Система стратегій підприємства icon

Система стратегій підприємства
Скачати 325.76 Kb.
НазваСистема стратегій підприємства
Дата12.09.2012
Розмір325.76 Kb.
ТипДокументи

СИСТЕМА СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Головні фактори, що впливають на визначення загальної стратегії організації

 2. Характерні ознаки конкурентних стратегій за М.Портером

 3. Суть продуктово-товарних стратегій

 4. Ринкові та виробничі характеристики продуктово-товарних стратегій

 5. Портфель» стратегій підприємства


1. Головні фактори, що впливають на визначення загальної стратегії

Як зазначалося, будь-який власник і керівник будують свою діяльність, сподіваючись на успіх. У свою чергу успіх асоціюється з успіхом підприємства, що потребує додаткових зусиль для вдосконалення всіх підсистем підприємства. Загальна стратегія має враховувати не лише бажання, а й можливості розвитку1, які випливають з характеристик зовнішнього та внутрішнього середовищ. Базою для обгрунтування можливостей здійснення обраних загальних стратегій є загальні конкурентні стратегії, конкурентні переваги підприємства загалом та окремих його підсистем (рис.3.14).

Будь-яка загальна стратегія базується на обраних загальних конкурентних стратегіях, розгорнену характеристику яких дав М. Портер.

Загально-конкурентні стратегії існують у таких видах:

лідирування у зниженні витрат (цін);

диференціація;

фокусування.


Рівень диверсифікації підприємства

Вид диверсифікації (споріднена/неспоріднена/конгломератна)

Дослідження чинників, що дають змогу побудувати стратегію диверсифікації навколо однієї асортиментної концепції або добре визначеної місії
Дії щодо реструкту-ризації (деінвестування або продажу слабких чи непривабливих напрямків діяльності)
Здатність створити загальні конкурентні переваги підприємстваВикористання придбання/злиття для створення “портфеля” підприємства

Критерії та пріоритети інвестування в різні напрямки діяльності

Загальна стратегія підприємстваЗагальні стратегічні цілі та завдання до-сягнення певних фінан-сових результатів

Будь-які переваги, які має підприємство
Фаза “життєвого циклу “ підприємства (виробни-чого потенціалу)

Переваги від особливих підходів до управління окремими напрямками діяльності (організаційне забезпечення)
Ключові підтримуючі функціональні та ресурсні стратегії (особливо маркетинг, НДПКР і персонал)^ Рис. 3.14. Основні фактори, що впливають на зміст загальної стратегії підприємства

Загальну позицію фірми в галузі найчастіше характеризують таким чином: домінуючий лідер, лідер, сильний переслідувач, слабкий, виснажений переслідувач, агресивний новачок, аутсайдер, «безіменний невдаха».

Розробляючи загальну стратегію підприємства, крім того враховують певні фактори, що перебувають під безпосереднім впливом керівників. Значну роль, як зазначалося, відіграють фази ЖЦ підприємства, від яких залежить зміст стратегічного набору.


^ «ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ» ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРИКЛАДИ ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ «СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ»

Стратегії

Фази ЖЦ

Становлення

Зростання

Зрілість

Старіння

Продуктово-товарні

Розробка нової продукції

Доробка та уніфікація

Продукти з доповненням, споріднена диверсифікація

Неспоріднена або конгломератна диверсифікація, припинення (заморожування) випуску

Виробничі

Створення (переналагодження) виробництва

Розширення виробництва за рахунок зовнішніх і внутрішніх факторів, зниження витрат

Форсована диверсифікація, пошук способів зниження витрат

Пошук нового використання потужностей, стабілізація або спад

Маркетингові

Інтенсифікація реклами, системи формування попиту

Підтримка інвестицій у рекламу, просування продукції, торгові знаки, коригування цін (згідно з умовами конкуренції)

Зміцнення елементів у системі розподілу, скорочення витрат на рекламу, підготовка до зниження цін, пошук нових ринків збуту (для продовження життєвого циклу)

Зниження цін, скорочення всіх маркетингових витрат, коригування планів виготовлення продукції

Організаційні тощо

Кооперація, інтеграція, конкуренція або монополія

Спеціалізація; вертикальна, горизонтальна інтеграція, поява олігополії

Стабільна оліго-полія

Олігополія або монополія

Загальні стратегії задають параметри стратегічного набору, тому треба кожного разу досліджувати їх обгрунтованість і можливість виконання. У свою чергу, інші складові стратегічного набору є засобами досягнення загальних стратегій, тому треба ретельно досліджувати окремі складові стратегічного набору, їхній взаємний вплив і підтримку (руйнування). У стратегічному наборі для реалізації загальних стратегій доцільно для кожної складової розробляти, крім основних, забезпечуючі, компенсаційні, резервні (альтернативні) стратегії, в яких відбиваються варіанти змін у середовищі та на підприємстві.


^ 2. Характерні ознаки конкурентних стратегій за М.Портером

Запропоновані М. Портером у книзі «Стратегія конкуренції» (1980 р.) загальні конкурентні стратегії мають універсальний характер, оскільки, як показав час, підприємства, котрі сприйняли ці стратегії, досягли успіхів. Сутність стратегії можна відобразити у вигляді матриці (рис. 3.16) та в графічній формі. Тут також використовується поняття лідера, але більш ретельно досліджуються чинники, які його формують.

Весь

ринок

Частка

ринку

Сегмент

ринку
ЛІДИРУВАННЯ


На основі зниження витрат (цін)

На основі диференціації

ФОКУСУВАННЯ

На основі зниження витрат (цін)

На основі диференціації

Масштаби виробництва

Унікальність продукту
^

Конкурентні переваги


Рис. 3.16. Загальні конкурентні стратегії М. Портера

Стратегія «лідирування на основі зниження витрат цін»

Ця стратегія базується на оптимізації всіх частин виробничо-управлінської системи: виробничих потужностей, які використовують технологічні переваги великомасштабного виробництва, рівня витрат на сировину, матеріали, енергоносії; продуктивності праці, структури систем розподілу тощо, тобто орієнтуванні на високий рівень показників ефективності виробництва. З іншого боку, це стратегія повинна знижувати інші показники конкурентоспроможності:

Лідерство на основі зниження витрат (цін) найбільш доцільне, коли:

 • попит є еластичним за ціною;

 • у галузі є товарний тип виробництва, продукт відносно стандартизований і піддається ефективному вдосконаленню;

 • є невелика кількість способів досягнення продуктивної диференціації відповідно до вимог споживачів;

 • більшість покупців схильні використовувати товар звичними способами;

 • покупці несуть незначні додаткові витрати в разі зміни продавця;

 • найбільш уперті покупці роблять покупку за найкращою ціною.

Лідирування за допомогою низьких цін / витрат пов'язане водночас з певними ризиками:

1) ризик «технологічного прориву» зводить нанівець попередні інвестиції в удосконалення звичних виробничих процесів і виграш в ефективності;

2) ризик зменшення еластичності товару за ціною на основі зростання вимог до якості товарів та інших нецінових факторів;

3) поява товарів з іншими, більш привабливими якостями для задоволення тих самих потреб.

4) насичення ринку в разі зміни потреб.


^ Стратегія диференціації

За своїм змістом диференціація може бути різною за розмахом, глибиною та формами. Наприклад, диференціація може проявлятися:

 • у специфічних характеристиках товару (газові плити з витяжками, з автоматичними гасителями тощо);

 • різноманітні послуги, що надаються після продажу (фірмове обслуговування, індивідуальні майстри тощо);

 • забезпечення запасними частинами (додаткові комплекти при продажу, доставка необхідних запчастин в обумовлений термін і т.ін.);

 • інженерний дизайн і виготовлення за замовленням (автомобілі, меблі тощо);

 • широкий спектр моделей, розмірів, цін тощо (годинники, алкогольні напої);

 • надійність і небезпечність (залежно від вимог груп споживачів і товарів);

 • технологічне лідирування в методах виготовлення, якість і екологічність виробництва та споживання (в тому числі, відповідність стандартам 150);

 • завершена товарна лінія та всі види послуг (від попереднього замовлення, оплати, виробництва, обслуговування і т.ін.);

 • унікальність виробів за стилем, модою (марка, ім'я виробника, продавця тощо).


^ Стратегія фокусування

Зміст такої стратегії полягає в отриманні (формуванні) конкурентних переваг і задоволенні ринкової позиції на досить вузькому сегменті ринку (з урахуванням продуктової або географічної ознаки). Вибір такої стратегії залежить від можливості фірми обслужити вузький сегмент ринку з його специфічними вимогами більш ефективно, ніж конкуренти, які зорієнтовані на ширший спектр потреб. Стратегія фокусування — це більш глибока диференціація продукції, що випускається фірмою, або досягнення нижчих цін (витрат) на сегменті, що обслуговується. Іноді обидві сторони цієї стратегії реалізуються одночасно.


^ ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ (ЗГІДНО З ПІДХОДОМ М. ПОРТЕРА)

Стратегія

Основні ознаки

Ризики

Лідирування на основі зниження витрат (цін)

Виробничі характеристики: «ніхто не зробить це дешевше». Маркетингові особливості: «розрахунки ціни /низькі витрати». Стандартизована продукція: тільки кілька різновидів, обмеженість вибору. Ніяких значних змін у веденні справ: «репутація скромної та надійної компанії». Урахування особливостей «кривої досвіду»: зниження цін — додатковий доход за рахунок зростання обсягів продажу та частки ринку зниження умовно-постійних витрат на одиницю продукції внаслідок ефекту масштабу. Висока продуктивність у розрахунку на 1 робітника. Зниження витрат на інновації. Можливості встановлення нижньої границі ринкових цін: лідерська позиція дає змогу використовувати ціни як наступальну чи оборонну зброю. Допустимий низький маржинальний прибуток при великих оборотах.

При технологічному прориві (винаході, створення нової технології) — ризик втратити перевагу. Сходження нанівець зроблених раніше інвестицій. Необхідність додаткових витрат («витрати конверсій») на реконструкцію (ліквідацію) масового виробництва. Дослідження конкурентами тих самих показників внаслідок імітації та цілеспрямованих заходів щодо зниження витрат. Запізнення з реакцією на зміни на ринку внаслідок надзосередження на проблемах витрат. Інвестиційне зростання витрат, внаслідок чого неможливо звести до мінімуму переваги диференціації.

Фокусування

Виробничі характеристики: «виготовлене саме для тебе». Маркетингові особливості: «ми задовольняємо твої потреби краще за всіх». Спеціалізація на певну нішу: сегмент покупців, географічний регіон, кінцеве споживання. Конкурентні переваги захищаються:

а) лідируванням на основі зниження витрат у певному сегменті ринку або

б) поглибленою диференціацією (виготовлення продукту або надання послуги для задоволення особливих потреб споживачів цільового сегмента).

Зниження ефекту диференціації фоку-суванням за рахунок підвищення витрат на обслуговування вузької стратегічної

цільової групи («рух ліворуч від точки беззбитковості»). Скорочення відмінностей у характерис-тиках потреб вузької стратегічної групи та ринку взагалі (потенційна витрата споживачів). За рахунок подальшої сегментації ринку всередині стратегічної цільової групи, що здійснює конкурент (втрата споживачів).

Диференціація

Виробничі характеристики: «ніхто не зробить це краще». Маркетингові особливості: «наші продукти (послуги) — найкращі серед інших». Основа — різноманітність, вибір за моделями, партіями, деталями, обслуговуванням тощо. Створення більше однієї відмінної характеристики товару (послуги). Різноманітні інновації. Індивідуальні ціни, які перевищують витрати на отримання різноманітних ознак. Інтенсивна рекламна та збутова діяльність.

Привабливість диференціації (тобто особливість асортименту, додаткових послуг) може стати меншою, ніж економічні мотиватори, оскільки дифе-ренціація, як правило, дорого коштує (порівняно з серійним і масовим виробництвом аналогічної продукції). Потреби у диференціації зменшаться внаслідок підвищення інформованості споживачів про ситуацію на ринку взагалі та по окремих групах товарів. Імітація може приховати різницю між товарами (особливо на етапі зрілості галузі).


^ 3. Суть продуктово-товарної стратегії

Обгрунтований «стратегічний набір» підприємства можна сформувати за допомогою концепції «послідовних стратегій» як інструменту забезпечення успіху в перебудові підприємства з метою досягнення ним потрібного рівня конкурентоспроможності. У ринкові та перехідній економіці головну роль відіграють продуктово-товарній стратегії або стратегії, що розроблюються щодо окремих напрямків діяльності, оскільки лише за їхній рахунок підприємство може здійснювати свій відтворювальний процес, замикаючи цикл обігу грошей в разі успішної реалізації продуктово-товарних стратегій, тобто продаючи продукцію у запланованих обсягах. Треба мати на увазі, що для споживача не існує незамінних товару, послуги, підприємства, продавця тощо, — найважливішим для нього є власні потребі цінності, бажання, реальність того, в який спосіб товар чи послуг зможуть зробити для нього щось таке, на що він сподівається.

Для виробника ж, у свою чергу, цільовим орієнтиром є можливість продовження власного бізнесу у довгостроковій перспективі.

Визначення бізнесу або напрямків діяльності — це важливий елемент стратегічного управління, оскільки вже на перших етапах його формування доцільно усвідомити, яка організація є об'єктом управління — спеціалізована, однорідна за напрямком діяльності або диверсифікована, багатопрофільна.

Ураховуючи сказане, можна стверджувати, що для розробки продуктово-товарних стратегій треба використовувати як ринкові, так і виробничі характеристики зовнішнього (ринкового) та внутрішнього (виробничого) середовищ.

4. Ринкові характеристики продуктово-товарних стратегій2

Поширена помилка керівників — звичка думати про те, що вони знають, яку продукцію треба виробляти, споживачів, їхні потреби, смаки тощо. Насправді, більшість суджень про ситуацію базується на їхніх суб'єктивних уявленнях, найчастіше застарілих. Кожне підприємство має подолати цей недолік, ретельно вивчивши ринок, критично оцінивши своє положення на ньому. Такий аналіз може складатися з таких кроків:

— встановлення сегментів ринку (наявних і потенційних) та їхню географічну територію;

— оцінка подій, що відбувалися в минулому на сегментах ринку, що аналізується;

— оцінка тенденцій розвитку (скорочення) ринків і розробка варіантів прогнозів.

Для прийняття ефективних рішень про діяльність на тому чи іншому сегменті потрібна надійна інформація про специфіку сегмента тобто треба визначити фактори, що характеризують ринок, а також «виміряти» сегмент за цими факторами. Велике значення при цьому має так звана сегментація — ступінь деталізації ринку, згідно з обраними критеріями.

В основу концепції ринкової сегментації покладено два теоретичних посилання:

а) неоднорідність природи ринку, яка полягає в тому, що ринок складається з кількох частин-сегментів, які відбивають специфічні варіації попиту окремих груп споживачів;

б) необхідність диференціації продукції, методів її виготовлення, розподілу та збуту для задоволення вимог ринку.

Розуміння структури ринку та методів сегментації має велике значення для процесу розробки продуктових стратегій, оскільки дає змогу зрозуміти зміст та особливості конкуренції, допомагає визначити «стратегічний фокус» для концентрації своїх зусиль на найбільш конкурентноспроможних видах продукції та напрямках діяльності підприємства.

Згідно з теорією маркетингу головними структурними ознаками ринку та окремих його сегментів є:

 • географічні (країна, регіон, розміри населеного пункту тощо);

 • демографічні (вік, стать, розмір сім'ї, доходи тощо);

 • обсяги придбання та частота покупок;

 • ціна/якість товару (іноді ціна «тисне» якість: деякі люди завжди купуватимуть дорогі товари, інші — дешеві і це треба враховувати);

 • мета використання (раціоналістична чи емоційна);

 • тип користувача (окремий споживач або група, велике або мале підприємство);

 • властивості продукту з точки зору якості задоволення потреб (тривалість використання, легкість експлуатації, досконалий дизайн тощо)

Сегменти можуть значно відрізнятися один від одного. Такими специфічними характеристиками сегментів є: розміри, темпи розвитку, фаза циклу розвитку, рівень конкуренції тощо. Ретельне дослідження сегментів — основа успішної діяльності фірми. Невдачі ринкової діяльності, що призводять до збитків, американські дослідники пов'язують з такими причинами [16].

1. Неправильний вибір ринкового сегмента, на який спрямовуються маркетингові зусилля фірми.

2. Надмірна сегментація, що проявляється в надмірній диференціації продукції, яка економічно не виправдана.

3. Підвищена концентрація на одному ринковому сегменті при ігноруванні інших, не менш перспективних категорій покупців.

У стратегічному управлінні із сегментацією ринку пов'язані напрямки діяльності підприємства, зміст продуктових стратегій. У ринковій економіці рівень спеціалізації фірм визначається кількістю сегментів, які вони обслуговують. Монопродуктові або однорідні, спеціалізовані підприємства діють на одному сегменті, який найчастіше визначають як «стратегічну зону господарювання» (СЗГ).

^ СЗГ— окремий сегмент ринку, на якому підприємство діє або на який бажає мати вихід.

Головними чинниками, що визначають СЗГ, є потреби та продукти, які задовольняють ці потреби. Крім того, СЗГ має певні кількісні та якісні характеристики; до основних відносяться:

 • місткість СЗГ, що характеризується обсягами поточного попиту;

 • динамічні характеристики попиту (стабільний, зростаючий, що зменшується за певний відрізок часу);

 • конкурентна позиція підприємства в сегменті;

 • очікуваний обсяг продажу в поточному та перспективному періоді;

 • особливості розподілу та продажу;

 • фактичні (для діючих) та прогнозні величини прибутків, рента­бельності та інші показники.

Окремі автори обґрунтовують різні чинники, що їх треба враховувати для формулювання стратегій в окремих напрямках діяльності (бізнесах або СЗГ). Для монопродуктових фірм загальна стратегія та стратегія СЗГ означають одне й те саме. У цих випадках обирають стратегію концентрації (або «стратегію фокусування», а у виробничому аспекті — стратегію спеціалізації) на одному напрямку діяльності, що має переваги та недоліки. Для багатопрофільних, поліпродуктових, диверсифікованих підприємств загальна стратегія є об'єднанням системи СЗГ (окремих бізнес-напрямків), що визначається як «портфель підприємства» з власними методами управління, недоліками та перевагами.


Виробничі характеристики продуктово-товарних стратегій

Будь-який «портфель» підприємства не може бути сформований раз і назавжди. Зміни в попиті зумовлюють необхідність змін у продукції, що її виготовляє підприємство, а це, в свою чергу, потребує змін у виробничому процесі. Якщо ринок формулює вимоги до продукції, яку має випускати підприємство, щоб забезпечити її збут, виробництво виступає тим фактором, який характеризує можливості більшого чи меншого рівня задоволення цих вимог . Як зазначалося, лише поєднанням споживчо- та виробничо-орієнтованого підходу до планування діяльності підприємства можна забезпечити успіх, тому при аналізі будь-якої СЗГ і формуванні для неї продуктової стратегії замало користуватися лише ринковими характеристиками.

Критерії вибору продуктових стратегій (стратегій роботи на СЗГ) можна поділити на дві основні групи.

Ринкові:

 • місткість ринку;

 • прогноз попиту (розвиток/скорочення);

 • загальне положення на ринку (конкурентна позиція), частка ринв

 • рівень цін і прибутковості в галузі;

 • наявні та можливі конкуренти, прогноз у розвитку конкуренції;

 • наявні та можливі товари-замінники;

 • можлива тривалість «життєвого циклу» товару;

 • вплив сезонних та інших циклічних факторів на попит;

 • характер і міцність бар'єрів входу/виходу;

 • доступність та рівень якості постачання необхідними компонентами;

 • комерційна ефективність наявних і запланованих до випуску товарів (результати «аналізу портфеля»);

 • ефективність роботи каналів розподілу та збуту;

Виробничі:

 • можливі обсяги виробництва;

 • потреба в інвестиціях (обсяги та терміни);

 • рівень і терміни окупності проектів;

 • рівень патентного захисту (товару, технології, способу виробництва);

 • імовірність конкурентноспроможного конструкторсько-технологічного розв'язання проблем виробництва та використання товару;

 • можливий рівень витрат на: експериментальну стадію; модернізацію та реконструкцію діючого виробництва і на створення аби придбання нового виробництва;

 • терміну завершення етапів робіт і час створення комерційне за­вершеного товару;

 • перелік можливих складностей технічного, фінансового, кадрового й іншого характеру та способи їхнього подолання;

 • рівень ефективності виробництва при реалізації продукції за конкурентноспроможною ціною.


Еволюція продуктових стратегій на підприємстві може відбуватися в такому порядку.

 1. Освоєння виробництва та збуту нового продукту.

 2. Збут освоєного продукту на нових ринках.

 3. «Раціоналізація використання» (тобто знаходження нового застосування для існуючих продуктів).

 4. «Підживлююча інтеграція» (наприклад, виготовлення напівфабрикатів, запчастин, що входять як складові до основного продукту, на продаж).

 5. Територіальна експансія або всебічна інтеграція (наприклад, з постачальниками та системою збуту для впровадження загальних стандартів високого рівня якості на всі компоненти).

 6. Виробничо-технічна еволюція з метою уникнення слабких місць існуючих продуктів і підвищення їхніх техніко-економічних показників (насамперед зниження собівартості).

 7. Щорічна модифікація продукту (в тому числі «косметичного коригування») — центрована диверсифікація.

 8. Споріднена диверсифікація (виготовлення серії продуктів на основі базового).

 9. Неспоріднена диверсифікація (тобто виробництво доповнюючих товарів).

 10. Конгломератна диверсифікація (освоєння непов'язаних з основним бізнес-напрямком видів виробів або послуг).

 11. Баланс «життєвих циклів» продуктів (СЗГ) з метою отримання синергічного ефекту.

 12. Залучення додаткових інвестицій для розвитку підприємств в різних напрямках (робота з певним «стратегічним набором» з метою вдосконалення всіх підсистем підприємства).

 13. «Закриття» циклу обігу грошей за рахунок гнучкої систем» збуту (кредити, знижки, подарунки тощо).

Наявність однієї або багатьох продуктових стратегій визначає виробничо-управлінську структуру підприємства, його переваги недоліки. Розглянемо окремі варіанти стратегій їх переваги недоліки.

Стратегія концентрації («стратегічного фокусування») на одному напрямку діяльності тісно пов'язана з реалізацією загальної конкурентної стратегії — лідирування на основі зниження витрат.

Основні конкурентні переваги підприємств, які обрали зазначену стратегію концентрації, зумовлюються:

 • високим ступенем спеціалізації та професіоналізації діяльності;

 • можливістю налагодити використання виробничого потенціал} фірми в найбільш ефективному режимі;

 • використанням нагромадженого підприємством досвіду щодо визначення та опанування найперспективніших підходів до вдосконалення технологій виробництва та/чи задоволення потреб споживачів; впровадження інновацій у сам продукт (послугу) та/чи будь-яку іншу підсистему підприємства (частину «ланцюга цінностей»);

 • перетворенням конкурентних переваг, зумовлених обраною стратегією, та можливостями швидкого впровадження інновацій у стабільний імідж фірми-лідера, формування підприємства «кращого з найкращих» за продукцією «стратегічного фокусу».


^ Стратегія диверсифікації - процес проникнення в нові сфери діяльності, раніше не характерні для підприємства, покликані змінити, доповнити або замінити продукцію, що вже випускається.

Умовами, що спонукають керівників приймати рішення відносно диверсифікації, є:

 • «звичні» для підприємства ринки насичені, попит скорочується (основні товари перейшли у стадію «загасання» в своєму «життєвому циклі»);

 • підприємство має фінансові ресурси, які можна вкласти в інший бізнес;

 • наявні можливості (розробки, виробничі потужності, сировина, кваліфіковані кадри) для створення синергічного ефекту між існуючими та новими напрямками діяльності;

 • антимонопольне регулювання не дає змоги й надалі розвивати "виробництво в освоєній галузі;

 • диверсифікація дає змогу скоротити рівень сплати податків за рахунок освоєння напрямків діяльності, де існують пільги;

 • диверсифікація створює можливості виходу на міжнародний ринок.

Стратегія спорідненої диверсифікації полягає у використанні хоча б одного з наявних факторів виробництва: технології, постачальників, сировини або матеріалів, і т. д.

Стратегія неспорідненої та конгломеративної диверсифікації означає освоєння нових видів продуктів і послуг. Їхні розбіжності характеризуються зв’язком з осоєними напрямками діяльності: при неспорідненій диверсифікації новий продукт є доповненням до основного, сприяє збуту його збуту на основних ринках; при конгломеративній диверсифікації новий продукт не пов’язаний з основним, потребує не лише нової виробничої, а й збутової системи, орієнтованої на нового споживача з іншими потребами. Вона може розглядатися як ”держава в державі”. Зазначена стратегія, як свідчить досвід процвітаючих фірм, обирається за одним критерієм-прибутком від діяльності, незалежно від галузі.

Стратегію конгломератної диверсифікації обирають у таких випадках:

 • підприємство має досить великі можливості для інвестицій і є деяка кількість бідних, але з багатими перспективами фірм, які шукають партнерів;

 • підприємство створює нове виробництво за свій рахунок під перспективний сегмент ринку;

 • підприємство працює у сфері з особливими циклами, що обумовлені сезонним чи специфічним попитом, тобто зі значними спадами у виробництві; за цих умов воно може шукати напрямки діяльності з менш вираженими циклічними ознаками;

 • підприємство, що має велику заборгованість, шукає вільну від боргів фірму, щоб збалансувати структуру капіталу та створити можливості для отримання додаткових кредитів;

 • підприємство має три - чотири неспоріднені напрямки діяльності та створює в межах кожного з них споріднені групи;

 • підприємство купує та створює «з нуля» нові напрямки діяльності, щоб досягти мінімально необхідних показників, які визначають цільові орієнтири розвитку.

Неспоріднена, або конгломератна, диверсифікація здійснюється, як правило, трьома способами:

 • злиття або купівля;

 • створення нового напрямку діяльності з використанням внутрішніх можливостей підприємства;

 • створення спільного підприємства.

Стратегія переорієнтації (зміни «стратегічного фокусу»), зменшення (скорочення) або реструктуризації (зміни співвідношення продуктових стратегій) належить до так званих «оздоровчих стратегій», тобто вони розробляються тоді, коли підприємство опинилося у складній ситуації, зумовленій різними причинами.

Залежно від причин формування кризової ситуації в ході розробки стратегії переорієнтації використовують такі підходи:

 • розробка заходів щодо відновлення необхідних рівнів рентабельності тих видів продуктів, які підприємство випускає;

 • розробка та виконання в окремих напрямках діяльності стратегій «збирання врожаю» та «відсічення зайвого», а на зібрані кошти — розширення більш перспективних напрямків;

 • економія всіх видів витрат при виробництві всього асортименту продукції, що випускається;

 • перегляд структури «портфеля»: продажу (закриття) безперспективних напрямків і розвиток (опанування) напрямків діяльності у перспективніших галузях;

 • заміна управлінського персоналу, що відповідав за діяльність, через яку підприємство опинилося в кризовому стані;

 • розробка програм з метою підвищення ефективності роботи підприємства загалом.

Переорієнтація — це довгостроковий процес, внаслідок якого відбуваються зміни в цільових настановах підприємства та створюються умови для його подальшого розвитку при подоланні кризової ситуації.

Стратегія зменшення це стратегія оборони, що відрізняється як від стратегії скорочення, так і від стратегії переорієнтації. «Зменшення» — це тимчасовий відступ під впливом негативних умов, що скла лися: невизначеність ситуації після прийняття нового закону; погіршення показників структури капіталу; кризова ситуація, яка сформувалася внаслідок дуже швидкого розвитку; труднощі у постачальника або споживача; форс-мажорні обставини тощо. Така стратегія існує, як правило, як альтернатива до основних стратегій. Перехід до неї зумовлюється негативними обставинами, які передбачаються як варіант розвитку подій або ні (в цьому разі підприємство може опинитись у гострій кризі), а закінчення її виконання — припинення дії «несприятливих» факторів і поверненням до параметрів «нормального розвитку».

Комбіновані стратегії можуть застосовуватися в різних комбінаціях, які зумовлені факторами, що впливають на діяльність підприємства. Комбінації розрізняються послідовністю, масштабами застосування та взаємодією на різних фазах розвитку підприємства. Різноманіття комбінацій дає змогу кожному з підприємств формувати власну, несхожу на інших стратегію.

Варто зазначити, що вибір тієї чи іншої стратегії, їхніх комбінацій знаходить вираження в «портфелі» підприємства й далі формує тип підприємства:

 • однопродуктове, технологічно спеціалізоване підприємство, яке охоплює одну технологічну стадію виробництва кінцевого продукту галузі;

 • однопродуктове, частково інтегроване, спеціалізоване підприємство, на якому здійснюється кілька стадій виробництва кінцевого продукту галузі;

 • однопродуктове, повністю інтегроване, спеціалізоване підприємство, з усіма стадіями переробки;

 • підприємство з «домінуючим бізнесом», де виробництво та збут сконцентровані навколо головного напрямку. Диверсифікація не перевищує 25 % загальних обсягів і має споріднений характер;

 • вузькодиверсифіковане підприємство, в «портфелі» якого існує 3-10 збалансованих, споріднених напрямків;

 • широкодиверсифіковане підприємство зі збалансованим «портфелем» споріднених напрямків;

 • вузькодиверсифіковане підприємство, в «портфелі» якого існує 3-10 збалансованих, неспоріднених напрямків;

 • широкодиверсифіковане підприємство з великою кількістю не­споріднених напрямків;

 • мультипідприємство, що цілеспрямовано диверсифіковане в різні галузі, але має всередині кожної з них збалансований «портфель» споріднених напрямків;

 • конгломератне підприємство.


Як зазначалося, залежно від ситуації, підприємство може обирати для себе різні «стратегічні набори», які допомагають йому більш ефективно реагувати на зміни.


5. Портфель» стратегій підприємства

Мета «портфеля» — досягнення конкурентних переваг, які можна реалізувати за наявності різних напрямків діяльності (різних бізнесів). Відсутність такої чітко сформульованої мети ускладнює подальше формування стратегій, оскільки не дає змоги встановити пріоритети, виявити послідовність дій та обсяги фінансування. Сфе­ра діяльності, ступінь і вид диверсифікації визначають основні СЗГ-напрямки діяльності (види бізнесу), ступінь «розмаху» диверсифікації та характеристики видів диверсифікації, а саме: центрованої (спорідненої), неспорідненої, конгломератної.

Баланс між різними напрямками діяльності (СЗГ) залежить від рішень, прийнятих керівництвом підприємства щодо більшого або меншого їх взаємозв'язку (взаємопідтримки). Можливі різні варіанти: збалансований портфель, у якому внесок кожної СЗГ у доход підприємства однаковий, де «життєві цикли» (ЖЦ) СЗГ збалансовані за термінами проходження етапів ЖЦ тощо, або незбалансований портфель, де обсяги — різні, а також спостерігається неузгодженість показників часу/витрат тощо (рис.1).

Змістом «портфельного» аналізу та планування є пошук заходів щодо зміцнення конкурентної позиції окремого підприємства на ринку та, якщо це можливо, зменшення ролі конкурентів, тобто перемога в конкурентній боротьбі. Однак кожна фірма домагається одних і тих самих цілей, екстраполює досягнення для отримання якнайбільшого результату. За таких умов жодне підприємство не в змозі реально вийти на заплановані параметри.

«Портфельні» аналіз і планування дають змогу ранжувати СЗГ за ступенем їх переваг і приймати рішення про те, скільки СЗГ доцільно обслуговувати в певний відрізок часу.

«Портфельні» аналіз та планування із самого початку розвитку використовували матричні моделі. Найпопулярнішими інструмен­тами порівняння, аналізу та оцінки різних бізнес-напрямків у діяльності підприємства є двовимірні матриці, де використовуються будь-які пари стратегічно важливих показників. Найпоширенішими показниками, які використовуються при побудові матриць, є:

 • частка ринку;

 • темпи зростання (економіки, ринку, галузі або підприємства);

 • перспективи окремої галузі або сектора економіки;

 • конкурентоспроможність;

 • оцінка споживачами виготовленої продукції;

 • ефективність виробництва певного типу продукту тощо.


Побудова матриць і моделей різного типу для аналізу та оцінки окремих бізнес-напрямків діяльності підприємства

-
Опис загальної структури портфеля
-


Дослідження ситуації в галузі в кожному з бізнес-напрямків та аналіз привабливості кожної з них

Дослідження конкурентоспроможності кожного із бізнес-напрямків-


Висновки про привабливість кожного бізнес-напрямку з точки зору галузі

Висновки про рівень конкурентоспроможності кожного з бізнес-напрямків


Бізнес-напрямок привабливий?

Бізнес-напрямок конкурентноспроможний?

Ні

Ні
Здійснення SWOТ-аналізу у кожному з обраних бізнес-напрямків
Висновки про відповідність виробничого потенціалу

підприємства шансам і загрозам у кожному з бізнес-напрямків
+
Визначення заходів щодо підтримки або поліпшення конкурентних по-зицій та конкурентоспроможності у кожному з обраних бізнес-напрямків

++++
Попередні розрахунки про необхідні фінансові та матеріально-технічні ресурси (система кошторисів)
Ні


Порівняння бізнес-напрямків за критеріями результати/витрати: Результати>витрат?


Формування “портфеля” з урахуванням усіх зазначених критеріїв


Перший варіант “портфеля” підприємства


Перевірка “портфеля” на збалансованість структури. Структура збалансована?

Перевірка “портфеля” на відпо-відність загальним цілям під-приємства. Портфель відповідає цілям?

Портфель підприємства


Мал. 1. Діагностика “портфеля” підприємства


1, 3

Ні

Ні

Ні

1, 3
ТАКНайчастіше використовуються три зазначені матриці такого типу: росто-дольова матриця Бостонської консалтингової групи (Boston Consulting Group— матриця ВCG), 9-секційна матриця «Дженерал-Електрик-Мак-Кінсі» (GE-матриця), а також матриця (Нofer-Arthur D.Little) «балансу життєвих циклів».

Матриця ВСG (рис. 2) свого часу була значним внеском в інструментарій стратегічного планування, оскільки пов'язувала ринкові чинники діяльності підприємства з фінансовими акспектами функціонування підприємства в коротко- та довгостроковій перспективі. Широке застосування цієї моделі пояснювалося можливістю формулювання типових фінансових заходів щодо окремих напрямків діяльності з виготовлення окремих видів продукції з різними ринково-виробничими характеристиками. Застосування матриці ВСG допомогло усвідомити, що пріоритети в розподілі ресурсів підприємства можуть і мають змінюватися, й частково зрозуміти причини цих змін. Ще однією перевагою такого підходу було те, що створювалося підґрунтя для розробки та раціоналізації стратегій «зростання, стабілізації та виведення» окремих видів продуктів.

Зростання ринку

П
В

е

л

и

к

а


М

а

л

а

овільне Швидке


Частка

ринку


Мал.2. Матриця ВСG

Особливе значення для прийняття рішень щодо включення СЗГ до «портфеля» є «крива досвіду» (рис. 3), яка орієнтує на дослідження зв'язку масштабів та ефективності виробництва з розмірами СЗГ (що обслуговується). Експериментальне встановлено закономірність: зростання виробництва в два рази еквівалентно зниженню витрат на одиницю продукції на 20 %. Розробка стратегії на базі та­кого підходу означає стратегію економії на масштабах виробництва та спеціалізації, як реалізацію основної конкурентної переваги.


Витрати

на одиницю

Загальний випуск

Мал.3. Крива досвіду

Більш розвиненою моделлю є дев'ятисекторна матриця «GE-McKinсеу», в якій використовуються системні критерії: конкурентна позиція фірми та привабливість виду діяльності (рис.4)

Прибутковість (привабливість) видів діяльності

в
Конкурентна


позиція
исока середня низька


висока


середня


низька
зростання; пошуки шляхів лідирування; максимізація інвестицій

вибіркове зростання (пошук «сегментів росту»); контрольоване інвестування; підтримка позиції

підтримка «граничної» позиції, стабілізація; пошуки готівки; інвестування в підтримку рівня

вибіркове зростання; оцінка потенціалу для лідирування через сегментацію; визначення слабкостей та запобігання їм; підтримка сильних сторін через контрольоване інвестування

стабілізація; визначення зростаючих сегментів; вибіркове інвестування; скорочення в окремих напрямках

скорочення напрямку (асортименту); мінімізація інвестицій (“абирання врожаю”); позиція «відмови» або плановий вихід

стабілізація; пошуки ніш; розгляд варіанта придбання (значні інвестиції); планове скорочення;

стабілізація; пошуки ніш (вибіркове інвестування); розгляд варіанта виходу («збирання врожаю»)

ліквідація, швидкий вихід


Мал. 4 Матриця «GE-McKinсеу» (варіанти стратегічних рішень, що приймаються)


На основі «портфельного аналізу» по кожному з напрямків діяльності, СЗГ можуть бути розроблені такі стратегічні альтернативи їх подальшого існування:

 • агресивна експансія (оффензивна стратегія);

 • зміцнення позиції на ринку (дефензивна стратегія);

 • скорочення діяльності;

 • реструктуризація виробничо-збутового потенціалу;

 • підготовка до розпродажу та закриття окремих підрозділів підприємства.

За допомогою «стратегічного портфеля» можна визначити інвестиційні пріоритети та основи для розподілу ресурсів, досягши більшої ефективності їхнього використання. Досконалішою моделлю аналізу та формування «портфеля» підприємства є «матриця балансу життєвого циклу СЗГ».

Модель, запропонована Хофером3 і розвинена консалтинговою групою «Артур Літтл», містить 15 квадрантів, кожен з яких відбиває певний етап розвитку «життєвого циклу» та конкурентну позицію. Як і в попередніх моделях, розміри кола відповідають розмірам ринку, а сектори визначають ринкову частку, яку займає на ньому підприємство. На відміну від попередніх моделей, ця матриця змушує здійснювати аналіз у динаміці та балансуванні «життєвих циклів» окремих бізнес-напрямків у «портфелі» фірми.

«Матриця балансу життєвого циклу СЗГ» (табл. 4) базується на таких засадах.

 1. СЗГ розрізняються за конфігурацією графіка «життєвого циклу» та часовим параметром.

 2. Треба поділити СЗГ так, щоб «провал» в одній СЗГ не призводив до загального «провалу» діяльності підприємства, тобто досягти певного чергування етапів «життєвого циклу» різних СЗГ.

 3. Оскільки прибутковість на різних фазах життєвого циклу різні в різних СЗГ, треба враховувати необхідність підтримки сумарної прибутковості підприємства.


Результатом аналізу діючого «портфеля» мають бути:

 • загальні стратегічні рекомендації стосовно управління кожною СЗГ (бізнес-напрямком): зростання, підтримка (стабілізація), скорочення, «збирання врожаю» або ліквідація; висновок про освоєння (або ні) нових СЗГ (бізнес-напрямків) для ліквідації «стратегічної прогалини»;

 • розв'язання проблеми типу та масштабів диверсифікації «портфеля»; виокремлення та вилучення з портфеля неприбуткових (збиткових) бізнес-напрямків для підвищення їхнього потенціалу за рахунок синергії; перегляд системи стратегічних цілей і загальних стратегій підприємства.

1


2


3

Схожі:

Система стратегій підприємства iconЛекція система стратегій підприємства
Розгляд еволюції поняття «стратегії» у хронологічному порядку дозволяє глибше усвідомити сутність стратегічної поведінки І зрозуміти...
Система стратегій підприємства iconТема система стратегій підприємства
Базою для обгрунтування можливостей здійснення обраних загальних страте­гій є загальні конкурентні стратегії, конкурентні переваги...
Система стратегій підприємства iconТема система стратегій підприємства
Базою для обгрунтування можливостей здійснення обраних загальних страте­гій є загальні конкурентні стратегії, конкурентні переваги...
Система стратегій підприємства iconПояснювальна записка до магістерської роботи на тему: вибір маркетингових стратегій розвитку підприємства в умовах ринку
Тема роботи Вибір маркетингових стратегій розвитку підприємства в умовах ринку
Система стратегій підприємства iconПояснювальна записка до дипломної роботи на тему: вибір маркетингових стратегій розвитку підприємства в умовах ринку
Тема роботи Вибір маркетингових стратегій розвитку підприємства в умовах ринку
Система стратегій підприємства iconПояснювальна записка до дипломної роботи на тему: вибір маркетингових стратегій розвитку підприємства в умовах ринку
Тема роботи Вибір маркетингових стратегій розвитку підприємства в умовах ринку
Система стратегій підприємства iconПояснювальна записка до магістерської роботи на тему: вибір маркетингових стратегій розвитку підприємства в умовах ринку
Тема роботи Вибір маркетингових стратегій розвитку підприємства в умовах ринку
Система стратегій підприємства iconЗадача 9 Тема система забезпечуючи стратегій. Аналіз І контроль запасів
На складі підприємства знаходиться шість груп запасів комплектуючих для виробництва виробів, на виробництві яких спеціалізується...
Система стратегій підприємства iconРозрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства
Проведення діагностичного аналізу підприємства. Технологічна система підприємства. Виробничий потенціал
Система стратегій підприємства iconРоботи
Тема роботи Вибір маркетингових стратегій розвитку підприємства в умовах ринку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи