Методичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ icon

Методичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ
НазваМетодичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ
Сторінка1/4
Дата12.09.2012
Розмір0.92 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

ПЛАН ЛЕКЦІЙ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з курсу “Політична економія”

Тема 1. Предмет і метод політичної економії

Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економ”. Розвиток економічної думки б України.

Предмет політичної економії. Трактування предмета політичної економії різними школами. Економічна теорія і політична економія проблеми взаємозв'язку

Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна політична економія.

Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання.

Функції політичної економії. Політична економія і обґрунтування економічної полпики. Місце політичної економії в системі економічних наук.

ЛІТЕРАТУРА

Підручники


Задоя 4 О Петруня Ю Є Основи економічної теорії Вправи для студентів Навч посібник — К., Знання, 1998.

Экономическая теория (политэкономия) Учебник / Под ред. В. И. Видянина и др. — М. Инфра. - М, 1997.

Экономическая геория/Под ред В Д Камаева —М Владос, 1998.

Микконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы, политика: В 2 т. — М., Республика, 1992 — Т.1 — Гл. 1.

Методичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О.О. Беляев та ін. — К., КДРУ, 1995 —Вступ.

Поли і экономия История экономических учений Экономическая теория. Мировая экономика: Учебник / Под ред. Д.В. Валового — М Бизнес-школа, Итер-Синтез, 1999.

Самуэльсон П. Экономика В 2 т Пер с англ. — М НПО АЛГОН, 1992 - I 1 — Гл. 1.

Наукові праці


Гриценко А. Маржиналізм і трудова теорія вартості: чи можливий ситез // Економіка України — 1996 — № 1.

Єременко В. Сучасна парадигма економічної науки // Економіка України — 1994 —№11.

Кривенко К.Т. Методологічні проблеми викладання політичної економії в світлі сучасних вимог // Університетський рівень освіти зміст та напрямки забезпечення. Матеріали науково-методичної конференції — К КНЕУ, 1998.

Лозовий В. Про “стару” й “нову” парадигми в політичній економії// Економічні науки. —1997 — №9.

Маркс К. Енгельс Ф. Капітал Т 1 //Твори —Т 23 —Передмова до першої о видання.

Mapшалл А. Принципы экономической науки — М.- Прогресс, 1993 —7 1 — С 56-106.

Савчук В., Кривенко К. Вітчизняна політична економія концептуальні засади та предмет // Наукові записки Вин 1 — К . Хре­щатик, 1998 —С 21—30.

Савчук В С Місце політекономії у циклі дисциплін економічної теорії // Університетський рівень освіти: зміст та напрями забезпечення: Матеріали науково-методичної конференції —К КНЕУ, 1998.

Тивончук І. Про предмет і класифікацію сучасної економічної науки // Економіка України —1995 —№10.

Тугай-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. —К Наук думка, 1994 —Вступ —С 59—62.

Якуша Ю. Деякі питання реалізації практичної функції політекономії в сучасних умовах // Економіка Рад України —1991 —№5.

Терміни і категорії


Політична економія. Предмет політекономії. Економічна теорія. Економічний закон. Економічна категорія. Економічний принцип. Позитивна політекономія. Нормативна політекономія. Методи пі­знання. Функція політичної економії. Економічна політика.

Теми рефератів


Виникнення і розвиток політичної економії в Україні. 2. Роль політичної економії в обґрунтуванні характеру сучасних соціально-економічних перетворень в Україні.

Питання для обговорення


1. Чому політична економія с суспільною наукою?

2. Яким є характер економічних законів? Розгляньте різні підходи.

3. Чому люди мають вивчати економічні закони?

4. Яка функція політичної економії є провідною? Чому саме?

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ


Тема 2. економічні^ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛНВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

1. Виробництво і його основні фактори:

 1. фактори виробництва;

 2. продукт виробництва;

 3. необхідний і додатковий продукт;

 4. виробничі можливості суспільства і потреби.

  2. Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація:

 5. закон зростання потреб,

 6. взаємозв'язок потреб і споживання. Безмежність потреб.

  3 Корисність продукту. Гранична корисність продукту.

  4. Економічний інтерес, його суть. об'єкт і функція:

 7. інтереси і потреби: діалектика взаємозв'язку;

 8. суть і структура економічних інтересів;

 9. єдність і суперечності в системі інтересів.

ЛІТЕРАТУРА

Підручники


Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка — К.: Вища шк. : Знання. — 1997. - -Розд. VI.

Основи економічної теорії / За ред. проф. С.В.Мочерною. - Тернопіль: AT “Тарнекс”, 1993.—Теми 1. 14, §2.
Навчальна та навчально-методична література

Історія економічної думки: Навч. посібник / Л. Я. Корнійчук та ін. — К.: Фенікс, 1996. — Розд. V.

Макконнэлл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы, политика: В 2т.—М.: Республика, 1992.—Т. 1.—Гл.2.

Экономическая энциклопедия “Политическая экономия”. -— М.: Сов. энцикл.:

Том 2. Статья “Интересы экономические”. — 1975. -— С. 42—44.

^ Том 3. Статья “Предельной полезности теория”. — 1979. — С.314—316.

Том 4. Статья “Экономические потребности”. — 1980. — С. 509—510.
Наукові праці

Колодко Г. Вопросы справедливости и экономическая политика в постсоциалистиских с'і ранах // Вопросы экономики. — 1999. — № 1.

Крисанов Д. Приоритет аграрной сферы и их реализация в условиях экономического кризиса // Вопросы экономики. — 1999. —-№ 2.

Kypц Хейнц Д. Капитал, распределение, эффективный спрос. — М: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

Pаynep Антон. Частная собственность в интересах человека труда.—М.: Дело, 1994.

Палкін Ю. Соціально-економічна справедливість в умовах ринку // Економіка України. — 1997. —№ 10.

Покритан А. Ринкова трансформація і проблема пріоритетів в економіці України // Економіка України. — 1997. — № 2.

Смирнов С Социальная политика: новый курс // Вопросы эконо­мики.— 1999 —№2.

Якубовський М Актуальні проблеми промислового виробництва // Економіка України. - 1997.—№ 10.

Збарський М. Ітеси — рушійна сила суспільного прогресу // Економіка України. — 1999. — № 7.

Терміни і категорії

Виробництво. Продукт виробництва. Необхідний і додатковий продукі. Погреби. Закон зростання потреб. Споживання. Корисність продукту. Гранична корисність. Закон спадної корисності. Економічний інтерес. Структура інтересів. Суперечності в системі інтересів.

Ступінь задоволення погреб.

Теми рефератів

1. Реалізація вимог закону зростання потреб в економічній політиці України.

2. Роль економічних інтересів у структурній перебудові економіки України.

Питання для обговорення

1. Які фактори впливають на формування потреб та їх розвиток?

2. Взаємозв'язок потреб, економічних інтересів, виробництва та споживання.

Тема 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

1. Економічна система та її структура:

— суть економічної системи;

— складові елементи економічної системи;

— взаємозв'язок елементів економічної системи.

2. Продуктивні сили й економічні відносини як дві сторони економічної системи:

— суть продуктивных сил та їх структура;

— закони розвитку продуктивних сил;

— економічні відносини, їх структура;

— взаємозв'язок продуктивних сил та економічних відносин.

3. Економічний устрій суспільства:

— економічний устрій суспільства і рівень розвитку продуктивних сил;

— суспільно-економічні формації історичного розвитку людства;

— типи суспільного виробництва та їх еволюція;

— роль держави й надбудовних відносин у вдосконаленні економічною устрою суспільства.

Література

Підручники

Основи економічної теорії / За ред. проф. С.В.Мочерного. — Тернопіль: AT “Тарнекс”, 1993. — Тема 1. — § 2; Тема 2. — § 4.

Основи економічної теорії. Політекономічний аспект / За ред. К.П.Климка. В.П.Нестеренка— К.: Вища шк., 1994. — Розд. 4.
Навчальна та навчально-методична література

Гальчинський А.С., Єщенко ПюС., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1995. —Теми 5, 6.

Mакконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс принципы проблемы, политика В 2 т Пер с англ. —М Республика, 1992.

Политическая экономия Учебник / Рук. авт. кол. В.А.Медведев —М Политиздат, 1988 — Гл. I —§2,Гл II — § 4, Гл. III —§2.

Самуельсон П. Економіка. Підручник — Львів Світ, 1993 — Теми 2 7.
Наукові праці

Волков В. Эффективность производства динамика, тенденции // Экономика и жизнь —1991 —№25.

Долишній Мл До питання про ефективність сучасною господарювання //Економіка України —1993 —№9.

Єщенко П. До чого приведе зміна структури власності // Економіка України —1992 —№5.

Іванчук Р., Крижанівський Б. Економічні реформи і розвиток продуктивних сил України // Економіка України — 1994 —№ З.

КорнієнкоВ. Суспільна власність як стратегічна мета // Економіка України — 1993 —№ І.

Лукінов І Продуктивні сили села — основа його відродження і прогресу // Економіка України —1993 —№3.

Маркс К. К критике политической экономии Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 13.

Нахамкин А.Н. Перспектива развития научно-технического прогpecca в условиях перехода к рыночной экономике // Вестник Моек ун-та — 1993 —№2.
Терміни і категорії

Продуктивні сили. Матеріально речові та суспільні продуктивні сили. Сукупна робоча сипа. Виробничий потенціал. Структура продуктивних сил. Продуктивність та інтенсивність праці. Закони, що регулюють розвиток продуктивних сил. Темпи зростання продуктивності праці. Ефективність праці. Технологія. Спосіб виробництва. Ручний спосіб виробництва. Технологічний спосіб виробництва. Машинне виробництво. Економічна система. Економічний лад. Спосіб суспільною виробництва. Типи суспільного виробництва. Історичні типи технологічного способу виробництва. Виробничі відносини. Форма прояву виробничих відносин. Структура виробничих відносин. Організаційно-економічні, техніко-економічні відносини. Економічний закон. Дія економічною закону. Використання економічного закону. Суспільно-економічна формація. Надбудова.
Теми рефератів

1. Закони, що регулюють розвиток продуктивних сил.

2. Структура виробничих відносин і взаємозв'язок її елементів.

3. Дія, пірнання та використання економічних законів.
Питання для обговорення

1. Що собою являє науковий шлях пізнання економічних законів? 2 Які рівні викорисгання економічних законів можливо виділити?

3. Визначте якісні й кількісні відмінності між продуктивними силами і факторами виробництва

4. Які закони регулюють розвиток продуктивних сил?

5. Які показники розвитку продуктивних сил використовуються в наш час?

6. Які етапи пройшов у світовому розвитку науково-технічний прогрес?

7. Яку роль відіграє технічний прогрес у розвитку технологічного способу виробництва?

Тема 4. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

1. Власність як економічна категорія:

— власність як відношення;

— суб'єкти й об'єкти власності;

 1. ознаки власності: виробниче відношення, результат суспільного розвитку, соціальна форма поєднання робочої сили і засобів виробництва.

2 Економічний зміст і юридична форма відносин власності:

— відособлене присвоєння і споживання результатів економічної діяльності;

— право власності: володіння, розпорядження, користування.

3. Структура відносин власності:

— трудова і експлуататорська власність;

— приватна і суспільна власність.

4. Історичний характер систем і форм власності:

— первісні форми власності — общинна, приватна;

— рабовласницька, феодальна форми власності;

— буржуазна система власності;

— радянська система власності;

— система власності змішаної економіки.

ЛІТЬРАТУРА

Підручники

Основи економічної теорії / За ред. проф. С.В.Мочерного. — Тернопіль: AT “Тарнекс”. 1993. —С. 22—24.

Навчальна ти навчально-методична література

Политическая экономия: Учебник / Рук. авт. кол. В. А. Медведев. —М.: Политиздат, 1988.—Гл. 13.—§ 1,2.

Экономика переходного периода: Учебник / Под ред. В.Радаева и А.Бузгаева. — М., 1995. — Гл. 4.

Наукові прачі

Вернадский М. Социальные аспекты преобразования собственности // Вопросы экономики. — 1993. —№ 4.

Аибашев Б. Управление, собственность и государе і венное регулирование экономики // Российский экономический журнал. — 1993.—№1,

Корнієнко В. Суспільна власність як стратегічна мета // Економіка України. — 1993. — № 1.

Рибалкін В., Маличева Л. Акціонерна власність — внутрішня основа формування і функціонування соціально-ринкового господарс­тва // Економіка України. — 1998. —№ 2.

Лазня І. Відносини власності в умовах формування ринкової економіки в Україні. — К.: Логос, 1997.

Каное О. Функції державної власності: мексиканська модель // Економіка України. — 1999. —№ 2.

Терміни і категорії

Відчуження. Привласнення. Виробничі відношення. Суб'єкти, об'єкти власності.. Ознаки власності. Економічний зміст власності. Відособлене присвоєння. Право власності: володіння, розпорядження, користування. Трудова власність. Експлуататорська власність. Приватна власність. Суспільна власність. Первісні форми власності. Історичні системи власності.

Теми рефератів

1. Власність у системі виробничих відносин.

2. Трансформація форм власності й перехід до ринкової економіки.

3. Шляхи і методи роздержавлення економіки.

Питання для обговорення

1. Співвідношення власності та економічних відносин.

2. Соціальні умови існування власності.

3. Усуспільнення продуктивних сил і еволюція форм власності.

4. Роль державної форми власності в змішаній економіці.

Тема 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

1. Натуральна (традиційна) форма організації виробництва:

— суть, риси та історичні межі натурального виробництва.

2. Товарна форма організації суспільного виробництва:

— причини виникнення товарного виробництва і його роль у розвитку суспільства;

— суб'єкти і об'єкти товарних відносин;

 1. товарна форма продукту.

З Товар та його властивості:

— споживна вартість і вартість товару;

— величина вартості товару та фактори, що її визначають;

— вартість і ціна: альтернативні теорії;

— суперечності товару.

4. Проста і розвинута форми товарною виробництва:

— спільні риси та відмінності простою і капіталістичною товарного виробництва;

— механізм функціонування товарного виробництва;

— закони функціонування товарного виробництва.

ЛІТЕРАТУРА

Підручники

Основи економічної теорії /За ред. проф. С.В.Мочеріного - Тернопіль: AT “Тарнекс”, 1993. —Тема З

Основи економічної теорії": політекономічний аспект /За ред. Г. Н. Климка, В.П.Нестеренка. — К.: Вища шк., 1994. — Розд. 10.
Навчальна та навчально-методична література

Самуельсон П. Економіка — Львів: Світ, 1993. — Розд, 3.

Гальчинськит А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії: Підручник. — К.: Вища шк. 1995. —Теми 7, 8.
Наукові праці

Антипина О., Иноземцев В. Диалектика стоимости в постиндустриальном обществе // Мировая экономика и международные отношения. — 1998—№ 5—7.

Макєєв В Визначення понять “ринок” і “ринкові відносини” // Економіка України. — 1997. —№ 2.

Маркс К. Капитал. Т. 1. Отдел первый // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 23.

Маршалл А. Принципы политической экономии —М.: Прогресс, 1983.— Т 1,кн 3 — Гл 6.

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения // Соч.—М.: Наука, 1991. — T.I. — Гл.1.

Саблук П. Т. Стан економіки і реформ в агропромисловому комплексі України та завдання вчених економістів-аграрників // Економіка АПК. — 1999.—№ 1.—С. 4- 8.

Тищенко Н. К. истории формирования теории ценности М. М. Туган-Барановского//Экономика Украины.— 1993.—№ 12.

Тронев К. Учение Маркса о стоимости, ее субстанции и форме // Экономические науки. — 1990. —№ 7.
Терміни і категорії

Натуральне виробництво. Товарне виробництво. Товаровиробник Суспільний поділ праці. Економічна відокремленість виробника. Просте товарне виробництво. Товар. Споживна вартість. Мінова вартість Конкретна праця Абстрактна праця. Суспільна праця. Вартість. Величина вартості товару. Особистий робочий час. Суспільно необхідний робочий час. Проста праця. Складна праця. Редукція праці. Продуктивність праці Інтенсивність праці.
Теми рефератів

1. Товарне виробництво — висхідний пункт виникнення і найбільш загальна риса капіталізму.

2. Товарний фетишизм і його тайна.

3. Закон вартості та його роль у розвитку продуктивних сил суспільства.
Питання для обговорення

1. Суть товарності як відшкодування витрат та еквівалентності обміну.

2. Що лежить в основі ціни товару з точки зору різних економічних концепцій?

3. Як виливають на величину вартості товару:

а) продуктивність праці;

б) інтенсивність праці;

в) проста праця;

г) складна праця.

Тема 6. ГРОШІ

І Гроші та їх функції:

— становлення й еволюція грошових відносин;

— суть грошей;

— функції грошей;

— концепції грошей.

2. Грошовий обіг і його закони:

- грошова маса;

— сталість грошового обігу;

— грошові реформи;

— інфляція,

3. Сучасна грошова система:

— еволюція грошей;

— сучасні зміни в грошовому обігу

ЛІТЬРАТУРА

Підручники

Основи економічної теорії: полії економічний аспект / За ред. Г.Н.Климка В.П.Нестеренка. — К.: Вища шк., — Знання, 1997. —-Розд. 11,27.

Основи економічної теорії / За ред. проф. С.В.Мочерного — Тернопіль: AT “Тарнекс”, 1993. — Тема 3.
Навчальна та навчально-методична література

Гальчинський А.С. , Єщенко П.С. , Палкін Ю.І. Основи економічної теорії.— К.: Вища шк., 1995.—Теми 8, 15, 16, 17.

Основи економічної теорії / За ред. В.О.Білика — К.: Академ-прес, 1994.—Теми 7, 17.

Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики: Учеб. пособие для студ. экон. спец. — К.: Вища шк.; Знания, 1998.

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т. — М.: Республика, 1992, — Т. 2.
Наукові праці

Ковальчук Т., Іванов Е. Монетарний протекціонізм в Україні // Економіка України. — 1997. — № 8.

Лукінов І Інфляційна політика, її руйнівні наслідки і шляхи їх подолання // Економіка України. — 1994. — № 1.

Маркс К, Енгельс Ф. Капітал. Т. 1 // Твори. — Т. 23. — Відділ І.

Нуреев Р. Н. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. — М., Экономика, 1995.

Полозенко Д. Регулювання грошового обігу в ринкових умовах // Економіка України.— 1997.—№ 11.

Федченко П., Козуб Д. Жорстка монетарна політика та рівень монетизації в Україні // Економіка України. — 1998. — № 5.

Чухно А. Природа сучасних грошей // Економіка України. — 1991".—№ 12.

Чухно А. Створення грошової системи України // Економіка України.— 1994 —№11.
Терміни і категорії

Гроші. Функції грошей. Види грошей. Грошовий обіг. Закони грошового обігу. Грошова маса. Грошові реформи. Інфляція. Грошова система.
Теми рефератів

1. Теорії історії виникнення грошей.

2. Грошова реформа в Україні.
Питання для обговорення

1. Чим пояснюється відмова від товарних грошей на користь паперових грошей?

2. Яку роль відіграє золою в сучасній грошовій системі?

3. Якими є наслідки повзучої інфляції дія економіки країни?

4. Чи є українська гривня конвертованою валютою?

Тема 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

1. Витрати виробництва як передумова виробництва:

— суть витpaт виробництва;

— види витрат виробництва;

— структура ви гра і виробництва.

2. Витрат виробництва, вартість товару і його ціна:

— теорії втрат виробництва;

— витрати виробництва вартість товару;

— витрати виробництва й ціна: альтернативні підходи.

3. Прибуток як економічна категорія:

— прибуток і його суть Теорії прибутку;

— норма прибутку і фактори, що на неї впливають.

ЛПЕРАТУРА

Підручники

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник для студ. екон. спец. вищ. закл. осв. / За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. — 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вища шк., — Знання, 1997.—Розд. 18.

Основи економічної теорії / За ред. С.В.Мочерною. — Тернопіль: AT “Тарнекс”, 1993.—Тема 7, § 3.
Навчальна і навчально-методична література

Андреев Б.Ф. Системный курс экономической теории. — СПБ., 1998 —С. 260—292.

Башнянин Г.І. та ін. Політична економія. Ч. 2. — К., 1997. — С. 40—51.

Бобров В. Я. Основи ринкової економіки: Підручник. — К.: Либідь, 1995.

Гальчинський А. С., Сщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економіч­них знань. — К.: Вища шк., 1999.

Гукасьян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы. — М., 1998.—С. 82—86.

Задоя А. А., Петртя Ю. Е. Основы экономики. — К., 1998. — С.173—178,196—212.

Зубко Н. М. Экономическая теория. — Минск, 1998. — С. 59—82.

Історія економічної думки / За ред. проф. Л. Корнійчук, Н. Татаренко. Г. Кирилової. — К., 1997.

Макконнэлл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и по­литика: В 2 т.: Пер. с англ. — М.: Республика, 1992. — Т. 2. — Гл. 24.

Общая экономическая теория / Под ред. Г. Журавлевой. — М., 1998.—С. 103—112, 125—133.

Политэкономия / Рук. авт. колл. Д. Валовой. — М., 1999. — С. 217—225.
Наукові праці

Андреев П., Щербак М. Обґрунтування потреби техніки та оцінка витрат виробництва//Економіка України.— 1997.—№ 1.—С. 91.

Бланк И. А. Управление прибылью. — К.: Пика-Центр Эльга, 1998.

Богатин Ю. В., Швандер В. А. Производство прибыли: Учеб. пособие для вузов. — М.: Финансы; ЮНИТИ, 1998.

Быкадоров В. А., Алексеев П. Д. Финансово-экономическое состояние предприятия: Практ. пособие. — М.: ПРИОР, 1999.

Жевтяк А. П. К вопросу о составе издержек производства // Финансы.— 1995.—№3.

Исчисление налога на прибыль и определение себестоимости (вопросы и ответы) // Финансы. — 1996. — № 7. — С. 28.

Кейлер В. А. Экономика предприятия: Курс лекций. — М.: Новосибирск: НГАЭиУ, 1999.

Кривенко К.Т. Рентабельність у механізмі суспільного відтворення: політекономічний аналіз. — К.: Либідь, 1990. — Гл. I, II.

Маркс К. Капітал. Т. З // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т. 25. — Ч. l.—Розд.У.

Непринцева Е., Батурина И. Производтгво и предложение. Издержки и прибыль // Российский экономический журнал. — 1993. —№ 3.

Что включать в валовые расходы // Все о бухучете. — 1998. — №51.—С. 28.

Чухліб А. П., Колбушкін Ю. П. Сутність і природа витрат на виробництво // Фінанси України. — 1997. — № 9. — С. 30.
Терміни і категорії

Витрати виробництва. Суспільні витрати виробництва. Індивідуальні витрати виробництва. Економічні витрати виробництва. Бухгалтерські витрати. Ціна виробництва. Прибуток. Норма прибутку. Рентабельність. Середній прибуток. Додана вартість.
Теми рефератів

}. Динаміка витрат виробництва в сучасних умовах ринкової економіки.

2. Шляхи підвищення норми прибутку.

3. Динаміка рентабельності промислових підприємств в Україні.
Питання для обговорення

1. Чому витрати виробництва є базисом конкуренції?

2. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна: чи пов'язані вони між собою?

3. Проаналізуйте теорії прибутку.

Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ

Тема 8. РИНОК: СУТЬ, ФУНКЦІЇ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ

1. Інституціональні основи ринкової економіки:

— приватна власність, вільна конкуренція;

— ринкові відносини, їхні суб'єкти і об'єкти,

— суть ринку, альтернативні теорії визначення ринку;

— попит і пропозиція.

2. Функції ринку:

— ринкова ціна: механізм формування, суть і функції.

3. Роль конкуренції в світовій економіці:

— суть та форми конкуренції;

— конкуренція і моделі ринків;

— монополії;

— роль антимонопольного законодавства в підтриманні досконалої конкуренції та ринкової ціни.

ЛІТЕРАТУРА

Підручники

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник для студ. екон. спец. вищ. закл. осв. / За ред. Г.П.Климка, В.П.Нестеренка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вища шк., — Знання, 1997.—Розд.3.

Основи економічної теорії / За ред. проф. С.В.Мочерного —Тернопіль: AT “Тарнекс”, 1993. —Тема 7.

Навчальна та навчально-методична література

Самуельсон Пол А, Нордхаус Вильям Д Экономика: М.: Бином, 1999.—Розд. 1—3.

Рынок / Сост. А. А. Чухно. — К.: Украина, 1995.

Рынок и государство: проблемы макрорегулирования / И.В.Новикова.—Минск, 1994.

Рынок, спрос, цены: стратификация, анализ, прогноз / В.П.Одитец и др. — CП6: Ун-т экономики и финансов, 1993.

Наукові праці

Маршал А Принципи политической экономии. — М. Прогрессивная экономическая мысль Запала. 1984. — Т.2 — Кн. 5 — Гл. 1—2.

Орлов О. Діалектика ринку і амортизаційна політика // Економіст. — 1998.—№3.

Палкін Ю. Соціально-економічна справедливість в умовах ринку // Економіка України. — 1997. —№ 10.

Черняк В. 3 Рынок. — М.: Финансы и статистика, 1996.

Плоткін Я., Лісовська Л. Забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємств // Економіка України. — 1999. — № 2.

Терміни і категорії

Ринок. Попит. Пропозиція. Еластичність попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Ринкова ціна. Економічна свобода. Конкуренція. Досконала конкуренція. Монополія. Чиста монополія. Олігополія. Закон конкуренції. Антитрестовські закони.

Теми рефератів

1. Тенденції формування ринкової економіки.

2. Становлення ринкової економіки в Україні.

3. Монополія та особливості ціноутворення.

4. Роль антимонопольного законодавства України в забезпеченні вільної конкуренції.

Питання для обговорення

1. Назвіть умови, які необхідні для становлення ринкової економіки.

2. Які економічні закони відображають суть ринкової економіки?

3. Чи можна вважати, що в Україні вже сформована ринкова еко­номіка?

4. Які моделі ринку ви можете виділити?

Тема 9. КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ

1. Принципи класифікації ринків:

— вили ринків;

— ринок предметів споживання.

2. Ринок економічних ресурсів:

— проблеми формування цін на ресурси;

— попи г га пропозиція на економічні ресурси;

— правило максимізації прибутку.

3. Ринок праці та розподіл трудових ресурсів:

— пропозиція, попит, ринкова рівновага;

— рівень і диференціація ставок заробітної плати.

4. Ринок капіталу. Ринок землі:

— ринок капіталу та його складові;

— ринок землі й ціна землі.

ЛІТЕРАТУРА

Підручники

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс, принципы, проблемы и политика: Пер.с англ.—М.: Республика, 1992.—Т. 2.—Гл.25,30,31.

Основи економічної теорії / За ред. проф. С.В.Мочерного. — Тернопіль: АР “Гарнекс”, 1993. — Тема 5.
Навчальна та навчально-методична літератури

Баликоев В.3. Общая экономическая теория: Учеб. пособие. — Новосибирск: ЮКЭА, 1998.

Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. — К.: Вища пік., 1999.

Курс экономической теории / Под ред. М. И. Чепурина, Е. А. Киселевой. — Киров: АСА, 1996.

Линец М.А, Яковлева Е.Б., Нещерет Л.В и др. Микроэкономика. — М.: Акамс; Ассоц. авт. и издат. “Тандем”, 1997.

Теоретическая экономика. Политэкономия / Под ред. Г.П.Журавлевой и П.П.Мильчаковой. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997.

Экономика: Учебник / Под ред. Л.С.Булатова. — М.: БЕК, 1995.

Экономическая теория / Под ред. В. Д. Камаева. — М.: Владос ИМПЭ, 1998.
Наукові праці

Березівський П. Методологічні основи формування та прогнозування ціни на pинку продукції скотарства // Економіка України. — 1998.—№ 7.

Бугуцький О., Бугуцький Ю. Проблеми вapтocтi робочої сили в галузях економіки України // Економіка України. — 1999. —№2.

Лагода Т., Юрик Я Конкурентоспроможність вітчизняних кондитерських виробів // Економіка України. — 1999. — № 2.

Ткаченко Л. Неформальний сектор економіки: підходи до визначення поняття // Економіка України. — 1999. — № 4.

Шиян Д. Грошова оцінка земель: методика і методологія // Економіка України. — 1998. — № 11.

Якименко М., Краснікова О. Торгівля землею в Україні та її соціально-економічні наслідки // Економіка України. — 1999. — № 8.
Терміни і категорії

Ринок предметів споживання. Ринок засобів виробництва. Легальний і нелегальний ринки. Ціни на ресурси. Ринок робочої сили. Ринок землі. Ринок лізингового капіталу. Ринок позичкового капіталу. Фондовий ринок. Фінансовий ринок. Ринок середньо- і довгострокових банківських кредитів. Ринок природних ресурсів. Страховий ринок.
Теми рефератів

1. Ринок цінних паперів: його суть і значення.

2. Формування ринку землі в Україні га можливості становлення приватної власності на землю в Україні.

3. Тенденції формування ринку праці в Україні.
Питання для обговорення

 1. Чим ринок виробничих ресурсів відрізняється від ринку на засоби споживання?

 2. Яке значення для економіки країни має формування цін на ресурси?

 3. Як профспілки можуть впливати на ринкову вартість робочої сили?

 4. Як співвідносяться між собою поняття “фінансовий ринок” та “ринок капіталів”?

Тема 10. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ І КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ

1. Поняття та основні риси інфраструктури ринку, її роль у регулюванні економічних процесів.

2. Позичковий капітал і процент:

— банки, їх роль і функції;

— інші фінансово-кредитні установи;

— процент, межі його коливання;

— суть кредиту, його форми. Банківський прибуток.

3 Капітал у сфері торгівлі

— витрати обігу,

— торговий прибуток,

— роздрібна й оптова торгівля,

— товарні біржі

4 Фондова біржа. Цінні папери.

ЛІТЕРАТУРА

Підручники

Основи економічної теорії політекономічний аспект 2-і е вид / Відп. ред. Г. М. Климко, В П Нестеренко —К. Вища шк. , 1997 — Розд. 14 —§2.

Основи економічної теорії / За ред. проф. С. В. Мочерного — Тернопіль AT “Тарнекс”, 1993 —Тема 4 —§2.
Навчальна та навчально-методична література

Гальчинський А С. , Єщенко Н.С. , Палкін О.І. Основи економічних знань —К Вища шк. —1999 —Розд 2.

Курс экономической теории / Под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой —Киров АСА —1996.

Теоретическая экономия Политэкономия / Под. ред. Г.И.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой —М Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

Экономика Учебник / Под ред. А. С. Булатова —М.: BЕK —1995.
Наукові праці

Баласилович Б. та ін. Фондовий ринок і банківська система в інвестиційному процесі України // Банківська справа — 1998 — № З.

Василик О. Проблеми вдосконалення бюджетної та банківської системи України // Банківська справа — 1998 — № З

Войчак А. Ефективність посередницької діяльності в товарному обігу засобів виробництва//Економіка України —1993 —№3.

^ Гуцал І., Чайковськиїї Я. Банківська система України стан і перспективи//Банківська справа —1998 —№2.

Зіимовець В. Сукупний банківський кредит та дисконтна ставка у перехідній економіці // Економіка України — 1998 —№7.

Исаев Д Б Роль центральных банков в организации и функционировании платежной системы // Деньги и кредит — 1996 — № 2.

Карагодова О. Распутна Л. Проблема кредитування й шляхи її вирішення // Банківська справа — 1997 —№6.

Кривенко К Т Чернит) к В Р Реформа торговельних відносин як необхідна умова розвитку вітчизняного виробництва / Проблеми формування ринкової економіки Міжвуз. зб. Наук. праць — Вип. 6. —КНЕУ — 1998.

Лінніков В. Мізецька О. Становлення ринку цінник паперів в Україні//Банківська справа —1997 —№: З

Омелянович О. Состояние и проблемы торговли в Украине // Экономические науки — 1995 — № 3.

^ Павленко А., Пастухов А., Войчак А. Концепція та організаційно-економічні принципи оптової торгівлі засобами виробництва // Економіка України — 1993 — № З.

^ Паламарчук В.О. Бойченко О.К. Банківська діяльність за умов перехідної економіки економіко-правові аспекти // Фінанси України —1998 —-№3 –4.

Савченко 0 Україна сьогодні банки, економіка, політика // Банківська справа —1997 —№5.

Cmу6aйло Г. Основні напрямки кредитної політики комерційних банків//Банківська справа — 1999 — №2.

Суравцев Г., Ільченко С. Вдосконалення фондової біржової системи — передумова ефективного розцінку економіки України // Економічний часопис — 1998 - № 8.

Тимонькін Б. Стан банківської системи України оцінка і прогноз // Економічний часопис —1998 —№9.

Януль І.Є. Шелудько В.М. Шляхи розвитку фондового ринку в Україні // Фінанси України —1998 —.№ 6.

Терміни і категорії

Ринкова інфраструктура. Позичковий відсоток. Норма позичкового відсотка. Кредит. Комерційний кредит. Банківський кредит. Споживчий кредит. Іпотечний кредит. Державний кредит. Міжнародний кредит.

Банки. Активні операції банків. Пасивні операції банків. Депозити. Банківський прибуток.

Торговий капітал. Торговий прибуток. Чисті витрати обігу. Додаткові витрати обігу. Оптова торгівля. Роздрібна тopгiвля. Кооперативна торгівля. Зовнішня торгівля. Торговий баланс. Фритредерство. Протекціонізм. Ф'ючерс. Опціон. Фондовий ринок. Товарна біржа. Біржова угода. Фондова біржа. Дилер. Строкові угоди на різницю.

Теми рефератів

1 Проблеми формування ринкової інфраструктури в Україні.

2 Ринок цінних паперів його суть і значення.

3 Види та механізм функціонування товарних бірж.

4 Механізм отримання торгового прибутку.

5 Види та роль кредиту в розвитку підприємницького бізнесу.

6 Основні тенденції у розвитку банківської системи на сучасному етапі.

Питання для обговорення

1.Чим відрізняються споживчий кредит, іпотечний кредит від державного кредит?

2. У чому суть дискусії про характер праці у сфері торгівлі та послуг?

3. Чим характеризується стан товарних бірж в Україні з точки зору світового досвіду?

4. Проблеми заміщення витрат обігу.

5. У чому полягають проблеми становлення і розвитку ринку цінних паперів в Україні?

Розділ III. СУБ'ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Тема 11. ДОМОГОСПОДАРСТВА

1. Домогосподарства:

— суть, місце і двоїста роль в економіці;

— домогосподарства як одержувачі доходу;

— функції розподілу доходу.

2. Домогосподарство як сфера споживання:

— доходи домогосподарства;

— розподіл доходів на особисте споживання;

— податки і заощадження.

3. Роль домогосподарств у поставках виробничих ресурсів для підприємств.

4. Місце домогосподарств у кругообороті продуктів, ресурсів, доходу.

ЛІТЕРАТУРА

Підручники

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вища шк. — Знания, 1997. — Розд. 21.
Навчальна та навчально-методична література

Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань.—К.: Вища шк., 1999.—Тема 22.

Общая экономическая теория / Под ред. В.И.Видянина. — М.: Высш. шк. 1999. —С. 274—294.

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. — М.: Республика, 1992. — Т. 1. — С. 105—112.
Наукові праці

Жнякин Б.А. Азбука семейной экономики — Донецк: Изд-во ДГУ, 1088.

Экономика семьи.—Рига: Лиесма, 1988.

Чернов А.Ю. Личные финансы. Доходы и расходы семейного бюджета. - М.: Перспектива, 1995.
Терміни і категорії

Домогосподарство. Сімейні доходи. Сімейний бюджет. Сімейне підприємство. Індивідуальна власність. Вчасність сім'ї. Власність подружжя.
Теми рефератів

 1. Сімейні доходи та їх формування в умовах перехода до ринку.

 2. Проблеми розвитку сімейного підприємництва.

 3. Двоїста роль домогосподарств та їх місце в економіці
Питання для обговорення

1. Які особливості домогосподарства в умовах формування ринку в Україні?

2. Яке місце займає домогосподарство в економіці Украйні'7

3. Визначте місце сім'ї в ринкових відносинах.

4. Назвіть джерела формування сімейного доходу.

Тема 12. ПІДПРИЄМСТВО І ПІДПРИЄМНИЦТВО

1. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки:

— сектор ділових підприємств;

— форми і види підприємств:

— масштаби підприємства.

2. Капітал підприємства:

— кругооборот капіталу, його стадії та функціональні форми;

— оборот капіталу підприємства:

— основний і оборотний капітал;

— зношення основного капіталу;

— амортизація та її норма.

3. Суть підприємництва, умова його існування та розвиток:

— види и функції підприємництва;

— валовий дохід, йоі о с) ть і структура, підприємницький дохід:

— значення прибуїк) в (юияику підприємництва.

ЛІТЕРАТУРУ
Підручники

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник /За ред. Г.Н. Климка, В.П.Нестеренка —2-е вид., перероб. і доп. – К.: Вища шк., 1997. —Род. 19—20.

Основи економічної теорії / За ред. проф. С.В.Мочерного — Тернопіль: AT “Тарнекс”, 1993 — Тема 6,7.

Навчальна та навчально-методична література

Башнянин Г.І., ЛазурП.Ю., Медвєдєв В.С. Політична економія. Підручник: У 2-х т —К. ІЗМН, 1997 —Ч. 1.

Гальчинський А.О., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії — К.: Вища шк., 1999 - Тема 15.

Задоя А.А. Петруня Ю.Є. Основы экономики: Уч. пособие для студ. экон. спец. — К Вища пік , Знания, 1998.

Задоя А.А. Петруня Ю.Є. Oснови економічної теорії. Вправи для студентів. Навч. посібник — К. Знания, 1998.

Основи економічної теорії / С. В. Мочернии, С. A. Єрохін, Л О Каніщенко та ін.; За pд. С. В. Мочерного — К.: ВЦ “Академія”, 1997.

Политэкономия: История экономических учений: Мировая экономика: Учебник / Под ред. Д. В. Валового - М Бизнес-школа, Интер-Синтоз 1999.

Экономическая теория (политэкономия) / Под ред В. П. Видянина и др. — М.: Инфра-М 1997.

Наукові праці

Андрійчук В., Галузинський С. Власний та позичковий капітал підприємств і критерії їх раціонального співвідношення // Економіка України. – 1998. - №6.

Білик М. Підвищення ефективності розподілу прибутку // Економіст — 1998 — №6.

Болховітінова О. Амортизаційна політика і перспективи оновлення основних фондів// Економіст. — 1998 —№7 – 9.

Виноградська А. Розвиток малого підприємництва // Економіка України. - 1999 - №5.

Герасимчук М. Наскільки українська економіка вже стала ринковою?// Економіст.- 1998 — №10.

Капустін В. Прибуток як джерело фінансових ресурсів підприємств// Економіст.- 1998.- №7-9.

Кісельов А.П. Бізнес і проблеми трансформації виробничих відносин в Україні.- К.: КДЕУ, 1996.- Розд. І.- §§1,2.

Музиченко О. Досвід приватизації машинобудівних і харчових підприємств// Економіка України. — 1998. —№ 12.

Омельянчик Н., Рудченко О. Фінансові аспекти приватизації в Україні // Економіст. — 1998. —№10.

Терещенко О. Державне сприяння реструктуризації та санації підприємств //Економіка України —1998 —№2.

Фукс А. Е. Амортизація й оновлення основного капіталу: теорія і практика. — К.. КДЕУ, 1996.

Якубовський М Актуальні проблеми промислового виробництва // Економіка України. — 1997. — № 10.
Терміни і категорії

Підприємство. Капітал. Концентрація капіталу. Централізація капіталу. Кругооборот капіталу. Функціональні форми капіталу. Оборот капіталу. Основний капітал. Оборотний капітал. Зношення основного капіталу. Амортизація. Норма амортизації. Підприємництво Валовий дохід. Підприємницький дохід. Прибуток.
Теми рефератів

1. Державна амортизаційна політика.

2. Прискорена амортизація в економіці України.

3. Державна підтримка розвитку підприємництва в Україні.
Питання для обговорення

1. Який принцип лежить в основі поділу капіталу на основний і оборотний?

2. Охарактеризуйте сучасну амортизаційну політику. Дайте оцінку.

3. Висвітліть роль прибутку в розвитку підприємництва.

4. У чому полягає роль підприємства і підприємництва у ринко­вій економіці?

Тема 13. КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ

1. Капітал як економічна категорія:

— первісне нагромадження капіталу;

— перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу;

— суть капіталу.

2. Капітал і праця:

— трудові відносини: сутність і структура;

— наймана праця в системі трудових відносин;

— вартість робочої сили: дискусійні аспекти.

3. Винагорода за працю:

 1. заробітна плата сутність, форми, системи, номінальна і реальна заробітна плата;

 2. мінімальна заробітна плата та її критерії.

  ЛІТЕРАТУРА
  Підручники

  Основи економічної теорії політекономічний аспект. Підручник для студ. екон. спец. вищ. закл. осв. / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. 2-іевид., перероб. і доп. —К Вища шк., Знання, 1997. —Розд. 19 —С 239—251; Розд 28 — § 2.

  Основи економічної теорії / За ред. проф. С. В. Мочерною — Терноріль AT “Гарнекс”, 1993 - Теми 7, 8.
  Додаткова навчальна і навчально-методична література

  Гальчинський А. С., Єщенко П.С., Палків Ю.І. Основи економічних знань — К. Вища шк, 1999

  Гош О Л Політична економія капіталізму і післясоціалістичного перехідного суспільства. Підручник для вищ. Навч. Закл. —. Преса України, 1999.

  ^ Задоя А. А. Петруня Ю. Є. Основы экономики: Учеб. пособие для студ. экон. спец. — К Вища шк , Знання, 1998

  Задоя А. О., Петруня Ю. Є. Основи економічної теорії: Вправи для студентів. Навч. Посібник. —К Знання, 1998.

  Экономическая теория (политэкономия) Учебник / Под ред.. В И. Видянина и др. —М. Инфра-М , 1997.

  Макконнелл К. Р., Брю Ст. Л. Экономикс принципы, проблемы и политика В 2 т —М. Республика, 1992 — Т 1.

  Макконнелл К. Р., Брю Ст. Л. Аналітична економія принципи, проблеми і полпика 13-е вид.: Пер. з англ. / Наук. ред. Т Пан-чищипа —Львів Просвіта, 1997

  Політекономія: История экономических учений. Экономическая теория. Мировая экономика: Учебник / Под. ред. Д. В. Валового — М. Бизнес-школа, Интер Синтез, 1999.

  Самуэльсон П. Экономики. В.2 т. - М.: НПО АЛГОН, 1992.- Т.1.
  Наукові праці

  Apаенко А. Г. Социально-экономический механизм регулирования трудовых отношений (на примере США, Канаді, Великобритании) – К.: Наук. кн., 1995

  ^ Базилевич В., Соколовська І. Докейнсіанські погляди на проблему нагромадження капіталу// Економіка України - 1997 —№11/

  Бергер П. Л. Капіталістична революція: П'ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи: Пер. з англ. — К.: Вища шк. -1995. — 1. Феномен капіталізму.

  Бородатий В., Гродзинська І. Гнучкість у сфері праці та професійна підготовка // Економіка України. — 1996. — № 8.

  Beличко В., Beличко А. Тенденції в нагромадженні капіталу і зростання інвестиційної активності //Економіка України. — 1999. —№ 1.

  Колот А. Мінімальна заробітна плата в Україні, функції та проблеми її визначення // Україна і аспект праці. — 1997. —№ 1.

  Кривенко К., Чернишук В. Відчуження праці і його форми в перехідній економіці України // Наук. вісняк //Волинського держ. ун-ту. Економічні науки — 1998 —№ 12.

  Новіков В. Колективно-договірне регулювання трудових відносин в Україні (історичний аснект) // Україна: аспекти праці. -1997.—№ 1.

  Мандибура В. Специфічні особливості експлуатації праці в період економічної кричи // Україна - аспект праці. — 1999. — № 3.

  Маркс К Капітал. Т. І // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т. 23. — Розд.4, 17.

  Маршалл А. Принципы экономической науки. — М.: Прогресс, 1993. —Т.2.— Книга VI. — Гл. 4.

  Осовий Г. Система соціального партнерства і механізм регулювання трудових відносин в Ірландії // Україна: аспекти праці. — 1999,—№2.

  Тугай-Барановський М.Ы. Політична економія. Курс популярний. — К.: Наук. думка, 1994.—Розд. 1, 2, 3, 10.

  Чухно А. А. Капітал, кредит, процент. Їх сутність і роль в економіці // Фінанси України. — 1997. —№ 9.

  Уманський О., Першукова Т. Вартість, ціна робочої сили та заробітна плата // Україна: аспект праці. — 1999. — № 3.

  Терміни і категорії

  Нагромадження капіталу. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу. Капітал. Трудові відносини. Наймана праця. Вартість робочої сили. Заробітна плата.. Мінімальна заробітна плата.

  Теми рефератів

  1. Проблеми і специфіка н;іі ромаджсчня клиііапу в Україні,

  2. Теорії капіталу в сучасній науковій літературі.

  3. Еволюція форм і систем заробітної плати.

  4. Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні.


  Питання для обговорення

  1. В яких історнчних умовах відбуваєіься первісне нагромадження капііалу.

  2 Чому первісне нагромадження капіталу здійснюється в постсоціалістичних країнах?

  3 Покажіть, у чому полягає єднісь категорій “канпітал - наймана праця” і суперечність між ними.

  4 Проаналізуйте еволюцію у відносинах “капітал – наймана праця”.

  5 Чому існує зв'язок між продукіивнісію “раці і рівнем заробітної плати”.

  Тема 14. ІПДпри^ ЄМСТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ

  1 Зміст і особливості аграрних відносин:

  — аграрне виробництво як особлива сфера вкладання капіталу і праці. Сутність аграрних відносин.

  — відносини власності у сільському господарстві. Власність на землю.

  2 Форми і господарювання в аграрному секторі та їх особливості в різних країнам:

  — зміни у фірмах господарювання при переході до ринку;

  — селянські (фермерські) господарства,

  — колективні та державні господарства,

  — особливості концентрації та централізації виробництва й капіталу в сільському господарстві. Агропромислова інтеграція.

  З Реніні відносини га особливості розподілу і використання рентного доходу:

  — сутність ренти та її форми;

  — валовий і чистий дохід у сільському господарстві та його використання;

  — земельний податок.

  4. Ціна на сільськогосподарську продукцію. Ціновий паритет.

  — особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію,

  — необхідність і сутність цінового паритету,

  — державна підтримка сільською господарства.

  Література
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти
Предмет, функції та методи політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук. Макроекономіка І мікроекономіка...
Методичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ iconТема предмет І метод політичної економії
Дайте визначення основних термінів: Економіка, Політична економія, Економічна теорія, Предмет політичної економії, Метод політичної...
Методичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ iconКонспект лекцій з курсу "Політична економія" тема предмет І методи політичної економії план
Метод політичної економії. Розвиток політекономії на основі загальнонаукових методів дослідження
Методичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ iconМетодичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності"; розрахунки прикладів по відповідним розділам; додатковий матеріал зроблено у вигляді таблиць; індивідуальні завдання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів, які...
Методичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ iconСпеціальність «економічна теорія»
...
Методичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” та виконання контрольної роботи (для студентів І курсу денної форми...
Методичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ iconМетодичні вказівки до їх вивчення, а також варіанти контрольних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управляння підприємством» для студентів...
Методичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи