Методичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни \"Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-\"Менеджмент організацій\" icon

Методичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни "Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-"Менеджмент організацій"
Скачати 154.21 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни "Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-"Менеджмент організацій"
Дата12.09.2012
Розмір154.21 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕСТВО ОРСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

___________________________________________________________


Кафедра економіки


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни “Стратегічне управління для студентів спеціальності: 7.050201-“Менеджмент організацій”.


Київ


2001


ВСТУПГлобальні зміни у всіх сферах людської діяльності викликають потребу у постійному пошуку нових форм і методів цілеспрямованого впливу на процеси, що відбуваються в суспільстві. Стратегічне управління являє собою новий напрям діяльності менеджерів, суть якого полягає в тому, щоб окрім довгострокових /стратегічних/ планів необхідно розробляти структури управління, системи і механізм взаємодії окремих планів, спрямованих на забезпечення довгострокової стратегії на перемогу в конкурентній боротьбі і створенні управлінського інструментарію для втілення цих стратегій в життя.

Стратегічне управління як концепція управління підприємством дозволяє розглянути організацію як єдине ціле, пояснити із загальносистемних позицій, чому деякі підприємства динамічно розвиваються, а інші переживають стагнацію чи знаходять на межі банкрутства.

Нині стратегічне управління - одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальностями 7.050201, 8.050201- Менеджмент організацій.

Основною метою дисципліни “Стратегічне управління” є формування у менеджерів нового економічного мислення, вміння бачити перспективу, приймати обґрунтовані стратегічні рішення і організовувати їх виконання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • техніку аналізу зовнішнього середовища та навчитися розробляти на цій основі стратегію розвитку організації;

 • об’єктивні та суб’єктивні причини переходу від стратегічного планування до стратегічного управління;

 • процес розробки стратегії в організації та життєвий цикл продукту;

 • різні концептуальні підходи до управління процесом стратегічних змін;

 • як в практиці управління здійснюється перехід від загальної стратегії до програм розвитку організації.

По закінченню вивчення дисципліни студент повинен уміти:

 • використовувати моделі, інструменти стратегічного управління стосовно організації в різних конкретних ситуаціях;

 • застосовувати концептуальні положення стратегічного управління на практиці;

 • проводити первинний стратегічний аналіз стосовно організації;

 • розробляти загальну та функціональну стратегію для організації;

 • проводити SWOT-аналіз та SNW-аналіз і вибирати базові стратегії для конкретних продуктів, що виробляє організація;

 • виділяти стратегічні зміни в організації і ранжувати їх по пріоритетності;

 • визначати систему показників ефективності стратегічного управління.

Оволодіння основами стратегічного управління буде сприяти формуванню у менеджерів нового економічного мислення, їх уміння бачити перспективу, приймати обґрунтовані стратегічні рішення і організувати їх виконання.

Стратегічне управління є інтегрованим курсом, який поєднує різні дисципліни: менеджмент, маркетинг, економіку, фінансовий менеджмент, інформаційні технології.

Основними формами вивчення дисципліни є : лекції, практичні та семінарські заняття, проходження виробничої практики на підприємствах та курсове проектування.

Відповідно до навчальних планів підготовки спеціалістів студенти виконують курсову роботу з дисципліни “Стратегічне управління. Допуск студентів до іспиту з цієї дисципліни можливий лише після успішного захисту курсової роботи (проекту).

Виконання курсової роботи являє собою один із видів самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів, призначений засвідчити рівень набутих студентами знань та вміння використовувати їх при опрацюванні теоретичних і конкретних практичних питань у галузі управлінської діяльності.

Виконання курсової роботи ставить за мету:

 1. Закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення “Стратегічного управління” та інших дисциплін.

 2. Розвинути у студентів навики самостійної роботи зі спеціальною літературою, довідниками, посібниками, джерелами первинної статистичної інформації тощо.

 3. Виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, обробляти і інтерпретувати зібрані дані, самостійно формулювати висновки, розробляти пропозиції, обгрунтовувати та відстоювати власну точку зору з проблем, що досліджуються.

Написання курсової роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань відповідних дисциплін. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури - монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.

Ставиться вимога, щоб курсова робота містила елементи наукового пошуку і розробки, спрямовані на вирішення питань ефективного функціонування господарюючих суб’єктів в економіці України. Для цього потрібно здійснити збір та порівняльний аналіз інформації, що міститься в різних літературних джерелах, відшукати та опрацювати відповідні статистичні, інструктивні, нормативні та звітні матеріали підприємств або організацій.


 1. ^ Порядок виконання курсової роботи

Виконання курсової роботи здійснюється у певній послідовності:

1-й етап - вибір теми курсової роботи студенти здійснюють самостійно, керуючись переліком, який наведено у рекомендованій тематиці (див. додаток 1). Якщо студент має бажання розробляти тему, яка не передбачена рекомендованою тематикою, він повинен написати заяву на ім’я завідувача кафедри, в якій має бути сформульована ця тема та обгрунтовані причини, що зумовили її вибір.

Обираючи тему курсової роботи, студентам необхідно враховувати відповідність її спрямованості своїм науковим і практичним інтересам, розробкам, що вже маються, можливостям збирання первинної інформації тощо.

Вибравши тему, студент звертається з письмовою заявою на ім’я завідувача кафедри з проханням її затвердити. Заява студента є підставою для призначення наукового керівника.

2-й етап - складання плану курсової роботи. План курсової роботи складається студентом самостійно на основі знань з лекційного курсу, практичних занять та ознайомлення з літературними джерелами. Планом передбачається вступ; 3-4 ключових, розміщених у логічній послідовності, параграфи, в яких має бути розкрита сутність обраної теми; висновки. Складений студентом план обговорюється з науковим керівником, який його при необхідності коригує та затверджує.

3-й етап - добір та вивчення літератури. Студент складає бібліографію, у чому йому надає допомогу науковий керівник; корисні поради у процесі добору літератури можна також отримати від працівників бібліотеки. Рекомендований перелік літератури - у додатку 1. Значно прискорить процес добору літератури використання алфавітних та систематичних каталогів літератури, реферативних журналів, бібліографічних довідників та інших джерел інформації, що є у бібліотеці.

Поглиблене вивчення підібраної літератури доцільно починати з розгляду найновіших публікацій, оскільки в них висвітлюються останні досягнення в галузі теорії та практики управління. Решту літератури вивчають у порядку, зворотньому до хронологічного.

У процесі вивчення літератури студент робить конспективні записи, виписки окремих даних, цитат на окремих аркушах або картках. Слід обов’язково записувати прізвище та ініціали автора книги (брошури, статті тощо), а також назву публікації, видавництво, місто та рік видання, номер сторінки. Все це стане до нагоди при використанні виписаних матеріалів у курсовій роботі, щоб зробити посилання на першоджерела.

4-й етап - написання та оформлення роботи. Зібраний на попередньому етапі матеріал класифікується, систематизується та опрацьовується відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи; у разі необхідності підбирається додаткова інформація. На цьому ж етапі проводяться розрахунки, обгрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбираються ілюстрації (схеми, графіки, таблиці) та здійснюється редагування. Завершується цей етап оформленням курсової роботи згідно з вимогами, що перелічені у другому розділі “Методичних вказівок”.


 1. ^ Зміст курсової роботи

Курсова робота повинна мати чітку та логічну побудову. Складовими частинами курсової роботи мають бути вступ, основна частина (3-4 взаємопов’язаних параграфи), висновки.

У вступі до курсової роботи (1-2 сторінки) стисло характеризується сучасний стан розробки проблеми та питань, що вимагають вирішення. Чітко визначаються мета курсової роботи та її завдання, вказується об’єкт та предмет дослідження, характеризується рівень опрацювання теми у вітчизняній та зарубіжній літературі, виділяються дискусійні питання та невирішені проблеми.

Основна частина (загальним обсягом 25-30 сторінок) – це стрижень усієї курсової роботи, в ній глибоко та всебічно розкривається сутність обраної теми, її найважливіші питання та проблеми. У першому параграфі основної частини, як правило, викладаються теоретико-методологічні аспекти дослідження. Решта параграфів можуть носити методичний, діагностичний, пропозиційний характер, що залежить від характеру обраної теми та орієнтації курсової роботи. Теоретичні положення повинні виступати основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації, а висновки та пропозиції мають базуватися на викладених теоретичних положеннях та проведеному аналізі.

В основній частині необхідно показати, як досліджувана проблема з позицій сучасності висвітлена у літературі, викласти сутність існуючих підходів до її вирішення, зробити її критичний аналіз, порівняти та сформулювати власну точку зору. Викладення теоретичних положень має супроводжуватися аналізом статистичної інформації, прикладами з практики управлінської діяльності. У цій частині курсової роботи студент повинен продемонструвати свої знання з питань, що досліджувалися, вміння узагальнювати матеріали, послідовно їх викладати, робити висновки, обгрунтовувати свої пропозиції та рекомендації.

У висновках (2-3 сторінки) потрібно стисло викласти основні результати проведених досліджень і визначити, якою мірою вирішені завдання та досягнута мета курсової роботи, що були сформульовані у вступі.


 1. Оформлення курсової роботи

Курсова робота має бути стилістично, граматично та технічно слушно оформлена. Вона комплектується у наступній послідовності:

 1. титульний лист;

 2. зміст;

 3. вступ;

 4. основна частина;

 5. висновки;

 6. список літератури;

 7. додатки.

Курсова робота відкривається титульним листом, на якому вказані: підпорядкованість і назва вузу, кафедра, тема, прізвище автора та інші відомості, що ідентифікують курсову роботу (форма титульного аркуша наведена у додатку 2).

Після титульного листа вміщується сторінка змісту, в якому наводиться перелік заголовків курсової роботи та вказуються номери сторінок, з яких вони починаються.

Текст основної частини курсової роботи поділяють відповідно до затвердженого науковим керівником плану на параграфи. Назви параграфів записуються у вигляді заголовків великими літерами. Переноси слів у заголовках не дозволяються. Крапки наприкінці заголовків не ставляться. Якщо заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. Параграфи нумеруються по черзі арабськими цифрами. Кожний новий параграф починають з нової сторінки.

Текст курсової роботи може бути написаним від руки чорнилом одного кольору або віддрукованим на принтері чи друкарській машинці, охайно, без помарок та виправлень. Стиль викладання має бути чітким, стриманим, без вияву емоцій. При побудові речень бажано використання дієслів, що стоять у невизначено-особистій формі, наприклад: “Вважається доцільним запропонувати...”, а не “Я пропоную...”. При викладенні матеріалу слід користуватися загальновизнаною управлінською термінологією, звертаючи увагу на точність її застосування та чіткість формувань. Скорочення слів у тексті курсової роботи та ілюстраціях до неї, крім загальновизнаних абревіатур, не допускається.

Курсова робота виконується на аркушах білого паперу стандартного формату А4, текст розміщується на одній сторінці аркуша, з полями: ліворуч – 35 мм; праворуч – близько 10 мм; зверху та знизу – не менше 20 мм. Всі сторінки курсової роботи ( крім титульного аркуша та сторінки змісту) мають бути пронумеровані. Порядковий номер сторінки ставлять у правому верхньому куті. Нумерація сторінок починається з першої сторінки вступу, на якій проставляється номер “3”, оскільки це – третя сторінка курсової роботи, та завершується останньою сторінкою – списком літератури або додатками. Список використаної навчальної, спеціальної, довідкової, статистичної та періодичної літератури має суцільну нумерацію.

Найбільш поширеним способом групування літературних джерел у списку літератури є їх розміщення за алфавітним порядком: за першою літерою прізвища автора або першого слова назви літературного джерела (див. додаток 3).

Наприкінці курсової роботи після списку літератури (або додатків) підшивається відгук, який дає науковий керівник після перевірки роботи.

Остаточно оформлена курсова робота підписується студентом на титульному листі та у зброшурованому виді здається на кафедру для рецензування та прийняття науковим керівником рішення щодо можливості допуску роботи до захисту.


 1. ^ Рецензування і захист курсової роботи

Виконана курсова робота у встановлений термін здається студентами на кафедру. Після реєстрації курсова робота передається науковому керівникові для перевірки та рецензування. У відгуку наукового керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту та вміщується попередня оцінка (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”). Якщо курсова робота отримує оцінку “незадовільно”, вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається попередня рецензія. Всі доповнення і зміни до початкового варіанту курсової роботи додаються на листах паперу відповідного формату і розміщуються після додатків з відміткою параграфу, до якого вони належать.

Якщо науковий керівник дає позитивний відгук, курсова робота допускається до захисту у строки, встановлені кафедрою. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб ознайомитися з відгуком та своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, які у ньому містяться.

Курсова робота оцінюється комісією, до складу якої входять викладачі кафедри. При оцінюванні курсової роботи враховується її якість і зміст, глибина дослідження, зміст доповіді студента, правильність відповідей на питання комісії, вміння обгрунтовувати та відстоювати власні погляди, оформлення роботи.

За результатами захисту курсова робота одержує оцінку за 4-бальною системою, яка заноситься до екзаменаційної відомості і залікової книжки студента.

При глибокому теоретичному і практичному дослідженні теми курсова робота може становити основу для написання дипломної роботи.

Додаток 1

Теми курсових робіт з дисципліни “Стратегічне управління”

 1. Адаптація підприємства в конкурентному середовищі

 2. Аналіз взаємодії крупних і малих підприємств як інтеграційна підтримка малого бізнесу

 3. Аналіз і проектування системи стратегічного управління в організації

 4. Аналіз і формування методики розробки товарної і цінової політики підприємства

 5. Аналіз проблем стратегічного розвитку

 6. Аналіз факторів конкурентоздатності підприємств

 7. Аналіз факторів, що впливають на силу конкурентної боротьби

 8. Аналіз факторів, що формують стратегію

 9. Вибір і збалансування стратегічних зон господарювання

 10. Вибір і обгрунтування місії підприємства

 11. Вибір моделі стратегії підприємства

 12. Вибір та обгрунтування стратегій маркетингу

 13. Виконання стратегії через організаційну структуру

 14. Використання Internet технологій в управлінні підприємством

 15. Використання матриці БКГ (Бостонської Консалтингової групи) для розробки стратегії.

 16. Використання методів прогнозування при розробці стратегічних планів.

 17. Дослідження систем управління з використанням ПЕОМ (на основі імітаційного моделювання, моделювання систем управління й ін.)

 18. Зарубіжний досвід стратегічного менеджменту

 19. Збалансування життєвих циклів підприємства

 20. Зміст і стадії прийняття стратегічних управлінських рішень

 21. Зміст системи стратегічного управління

 22. Інформаційне забезпечення стратегічного управління на підприємстві

 23. Інформаційні технології в стратегічному управлінні

 24. Управління процесом виконання стратегії

 25. Маркетингова стратегія компанії

 26. Материнські компанії як організаційно-економічні центри управління та їхні основні форми

 27. Методи і форми управління конкуренцією

 28. Методи інформаційного забезпечення системи стратегічного управління

 29. Методи розробки цілей і стратегій розвитку організації

 30. Методи стратегічного планування (теорія і практика)

 31. Методи формування виробничо-господарських груп

 32. Організація маркетингових досліджень ринку і конкурентноздатності продукції

 33. Організація управління фінансово-промисловими групами (ФПГ).

 34. Основи стратегічного планування підприємницького потенціалу

 35. Особливості організації стратегічного управління в іноземних фірмах

 36. Особливості організації стратегічного управління на українських підприємствах

 37. Оцінка елементів стратегії підприємства

 38. Оцінка ефективності діючих стратегій

 39. Оцінка зовнішнього середовища: економічні фактори

 40. Оцінка зовнішнього середовища: соціальні фактори

 41. Оцінка ринкової стійкості підприємства

 42. Оцінка сильних та слабких сторін діяльності підприємства

 43. Оцінка стратегічних детермінантів інтенсивної технології

 44. Оцінка технологічних факторів зовнішнього середовища

 45. Порівняльний аналіз привабливості товарів

 46. Пошук і обгрунтування стратегічних цілей підприємства

 47. Проектування стратегії диверсифікації

 48. Проектування системи управління якістю послуг (продукції, діяльності й ін.)

 49. Розвиток інноваційного потенціалу організації

 50. Розробка антикризових стратегій

 51. Розробка бізнес-плану на новий вид продукції (послуги) для організації

 52. Розробка ефективних методів і процедур вибору і реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону (міста)

 53. Розробка й економічне обґрунтування інвестиційних проектів

 54. Розробка комбінованої стратегії підприємства

 55. Розробка корпоративної стратегії диверсифікації

 56. Розробка системи матеріальної підтримки стратегії

 57. Розробка системи рекламної діяльності організації

 58. Розробка системи управління якістю і конкурентноздатністю продукції

 59. Розробка стратегії “Максимілізація сильних сторін”

 60. Розробка стратегії “Перемогти слабкі сторони”

 61. Розробка стратегії використання людського потенціалу

 62. Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств

 63. Розробка стратегії маркетингу на основі аналізу конкурентноздатності підприємства

 64. Розробка стратегії підприємства в умовах посилення конкуренції

 65. Розробка стратегії реструктуризації підприємства

 66. Розробка стратегії ресурсозбереження

 67. Розробка стратегії розвитку організації

 68. Розробка стратегії: шляхів і методів досягнення цілей

 69. Розробка стратегічних планів підприємства

 70. Система стратегій підприємства

 71. Стадії процесу стратегічного управління

 72. Стратегічне планування у системі управління підприємствами

 73. Стратегічне позиціюванням (аналіз) конкурентів

 74. Стратегічне управління в фірмах Японії

 75. Стратегічне управління інвестиційними потоками (регіону, міста, району, підприємства).

 76. Стратегічне управління маркетингом

 77. Стратегічне управління підприємствами

 78. Стратегічний аналіз оточуючого середовища

 79. Стратегічний контроль: методи здійснення

 80. Стратегія виконання через функціонування бізнесу.

 81. Стратегія виходу підприємства з кризового стану

 82. Стратегія і тактика спільного інвестування

 83. Стратегія й організаційна структура підприємства.

 84. Стратегія підприємництва за умови стійкого попиту на продукцію

 85. Стратегія управління інноваційною фірмою

 86. Стратегія управління інноваціями

 87. Сучасні методи управління конкуренцією

 88. Удосконалення механізму розробки стратегії підприємства

 89. Удосконалення технології стратегічного управління організацією

 90. Управління антимонопольною діяльністю

 91. Управління бізнес-плануванням на підприємстві

 92. Управління процесами приватизації в Україні: мета, механізм, перспективи

 93. Управління процесами ціноутворення при переході до ринкової економіки

 94. Управління стратегічними змінами

 95. Управління факторами зовнішнього середовища

 96. Фактори удосконалення стратегічного управління у внутрішньому середовищі

 97. Формування інвестиційних стратегій

 98. Формування портфеля стратегій

 99. Формування стратегії інновацій

 100. Формування стратегічних цілей і стратегії підприємства

 101. Шляхи і засоби підвищення ефективності стратегічного управління організацією

 102. Шляхи підвищення конкурентноздатності організаціїДодаток 2


Зразок титульного аркуша


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Кафедра економіки


КУРСОВА РОБОТА (ПРОЕКТ)

з стратегічного управління

на тему ______________________

_____________________________


Студента __ курсу факультету

____________________________

спеціальність _______________

(прізвище, ініціали) ________________

(підпис)________________________________


Науковий керівник ­___________

(звання, прізвище, ініціали)_________________

_________________________________(підпис)


^ Дата здачі роботи

на перевірку та

рецензування ______

Реєстраційний номер

Дата захисту ______

Оцінка ____________


Київ


2001


Додаток 3


Зразки оформлення бібліографічних джерел у списку літератури


 1. Брігхем Євхен. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. -К.: Молодь, 1997. - 1000с.

 2. Завадський Й.С. Менеджмент: Management. -Т.1. -К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. -543с.

 3. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов //С.Д.Ильенкова, Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягудин и др.; Под ред. С.Д.Ильенковой. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. -327с.

 4. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. Практикум. -СПб: Специальная литература, 1998. -216с.

 5. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. -М.: Биржи и банки, “ЮНИТИ”, 1998. -556с.

 6. Bartol M. Kathrin, Martin C. David. Management. -New York, McGRAW-HILL, INC, 1994. -684p.Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни \"Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-\"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни "Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-"Менеджмент організацій"
Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-“Менеджмент організацій”
Методичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни \"Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-\"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни "Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-"Менеджмент організацій"
Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-“Менеджмент організацій”
Методичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни \"Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-\"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни \"Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-\"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом" для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни \"Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-\"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу " Об’єктно орієнтоване програмування " для студентів спеціальності 050201
Внту І регламентує вимоги до виконання курсових робіт на кафедрі комп'ютерних систем управління Вінницького національного технічного...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни \"Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-\"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «металообробне обладнання» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Металообробне обладнання» / Укладач М. М. Коротун. Суми: Видавництво...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни \"Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-\"Менеджмент організацій\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент”
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” (для студентів спеціальності 050 201 „Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни \"Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-\"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Стратегічне управління підприємством для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Стратегічне управління підприємством ” для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни \"Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-\"Менеджмент організацій\" iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни \"Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-\"Менеджмент організацій\" iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи