Методичні вказівки з вивчення дисципліни «товарна інноваційна політика» icon

Методичні вказівки з вивчення дисципліни «товарна інноваційна політика»
Скачати 188.87 Kb.
НазваМетодичні вказівки з вивчення дисципліни «товарна інноваційна політика»
Дата12.09.2012
Розмір188.87 Kb.
ТипМетодичні вказівки


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА»


Укладач: ГОНЧАРОВА Н.П., д.е.н., проф.


КИЇВ - 2004
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИСучасна концепція інноваційного маркетингу потребує здійснення продуцентом постійних наукових досліджень, підвищення гнучкості виробництва, ефективної цілеспрямованості нововведень. Гармонізація взаємодії цих елементів дає змогу суттєво зменшити зону економічного ризику, пов'язаного зі впровадженням нового товару на ринок. Комерційний успіх інноваційного продукту, відповідність його корисних властивостей вимогам цільового сегменту ринку багато в чому залежить від участі фахівців з маркетингу в пошуку, оцінюванні та реалізації ідей нових товарів. Зрозуміло, що така участь має базуватися на сучасному аналітико-методичному апараті, новому розумінні значення маркетингових досліджень у підвищенні ефективності інновацій. Працівники маркетингових служб повинні володіти навичками функціонально-економічного обгрунтування інноваційного продукту, умінням давати кваліфіковані рекомендації щодо дизайну та стилю нового товару, використовувати сучасні методи та прийоми генерування ідей.

Інноваційна діяльність — це перманентний процес, що потребує значних інвестицій і здійснюється в кілька етапів. Водночас створення нового продукту — це суто творча діяльність, що в ній фінансові ресурси не завжди є вирішальними. Крім достатніх ресурсів, потрібні засоби ефективного маркетингового забезпечен­ня та підтримки інноваційної діяльності, що поєднують у собі на­уковий пошук та мистецтво маркетингу.

Головним завданням дисципліни «Товарна інноваційна полі­тика» є вивчення найуживаніших напрямків розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процес) для створення комерційно-вдалих товарів, її зміст має дати майбутнім спеціалістам з маркетингу та магістрам з маркетингового менеджменту достатні знання щодо засадних положень товарної інноваційної політики, показати необхідність і ефективність ши­рокого застосування результатів наукових досліджень, техноло­гічно гнучких виробництв, систем автоматизованого проектуван­ня, засобів сучасного маркетингу нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товарів. Саме ці питання висвіт­люються під час вивчення дисципліни, її зміст безпосередньо пов'язаний із головними методологічними та організаційно-економічними положеннями маркетингу, менеджменту, макро- і мікроекономіки, а також із комплексом дисциплін, що формують профіль підготовки спеціалістів з маркетингу та магістрів за професійним спрямуванням «Маркетинговий менеджмент».

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИТ

Кількість годин

ТЕМИ ____________________________________________________

Всього лекції семінари індивід самостійна роб.

1. Товар і йоговластивості 3 3 - -

2. Управління товарним асор-тиментом 19 3 6 2 8

3.Упрапвлінняякістю товарів 20 4 2 2 10

4.Оцінювання комерційних перс-пектив іннова-ційного продукту 14 2 - 2 10

5. Планування та організація ство-рення нового

продукту 13 2 4 2 5

6. Сучасні методита засоби генерування ідей іннова-

ційних товарів 6 2 - 2 2

7. Функціонально-вартісне обгрун-

тування іннова-ційного товару 6 2 4 - -

8. Дизайн нового

товару 2 2 - - -

Усього 81 20 16 10 35


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Товар та його властивості

Визначення товару та послуг. Їхня подібність та різниця між ними. Класифікаційні ознаки та види товарів і послуг. Класифі­кація споживчих товарів. Товари й послуги виробничого призна­чення.

Маркетингове розуміння продукту та товару. Вимоги до про­дукту. Зміст і складові маркетингової підтримки товару.

Головні ринкові характеристики товару: асортимент, ціна, якість, імідж, популярність, конкурентоспроможність. Тестуван­ня продукту.

Тема 2. Управління товарним асортиментом

Визначення номенклатури та асортименту продукції. Широта. насиченість, глибина та гармонічність товарної номенклатури та асортименту. Переваги й недоліки широкого та глибокого асор­тименту товарів. Головні чинники, що породжують зміни в асор­тиментній політиці підприємств. Розширення, поглиблення, об­меження, упорядкування товарного асортименту.

Зміст і призначення асортиментної концепції. Етапи плану­вання товарного асортименту. Стандартизація та диференцію­вання товару. Порядок вилучення з виробництва малоефективних товарів. Заходи оперативного управління асортиментом.

Товарна політика підприємства, її складові й види. Диверси­фікація товарної політики, її класифікаційні ознаки та критерії ефективності.

Тема 3. Управління якістю товарів і послуг

Основні поняття та визначення якості товарів і послуг. Роль споживачів у системі забезпечення якості. Показники якості то­варів і послуг. Технічний рівень якості продукції та методи йогооцінки. Оцінка рівня якості виготовлення та експлуатації проду­кції.

Етапи розвитку системного управління якістю товарів і по­слуг. Призначення й зміст міжнародних стандартів серії ISQ9000. Основні напрямки політики підприємства щодо якості про­дукції. Етапи «петлі (спіралі) якості».

Міжнародні вимоги системи якості до: маркетингу; проекту­вання та розроблення технічних умов; матеріально-технічного постачання; підготовки виробництва; процесу виготовлення про­дукції.

Сутність тотального менеджменту якості (ТQМ), його елемен­ти та процеси.

Тема 4. Оцінювання комерційних перспектив

інноваційного продукту

Основні поняття і зміст інноваційної діяльності. Класифіка­ційні ознаки й види інновацій. Значення продуктових та техноло­гічних інновацій у маркетинговій діяльності.

Сутність інноваційного маркетингу. Інформаційне та організа­ційне забезпечення інноваційного процесу. Критерії оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту.

Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності підприєм­ства. Оцінювання та відбір перспективних ідей нових товарів. Розроблення концепції нових товарів.

Ситуаційний маркетинговий аналіз інноваційного продукту.

Тема 5. Планування та організація створення нового продукту


Основні завдання планування продукту. Визначення та класи­фікаційні ознаки нової продукції. Продуктова лінія та асортимен­тний набір.

Складові сучасного інформаційного забезпечення створення наукомісткої та високотехнологічної продукції. Напрямки аналі­зу зовнішнього .конкурентного, інституційного та правового се­редовища для експортної продукції. Досвід інформаційного за­безпечення нової продукції в розвинутих країнах.

Етапи планування нового продукту. Генерування (розробка) ідеї. Попередній аналіз можливостей виробництва та збуту.

Аналіз економічної доцільності випуску нової продукції.

Проектування товару. Конструктивно-технологічна подібність та наступність у проектуванні товару. Випробування дослідних зразків і доопрацювання виробів. Розвиток виробництва та збуту товарів. Роль гнучких вироб­ничих систем у виробництві конкурентоспроможніх товарів.

Розподіл взаємодії між маркетинговою службою та функціо­нальними підрозділами підприємства на окремих етапах ство­рення інноваційного товару.


Тема 6. Сучасні методи та засоби генерування ідей інноваційних товарів


Основні принципи творчої діяльності в процесі створення ін­новаційного товару. Етапи творчої діяльності, їх інформаційне. методичне та технічне забезпечення.

Загальна класифікація методів вирішення інноваційних задач. Методи прогностики. Фактографічні методи. Статистичні мето­ди.

Експертні методи. Індивідуальні експертні оцінки. Колективні експертні оцінки. «Дельфійский» метод.

Сутність логічних методів генерування ідей. Метод генеруван­ня з допомогою діаграми ідей. Метод генерування з допомогою матриці ідей. Метод мозкового штурму. Евристичні методи. Ме­тоди аналогії: репродукції; пристосування: копіювання; преце­денту; конструктивної подібності; реінтеграції: псевдоморфізації: біомеханіки; біоархетектури; палеобіопіки.

Методи альтернативного пошуку. Методи інверсії.

Системи автоматизованого проектування продукції.

Тема 7. Функціонально-вартісне обгрунтування інноваційного продукту


Значення функціонально-вартісного аналізу в маркетинговій діяльності. Принцип функціонального підходу у вартісному ана­лізі. Г'оловна мета функціонально-вартісного аналізу. Етапи фун­кціонально-вартісного аналізу. Класифікація функцій виробу — об'єктів функціонально-вартісного аналізу.

Участь фахівців маркетингу у здійснені функціонально-вартісного аналізу.

Типи задач функціонально-вартісного аналізу. Коригуюча, ін­версна та творча форми функціонально-вартісного аналізу, їх зв'язок з маркетинговою діяльністю.Процедури розрахунків та прийняття рішень за здійснення функціонально-вартісного аналізу.

Тема 8. Дизайн нового товару

Технічна естетика та ергономіка, їхня роль у підвищенні конкурентоспроможності товару. Дизайн, його об'єкти та програми.

Умови забезпечення естетичності виробу. Художня вираз­ність. Раціональність форми. Цілісність композиції. Досконалість виробничого виконання. Умови раціонального художнього кон­струювання. Правило «золотого перетину».

Ергономічні вимоги до товару. Фізіологічні показники. Пси­хологічні вимоги. Антропометричні показники. Біомеханічні ви­моги.

Основні види художньо-конструкторських документів.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію науково-технологічного розвитку України» від 13. 0799 № 916-Х1Y.

Ансофф А. Стратегическое управление. —М.: Экономика, 1989.

Амиров Ю. Д. Основы конструирования. Творчество, стандартизация, экономика. — М.: Изд-во стандартов, 1991.

Борков Д. И., Ходяченко В. Б. Как создаются комерческо-успешные товары и услуги: маркетинг и нововведение. — Л.: Аквилон, 1991.

Бобровников Г. Н., Клебанов А. И. Прогнозирование и управление техническим уровнем и качеством продукции. — М.: Изд-во стандар­тов, 1984.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент. — К.: КНЕУ, 1998.

І'ерасимчук В. Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. —К.: Вища шк., 1997.

Долинская И. А., Соловьев И. А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. — М.: Изд-во стандартов, 1991.

Друкер Питер Ф. Рынок: как вийти в лидеры. — М.: Вооk chamber international, 1992.

ДайанА., Букерель Ф., Ланка Ж. и др. Академия рынка. Марке­тинг. —М.; Экономика, 1993.

Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент. — М.: Банки и биржи,1997.

Кардаш В. Я. Экономика и стандартизация качества продукдии. — К.,1989.

Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. — К.: КНЕУ, 1997.

Котлер Ф. Основы маркетинга. —М.: Прогресс, 1990.

Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. — К.: КНЕУ, 1998.

Ламбен Ж. Ж. Стратегичный маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.

Павленко А. Ф. Планирование развития снабженческо-сбытовой деятельности организаций. — К.: Вища шк., 1989.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Визначення та класифікаційні ознаки видів товарів і по­слуг.

2. Особливості маркетингу товарів виробничого призначен­ня.

3. Маркетингове розуміння багаторівнсвості товару.

4. Зміст і складові маркетингових підкріплень продукту та підтримки товару.

5. Основні ринкові характеристики товару.

6. Ціна. якість, конкурентоспроможність та конкурентність говару.

7. Імідж та популярність товару.

8. Сутність та призначення тестування продукту.

9. Товарні номенклатура та асортимент продукції.

10. Кількісні та якісні показники номенклатури та асорти­менту продукції.

11. Асортиментна концепція та її складові.

12. Основні процедури формування асортименту.

13. Переваги й недоліки стандартизації та диференціації то­вару.

14. Сутність товарної політики.

15. Маркетингові стратегії диверсифікації.

16. Система показників якості продукції.

17. Рівень якості товару і методи його вимірювання.

18. Розвиток системного підходу до управління якістю.

19. Забезпечення управління якістю та поліпшенням її.

20. «Петля якості» та її елементи.

21. Вимоги «петлі якості» до окремих етапів створення про­дукції.

22. Організаційна структура системи «Якість».

23. Сучасні принципи та системи забезпечення якості.

24. Сутність технологічної та продуктової інновації.

25. Передумови ефективності інноваційного процесу.

26. Універсальний алгоритм матриці оцінки нового товару.

27. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності.

28. Універсальний алгоритм оцінки комерційних перспектив інноваційного продукту.

29. Маркетингове забезпечення етапу оцінки та відбору пер­спективних ідей нових товарів.

30. Маркетингове забезпечення етану розробки концепції но­вого товару.

31. Ситуаційний маркетинговий аналіз інноваційного продукту.

32. Сутність технологічної та продуктової інновації.

33. Передумови ефективності інноваційного процесу.

34. Універсальний алгоритм матриці оцінки нового товару.

35. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності.

36. Універсальний алгоритм оцінки комерційних перспектив інноваційного продукту.

37. Маркетингове забезпечення етапу оцінки та відбору пер­спективних ідей нових товарів.

38. Маркетингове забезпечення етапу розробки концепції но­вого товару.

39. Ситуаційний маркетинговий аналіз інноваційного продукту.

40. Основні принципи та етапи творчої діяльності.

41. Загальна класифікація методів науково-технічного пошуку.

42. Фактографічні методи генерування ідей.

43. Експертні методи генерування ідей.

44. Сутність та напрямки застосування «дельфійського» ме­тоду.

45. Логічні методи.

46. Методи інверсії та комбінування.

47. Системи автоматизованого проектування.

48. Головні критерії економічної раціональності інноваційних рішень.

49. Визначення та призначення функціонально-вартісного аналізу.

50. Основні принципи та етапи функціонально-вартісного ана­лізу.

51. Класифікація функцій виробу — об'єкта функціонально-вартісного аналізу (ФВА).

52. Зміст робіт на основних етапах функціонально-вартісного аналізу.

53. Корегуюча форма ФВА та її використання в маркетинговій діяльності.

54. Інверсна форма ФВА.

55. Творча форма ФВА та її значення для розширення ринку й задоволення нових потреб.

56. Технічна естетика та об'єкти її вивчення.

57. Сутність ергономіки та її об'єкти.

58. Дизайн товару і його роль у підвищенні конкурентоспро­можності товару.

59. Естетичні вимоги до нової продукції. Правило «золотого перетину».

60. Засадні вимоги до раціонального ергономічного констру­ювання продукції.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

1. Проаналізувати широту, глибину, насиченість і гармоніч­ність товарної номенклатури та асортименту продукції (послуг) підприємства. Докладно описати зміст асортиментної концепції та етапи планування товарного асортименту, порядок вилучення з виробництва застарілих товарів. Дати письмову оцінку відпові­дності товарної політики підприємства ринковим вимогам.

2. Вивчити та описати чинну на підприємстві систему управ­ління якістю продукції (послуг), її відповідність міжнародним вимогам. Дати письмову оцінку нормативно-технічного забезпе­чення вимог щодо якості: маркетингу; проектування та випробу­вання нової продукції; матеріально-технічного постачання; під­готовки виробництва та процесу виготовлення продукції.

3. Письмово проаналізувати головні напрямки та зміст інно­ваційної діяльності підприємства, участь в її інформаційному та організаційному забезпеченні служби маркетингу. Зробити оцін­ку чинних на підприємстві методичних підходів до відбору перс­пективних ідей та розробки концепції нових товарів (послуг). Здійснити ситуаційний маркетинговий аналіз інноваційного про­дукту.

4. На прикладі нового виробу детально вивчити й описати ос­новні етапи планування нового продукту на підприємстві. Про­аналізувати зміст взаємодії між маркетинговою службою та фун­кціональними підрозділами підприємства на окремих етапах створення продуктової інновації.

5. Вивчити та описати, які сучасні методи генерування ідей інноваційних товарів застосовуються на підприємстві. Оцінити можливості та внести письмові пропозиції щодо застосування на підприємстві сучасних методів пошуку ідей нових товарів.

6. На прикладі конкретних виробів, що виробляються на під­приємстві, письмово обгрунтувати можливість застосування ко­ригуючої або інверсної форми функціонально-вартісного аналізу (ФВА). Дати рекомендації щодо участі фахівців служби марке­тингу в різних етапах ФВА.

7. Дати письмову оцінку художньої виразності, раціональнос­ті форми, цілісності композиції, досконалості виробничого вико­нання та зручності у використанні будь-яких двох виробів під­приємства. Описати види та зміст художньо-конструкторських документів, що визначають дизайн продукції підприємства.

^ ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТА 3 ДИСЦИПЛІНИ

«ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА

ПРОМІЖНОГО Й ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Оцінювання знань, умінь і практичних навичок студента з навчальної дисципліни здійснюється за 5-бальною системою .

«відмінно» виставляється за повні відповіді на питання, виконання самостійних завдань і відпрацювання практичних вправ;

«добре» - за відповіді на поставлені питання та виконання практичних вправ;

«задовільно»- за розуміння основних положень курсу, вміння виконувати практичні завдання та орієнтацію пошуку необхідної інформації;

«незадовільно» - за відсутність знань з курсу, не виконання практичних і самостійних завдань.

Проміжний контроль оцінки виконання практичних завдань і самостійного вивчення дисципліни проводиться протягом навчального семестру за умови подання студентом виконаних практичних і семінарських завдань.

Оцінювання глибини самостійного вивчення програмного ма­теріалу курсу проводиться під час співбесіди зі студентом.

Види, форми, кількість завдань як для контрольних робіт, так і для іспиту визначає кафедра, яка забезпечує викладання ди­сципліни.

Оцінювання якості виконання практичних завдань викладач робить лише на підставі попереднього рецензування і захисту студентом письмового звіту.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ВПРАВ


З А Д А Ч А


При формуванні принципів товарної спеціалізації торговельного підприємства вибрати форму / вид товару, що буде продаватися, виберіть самостійно/

 • комбінованого підприємства

 • елітного підприємства

 • вузькоспеціалізованого підприємства

 • підприємства з індивідуальним обслуговуванням


До відповідей дайте грунтовні пояснення. Відповіді починати словами "Якщо фірма виробляє ……. або надає….., то я рекомендую…."

З А Д А Ч А


Який головний елемент у системі "фірмовий стиль" Ви будете рекомендувати клієнту

 • ^ ФІРМОВИЙ КОЛІР

 • ЛОГОТИП

 • фірмові константи

 • товарний знак

 • фірмовий пакет шрифтів


До відповідей дайте грунтовні пояснення. Відповіді починати словами "Якщо фірма виробляє ……. або надає….., то я рекомендую…."


З А Д А Ч А

Розвиток науки визначається:

а) потребами технічного прогресу

б) соціальними потребами

в) економічними потребами

г) фінансовими потребами

д) духовними потребами

З А Д А Ч А


Поняття нововведень запропоноване

а) Т.Кемпом

б) К.Джонсоном

в) Й.Шумпетером

г)А.Смітом

д) П.Хейне


З А Д А Ч А


Пропозиції по використанню якоїсь вже обгрунтованої і впровадженої ідеї інновацій називається:

а) ініціацією інновацій

б) дифузією інновацій

в) нововведенням

г) інвенцією інновацій

д) усі відповіді вірні


З А Д А Ч А


ІнновацІЇ, що забезпечують виживання підприємств, як реакція на нововведення, здійснюване конкурентами, називається:

а) стратегічними інноваціями

б) реактивними інноваціями

в) псевдоінноваціями

г) юридичними інноваціями

д) соціальними інноваціями


З А Д А Ч А


По ролі участі в процесі виробництва інновації розділяють на:

а) науково-технічні і соціально-культурні

б) реактивні і стратегічні

в) ринкові і соціально-культурні

г) основні і додаткові

д) виробничі


З А Д А Ч А


По якому критерію інновації розділяються на реактивні і стратегічні:

а) ролі участі в процесі виготовлення

б) по характері задоволення попиту

в) через виникнення

г) по масштабах поширення

д) за рівнем корисності


З А Д А Ч А


До основних напрямків науково-технічного прогресу в промисловості не відносяться:

а) комплексна механізація й автоматизація промисловості

б) комп'ютеризація промисловості

в) спеціалізація промисловості

г) хімізація промисловості

д) впровадження нових технологій


З А Д А Ч А


Завершальною ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень, засобом безпосереднього впливу науки на сферу виробництва є:

а) технологія

б) технологічна операція

в) дослідно-конструкторська розробка

г) нововведення

д) організація


ЗАДАЧА


Сучасний менеджер, що займається інноваційною діяльністю, повинен мати раціональність мислення. Діалектику розумового процесу сучасного українського менеджера можна охарактеризувати такими рисами:

панорамність мислення і фахової предметності/знання деталей і тонкощів управління/;

уміння розуміти, приймати і використовувати точки зору, позиції, думки, протилежні власним, і одночасне проведення своєї принципової лінії;

протидія неділовому натиску зверху без влучення в опозицію до керівництва;

уміння не погоджуватися, не стаючи при цьому неприємним;

схильність до нових ідей і досягнень, спроможність відрізнити їх від прожектерства;

спроможність ризикувати, рідко помилятися з істотною шкодою для бізнесу;

гранична тактовність і ввічливість в відносинах з людьми і жорсткою вимогливістю до будь-яких відхилень від правил роботи;

демократичність 1. Чи згодні Ви з викладеними положеннями або у Вас є аргументовані заперечення. Підготуйте систему своїх доказів.

 2. Чим відрізняється від ідеалу Ваша власна організація мислення. Які риси сучасного мислення Ви вважаєте необхідними активно в собі розвивати.ЗАДАЧА

В рамках управління інноваціями особливе місце займає менеджмент за допомогою постановки цілей. Тут мова йде про процес, при якому керівник і співробітник разом:

визначають задачі фірми;

уточнюють відповідальність, тобто очікувані результати;

використовують результати для керівництва компанією

Спочатку керівництво фірми формулює стратегічні цілі. Далі, на кожному більш низькому рівні, ці цілі наповняються піділями і встановленими термінами виконання. Періодично обговорюється: чи потрібно коригування курсу; чи реалістично сформульовані цілі Найбільше продуктивний метод, коли співробітники:

знають, що від них очікують;

згодні взяти на себе зобов'язання по досягненню поставлених цілей

^ Цілі покликані задовольняти таким вимогам:

бути коректними;

бути доступними для огляду;

бути реалістичними

 1. Сформулюйте свою думку про метод менеджменту «постановка цілей». У чому його сильні і слабкі сторони

 2. Які особливості застосування менеджменту за допомогою постановки цілей у сучасних українських умовах Ви могли б їх назвати


ЗАДАЧА


Менеджмент має два головних напрямки - маркетинг і інновації. Дайте відповідь на такі питання:

а/ який напрямок у діяльності комерційної інноваційної фірми Ви вважаєте найважливішим і чому?

б/ із яких елементів стосовно до сучасних українських умов складається: система маркетингу інноваційної фірми; система її інновацій.


ЗАДАЧА

.

У чому полягає практичне значення сутності процесу перетворення науки в безпосередню продуктивну силу для проведення обгрунтувань економічної політики уряду?


ЗАДАЧА


Яка з особливостей сучасного етапу науково-технічної революції має найважливіше значення для народного господарства України, з огляду на природні багатства країни? Коментар


ЗАДАЧА


Який вплив нового етапу науково-технічної революції на економічний ріст? Докладний коментар


ЗАДАЧА .


Прокоментуйте: «Інтеграція науки і техніки, в остаточному підсумку, означає науково-технічний прогрес». Докладний коментар


ЗАДАЧА


Фірма має такі особливості:

1.контроль у фірмі належить робітникам

2.робітники мають право на участь у прийнятті критичних рішень, призначень і відкликання керівників

3. об'єктом присвоєння виступає не прибуток, а чиста продукція

4. керівник фірми або обирається з числа робітників, або запрошується в якості найманого менеджера з боку

Дайте відповідь на питання:

а) як називаються фірми подібного типу

б) чи можна їх вважати підприємницькими фірмами?


Схожі:

Методичні вказівки з вивчення дисципліни «товарна інноваційна політика» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " товарна інноваційна політика" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Товарна інноваційна політика” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки з вивчення дисципліни «товарна інноваційна політика» iconМетодичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу
«Товарна інноваційна політика» для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050108 «Маркетинг» усіх форм навчання...
Методичні вказівки з вивчення дисципліни «товарна інноваційна політика» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Товарна політика підприємства” для студентів зі спеціальностей:...
Методичні вказівки з вивчення дисципліни «товарна інноваційна політика» iconПитання до іспиту з курсу "товарна інноваційна політика"
Товарні ознаки номенклатури та асортименту продукції 10. Кількісні та якісні показники номенклатури та асортименту продукції
Методичні вказівки з вивчення дисципліни «товарна інноваційна політика» iconРобоча програма та методичні вказівки з дисципліни „маркетингова цінова політика для студентів факультету економіки та менеджменту
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни „Маркетингова цінова політика”/ Укладачі: В. В. Божкова, О.І. Карінцева, Л. В....
Методичні вказівки з вивчення дисципліни «товарна інноваційна політика» iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки з вивчення дисципліни «товарна інноваційна політика» iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки з вивчення дисципліни «товарна інноваційна політика» iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетингова політика розподілу для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетингова політика розподілу” / Укладачі О. А. Біловодська,...
Методичні вказівки з вивчення дисципліни «товарна інноваційна політика» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки з вивчення дисципліни «товарна інноваційна політика» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи