Учебник для вузов. М.: Изд. Группа «инфра-м-норма», 1998 icon

Учебник для вузов. М.: Изд. Группа «инфра-м-норма», 1998
Скачати 51.71 Kb.
НазваУчебник для вузов. М.: Изд. Группа «инфра-м-норма», 1998
Дата19.09.2012
Розмір51.71 Kb.
ТипУчебник

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Підручники


1. Бойко М.Д. Трудове право України. Навчальний посібник. Курс лекцій. – К.: “Олан”, 2002. – 335 с.

2. Болотіна Н.Б., Чанишева Т.І. та інші. Трудове право України: підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

3. Дмитренко Ю.П. Трудове право України. Курс лекцій. – К.: Інститут післядипломної освіти КНУ, 2001.

4. Зайкин А.Д. Трудовой договор (контракт): Учебное пособие. – М., 1995.

5. Иванов С.А., Лившиц Р.З., Орловский Ю.П. Советское трудовое право. Вопросы теории. – М.: Наука, 1998.

6. Киселёв И.Я. Зарубежное трудовое право: учебник для вузов. – М.: Изд. Группа «ИНФРА-М-НОРМА», 1998.

7. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Х.: Фірма “Консум”, 2000. – 480с.

2. Монографії

1. Акопова Е.М., Ерёмина С.Н. Договоры о труде. – Ростов-на-Дону, 1995.

2. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи. – К.: Наукова думка, 2000.

3. Бойко М.Д. Основи правового самозахисту. – К.: Олан, 2001.

4. Венедиктов В.С. Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве. – Харьков: Фирма «Консум», 1995.

5. Головко М.Л., Дубровський М.Л., Жуков В.І. Соціальне партнерство (сучасний міжнародний досвід). – К., 1994.

6. Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред. Н.М.Хуторян. – К.: Ін. Юре, 1999.

7. Янчевський В.С. Трудовий договір. - Житомир, 1996.

8. Янчевський В.С. Скорочення працівників. – Житомир, 1997.

3. Публікації в періодиці

1. Барабаш А. Деякі властивості трудових контрактів // Право України. – 1998. - №8.

2. Боаронюк Ю. Особливості змісту трудових контрактів // Право України. – 1998. - №9.

3. Бару М. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість // Право України. – 1998. - №2.

4. Білецький С., Хохлюк Н. Державне регулювання в системі підготовки кадрів: зарубіжний досвід // Україна: аспекти праці. – 1996. - №2.

5. Бойко Ю. Розмежування правового регулювання законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення // Право України. – 1994. - №10.

6.Бондарчук К. Професійне навчання незайнятого населення (досвід зарубіжних країн) // Соціальний захист. – 1999. - №4.

7. Борисов Б.А. Дисципліна праці // Трудове право. – 1997. - №2.

8. Геращенко Л. Регулювання відпусток в конвенціях МОП та нормативних актах Європи // Право України. – 1999. - №10.

9. Гетьманцева Н. Співвідношення централізованого і локального методів правого регулювання оплати праці // Право України. – 1997. - №12.

10. Гончарова Г., Жернаков В., Прилипко С. Спірні питання застосування ст.26 Закону “Про відпустки” // Право України. – 1999. - № 9.

11. Гончарова Т. Плюралізм профспілок і трудові відносини: вирішення питань на практиці // Право України. – 1999. - №10.

12. Давиденко Т.І. Розгляд судами спорів, пов’язаних з укладенням. Зміною і припиненням трудового договору // Вісник Верховного Суду України. – 1997. - №3.

13.Єрьоменко В. Підстави виникнення трудових правовідносин у колективних сільськогосподарських підприємствах, селянських (фермерських) господарствах, кооперативах // Право України. – 1997. - №6.

14. Жернаков В.В. Поняття примусової праці за законодавством України // Право України. – 1997. - №10.

15. Заржицький О., Сидоренко О., Башмаков В. Правове регулювання працевлаштування іноземних громадян в Україні // Право України. – 1997. - №2.

16. Зубковський В. Компенсація за невикористану відпустку // Право України. – 1999. - №2.

17. Карпенко Д., Хуторян Н., Правові проблеми Загальної частини проекту Кодексу України про працю // Право України. – 1998. - №3.

18. Колот А. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу // Україна: аспекти праці. – 1998. - №1.

19. Колот А. Нормування праці: значення в ринковій економіці і шляхи вдосконалення // Праця і зарплата – 1998.- №17.

20. Ломанов І. Захист заробітної плати: зарубіжний досвід і пропозиції щодо його впровадження в Україні // Праця і зарплата. – 1997. - №20.

21. Миронов В.И. История трудового права: теория и практика // Государство и право. – 1998. - №12.

22. Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні // Право України. – 1996.

23. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. – 1998. - №9.

24. Процевський О.І. Яким бути новому Кодексу про працю України? // Право України. – 1998. - №9.

25. Реус О. Особливості укладення трудового договору з неповнолітнім // Право України. – 1998. - №9.

26. Солдатенко М., Колот А. Політика заробітної плати: потреби часу // Урядовий кур’єр. – 1998. – 12 листопада.

27. Товстенко О., Ломанов І. Мінімальна заробітна плата: функціональна роль і методичні основи її застосування // Праця і зарплата. – 1997. - №23.

28. Чанишева Г.І. Значення правильного оформлення трудового договору // Право України. –1992. - №1.

29.Чанишева Т.І., Фадєєнко А.Ф. Розгляд судами справ у спорах, що виникають з трудових правовідносин (окремі питання) // Право України. – 1998. - №8.

^ 4. Нормативні документи

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996р.

2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За редакцією В.М.Вакуленка, О. П. Товстенка. – К.: Юрінком Інтер, 1997. - 1040 с.

3. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / За редакцією І.В.Стичинського, В.Г.Зуба, Ротань. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К.: А.С.К., 2000.

4. Про колективне сільськогосподарське підприємство. Закон України від 14 лютого 1992 р.

5. Про споживчу кооперацію. Закон України від 22 червня 1992 р.

6. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Закон України від 28 лютого 1991 р. (зі змінами і доповненнями).

7. Про колективні договори і угоди. Закон України від 1 липня 1993 р.

8. Про підприємства в Україні. Закон України від 27 березня 1991 р.

9. Про державну службу. Закон України від 16 грудня 1993 р.

10. Про державну податкову службу в Україні. Закон України в редакції від 24 грудня 1993 р.

11. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 р.

12. Про зайнятість населення. Закон України від 1 березня 1991 р.

13. Про відпустки. Закон України від 15 листопада 1996 р.

14. Про оплату праці. Закон України від 24 березня 1995 р.

15. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей. Закон України від 6 червня 1995 р.

16. Про охорону праці. Закон України від 14 жовтня 1992 р.

17. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Закон України від 5 лютого 1993 р.

18. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України із змінами, прийнятими Верховною Радою України 13 грудня 2001 р.

19. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994. №170.

20. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. №245.

21. Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. №9.

22. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 695.

23. Статут про дисципліну працівників зв’язку. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 877.

24. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. № 55.

25. Дисциплінарний статут прокуратури України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 6 листопада 1991 р.

Схожі:

Учебник для вузов. М.: Изд. Группа «инфра-м-норма», 1998 iconУчебник для вузов. М.: Норма-Инфра, 2001. С. 3-20 Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических учебных заведений. М.: Юристъ, 1998. С. 4-1
Екологічне право України: Підручник для студентів юрид вищ навч закладів / А. П. Гетьман В. К. Попов, М. В. Шульга та ін.; за ред....
Учебник для вузов. М.: Изд. Группа «инфра-м-норма», 1998 iconУчебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. 2-е изд., доп и перераб. Спб.: Питер, 2004. 639 с.: ил. (Серия «Учебник для вузов»)
Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. — 2-е изд., доп и перераб. — Спб.: Питер, 2004. — 639 с.:...
Учебник для вузов. М.: Изд. Группа «инфра-м-норма», 1998 iconУчебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. 2-е изд., доп и перераб. Спб.: Питер, 2004. 639 с.: ил. (Серия «Учебник для вузов»)
Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. — 2-е изд., доп и перераб. — Спб.: Питер, 2004. — 639 с.:...
Учебник для вузов. М.: Изд. Группа «инфра-м-норма», 1998 iconУчебник рекомендуется в качестве учебника для студентов экономических вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б27 Финансовый менеджмент: Учебник — М.: Инфра-м, 2009. — 240 с. — (Высшее образование)
Учебник для вузов. М.: Изд. Группа «инфра-м-норма», 1998 iconВладимира Дмитриевича Аракина одного из замечательных лингвистов России предисловие настоящая книга
Практический курс английского языка. 2 курс : учеб для студентов вузов / (В. Д. Аракин и др.); под ред. В. А. Аракина. — 7-е изд,...
Учебник для вузов. М.: Изд. Группа «инфра-м-норма», 1998 iconУчебник для юридических вузов. Ocr палек, 1998 г. Учебник подготовлен в соответствии с новой программой курса Судебная
Охватывается значительное число правовых конфликтов
Учебник для вузов. М.: Изд. Группа «инфра-м-норма», 1998 iconУчебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с
М59 Микробиология: Учебник для студ фарм. Вузов и фарм фак-тов/ И. Л. Дикий, И. Ю. Холупяк, Н. Е. Шевелева, М. Ю. Стегний. 2-е изд....
Учебник для вузов. М.: Изд. Группа «инфра-м-норма», 1998 iconУчебник для вузов физ культуры / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. 2-е изд., испр и доп. М.: Олимпия Пресс, 2005. 528 с.: ил
move to 0-16585923
Учебник для вузов. М.: Изд. Группа «инфра-м-норма», 1998 iconУчебник для вузов. Изд. 4-е, испр. М: Академический Проект, 2001. 314 с. Isbn 5-8291-0115-7
Охватывает связи между людьми как некая
Учебник для вузов. М.: Изд. Группа «инфра-м-норма», 1998 iconУчебник для вузов. М. Энергоатомиздат, 1988, 720с. Электрическая часть станций и подстанций: Учебник для вузов. Под ред. А. А. Васильева. М.: Энергоатомиздат, 1990. 576с
Обсяг модуля: загальна кількість годин 90 (кредитів єктс-3) аудиторні години – 48 (лекції – 32, лабораторні 16)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи