Розділ І. Вступ до соціології icon

Розділ І. Вступ до соціології
НазваРозділ І. Вступ до соціології
Дата19.09.2012
Розмір78.8 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА

Розділ І. Вступ до соціології


Тема 1. Соціологія як наука про суспільство: об'єкт, предмет, структура і функції

Мета і завдання курсу "Соціологія". Об'єкт і предмет соціологічного аналізу. Дискусії навколо предмету соціології. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками про суспільство.

Соціологія як система теоретичних та емпіричних знань. Структура і рівні системи соціологічного знання. Рівень загальносоціологічної теорії. Соціологічні теорії середнього рівня:

предмет і функції. Особливості спеціальних соціологічних теорій. Галузеві соціологічні теорії, їх види, завдання, зв'язок з емпіричними дослідженнями. Соціологічне дослідження як інструмент пізнання соціальної реальності. Взаємодія елементів системи соціологічного знання.

Рівні дос пджеиня мжро- іа макросоцюлопя Основні функції соціологічої науки, її роль у розвитку суспільства.

Література: [4, 5, 9, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28-33]

Теми 2. Основні етапи становления та розвитку соціологічного знання

Етап протосоціологічного знання. Передумови виникнення соціологі.

Сутність соціологічної концепції О.Конта. Позитивізм, як науковий напрямок соціології ХІХ ст.

Еволюцоністська соціологія Г.Спенсера. Натуралістичні соціологічні течії XIX ст. організм, соціал-дарвінізм, расово-антропологічна школа, географічна школа. Психологічний напрямок у соціології (психологія народів, психологія натовпу, інстинктивізм, теорія наслідування, психоаналіз).

Соціальна теорія марксизму. Діалектико-матеріалістичний підхід до аналіу соціальних явищ. Вчення про етапи історичного розвитку. Особливість, як cуб’єкт і носій суспільних відносин. Теорія класів Модель класового конфлікту.

Соціологія Е Дюркгейма. Концепція соціологізму. Соціальні факти як предмет соціологічної науки. Соціологічний аналіз суспільного поділу праці. Механічна та органічна солідарність. Норма та патологія. Поняття аномії. Типи самогубства та іх причини.

Соціологічна система В.Парето. Формальна соціологія Г.Зіммеля. Сотцолоична концепція Ф.Тьонніса.

"Розуміюча соціологія" М.Вебера. Концепція ідеальних типів. Основні категорії "розуміючої соціологи". Теорія соціальної дії. Типи соціальної дії. Протестантська етика і дух капіталізму. Політична соціологія М.Вебера. Поняття панування, його типи.

Інтегральна соціологія П.Сорокіна. Соціологія як наука про соціальну взаємодію. Структура соціальної взаємодії. Теорія соціальної стратифікації і мобільності. Аналіз соціальної і культурної динаміки.

Витоки соціологічної думки в Україні Політична соціологія М.Драгоманова. Генетична соціологія М.Грушевського. Соціальна наука Б Кістяківського. Соціологічні ідеї В.Липинського. Загальна соціологія М.Шаповала.

Структурний функціоналізм Т.Парсонса. Волюнтаристська теорія дії. П'ять типових змінних дії. Системи дії. Концепція соціальної системи. Соціалізація особистість та соціальна структура. Соціальні зміни.

Соціологія Р.Мертона. Теорії середнього рівня. Поняття аномії. Способи індивідуальної адаптації до аномії: конформізм, інновація, ритуалізм, ретритизм, заколот. Основи соціологічного аналізу науки.

Соціологічна теорія конфлікту. Діалектична теорія конфлікту Р.Дарендорфа. Функціональна теорія конфлікту Л.Козера. Концепція соціального конфлікту Д.Рекса. Соціологія конфлікту Р.Коллінза. Проблема синтезу різних теорій конфлікту.

Теорія символічного інтеракціонізму Дж. Міда.

Феноменологія соціального світу А.Шюца. Етнометодологія Г.Гарфінкеля. Теорія соціального обміну (Д. Хоманс, П. Блау).

Теорія комунікативної дії Ю. Хабермаса. "Структуралістський конструктивізм" П.Бурдьє. Теорія структураціі Е.Гідденса. Неофункціоналізм Дж. Александера.

Література [1-4; 6; 1 5; 17-24; 26; 27; 31]
^

Розділ II. Основи загальної соціології


Тема 3. Соціологічні принципи, закони та. категорії

Принципи загальної соціологічної теорії. Соціологічні закони: сутність, характерні особливості. Види соціологічних законів. Понятійно-категоріальний апарат соціологічної науки, його роль у пізнанні соціального життя. Система соціологічним категорій, їх класифікація. Соціальне як центральна категорія соціології: сутність і функції. Основні функції загальносоціологічної теорії.

Література [4; 9; 12; 16; 21; 23; 26; 28 31; 33]

Тема 4. Суспільство як цілісна соціальна система

Методологічні підходи до аналізу суспільства. Суспільство та природа. Сутність поняття "суспільство", його основні ознаки. Поняття системи. Основні компоненти суспільства як соціальної системи. Мікро-та макрорівні соціальної реальності. Типи суспільства. Традиційне та сучасне суспільство.

Соціальні контакти. Поняття соціальної дії, її основні елементи. Соціальна взаємодія, соціальні залежності, соціальний зв'язок. Теорії соціальної взаємодії, їх класифікація. Форми соціальної взаємодії: кооперація, конкуренція, конфлікт. Соціальні конфлікти і шляхи їх розв'язання.

Суспільні відносини як система взаємозв’язку між структурними елементами соціальної системи, основа соціального життя суспільства. Суспільні та соціальні відносини. Соціальний процес: сутність, складові елементи. Види соціальних процесів. Соціальні зміни: поняття і види. Причини і фактори соціальних змін. Джерела соціальних змін. Суспільний прогрес: критерії та тенденції.

Література [2; 4-6; 9; 15.-17; 19-21; 26; 28-31; 33]

Тема 5. Культура як об'єкт соціологічного аналізу

Методологічні підходи до аналізу культури. Сутність і типи культури. Культура як механізм засвоєння, передачі, створення і нагромадження соціального досвіду. Внутрішня структура культу­ри. Матеріальна та духовна культура. Форми, вида та рівні куль­тури. Культурний конфлікт. Основні методологічні принципи оці­нювання культури: е'гноцентризм та культурний релятивізм. Шля­хи впливу культури на суспільне життя.

Функції культури в суспільстві. Взаємодія культур. Теорії розви­тку культури. Поширення культури. Культурні зміни. Культура та цивілізація.

Література [4; 5; 8; 9; 16; 17; 20; 21; 23; 24; 26; 28-33]

Тема 6. Соціальна структура суспільства та її елементи

Поняття соціальної структури суспільства та її основні елементи. Сутність поняття "соціальна спільнота". Типи та ознаки виділення соціальних спільнот. Поняття соціальної групи в соціології. Види соціальних груп. Соціальні групи та соціальні категорії. Статусні групи. Соціальний статус, соціальна роль.

Теорія соціальної стратифікації. Класичні та сучасні теорії походження нерівності. Різноманітність форм соціальної стратифікації у суспільстві. Джерела та фактори соціальної стратифікації.

Поняття "клас" в соціології. Основні характеристики соціальних класів. Моделі класової структури суспільства. Концепції середнього класу.

Сутність, типи і форми соціальної мобільності. Наслідки соціальної мобільності для індивідів, груп, суспільства.

Тенденції змін у соціальній структурі українського суспільства.

Література: [5; 9; 16; 21; 23; 24; 26; 28-31; 33]

Тема 7. Соціальні інститути та їх роль у житті суспільства

Поняття соціального інституту. Соціальні потреби та соціальні інститути. Соціальний інститут як форма організації соціального життя індивідів. Типи соціальних інститутів та їх роль у життєдіяльності суспільства. Процес інституціалізації. Соціальний контроль, його функції і структура

Організація як складова соціальної структури суспільства. Внутрішня структура організації Типи організацій. Роль та значення організацій у сучасному суспільстві.

Література [4; 5; 9, 16; 21; 23, 24, 26, 28-31; 33]

Тема 8. Особистість і суспільство: механізм взаємодії

Особистість як предмет соціологічного аналізу. Соціологічні концепції особистості: марксистська, рольова, диспозиційна Соціальна типологія особистості Структура особистості як соціологічні проблема. Рольова структура особистості і рольові конфликти.

Особистість та соціальне середовище. Малі групи як мікросередовище розвитку особистості. Функції соціального мікросередовища особистості Механізми взаємодії особистості і соціальних спільнот: соціалізація, адаптація, соціальний контроль.

Сутність процесу соціалізації, його основні етапи. Агенти та інститути соціалізації. Десоціалізація та ресоціалізація. Проблеми взаємовідносин особистості і суспільства. Особистість і суспільство у перехідний період.

Література [ 5,8,9,16,17,19,21,23,24,26 28,30,31,33]

Тема 9. Девіація та соціальний контроль

Поняття норми та патології. Девіантна поведінка, її суть. Девіантна та делінквентна поведінка Причини девіації (біологічне, психологічне та соціологічне пояснення) Теорія аномії (Е.Дюркгейм, Р.Мертон). Основні теорії та концепції девіації. Типи девіацій. Колективні форми девіації. Перехід відхилення у норму і норми - у відхилення

Поняття соціального контролю. Способи реалізації соціального контролю в групі та суспільстві. Види соціального контролю. Функції соціального контролю. Формальний та неформальний контроль. Соціальні норми та норми права, їх функції. Структура правової норми. Норми права і норми моралі. Соціальні санкції, їх види.

Літератури [2, 4 6, 9, 16 18, 21 23, 26, 28 31]
^

Розділ III. Програма та методика соціологічного дослідження


Тема 10. Продраїла, соціологічного дослідження

Види соціологічних досліджень, їх специфіка і можливості. Співвідношення теоретичного та емпіричного в соціологічному дослідженні. Пізнавальні та прикладні функції соціологічної о дослідження. Поняття "метод", "методика", "техніка", "процедура" в соціологічному дослідженні. Основні етапи соціологічної о дослідження. Програма як методологічна і методична основа дослідження. Особливості програми у різних видах соціологічних досліджень.

Методологічна частина програми. Обґрунтування проблеми, визначення об'єкта, предмета, мети та основних завдань дослідження. Інтерпретація та операціоналізація основних понять дослідження. Розробку концептуальної моделі дослідження. Висунення робочих гіпотез, основні вимоги щодо їх формулювання. Класифікація гіпотез.

Процедурна частина програми. Стратегічний план дослідження та його варіанти. Розрахунок та обґрунтування системи вибірки. Опис основних процедур збирання та аналізу первинної соціологічної інформації. Робочий план дослідження, його основні елементи.

Література [7, 10, 11, 13, 16, 23-26, 31, 32]

Тема 11. Вибірка у соціологічному дослідженні

Визначення вибіркової сукупності. Поняття генеральної сукупності. Поняття репрезентативності. Об'єкти репрезентації та одиниці спостереження. Одноступенева та багатоступенева вибірки.

Способи формування вибіркової сукупності. Типи відбору суцільний, випадковий, невипадковий. Ймовірнісні відбори повторні та безповторні. Районований, гніздовий, систематичний та квотний відбори.

Обсяг вибіркової сукупності. Помилки вибірки. Вимоги до забезпечення якості та надійності вибірки.

Література [7; 11; 13; 16; 23-26, 31, 32]

Тема 12. Методи збирання соціологічної інформанти

Якісні та кількісні методи в соціології. Соціологічне опитування: загальна характеристика, переваги та недоліки. Види опитування. Специфіка анкетного опитування. Характеристика методу інтерв'ю. Форми інтерв'ю. Проблеми взаємодії між інтерв'юером та респондентом. Метод фокусованих групових інтерв'ю в соціології. Соціологічне опитування. Експертне опитування.

Сутність та загальна характеристика методу соціологічного спостереження. Види спостережень.

Аналіз документів як джерело соціологічної інформації. Види документів. Традиційний аналіз документів. Формалізований аналіз документів. Переваги та недоліки застосування аналізу документів у соціології.

Соціологічний експеримент.

Література [7; 10; 11; 13; 16; 23-26; 31; 32]

Схожі:

Розділ І. Вступ до соціології iconЗапитання до заліку з курсу “соціологія”
Предмет І об’єкт пізнання соціології. Поняття соціального. Функції соціології. Структура соціології як науки
Розділ І. Вступ до соціології iconОкр магістр «загальна теорiя соцiології» Науковий статус соціології
«соціального». Соціальна реальність та структура соціологічного знання. Поняття теоретичної соціології. Спеціальні соціологічні теорії....
Розділ І. Вступ до соціології iconРектор С. В. Мельничук
Завдання теоретичної соціології. Поняття законів та закономірностей в соціології. Соціологічне мислення та соціологічна уява (Р....
Розділ І. Вступ до соціології iconРектор С. В. Мельничук
Завдання теоретичної соціології. Поняття законів та закономірностей в соціології. Соціологічне мислення та соціологічна уява (Р....
Розділ І. Вступ до соціології iconЗ/п Назва розділу І теми
Вступ до соціології Соціологія як наука про суспільство: об'єкт, предмет, структура І функції
Розділ І. Вступ до соціології iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Розділ І. Вступ до соціології iconРозділ Підготовка будівельного майданчика
Вступ
Розділ І. Вступ до соціології iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з соціології
В процесі вивчення важливих тем соціології студенти повинні оволодіти навичками самостійного опрацювання відповідних розділів, підручників,...
Розділ І. Вступ до соціології iconРозділ Психологія управління в системі організаційного менеджменту
Вступ
Розділ І. Вступ до соціології iconРозділ Неминучість економічних ризиків у діяльності підприємств
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи