу. Теорія потреб Д. Мак-Клелланда. Теорія ERG. Двохфакторна теорія мотивації Ф. Герцберга. Теорія людського чинника Д. Мак-Грегора. Концепції Е. Шеїна. Теорія Z У. Оучи. Теорія очікувань В. Врума. Теорія справедливості. Поняття функції мотивації. Структура мотиву. Трудова мотивація. Мотиваційний процес. Чинники, що впливають на мотивацію. Зв'язок мотиваційних чинників. Мотиваційна структура підприємства.


Тема 14. КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття і етапи контролю. Етапи процесу контролю. Інформаційна сторона контролю. Вимоги, що пред'являються до систем контролю. Типи нормативів, що використовуються при контролі. Види управлінського контролю. Контроль ліберального і авторитарного керівника.


Тема 15. АНАЛІЗ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Місце аналізу в управлінському циклі. Аналіз внутрішнього середовища підприємства. Джерела інформації для аналізу внутрішнього середовища підприємства. Аналіз зовнішнього середовища підприємства. Джерела інформації для аналізу зовнішнього середовища підприємства. Маркетингові дослідження.


Тема 16. МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття методів менеджменту (управління). Адміністративні методи менеджменту. Організаційні, розпорядливі і дисциплінарні адміністративні методи менеджменту. Економічні методи менеджменту. Три рівні застосування економічних методів управління. Економічна мотивація персоналу. Соціально-психологічні методи менеджменту.


Тема 17. КОМПЛЕКТУВАННЯ МАЛИХ ГРУП


Поняття групи. Ефективність групи. Чинники, що визначають ефективність групи. Характеристики групи. Етапи процесу розвитку групи. Групові ролі. Задачі, що стоять перед групою. Зовнішня середа групи. Методи і технології взаємодії. Мотивація групи.


Тема 18. ПОДОЛАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОНФЛІКТІВ


Поняття про конфлікти в організаціях, їх суть, структура, зміст і типологія. Поняття про функціональні і дисфункціоналъні конфлікти, їх суть і зміст. Рівні конфлікту в організаціях. Характеристика внутріособистісного, міжособистого, внугрігрупового, групового і всередині організаційного конфліктів. Основні причини виникнення і природа протікання конфлікту в організації. Поняття про методи управління конфліктом. Метод управління як спосіб запобігання і вирішенню організаційних конфліктів. Зміст і характеристика структурних і міжособистих методів управління конфліктом, їх взаємозв'язок, переваги і обмеження.


Тема 19. ОБРАЗ КЕРІВНИКА


Напрями вивчення особистих якостей керівника і його діяльності. Діяльність керівника. Три групи ролей, які повинен виконувати керівник. Переваги ролевого підходу. П'ять (по Д.Адеру) проблем, що є типовими для більшості керівники відносно власного часу. Особисті якості менеджера. Принципи впливу на підлеглих.


Тема 20. СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ


Поняття стилю управління. Традиційна класифікація стилів. Коротка характеристика авторитарного, демократичного, ліберального і анархічного стилів управління. Класифікація стилів в системі ГРІД. Додаткові стилі управління в системі ГРІД. Моделі адаптивного керівництва. Зміна ефективного стилю управління при зміні ситуації. Теорія життєвого циклу. Класифікація стилів в залежності від зрілості керованого колективу. Модель прийняття рішень Врума Йеттона. П'ять стилів управління в залежності від того, наскільки керівник дозволяє підлеглим брати участь в прийнятті рішень.


Тема 21. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА


Суть організаційної культури, її структура і зміст. Організаційна культура як основа життєвого потенціалу організації, як стійка система цінностей, норм, принципів, стандартів, зразків поведінки, життя і діяльності людей в організації. Формування, підтримка і зміна організаційної культури - важлива задача менеджменту організації. Вплив культури на організаційну ефективність. Рівні культури. Національне в організаційній культурі. Характеристика основних моделей організаційної культури. Відповідність культури організації прийнятої стратегії. Підходи до зміни впливу культури. Типологія організаційних обрядів. Основні способи управління організаційною культурою і їх характеристика. Принципи управління. організаційною культурою "зверху" і "знизу", їх суть. Зміст основних вимог до менеджерів по управлінню організаційною культурою.

Схожі:

Дисципліни iconЛ. А. Сіробаба програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік туристичної діяльності» (для студентів...
Дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Географія населення з основами демографії. Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни)
Дисципліни iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Дисципліни iconІ. Л. Деркач Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Інженерне обладнання населених міст" (для студентів 6 курсу денної...
Дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Дисципліни iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Дисципліни iconІ. Л. Деркач Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Інженерне обладнання населених міст" (для студентів 6 курсу денної...
Дисципліни iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Дисципліни iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи