Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М., 1996 Академия рынка: маркетинг: Пер с фр icon

Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М., 1996 Академия рынка: маркетинг: Пер с фр




НазваАзоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М., 1996 Академия рынка: маркетинг: Пер с фр
Дата12.09.2012
Розмір48.8 Kb.
ТипУчебное пособие

Література


 1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: навч. посібник/ Під заг. Ред. А.І Кредісова, К., 2000

 2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное пособие. – М., 1996.

 3. Азорян Е.М. Междунароний маркетинг. Киев,1998

 4. Азарян Е.М., Донец Л.И. Таможенный маркетинг. - Донецк, 1997

 5. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М., 1996

 6. Академия рынка:маркетинг: Пер. с фр.- М.: Экономика, 1993

 7. Байе, Майкл Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса. М., 1999

 8. Балабанов И. Валютные операции. – М., 1993

 9. Боринець Станіслав Якович. Міжнародні фінанси: Підручник для студ. выщ. навч. закладів. – К. : Знання-Прес, 2002. — 311с.

 10. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини.- К.:Т-во "Знання", КОО,1999.

 11. Бабин Э. , Градобитова Л. Новые тенденции в современных международных экономических отношениях развитых стран. М.,1992

 12. Борисов К.Г. Международное таможенное право. М.: из-во Университет дружбы народов, 1997

 13. Буглай В., Ливенцев Н. Международные экономические отношения. М., 1996

 14. Гальчинський А.С. Теорія гшрошей: Навч.-метод. Посіб. - К.:"Основи", 1998

 15. Волкова И. Справочник о фирмах капиталистических стран. – М., 1994

 16. Герет Томас М.,Клоновскі Ричард Дж. Етика бізнесу /Пер. з англ.О. Ватаманюк – К.: Основи, 1997-214 с.

 17. ГрачевЮ.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций. - М.: ЗАО "Бизнес-школа. Интел-синтез", 2000.

 18. Грачев Ю.Н., Плотников Ю.Н. Практика внешнеэкономической деятельности. М., 1994

 19. Герчикова И. Организация и техника внешнеторговых организаций на капиталистическом рынке. – М., 1992

 20. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала. Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы: -«-е доп. Изд.-М.:МНИиПУ, 1997

 21. Дениелс Дж. Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес.- М., 1994

 22. Международные документы по внешнеэкономической деятельности. М., 1993

 23. Международные экономические отношения/ под ред. Хазбулатова Р.И.- М., 1991

 24. Международные экономические отношения. Проблемы и тенденции развития/ под ред. Черкасова Н.А.,- Л.,1990

 25. Мясоедов С. Международные товарные биржи. – М., 1994

 26. Козак Ю. Г., Лук'яненко Д. Г., Левицький М. А., Ляліків С. В., Волошин Є. Н. Міжнародні фінанси: в питаннях та відповідях: Навч. посіб. для студ. екон. вузів і ф-тів / Одеський держ. економічний ун-т /

 27. Небро М. Международные экономические отношения и валютно-финансовые отношения. – М., Прогресс.- Универс. 1994

 28. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. К.: Либідь, 1995

 29. Основы внешнеэкономических знаний/ под ред. Фаминского И.П.- М.,1994. Международные экономические отношения.

 30. Покровская В. Международные экономические операции и их регламентация, 1996

 31. Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. 1998

 32. Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность торгово-посреднического предприятия, 1996

 33. Розенберг Контракт международной купли продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. –3-е изд. Перераб. и доп. 1998.




 1. Рязанова Надія Сергіївна. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2001. — 120с.

 2. Шемет Тетяна Станіславівна. Міжнародні фінанси: Підруч. для студ., які навч. за програмою підгот. спеціалістів та магістрів зі спец. "Фінанси" / Київський національний торговельно- економічний ун-т / А.А. Мазаракі (ред.). — К. : КНЕУ, 2000. — 336с

 3. Балабанов А.И., Балабанова И.Т. Финансы. - СПб: Питер, 2000

 4. Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле.-М.: Федеративная Книготорговая Компания, 1998.

 5. Халевинская Е.Д. Международные экономические организации (учебн. Пособие) м., 1995

 6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения - под ред. Красавиной Л.Н., М.,1994.




 1. ВР України Закон, від 2001.07.12, № 2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

 2. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.94 № 185

 3. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.93 № 15-93

 4. Закон України “Про лізинг” від 16.12.97 № 723

 5. Закон, від 2000.12.07, № 2121-III "Про банки і банківську діяльність"

 6. Закон України, від 1999.05.20, № 679-XIV "Про Національний банк України"

 7. ВР України Закон, від 2002.11.22, № 236-IV "Про ратифікацію Угоди про надання гранту в розмірі 48 млн. шведських крон між Урядом Швеції, представленим Шведським Агентством Міжнародного Розвитку, та Урядом України (Кабінетом Міністрів України), представленим Міністерством фінансів України, містом Львів та Львівським міським комунальним підприємством "Львівводоканал""

 8. ВР України Закон, від 2002.11.22, № 237-IV Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про надання державного кредиту для фінансування добудови атомних електростанцій на території України"

 9. ВР України Закон, від 1996.03.26, № 113/96-ВР "Про ратифікацію Угоди про позику між Україною (що діє через Міністерство фінансів України) та Експортно-імпортним Банком Японії щодо надання експортного кредиту в сумі, еквівалентній 50 млн. доларів США"

 10. ВР України Закон, від 1992.06.03, № 2402-XII "Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій"

 11. ВР України Закон, від 1997.07.11, № 446/97-ВР"Про ратифікацію Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Іспанії щодо фінансового співробітництва"

 12. ВР України Закон, від 1996.03.26, № 112/96-ВР"Про ратифікацію Угоди про позику між Україною (що діє через Міністерство фінансів України) та Експортно-імпортним Банком Японії щодо надання незв'язаного кредиту в сумі, еквівалентній 150 млн. доларів США"

 13. ВР України Закон, від 1998.03.24, № 209/98-ВР"Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про надання кредитів для фінансування експорту товарів та послуг із Чеської Республіки в Україну"

 14. ВР України Закон, від 1999.05.13, № 648-XIV"Про ратифікацію Кредитної угоди (Фінансування Української енергозберігаючої сервісної компанії (УкрЕско) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку"

 15. ВР України Закон, від 1999.03.17, № 498-XIV"Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво"

 16. ВР України Закон, від 2001.02.22, № 2285-III"Про ратифікацію Спільного Розпорядження Президента України Л. Кучми і Президента Туркменістану С. Ніязова "Про будівництво і фінансування інвестиційних об'єктів загальнодержавного значення в Туркменістані""

 17. ВР України Закон, від 1999.05.14, № 665-XIV "Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво"


Періодичні видання (журнали)

 1. Банківська справа

 2. Бухгалтерський облік і аудит

 3. Бюлетень Національного банку України

 4. Вісник податкової служби

 5. Вісник Національного банку України

 6. Все про бухгалтерський облік

 7. Галицькі контракти

 8. Митна газета

 9. Економіка України

 10. Мировая экономика и международные отношения

 11. Регіональна економіка

 12. Финансы (из-во Минфина России)

 13. Фінанси України

Схожі:

Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М., 1996 Академия рынка: маркетинг: Пер с фр iconСписок рекомендованої літератури з “стратегічного управління”
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика -м.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 207с
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М., 1996 Академия рынка: маркетинг: Пер с фр iconСписок рекомендованої літератури з курсу “стратегічного управління”
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика -м.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 207с
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М., 1996 Академия рынка: маркетинг: Пер с фр iconСписок рекомендованої літератури з дисципліни «Міжнародний маркетинг» Список основної літератури
Академия рынка: маркетинг: Пер с фр. /А. Дастан, Ф. Букерель, рланкар. М.: Экономика, 1993
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М., 1996 Академия рынка: маркетинг: Пер с фр iconСтратегический маркетинг
Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер с французского. Спб. Наука, 1996. Xv+589 с
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М., 1996 Академия рынка: маркетинг: Пер с фр iconРуководство по терапевтической гомеопатии: Пер с англ. М.: Атлас, 1994. 205 с
Аллен Х. К. Основания и показания к назначению и характеристики ведущих гомеопатичекских препаратов и нозодов со сравнением их патогенезов:...
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М., 1996 Академия рынка: маркетинг: Пер с фр iconТема Технический анализ ценных бумаг
Технический анализ это метод прогнозирования цен с помощью рассмотрения графиков движения рынка за предыдущие периоды времени. Технические...
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М., 1996 Академия рынка: маркетинг: Пер с фр iconТема Технический анализ ценных бумаг
Технический анализ это метод прогнозирования цен с помощью рассмотрения графиков движения рынка за предыдущие периоды времени. Технические...
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М., 1996 Академия рынка: маркетинг: Пер с фр iconФизиология человека. В 3-х томах. Т. Пер с англ./ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: Мир, 1996. 313 с
Физиология человека: в 3-х томах / пер с англ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир. 1996.]
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М., 1996 Академия рынка: маркетинг: Пер с фр iconФизиология человека. В 3-х томах. Т. Пер с англ./ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: Мир, 1996. 198 с
Физиология человека: в 3-х томах / пер с англ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир. 1996.]
Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика. М., 1996 Академия рынка: маркетинг: Пер с фр iconХіі. Рекомендована література
Берд П. Продай себе! Ефективна тактика поліпшення вашого іміджу.– Пер з англ. Т. А. Сивакової. Мн.: Амалфея, 1997. 1991
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи