4. використання інформаційних систем для бизнес-планування icon

4. використання інформаційних систем для бизнес-планування
Скачати 326.62 Kb.
Назва4. використання інформаційних систем для бизнес-планування
Дата12.09.2012
Розмір326.62 Kb.
ТипБизнес-план

4. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ бизнес-планування


Сучасні інформаційні системи дозволяють не тільки порахувати по вкладених формулах основні показники бизнес- плану і побудувати графіки, тобто полегшити виконання необхідних процедур, але і зробити те, що без комп'ютера виконати практично неможливо: розрахувати варіанти і відповісти на запитання "що, якщо?". Для цього застосовуються динамічні методи розрахунку на основі умонтованих у комп'ютерні програми імітаційних моделей, а також аналіз чутливості до варіацій різноманітних показників.
^

Динамічні методи в інвестиційному аналізі


Незважаючи на такі переваги статичних методів, як простота і наочність використання, їхнє застосування для оцінки інвестиційних проектів у складних умовах економіки перехідного періоду, що характеризуються високою інфляцією, структурними змінами в ціноутворенні і проблемами взаємних неплатежів утруднено. Необхідність урахування впливу безлічі динамічно змінюваних у часу факторів обмежує застосування статичних методів і може бути рекомендовано тільки для проведення грубих, попередніх розрахунків, із метою орієнтованої оцінки ефективності проекту.

Більш ефективними, що дозволяють розрахувати проект з урахуванням безлічі зазначених факторів, є динамічні методи, використовувані в імітаційному моделюванні. У закордонній літературі імітаційні моделі, що описують діяльність підприємства в умовах ринку називають корпоративними. Ці моделі відбивають реальну діяльність підприємства через опис грошових потоків (надходжень і виплат) як подій, що відбуваються в різноманітні періоди часу.

Приймаючи в увагу, що в процесі розрахунків використовуються такі важкопрогнозуємі фактори, як: показники інфляції, плановані обсяги збуту і багато хто інші, для розробки стратегічного плану й аналізу ефективності проекту застосовується сценарний підхід. Сценарний підхід припускає проведення альтернативних розрахунків із даним, відповідним різноманітним варіантам розвитку проекту. Використання імітаційних моделей у процесі розробки й аналізу ефективності проекту є дуже сильним і діючим засобом переконання інвестора, що дозволяє через наочний опис чисто управлінського рішення (наприклад: зниження ціни продукції на 5 %) практично миттєво одержати фінансовий результат. Задача планування й аналізу ефективності інвестицій жадає від експертів використання підходів, що дозволяють коректно описати процес формування грошових потоків. Одним із найбільше важливих факторів, що необхідно враховувати в процесі розрахунків, є інфляція. Існує, щонайменше, дві основні причини, чому це варто робити.

Перша - глибокі структурні зміни в ціноутворенні, що призводять до того, що річні індекси інфляції на різноманітні групи товарів і послуг відрізняються друг від друга іноді в декілька разів. І хоча рівень витрат невблаганно прагне до світових цін, із кожною із статей надходжень і витрат це відбувається по-різному. У результаті, для кожного інвестиційного проекту формується фактично унікальна інфляційна картина, що у випадку проведення розрахунків у постійних цінах, наприклад у доларах США, може призвести до серйозних помилок. У якості показового приклада можна привести зміну рівня заробітної плати, що у доларовому численні збільшився більш ніж у десять разів за останні три року.

Друга - доцільність урахування факторів часу, таких як затримки платежів, час виробництва і збуту продукції, а також умови формування і використання виробничих запасів. Вплив цих факторів на формування грошових потоків в умовах високої інфляції багаторазово зростає, і зневажати ними при розрахунку в реальних (поточних) цінах було б серйозною помилкою.

Слідством необхідності урахування інфляції і впливи факторів часу є використання в імітаційній моделі кроку розрахунку, що не перевищує один місяць. Необхідність вибору настільки малого кроку розрахунку викликана тим, що всі розрахунки проводяться в реальних цінах, причому базовою валютою розрахунку є рубль. Проведення розрахунків у реальних цінах із великим розрахунковим періодом (квартал, рік) призводить до істотних погрішностей у визначенні величини потоку готівки, що пов'язано з більш значимим впливом фактора часу, що визначає зміни значень параметрів, що впливають на формування грошової маси. Особливо явно це можна спостерігати у випадку аналізу проектів, що мають сезонний характер, коли надходження і витрати рознесені в часу на декілька місяців. У той же час, при періоді розрахунку більш одного місяця практично неможливо коректно врахувати вплив фактора часу, що вимірюється в днях (затримки платежів, технологічний цикл, умови продажів, умови залучення капіталу). Звичайно, існують проекти, у яких можна зневажити впливом зазначених факторів, тоді має сенс проводити розрахунок у постійних цінах, наприклад, у доларах США при кроку в один квартал або рік, але, на жаль, такі проекти в умовах країн СНД швидше виняток, чим правило. Іншими словами, вимога до мінімізації кроку розрахунку викликана переходом до розрахунків у реальних цінах і є "платою" за це.

Використання зазначених моделей дозволяє не тільки визначити ефективність інвестиційного проекту, але і виробити стратегію його реалізації. Причому можливість побудови альтернативних стратегій із можливістю практично миттєвого одержання результату дозволяє на стадії реалізації проекту запобігти багато помилок.

^ Аналіз чутливості проекту в умовах високої інфляції

Розглядаючи той або інший проект, ми часто запитуємо себе: "А що відбудеться, якщо?..". Саме це питання і є основою того, що прийнято називати аналізом чутливості проекту. Ціллю аналізу чутливості є визначення ступеня впливу факторів, що варіюються на фінансовий результат проекту. Найбільше поширений метод, використовуваний для проведення аналізу чутливості, - імітаційне моделювання. У якості інтегральних показників, що характеризують фінансовий результат проекту, використовуються розглянуті раніше показники ефективності інвестицій, такі як:

-внутрішній коефіцієнт рентабельності (IRR);

-термін окупності проекту (PBP);

-чиста приведена вартість (NPV); індекс прибутковості (PI).

Звичайно, у процесі аналізу чутливості, варіюється у визначеному діапазоні значення одного з обраних факторів, при фіксованих значеннях інших і визначається залежність інтегральних показників ефективності від цих змін.

Фактори, що варіюються в процесі аналізу чутливості, можна розділити на дві основні групи. Фактори, що впливають на об”єм надходжень; фактори, що впливають на об”єм витрат.

У класичному випадку в якості факторів, що варіюються, приймаються такі показники інфляції:

фізичний обсяг продажів як слідство ємності ринку, частки підприємства на ривку, потенціалу росту ринкового попиту; торгова ціна і тенденції її змін; перемінні витрати і тенденції їхніх змін; постійні витрати і тенденції їхніх змін; необхідний обсяг інвестицій;

вартість капіталу, що залучається в залежності від умов і джерела його формування.

Ці фактори можна віднести до розряду надходжень , що впливають безпосередньо на обсяги , і витрати.

Проте крім факторів прямої дії є фактори, що можна умовно назвати непрямими, наприклад, тимчасові фактори. Висока інфляція робить вплив тимчасових факторів більш значимим, чим у стабільних умовах. Фактори часу мають різнонаправлену дію на фінансовий результат проекту. У якості факторів часу, що роблять негативний вплив, слід зазначити такі:

-тривалість технологічного циклу виготовлення продукту або послуги;

-час, що витрачається на реалізацію готової продукції;

-час затримки платежів.

Чистий прибуток підприємства є джерелом, що забезпечує: потребу в оборотних коштах наступних періодів, виплати по боргових зобов'язаннях, виплати дивідендів акціонерам (власникам) підприємств. Таким чином, вплив тривалості технологічного циклу і часу затримки платежів в умовах усе зростаючої потреби в покритті дефіциту грошової маси виводить ці тимчасові фактори в число найбільше значимих, а отже, необхідно враховувати їх при упорядкуванні сценарію для проведення аналізу чутливості в якості таких, що варіюються.

Серед позитивних факторів часу можна назвати такі, як: затримка оплати за поставлену сировину, матеріали і комплектуючі вироби; період часу постачання продукції з моменту одержання авансового платежу при реалізації продукції або послуг на умовах передоплати.

Наступною групою факторів, що роблять значний вплив на фінансовий результат проекту і використовуваних у якості параметрів, що варіюються, в аналізі чутливості інвестиційних проектів, є формування і керування запасами. Головною ціллю створення динамічно формованих запасів є зниження прямих виробничих витрат при стабільному забезпеченні виробництва необхідним обсягом сировини, матеріалів і комплектуючих виробів.

Також важливою групою факторів, що варіюються, є фактори, що характеризують умови формування капіталу. Сьогодні діють два обмеження: перше дефіцит акціонерного капіталу, як слідство низького рівня прибутків населення і низькою привабливостю довгострокових інвестицій, друге висока вартість позикового капіталу, включаючи відсотки по кредитах і витрати на забезпечення гарантій. Для того щоб коректно визначити основні показники ефективності, необхідно достатньо точно визначити потребу в капіталі і його структурі. У процесі аналізу чутливості проекту варіюється співвідношення власного і позикового капіталу, і визначаються граничні значення, за яких процес формування капіталу за допомогою банківських кредитів не ефективний. Таким чином, визначається реальна потреба в акціонерному капіталі і розробляється стратегія його залучення, включаючи витрати на передплатну кампанію.

Аналіз чутливості починають з опису середовища: рівня інфляції (як мінімум по основних групах витрат і надходжень), прогнозу зміни курсу національної валюти, а також податкового оточення. Ці фактори не можуть бути змінені за допомогою управлінських рішень, наприклад, збільшення суми інвестицій і т.п. Тобто, опис навколишнього середовища рекомендується у виді альтернативного прогнозу для різноманітних сценаріїв.

Очевидно, що вплив усіх зазначених вище факторів для різних проектів буде різноманітним. У кожному конкретному випадку під варіюванням значень того або іншого фактора припускається конкретне управлінське рішення, що, у свою чергу, призводить до змін в інвестиційному плані або обсягах планованих витрат і надходжень.

Не завжди може бути встановлений прямий зв'язок між що варіюються параметрами, варто враховувати непрямий вплив зміни значень кожного параметра на інші. Тому, перед тим , як приступити до аналізу чутливості, необхідно розробити план аналізу, визначив стосовно кожного параметру, що варіюється, перелік дій і умов, при виконанні яких може бути досягнуте бажане значення параметра, а також наслідків, до яких може призвести його зміна.


^ 5..Автоматизована система планування й експертизи інвестицій Project Expert


З огляду на вищевикладені вимоги до моделей, у реальній ситуації неможливо зробити коректно розрахунки, обмежившись використанням калькулятора. Останнім часом на ринках Росії подано декілька програмних продуктів. Одним із таких програмних продуктів, що одержали найбільше поширення в країнах СНД, є автоматизована система планування й експертизи інвестицій "Project Expert" (Мал. 17).


^ Мал. 17. Приклад утримання проекту в Project Expert.

Дана система забезпечує можливість коректного формування грошових потоків за допомогою організації введення даних у рівнобіжних валютах (операції на внутрішньому ринку в рублях, на зовнішньому ринку в доларах США) і проведення розрахунків у реальних цінах, з урахуванням інфляції і з періодом один місяць. При цьому, для усунення погрішності в розрахунках, внесеною інфляцією, фінансовий результат отриманий у рублях перетвориться в еквівалент у доларах США за допомогою конвертації значень у рублях у долари США по поточному обмінному курсі. У результаті, аналіз проекту може провадитися при ставках дисконтірованія, використовуваних для проектів, що розраховуються в постійних цінах. Схема перетворення даних при розрахунках у системі Project Expert показана на малюнку 18.


Мал. 18. Схема перетворення даних у Project Expert.

Пакет Project Expert дозволяє складати бізнес-план для підприємств різноманітних розмірів, від невеличкого приватного підприємства до транснаціональних корпорацій. Пакет має такі можливості:

Тривалість проектів до 30 років; максимальна кількість стадій проекту - 400; номенклатура продуктів (послуг) в однім проекті 100 одиниць, із можливістю розширення до 400 різноманітних найменувань.

Динамічна імітаційна модель грошових потоків, що дозволяє робити розрахунок проекту з кроком один місяць, з урахуванням впливу тимчасових факторів, що вимірюються в днях.

Всі дані про надходження і виплати вводяться в поточних цінах із наступною автоматичною щомісячною корекцією в процесі розрахунків відповідно до прогнозу показників інфляції.


^ Мал. 19. Приклад календарного плану.

Ефективні засоби опису зовнішнього середовища

Вільний вибір двох валют для запровадження даних і розрахунків: національної - для операцій на внутрішньому ринку, і експортної - для зовнішнього ринку.

Формування унікальної інфляційної картини проекту, можливість завдання індивідуальних показників інфляції і тенденцій їхньої зміни для кожної статті витрат і надходжень.

Адаптивна модель опису податкового оточення, що дозволяє встановлювати нові види податків, умови їхнього нарахування і виплат аж до індивідуальних податків на кожну статтю надходжень і витрат, включаючи режим "податкових канікул".

^ Сітьовой графік проектів

Введення даних про використання ресурсів, терміни, витрати і умови фінансування для кожної стадії проекту; установка взаємозв'язків, що визначають послідовність виконання стадій проекту; діаграми PERT і GANTT. Приклад календарного плану показаний на малюнку 19.
^

План маркетингу


Формування стратегії збуту продукції (послуг) на внутрішньому і зовнішньому ринках, у тому числі: цінова політика, фізичні обсяги продажів з урахуванням фактора сезонності, індивідуальні умови реалізації для кожного продукту, включаючи умови оплати (лізинг, кредит, авансові платежі, що стимулюють знижки), організацію складських запасів і затримки платежів.

Витрати на рекламу і просування продукції на ринку.

Виробничий план

Прямі виробничі витрати (кошторис витрат на сировину, матеріали і комплектуючі вироби для кожного продукту - до 10000 найменувань для кожного продукту).

Індивідуальна стратегія формування запасів і умов придбання кожного з ресурсів, використовуваних у виробництві.

Постійні витрати (накладні витрати).

План по організаційній структурі і персоналу.

Формування і використання капіталу

Визначення потреби в капіталі, включаючи дефіцит бюджету, у конкретні періоди часу.

Стратегія формування власного (акціонерного) капіталу з можливістю моделювання процесу емісії цінних паперів.

Стратегія формування позикового капіталу, у тому числі, обсяги, терміни й умови залучення позик.

Моделювання процесу розміщення вільних коштів на депозити або в альтернативні проекти на різноманітних умовах.

Представлення фінансових результатів

У результаті розрахунків формуються такі фінансові документи: звіт про прибутки і збитки, баланс, план грошових потоків Cash-Flows (Мал. 20).

Розраховуються такі показники ефективності: рентабельності (ROIs) капіталу, активів, показники ліквідності і платоспроможності; показники ефективності інвестицій з урахуванням дисконтування, індекс прибутковості (PI), період окупності (PBP), чистий приведений розмір прибутку (NPV), внутрішня норма рентабельності (IRR).

Результати представляються у виді таблиць і графіків і виводяться на друк.

Вікно зі змістом результатів показано на малюнку 20.


Мал. 20. Результати проекту (Кеш-фло).
^

Потужний засіб для реалізації сценарного підходу


Імітаційна модель грошових потоків забезпечує можливість проведення аналізу чутливості проекту за допомогою варіювання різноманітних факторів з урахуванням альтернативних сценаріїв розвитку проекту й оцінки ризику.

На малюнку 21 показані можливості аналізу проекту.


^ Мал. 21. Вікно аналізу проекту.

Крім аналізу проекту, в основному модулі в пакеті є додатковий модуль (Мал. 22), що дозволяє одержувати відповіді на питання "що, якщо? ", тобто в дусі систем підтримки прийняття рішень.


^ Мал. 22. Вікно модуля What if аналізу.

Особливості системи Project Expert

Тривалість проектів до 30 років із дискретністю розрахунків 1 місяць.

Вибір двох валют для розрахунків.

введення всіх даних відбувається на поточний момент часу, у поточних цінах.

Формування інфляційної картини проекту, із наступною автоматичною корекцією даних.

Адаптивний модуль опису податкового оточення.

Різноманітні засоби урахування відсотків по кредитах.

Сітьовий графік проекту. Календарний план робіт, діаграми GANTT і PERT.

Номенклатура продуктів (послуг) до 100 в однім проекті.

Стратегія просування і збуту продукції на зовнішньому і внутрішньому ринках з урахуванням: продажів у кредит;

продажів із передоплатою; лізингу;

затримок платежів;

знижок у ціні;

кривої життя продукту;

сезонності;

запасів готової продукції.

Стратегія формування виробничого плану.

Опис постійних витрат.

Опис прямих (перемінних) витрат:

кошторис витрат до 10000 найменувань для кожного продукту (послуги);

формування виробничих запасів з урахуванням часу їхнього використання в технологічному циклі.

Формування плану по персоналу.

Стратегія формування і керування капіталом з урахуванням: акціонерного (власного) капіталу;

позикового капіталу (кредити і кредитна лінія);

розміщення вільних засобів на депозит у банк або альтернативні проекти;

виплати дивідендів.

Формування звітних документів.

Основними звітними документами після проведення розрахунків є:

звіт про прибутки і збитки;

баланс;

звіт про рух коштів (Cash-Flows).

Формування звітних документів провадиться з дискретністю в часу за бажанням Користувача, аж до 1 місяця.

Для оцінки ефективності інвестицій використовуються показники, прийняті в міжнародній діловий практиці.


 1. ^ Приклад розробки інформаційно-аналітичної системи.


Компанія Про-Інвест Консалтінг не тільки робить тиражуємі програмні продукти, але і розробляє значні інформаційно-аналітичні системи. Широке поширення наших "коробкових" програм на багатьох тисячах підприємств призвело до того, що де-факто сформувався стандарт в області бізнес-планування, інвестиційного і фінансового аналізу, підтримуваний інформаційними технологіями Про-Інвест Консалтінг. Тому стала актуальною задача застосування цього стандарту на рівні крупних корпорацій і державних органів керування, що здійснюють нормативне регулювання і розподіл фінансових ресурсів. Можливості, що відкриває інтеграція наших інформаційних технологій на верхньому рівні керування, важко переоцінити. Найкраще їх демонструють приклади значних проектів реалізованих нами за останні два роки.

Інформаційно-аналітична система Державного інноваційного фонду України

Розроблена за замовленням Госінофонда України інформаційно-аналітична система забезпечує підтримку прийняття рішень у процесі керування державними інвестиціями. Система включає три рівні, на яких проводиться підготовка інвестиційних проектів, експертиза, аналіз, ранжування і контроль виконання.

На підприємствах, що знаходяться на нижньому рівні системи, виконується розробка бізнес-планів для обгрунтування потреби в інвестиціях. Невід'ємною частиною бізнес-плану є детальна фінансова модель підприємства, розроблена за допомогою програми Project Expert.

На наступному рівні системи регіональні центри експертизи проводять аналіз інвестиційних пропозицій, що надходять від підприємств. Тут оцінюється адекватність побудованої претендентами на інвестиції фінансової моделі, аналізується чутливість до впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, досліджуються перспективи реалізації проектів по оптимістичному, песимістичному і найбільше реальному сценаріям. Технологія проведення цих складних досліджень багаторазово спрощується завдяки тому, що фінансова модель, подана розроблювачами у виді комп'ютерного файла у форматі Project Expert. Її аналіз проводиться в центрі експертизи тими ж інструментальними засобами, за допомогою яких вона розроблена.

Підготування бізнес-планів, що включають фінансову модель підприємства, розроблену за допомогою системи Project Expert

Після експертизи проекти поступають у єдину базу даних Державного інноваційного центру. Тут виконується ранжування проектів по ступені привабливості з урахуванням показників ефективності, галузевої і регіональної специфіки. Застосування стандартних форматів даних Project Expert і єдиних критеріїв оцінки робить процедуру відбору інвестиційних проектів простою і ясною.

Проекти, що одержали державну підтримку, стають об'єктом пильної уваги державних органів керування. Наскільки ефективно використовуються інвестиційні ресурси і яка реальна віддача від цих вкладень можна визначити тільки в процесі уважного вивчення фінансово-господарської діяльності підприємства. Ця задача значно спрощується з використанням системи, що дозволяє не тільки провести відбір інвестиційних пропозицій, але і забезпечити моніторинг виконання проектів. Підприємства, що здійснюють інвестиційні проекти, вносять у розроблену раніше фінансову модель дані про фактичне виконання своїх планів діяльності. Ці дані направляються в центри експертизи, а потім надходять у центральну базу даних у тому ж форматі Project Expert, у якому розроблялася фінансова модель. Органи керування державними інвестиціями одержують можливість автоматично контролювати виконання прийнятих планів і, у разі потреби, скорегувати їх або зупинити виконання проектів, що не забезпечують очікуваної ефективності.

Таким чином, застосування єдиної технології на всіх етапах розробки, аналізу і реалізації інвестиційних проектів дозволяє зробити "прозорим" процес прийняття рішень в області керування фінансовими ресурсами, багаторазово підвищити якість рішень і ефективність використання інвестицій.


Тема 4. Інтернет і формування портфеля цінних паперів.


1. Етапи формування портфеля цінних паперів.

Процес формування цінних паперів складається з 5 етапів:

  1. Визначення інвестиційних цілей.

  2. Проведення аналізу цінних паперів.

  3. Формування портфеля.

  4. Ревізія портфеля.

  5. Оцінка ефективності портфеля.

Перший етап-визначення інвестиційних цілей. Всі інвестори, як індивідуальні, так і інституціональні, купляючи ті або інші цінні папери, прагнуть досягти визначених цілей. Основними цілями інвесторів можуть бути:

безпека вкладень

прибутковість

 зростання вкладень

Під безпекою розуміється невразливість інвестицій від потрясінь на ринку капіталу і стабільність одержання прибутку. Безпека звичайно досягається зі шкодою для прибутковості і росту вкладень, тобто ці цілі є у відомій мірі альтернативними. Самими надійними, безпечними є державні цінні папери, вони практично виключають ризик інвестора. Більш дохідними, є цінні папери акціонерних компаній, але вони ж несуть у собі і велику ступінь ризику. Самими ризикованими є вкладення в акції молодих наукоємких компаній , зато вони можуть виявитися самими вигідними з погляду приросту капіталу (на основі росту їхньої курсової вартості). Іноді в якості однієї з інвестиційних цілей виділяють ліквідність вкладень. Ліквідність не обов'язково пов'язана з іншими інвестиційними цілями, вона лише означає спроможність швидкого і беззбиткового для власника обігу цінних паперів у гроші. Отже, інвестиційні цілі визначаються типом інвестора і його відношенням до ризику.

Портфель, що відповідає уявленню інвесторів про оптимальне сполучення інвестиційних цілей, називається збалансованим.

Пріоритет тих або інших цілей визначає тип портфеля. Наприклад, якщо основною ціллю інвестора є забезпечення безпеки вкладень , то у свій консервативний портфель він буде включати цінні папери, випущені відомими і надійними емітентами, із невеличкими ризиками і стабільними середніми або невеличкими прибутками, а також володіючими високою ліквідністю. Навпаки, якщо для інвестора найбільше важливими є нарощування капіталу, то превага буде віддано агресивному портфелю, що складається з високо ризикованих цінних паперів молодих компаній.

Поняття взаємного фонду. Взаємний фонд- це фонд, керований інвестиційною компанією, що приймає гроші від безлічі людей і організацій і вкладає їх в акції, урядові облігації, опціони, біржові товари і т.д. Такі компанії здійснюють емісію своїх акцій на регулярній або періодичній основі, об”єм акцій, що випускаються ними, не обмежений. Коли інвестор вкладає гроші у взаємний фонд, він купує його акції і стає його акціонером. При цьому допускається вільне повернення акцій фонду їхніми власниками. Взаємний фонд це не просто сума складових його частин. Концентруючи капітал багатьох інвесторів, фонд дозволяє індивідуальному інвестору одержати можливості, що інакше б йому були недоступні.

^ Другий етап формування інвестиційного портфеля- проведення аналізу цінних паперів. Існують 2 основних підходу до вибору цінних паперів: фундаментальний аналіз і технічні аналізи.

^ Фундаментальний аналі грунтується на вивченні загальної економічної ситуації, стани галузей економіки, положення окремих компаній, чиї цінні папери обертаються на ринку. Відмітною рисою фундаментального аналізу є розгляд сутності процесів , що відбуваються, орієнтація на встановлення глибинних причин зміни економічної ситуації путхм виявлення складних взаємозв'язків між різноманітними явищами.

^ Технічний аналі пов'язаний із вивченням динаміки цін на фінансові інструменти, тобто результатів взаємодії попиту і пропозиції. На відміну від результатів аналізу він не припускає розгляду істоти економічних явищ. Технічні аналітики вивчають біржову статистику, виявляють тенденції зміни курсів фондових інструментів у минулому і на цій основі намагаються пророчити майбутнє прямування цін.

^ Третій етап-формуванн портфеля.


На цьому етапі, на основі результатів проведеного аналізу цінних паперів з урахуванням цілей конкретного інвестора провадиться добір інвестиційних активів для вмикання їх у портфель.

^ Четвёртый етап-ревізія портфеля. На цьому етапі, портфель підлягає періодичної ревізії з тим, щоб його вміст не зайшов у суперечність з економічною обстановкою , що змінилася, інвестиційними якостями окремих цінних паперів, а також цілями інвестора.

^ П'ятий этап- процесу керування портфелем цінних паперів пов'язаний із періодичною оцінкою ефективності портфеля з погляду отриманого прибутку і ризику, якому піддавався інвестор.

Всі розуміння з приводу формування портфеля цінних паперів на сучасному етапі діють у рамках теорії ефективних ринків. Такий ринок характеризується чортами:

-інформація, доступна для всіх інвесторів;

-розумні витрати по угодах;

-рівні умови для усіх.

Теорія ефективного ринку визначає ефективний ринок, як ринок, де «ціна цінного паперу завжди дорівнює її інвестиційної вартості».


^ 2. Постачальники фінансової інформації в Інтернет

Той факт, що неодноразово відзначався, що Інтернет це - гігантське сховище інформації, проте є констатацією тих потужних можливостей, що з'являються в серьхзного і вдумливого інвестора. Самим приємним у цьому є доступність і відносна безкоштовність (вартість послуг провайдера не враховуємо) інформації. Нижче ми зупинимося на тих серверах в Інтернет, що надають саме безкоштовну інформацію про ринки і підприємства. Звичайно в послуги онлайнового брокера входить надання клієнту определхнного набору можливостей для пошуку фінансової інформації, але цей набір розрізнений для кожного брокера - десь безкоштовний, десь - за додаткову плату і т.п. А для фінансового аналізу підприємств, що описується надалі, цілком достатньо зведень, що можна почерпнуть у безкоштовних джерелах. Відповідно до встановлених правил безкоштовні джерела не мають право надавати котування цінних паперів у реальному режимі часу, а тільки з затримкою в 15-20 промайнуть. Тому їхнє використання безпосередньо в торгівлі навряд чи буде мати сенс, але для аналізу, що проводиться після завершення торгів мають значення лише кінцеві котування і графік поводження ціни на акцію протягом определхнного періоду часу.

Закон ставить за обов'язок американським корпораціям, що мають зовнішніх акціонерів, публікувати інформацію, що стосується їхньої діяльності, у формі, обумовленої відповідними стандартами. (ПРО стандарти й аналіз фінансової звітності мова йтиме далі). Ця інформація поширюється через канали різноманітних світових інформаційних агентств у виді прес-релізів. Проте самий простий засіб знайти інформацію (і не тільки фінансову) об цікавлячого інвестора корпорації - це відправлятися на ех сайт в Інтернет. Оскільки передбачається, що читач знаком із технологіями Інтернет і засобами пошуку в Мережі необхідної інформації за допомогою пошукових систем, то ми не будемо на цьому зупинятися. У противному випадку можна порекомендувати прочитати відповідну літературу. Крім того, за допомогою нижче що описується джерела інформації завжди можна знайти посилання на Web-сайт цікавлячого користувача компанії.

CNNfn


Самим, очевидно, відомим, безкоштовним сервером, що надає інформацію для інвестора, є сайт, що належить корпорації CNN і расположели за адресою http://cnnfn.com. Эте, так називана, фінансова мережа CNN. Радимо запам'ятати цю адресу і помістити в Книгу закладок (Bookmarks) браузера. (До речі, у Книзі закладок, що з'являється при початковій інсталяції браузера Netscape Communicator 4+ ця адреса вже є в папці «Business and finance»). На Рис. 23 подана початкова сторінка CNNfn. Їх утримання щодня обновляється, відповідно до світових подій, але головні елементи, на деяких із який ми зупинимося докладніше, залишаються постійними. Описати всі можливості, надані CNNfn не рекомендується можливим, та й навряд чи необхідним. Зацікавлений читач без праці, самостійно може простежити всі посилання і ресурси серверу. Ми ж зупинимося тільки на тих, що на наш погляд, допомагають інвестору знаходити області додатка свого капіталу.

Насамперед, при підключенні до серверу CNNfn, на комп'ютер користувача завантажується « рядок, щобіжить»», що показує заголовки поточних новин. При щиголі мишкою по заголовку, у браузер завантажується повний текст повідомлення. Повідомлення обновляються досить часто, але для перегляду обновленого вмісту сторінки, необхідно натиснути кнопку RELOAD (для IE - Обновити). Для старих версій браузеров (або для тих, що не підтримують технології Javascript або VBScript на сторінці також дані текстові заголовки-посилання поточних новин.

Основний баннер сторінки містить поточне значення індексів DJIA (Dow-Johns Industrial Average) , NASDAQ і поточну прибутковість бондов (державних зобов'язань). Значення індексів обновляються з інтервалом приблизно в 3-5 промайнуть, тобто практично в реального часу. Щиголь мишки на цьому баннере призводить на дуже корисну сторінку, показану на Рис. 24 і форму запиту , що подає собою , котувань акцій і пахв взаємних фондів. Варто сказати, що для позначення якийсь компанії використовується спеціальний символ - набір определённых букв, що називається тикер-символом компанії або просто тикером. Для одержання котувань достатньо ввести в поле форми, тикер-символы цікавлячих компаній, разделённые прогалиною. Якщо ви не знаєте тикер-символа корпорації, то в поле форми треба набрати её назва або частина назви, вибрати з «выпадающего меню» (див. Рис. 23) пункт stock symbol lookup і вам буде виданий список тикер-символов усіх компаній, що задовольняють умові пошуку.

Мал. 23. Сервер CNNfn - початкова сторінкаМал. 24. Форма для запитів котувань цінних паперів на CNNfnРезультат опрацювання запиту для компанії «Coca-Cola Co» показаний на Рис. 25. Якщо запит генерируется під час роботи ринку, то котування даються з затримкою 15-20 промайнуть. У той час коли ринки закриті, відображаються ціни закриття, а поточні котування не доступні. У отриманому звіті утримується така інформація:

ціна останньої угоди ^ LAST і её зміна стосовно ціни закриття попереднього дня CHANGE

максимальна і мінімальна ціна угоди за сьогоднішній день. Відповідно, today's high і today's low

ціна відкриття today's open

кумулятивний об”ём торгівлі volume

максимальна і мінімальна ціна за 52 тижні. Відповідно, 52-week high і 52-week low

коефіцієнт P/E - P/E ratio.

Ціна закриття попереднього дня previous close

Ціни попиту і пропозиції Bid і ASK

Прибуток на акцію earnings per share і дивіденд на акцію dividend per share

Дату виплати дивіденду dividend pay date і постдивидендную дату ex-dividend date

дата і час одержання інформації

^ Мал. 25. Результат запиту котувань акцій компанії "Coca Cola Co. "Всі ці зведення придадуться інвестору для ухвалення рішення, але їхній всё же ещё недостатньо і, тому, у звіті утримується посилання CHARTS на сторінку з більш наочним засобом уявлення даних - у виді графіків. Проследував по цьому посиланню, дослідник потрапляє на сторінку, зовнішній вигляд якої для випадку компанії «Кока-кола» показана на Рис. 26. Це дуже потужний інструмент дослідження. З його поміччю можна задавати різноманітні інтервали перегляду історії зміни котувань - від 1 дня до декількох років, проводити порівняння лінії коливань ціни з графіками ринкових індексів і інших акцій, будувати різноманітні статистичні показники. На графіку червоними точками будуть показані моменти появи новин про компанію, а зелёными точками моменти членування акцій на менші акції (сплита), що допомагає судити про ступінь і розмір реакції ринку на ці події. Про деякі засоби і прихмахів технічного аналізу з використанням даного серверу й аналогічних йому, буде розказано в главі «Що таке технічний аналіз цінних паперів».

^ Мал. 26. Відображення графіка зміни ціниАле, очевидно, що і цієї інформації буде недостатньо для інвестора. Необхідно одержати більше фундаментальних даних про цікавлячу корпорацію. Для цього існує посилання company snapshot (див. Рис. 24). Це посилання призводить до інтерактивної сторінки з бізнесом-профілем досліджуваної компанії. У нашому прикладі це «Кока-кола» (див. Рис. 27). Бізнес профіль компанії містить у собі масу корисних зведень, у числі яких, стислий опис діяльності компанії, ії основні параметри - повна назва, адреса, телефон, тикер-символ, номер у списку часопису «Fortune» і т.п., число працюючих, кількість акціонерів і кількість акцій (усього), імена топ-менеджменту компанії та ії основні фінансові показники. Аналіз цих показників розбирається в такій главі. Ці зведення допоможуть інвестору скласти уявлення про компанію й оцінити перспективність вкладення засобів в ії акції.

У інтерактивне поле даної сторінки можна ввести будь-який тикер-символ і одержати бізнес профіль цієї компанії. Також тут можна запросити інформацію про основних конкурентів компанії, документах що подаються в державні органи, думки аналітиків і багато чого іншого. Без сумніву, ця інформація буде дуже корисна, але, оскільки інформація потрапляє в інформаційне агентство з некоторой затримкою і необхідними купюрами, то рекомендується небезкорисним продовжити знайомство з компанією на ії власному офіційному сервері у Всесвітньому Павутинні. Там інформація і новини про компанію безсумнівно обновляються швидше. Знайти адресу компанії в Інтернет також допоможе CNNfn. Для цього треба на головній сторінці (див. Рис. 6) вибрати посилання RESOURCES, далі в сторінці , що з'явилася , вибрати посилання WEB CONNECTION, і далі зі списку вибрати посилання Company web sites, що являє собою інтерактивну форму для запиту по імені компанії або ех тикер-символу. Результат пошуку по запиті «CY>» приведений на Рис. 11. У таблицю зведені електронні адреси-посилання всіх компаній у назві яких є присутнім стиль «CY» і який зареєстровані в базі даних CNNfn, їхній тикер-символы (якщо такі існують) і абревіатура назви ринків, на яких торгуються їхні папери.


^ Мал. 27. Сторінка основних зведень про компаніюМал. 28. Сторінка пошуку офіційних Web-серверів компанійІншим корисним ресурсом серверу CNNfn, на якому хотілося б зупинитися докладніше, є можливість одержання інформації про ринок у цілому, як у масштабі США, так і світу. Це допомагає макроекономічному спостереженню й упорядкуванню определхнных прогнозів. Світові ринки (як фондові, так і товарні) взаємозалежні і дуже істотно, що создахт можливість швидкого перелива капіталу з одного в інший, що не може не відіб'ється на їхнє ліквідності. (Ця чудова можливість швидкого керування капіталом з'явилася порівняно нещодавно, у міру розвитку телекомунікаційних і комп'ютерних технологій. До речі, у дійсній книзі саме і розглядається можливість керування активами, розташованими в США, з іншої країни, скажемо, Росії, по мережі Інтернет.) Таким чином, аналіз подібних макроекономічних тенденцій на ринках може допомогти вчасно повести з ринку капітал і уникнути кризи його ліквідності. Потрапити на сторінку, що акумулює інформацію про ринки в цілому, можна проследовав по посиланню MARKETS (См. Рис. 23). У результаті, у комп'ютер завантажується сторінка, показана на Рис. 29.

^ Мал. 29. Сторінка моніторингу ринківНа цій сторінці подані графіки усередині денної зміни основних показників фондового ринку США: індексу Доу-Джонса, NASDAQ і індекс «Standard & Poor's 500». Також тут розташовані подальші посилання на сторінки, що містять зведення про фондовий ринок США - U. S. stock markets (див. Рис. 28), про інтегральні індекси світових ринків - world markets (див. Рис. 29), товарних ринках і навіть видео файл із коментарем поточного положення, а також багато чого іншого.

Всі ці сторінки також інтерактивні і за допомогою «выпадающих меню» дозволяють замовляти звіти для кожного ринку (NYSE, AMEX, NASDAQ) по таких категоріях як:

 • actives - самі активно що торгуються папери

 • gainers- вирослі в ціні папери

 • losers - папери , що впали в

 • 52-week high - папери, чия ціна досягла максимуму протягом 52 тижнів

 • 52-week low - папери, чия ціна досягла мінімуму протягом 52 тижнів

 • Volume alerts - попередження «обсяг угод»

 • high alerts - попередження «найвища ціна»

 • low alert - попередження «найнижча ціна».Мал. 30. Моніторинг фондового ринку СШАМал. 31. Сторінка моніторингу світових ринків
Мал. 32. Розклад майбутніх подійЕщё одним корисним ресурсом мережі CNNfn є можливість перегляду розкладу майбутніх важливих подій, які можуть зробити істотний вплив на ринок. Такими подіями можуть бути, наприклад, заяви Федеральної резервної системи про підвищення (зниженні) процентних ставок, доповідь уряду про рівень безробіття (виробництва, споживання і т.п.), публікації компаніями результатів діяльності за період і так далі. Ці події не залишаться непоміченими інвесторами і викликають определённые коливання ринку. Передбачити і використовувати вигідним для себе уявою реакцію ринку є нетривиальная задача для гравця-спекулянта на ринку цінних паперів. Від слушності ваших прогнозів буде залежати ваш виграш або, навпаки, програш. Потрапити на цю сторінку можна проследовав по посиланню ^ HOT STORIES на головній сторінці CNNfn (див. Рис. 23), а потім обравши посилання LOOK AHEAD. Після цього в браузер завантажується сторінка, що показана на Рис. 32. Тут розклад макроекономічних подій проходить у поділі ECONOMY, публікації компаніями звітів про свою діяльність (отчётов про прибутки або збитки) - у поділі EARNINGS, а розклад подій у житті компаній (наприклад, збори акціонерів) - у поділі EVENTS.

^ Рис. 33. Страница наблюдения за отраслями экономикиНа закінчення стислого опису серверу CNNfn необхідно звернути увагу на посилання ^ INDUSTRY Watch на початковій сторінці (Рис. 23). Шлях по цьому посиланню призводить на сторінку спостереження за галузями (див. Рис. 33), на якій розташований структурований каталог статей і прес-релізів, що ставляться до різноманітних галузей економічної діяльності. Для зручності користувача сторінка зроблена таким чином, що при помешканні курсору «мишки» над заголовком статті, справа з'являється её виконавче резюме (Executive Summary) або стисле утримання. Цікавлячу галузь можна вибрати зі списку. Тут же можна зробити пошук компаній у галузі й одержати їхньої характеристики.

Головними гідностями серверу CNNfn є його достатньо висока оперативність і широта інформаційного огляду. Проте, часто інвестору немає необхідності в настільки всеосяжному освітленні подій і немає ні бажання, ні часу відшукувати, потрібні саме йому зведення, у море інформації. Більш оптимальним варіантом був б такий програмний додаток, що саме відшукував інформацію з критеріїв, заданим користувачем, і збирало бы ці зведення в комп'ютер. Саме такий додаток описаний у такому поділі.

^ 3. Програмний пакет PointCast Business Network .

Один із відомих «Законів Мерфи», так називаний «принцип Шоу» говорить: «Створіть систему, якої зможе користуватися навіть дурень і тільки дурень захоче нею користуватися». Проте, незважаючи на простоту використання програмного забезпечення PointCastTM бажання його використовувати не пропадає. (Хочеться сподіватися, що це відбувається в силу неуниверсальности «принципу Шоу», а не його істинності в нашому конкретному випадку. ;-)))) Проте PointCast Business Network надає користувачу, причому цілком безплатно, величезна кількість корисної і добре структурованої інформації прямо на екран його комп'ютера. Ця програма працює приблизно в такий спосіб. Підключаючись до Інтернет, програма починає опитувати множину серверів, що віщають у Мережі по так називаній push-технології і відбирають на них свіжу інформацію, що відповідає критеріям користувача. У якості джерела інформації виступають газета, часописи, аналітичні огляди і т.п., серед яких знаходяться Boston Globe, Chicago Tribune, CNN, CNNfn, Lifestyles, Los Angeles Times, New York Times, Pathfinder, Philadelphia Online, TechWeb, Wall St. Journal, Washington Post, Weather, WIRED News і багато хто інші. Платою за одержання інформації, що припадає сплачувати користувачу, є реклама, що також потрапляє в комп'ютер, але це неминуче зло. Втім, вона не занадто нав'язлива й іноді навіть корисна.

Насамперед, щоб скористатися перевагами програми PointCast Network, треба “скачати” ії дистрибутив і встановити на свій комп'ютер. Вона безкоштовна і завантаження можна зробити по електронній адресі: http://www. pointcast. com/. Або з того ж серверу CNNfn, або з інших серверів, де знаходиться баннер, показаний на Рис. 34. Дистрибутивний файл цієї програми має розмір біля 4 Мб.

Мал. 34. Баннер завантаження PointCast Business NetworkПісля завантаження й інсталяції, у меню кнопки «ПУСК»/«ПРОГРАМИ» Windows95 буде створена папка «PointCast», із якої програму необхідно запустити і настроїти за своїм розсудом. Настроювання програми не є предметом даної книги і не повинні стати складною задачею, тому читач може справитися з ній самостійно. Для початку, щоб придивитися до програми, цілком подойдет і настроювання «по умовчанню» під час інсталяції. Потім можна буде прибрати непотрібні канали (channels) і уточнити параметри необхідних. На наш погляд для інвестора цілком необхідні такі канали: Companies, CNNfn, Industries, Wall Street Journal і Fortune, Money, Time (См. Рис. 35).

У лівій частині програмного вікна знаходяться кнопки вибору каналів, що забезпечують доступ до підрозділів каналу і спискам статей, що складають утримання цих підрозділів. Наприклад, на Рис. 18 показаний вибір каналу CNNfn, підрозділу ECONOMY, список статей такого підрозділу ^ HOT STORIES. Утримання статті показано у вікні насподі екрана, що може бути розгорнуте на весь екран натисканням на кнопку «+». Звісно зазначені статті можна прочитати і на самому сервері CNNfn, але там їх прийдеться шукати серед множини посилань і заголовків, а тут програма збирає і структурирует їх самостійно у фоновому режимі. По кожному каналі є свої підрозділи. На самих корисних каналах ми зупинимося нижче. Канал WEATHER може придадуться тому що даёт дуже точні прогнози по многим містах світу (у т.ч. і Росії) на трьох дня вперёд.

Відновлення інформації здійснюється натисканням на кнопку «^ UPDATE ALL». Якщо ви залучені до Інтернет, те програма починає опитувати джерела інформації і збирати свіжу інформацію. Якщо ж з'єднання немає (ви працюєте в режимі Dial-UP), те програма вибирає з'єднання, що було зазначено при настроюванні і додзвонюється до провайдера. Якщо ж ви працюєте через локальну мережу, то необхідно сконфигурировать програму за допомогою системного адміністратора. Вікно програми можна звернути, а на екран вивести бегущую рядок (ticker), у якому будуть відображатися заголовки отриманих новин. Це можна зробити за допомогою кнопки VIEW пункт TICKER. Оскільки передбачається, що читач знаком із комп'ютером не понаслышке ми не будемо більше зупинятися керуванні програмою, а перейдём до её можливостям.

Мал. 35 Вид програми PointCast NetworkМал. 36. Канал "Companies"Насамперед, програма дає можливість спостереження за цікавлячого інвестора компаніями (не більш 25 компаній), надаючи про неї повну і саму останню доступну інформацію. Для цієї цілі служить канал «Companies», показаний на Рис. 36. На початковій сторінці в цьому каналі показаний підрозділ «PORTFOLIO», у якому показана загальна інформація (SUMMARY) про вартість акцій, що входять у портфель - ^ PORTFOLIO VIEWS - на дату останнього відновлення і підрозділ заголовків новин, що ставляться до компаній, що входять у портфель - «Today's HEADLINE» - також на дату останнього відновлення.

У таблицю загальної інформації включені такі параметри:

^ Symbol - тикер-символ компанії

NAME - назва компанії

LAST - ціна останньої угоди

CHANGE - зміна ціни останньої угоди в порівнянні з ціною закриття попереднього торгового дня

% CHANGE - изменение цены последней сделки в процентах

^ DAYLY HIGH - найвища ціна за торгову сесію

DAILY LOW - найнижча ціна за торгову сесію

VOLUME – обєм торгівлі (кількість цінних паперів, що поміняли власників)

У верхній частині таблиці подані кнопки вибору додаткових команд. Вони перекладають користувача до таблиць, що містять інформацію про інші статистичні параметри що спостерігаються акцій (^ STOCK STATISTICS, FUND STATISTICS) . Вибір команди "ADD/REMOVE SYMBOL" призводить до вікна, показаному на Рис. 20 і що дозволяє добавляти (або прибирати) цікавлячого інвестора компанії в таблицю перегляду. Відповідно по цих компаніях будуть збиратися новини, прес-релізи і торгова інформація. Якщо інвестор не знає тикер-символа компанії, він може скористатися засобами пошуку, що викликаються тут же кнопкою "LOOK UP" . Призначення інших кнопок достатньо прозоро, крім кнопки ^ "EDIT HOLDINGS". Вона необхідна для виклику вікна (див. Рис. 21) редагування вмісту конкретного користувального портфеля. Тут указується конкретна кількість куплених інвестором акцій - поле «^ NUMBER OF SHARES», дата покупки - поле «PURCHASE DATE», ціна за акцію «Price per share» і сплачена брокеру комісія - поле «COMMISSION». Для видалення з портфеля символу вже проданих акцій необхідно використовувати команду «REMOVE». Уклавши в такий спосіб свій конкретний користувальний портфель, інвестор може спостерігати його поточну прибутковість і отриманий прибуток (збиток) у зручній таблиці, що показана на Рис. 39. і що викликається кнопкою "HOLDINGS" (див. Рис. 36).

Мал. 37 Вікно редагування складу що спостерігаються компаній

Схожі:

4. використання інформаційних систем для бизнес-планування iconМетодичні вказівки до тем дисципліни
України вимагає ефективного використання інформаційних систем. Завдання, які необхідно вирішувати спеціалістам з економічної кібернетики...
4. використання інформаційних систем для бизнес-планування icon4. використання інформаційних систем для бізнес-планування
Для цього застосовуються динамічні методи розрахунку на основі умонтованих у комп'ютерні програми імітаційних моделей, а також аналіз...
4. використання інформаційних систем для бизнес-планування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
України вимагає ефективного використання інформаційних систем. Завдання, які необхідно вирішувати спеціалістам з економічної кібернетики...
4. використання інформаційних систем для бизнес-планування iconПерспективи використання інформаційних технологій в управлінні
Зокрема, перспективним напрямком в управлінні стало застосування інформаційних систем та комп’ютерних технологій [2]
4. використання інформаційних систем для бизнес-планування iconТема науково-дослідної роботи кафедри Економічної інформатики на 2011-2013 рр. „Розробка та втілення програм, моделей та інформаційних систем сучасної економіки”
Аналіз принципів та моделей, що використовуються при проектуванні та реалізації інформаційних процесів автоматизованих інформаційних...
4. використання інформаційних систем для бизнес-планування iconРоль інформаційних засобів у технології формування творчого мислення студентів-медиків
Це використання навчальних комп'ютерних програм, програм контролю знань студентів, робота студентів у комп'ютерних класах із доступом...
4. використання інформаційних систем для бизнес-планування iconФормат опису модуля
Коди Хемінга. Циклічні коди. Швидкість передачі інформації та пропускна здатність каналу зв’язку. Оптимальний прийом та обробка інформації....
4. використання інформаційних систем для бизнес-планування iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ефективність інформаційних систем» для студентів-заочників спеціальності 050102
...
4. використання інформаційних систем для бизнес-планування iconМіністерство освіти І науки України Вінницький національний технічний університет
Дисципліна "Основи системотехніки інтелектуальних інформаційних систем" забезпечує засвоєння студентами основних понять та методів...
4. використання інформаційних систем для бизнес-планування iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ Інформаційні системи в менеджменті для студентів економічних спеціальностей
Ознайомлення з принципами, функціями і методами побудови і використання інформаційних систем, технологіями ухвалення управлінських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи