Тестові завдання icon

Тестові завдання
Скачати 105.77 Kb.
НазваТестові завдання
Дата19.09.2012
Розмір105.77 Kb.
ТипДокументи

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Тестові завдання


1. За якими основними критеріями розмежовуються галузі права?

а) за предметом і методом;

б) за джерелами і принципами;

в) за принципами і цілями.

2. Які відносини є предметом трудового права?

а) будь-які відносини, пов'язані з працею;

б) тільки індивідуальні трудові відносини;

в) трудові та інші тісно пов'язані з трудовими відносини.

3. Чи регулює трудове право працю членів кооперативів, селянських (фермерських) господарств?

а) регулює в повному обсязі;

б) не регулює зовсім;

в) регулює тільки порядок надання гарантій щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів.

^ 4. Чи можуть володіти трудовою правосуб'єктністю організації, які мають статус юридичної особи?

а) так;

б) ні.

5. Чи зобов'язана профспілка захищати індивідуальні інтереси працівника, який не є членом цієї профспілки?

а) так;

б) ні.

^ 6. Чи має право профспілкова організація підприємства звертатися до суду в разі невиконання її вимог власником або уповноваженим ним органом?

а) так;

б) ні.

^ 7. В яких випадках профспілка може представляти інтереси члена профспілки?

а) тільки для вирішення трудових спорів;

б) для захисту трудових та соціально-економічних прав;

в) для захисту будь-яких прав та законних інтересів члена профспілки.

^ 8. В який термін має бути підписаний уповноваженими представниками колективний договір з моменту його схвалення?

а) протягом 10 днів;

б) не пізніше, як через 5 днів;

в) не пізніше, як через 15 днів.

^ 9. Який орган схвалює колективний договір?

а) власник або уповноважений ним орган;

б) профспілковий комітет або інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган;

в) загальні збори (конференція) трудового колективу.

^ 10. 3 якого моменту колективний договір набуває чинності?

а) з моменту його схвалення;

б) з моменту його підписання;

в) з моменту його повідомної реєстрації.

^ 11. Хто здійснює контроль за виконанням колективного договору?

а) орган повідомної реєстрації;

б) сторони, які уклали колективний договір чи уповнова­жені ними представники;

в) вищестоящий профспілковий орган.

^ 12. В який термін сторони, що підписали колективний договір, звітують про його виконання?

а) щомісячно, не пізніше 5 числа наступного місяця;

б) не рідше, як раз у квартал;

в) щорічно, в строки, передбачені колективним договором.

^ 13. Яким чином визначається сфера застосування контракту, як особливої форми трудового договору?

а) сторонами трудового договору;

б) законодавством України;

в) законами України.

^ 14. В яких випадках укладається строковий трудовий договір?

а) в будь-яких випадках за угодою сторін;

б) тільки у випадках, коли трудовий договір не може бути укладений на невизначений строк.

^ 15. В якій формі укладається трудовий договір з роботодавцем - фізичною особою?

а) в усній формі;

б) в письмовій формі;

в) в будь-якій формі за угодою сторін.

^ 16. В якому органі підлягає реєстрації трудовий договір, укладений з роботодавцем - фізичною особою?

а) в службі зайнятості за місцем проживання роботодавця;

б) в райдержадміністрації за місцем проживання працівника;

в) в профспілковому органі.

^ 17. На який термін може застосовуватись випробування для робітника?

а) не більше одного місяця;

б) не більше трьох місяців;

в) не більше шести місяців.

^ 18. Чи зобов'язаний власник або уповноважений ним орган обмежувати спільну роботу родичів на підприємстві недержавної форми власності?

а) зобов'язані, якщо ці родичі є близькими і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

б) не зобов'язаний, але має право;

в) зобов'язаний в будь-якому випадку, незалежно від форми власності підприємства.

^ 19. Дайте найбільш повний перелік із вказаних категорій працівників, до яких не може застосовуватись випробування:

а) до сезонних і тимчасових працівників;

б) до осіб, що не досягли 18 років;

в) до молодих спеціалістів і молодих робітників;

г) до категорій, вказаних в п. а), б), в);

д) до категорій вказаних в п. б), в).

^ 20. В який термін працівник повинен бути повідомлений про зміну істотних умов праці?

а) не пізніше, ніж за один місяць;

б) не раніше, як за два місяці;

в) не пізніше, як за два місяці.

^ 21. В яких випадках працівник може бути переведений на інше робоче місце?

а) за наявності згоди працівника;

б) в разі виробничої потреби, якщо це не протипоказано працівникові за станом здоров'я;

в) в будь-яких випадках.

^ 22. Чи потрібна згода працівника для переведення його на іншу роботу в разі простою?

а) не потрібна;

б) потрібна в разі переведення працівника на інше підприємство;

в) потрібна в будь-якому випадку.

^ 23. На який термін працівник може бути переведений на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, для ліквідації наслідків виробничої аварії?

а) до одного місяця;

б) до двох місяців;

в) на весь час ліквідації таких наслідків.

^ 24. В яких випадках неповнолітній працівник може бути переведений на іншу роботу без його згоди?

а) у разі виробничої необхідності;

б) у разі простою;

в) для відведення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій;

г) у випадках, передбачених п. а), б), в);

д) не може взагалі.

^ 25. На який термін працівник може бути переведений за його згодою на інше підприємство в разі простою?

а) на весь час простою;

б) не більше одного місяця;

в) не більше двох місяців.

^ 26. Чи є зміна підпорядкованості підприємства підставою для припинення трудового договору?

а) так;

б) ні.

27. Чи має працівник право розірвати трудовий договір за власним бажанням у визначений ним строк в разі невиконання роботодавцем умов колективного договору?

а) так;

б) ні.

^ 28. В який термін працівник повинен повідомити роботодавця про розірвання трудового договору за власним бажанням без поважних причин?

а) за два тижні;

б) за один місяць;

в) за два місяці.

^ 29. Чи допускається звільнення працівника з ініціативи влас­ника або уповноваженого ним органу в період перебування працівника у відпустці?

а) не допускається взагалі;

б) допускається;

в) допускається у випадку повної ліквідації підприємства.

^ 30. З яких названих підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не потребує попередньої згоди профспілкового органу?

а) вчинення розкрадання за місцем роботи;

б) в разі вчинення прогулу;

в) в разі появи на роботі в нетверезому стані;

г) у всіх названих випадках потребується попередня згода профспілкового органу.

^ 31. За яких підстав припинення трудового договору випла­чується працівникові вихідна допомога?

а) угода сторін;

б) переведення працівника за його згодою на інше підприємство;

в) поновлення на роботі працівника, який раніше викону­вав цю роботу.

^ 32. В який термін працівники мають бути попередженими про наступне вивільнення?

а) не раніше ніж за два місяці;

б) не пізніше ніж за два місяці;

в) не пізніше ніж за місяць.

^ 33. Яка максимальна тривалість робочого часу встановлена для працівників віком від 16 до 18 років?

а) 40 годин на тиждень;

б) 36 годин на тиждень;

в) 24 години на тиждень.

^ 34. Для якої із названих категорій працівників встановлюється скорочена тривалість дня?

а) вагітним жінкам та жінкам, які мають дітей віком до трьох років;

б) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умо­вами праці;

в) працівникам, що не досягли 21 року.

^ 35. Яку категорію працівників заборонено залучати до роботи в нічний час?

а) осіб до 21 року;

б) жінок, що мають дітей віком до 14 років чи дитину-інваліда;

в) вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років.

^ 36. Чи може встановлюватися неповний робочий час за угодою між працівником і роботодавцем?

а) так;

б) ні.

37. Чи тягне робота на умовах неповного робочого часу будь-які обмеження обсягу трудових прав працівників?

а) так;

б) ні;

в) тривалість щорічної відпустки зменшується.

^ 38. Якою має бути тривалість перерви в роботі між змінами?

а) не менше 12 годин;

б) не менше подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні.

^ 39. Чи можуть залучатися до надурочних робіт жінки, які ма­ють дітей віком до 14 років або дитину-інваліда?

а) не можуть взагалі;

б) можуть;

в) можуть залучатися лише за їх згодою.

^ 40. Які граничні норми застосування надурочних робіт?

а) не повинні перевищувати для кожного працівника чоти­рьох годин протягом двох днів підряд;

б) не повинні перевищувати чотирьох годин в день;

в) не повинні перевищувати чотирьох годин в робочий день і восьми годин у вихідний день.

^ 41. Чи можуть працівники використовувати час обідньої пере­рви на свій розсуд та відлучатися з місця роботи?

а) так;

б) ні;

42. Яка тривалість щотижневого безперервного відпочинку?

а) не менше 48 годин;

б) не менше 42 годин;

в) не менше 40 годин.

^ 43. Як здійснюється компенсація за роботу у вихідний день?

а) наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі, за згодою сторін;

б) тільки у грошовій формі у подвійному розмірі;

в) тільки наданням іншого дня відпочинку.

^ 44. Якої тривалості надаються щорічні відпустки?

а) не менше 15 робочих днів;

б) не менше 24 календарних днів;

в) не менше ЗО календарних днів.

^ 45. Який стаж роботи дає право на щорічну відпустку за певний рік роботи?

а) після закінчення 6 місяців безперервної роботи;

б) після закінчення 11 місяців безперервної роботи;

в) після закінчення одного року безперервної роботи.

^ 46. Чи допускається відкликання працівника з відпустки без згоди на це працівника?

а) так;

б) ні.

47. Чи допускається заміна відпустки повної тривалості грошовою компенсацією?

а) допускається в будь-якому випадку;

б) не допускається взагалі;

в) допускається у випадку звільнення працівника, який не використав відпустки.

^ 48. Чи допускається компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу?

а) так;

б) ні.

49. Чи мають право працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію)?

а) так;

б) ні.

^ 50. Яка матеріальна відповідальність настає в разі завдання матеріальної шкоди підприємству працівником не при ви­конанні ним трудових обов'язків?

а) повна;

б) обмежена.

51. Чи може бути притягнутий до матеріальної відповідальності працівник за шкоду, завдану ним підприємству, установі, організації поряд з притягненням його за це до дисциплінарної відповідальності?

а) так;

б) ні.

^ 52. Які з названих стягнень можуть бути застосовані за пору­шення трудової дисципліни?

а) зауваження;

б) догана;

в) переведення на нижчеоплачувану роботу;

г) всі названі в пп. а), б);

д) всі названі в пп. а), б), в).

^ 53. Не пізніше якого терміну з дня вчинення проступку може бути накладено дисциплінарне стягнення?

а) шести місяців;

б) одного року.

54. Чи можуть застосовуватись заходи заохочення протягом строку дії дисциплінарного стягнення?

а) так;

б) ні.

^ 55. Чи дозволяється видача замість спеціального одягу і спеціального взуття матеріалів для їх виготовлення або грошових сум для їх придбання?

а) так;

б) ні.

^ 56. Чи дозволяється застосування праці осіб молодше 18 років на підземних роботах?

а) дозволяється;

б) забороняється;

в) дозволяється тільки за їх згодою.

^ 57. В який період надаються щорічні відпустки працівникам молодше 18 років?

а) у зручний для них час;

б) у літній час;

в) за графіком, незалежно від їх бажання.

^ 58. В який термін працівник має право звернутись до суду у справі про звільнення?

а) в тримісячний термін з дня, коли він дізнався або пови­нен був дізнатися про своє звільнення;

б) в місячний строк з дня вручення йому копії наказу або з дня видачі трудової книжки.

^ 59. В який термін працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати?

а) без обмеження будь-яким строком;

б) протягом строку позовної давності;

в) протягом тримісячного терміну з дня, коли працівник дізнався чи повинен був дізнатися про відмову у виплаті йому заробітної плати.

^ 60. В який термін може бути оскаржено до суду рішення комісії по трудових спорах?

а) в місячний термін;

б) в тримісячний термін;

в) в десятиденний термін.

^ 61. Моментом виникнення індивідуального трудового спору є:

а) зафіксований факт непорозуміння між працівником і власником;

б) звернення працівника із заявою до відповідного органу, що розглядає трудові спори;

в) звернення до місцевих органів виконавчої влади.

^ 62. Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає:

а) з моменту надання уповноваженим представницьким органом найманих працівників вимог власнику чи уповноваженому ним органу.

б) з моменту повної чи часткової відмови власника чи уповноваженого ним органу від виконання вимог наданих уповноваженим представницьким органом найманих працівників.

в) коли строки розгляду вимог, передбачених законом, закінчилися, а відповіді від власника не надійшло.

^ 63. Розмежування між індивідуальним і колективним договором здійснюється за:

а) за суб’єктом, що протистоїть власнику чи уповноваженому ним органу;

б) за змістом спору;

в) за формою власності підприємства.

^ 64. Розгляд колективних трудових спорів здійснюється:

а) трудовим арбітражем, примирною комісією;

б) народними депутатами та депутатами місцевих рад;

в) безпосередньо місцевими судами.

^ 65. Закон України “Про охорону праці” був прийнятий:

а) в 1992 р.

б) в 1993 р.

в) в 1991 р.

66. Хто зобов’язаний створити умови праці відповідно до вимог законодавства:

а) служба охорони праці;

б) трудовий колектив і профспілка;

в) власник.

^ 67. Служба охорони праці створюється на підприємстві виробничої сфери з числом працюючих:

а) 60 чоловік;

б) 50 чоловік;

в) 40 чоловік.

68. Хто зобов’язаний за свої кошти організовувати проведення медичного огляду?:

а) роботодавець;

б) профспілка спільно з роботодавцем;

в) профспілка.

69. Щорічний обов’язковий медичний огляд проводиться до:

а) 22 років;

б) 21 року;

в) 18 років.

70. Хто здійснює розслідування нещасного випадку, що стались на виробництві?:

а) власник чи уповноважений ним орган;

б) профспілка;

Схожі:

Тестові завдання iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Мельман менеджмент персоналу
Наведені сучасні тестові методики з визначення різних аспектів ефективного управління, управлінського потенціалу, мотиваційних типів...
Тестові завдання iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Тестові завдання iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Тестові завдання iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІ «Хімічна термодинаміка. Кінетика І рівновага. Розчини» /Укладачі: О. П. Манжос, Л. С. Манжос....
Тестові завдання icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Тестові завдання iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Тестові завдання iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Тестові завдання icon3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук»
Тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» / укладачі: Л. М. Миронович, О. П. Манжос, І. Г. Воробйова. – Суми:...
Тестові завдання iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи