Тема 14. Контроль як функція менеджменту поняття І етапи контролю icon

Тема 14. Контроль як функція менеджменту поняття І етапи контролю
Скачати 58.75 Kb.
НазваТема 14. Контроль як функція менеджменту поняття І етапи контролю
Дата20.09.2012
Розмір58.75 Kb.
ТипДокументи

Тема 14. КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Поняття і етапи контролю. Метою контролю, з одного боку, є виявлення слабких місць і помилок в процесі виробництва і управління, своєчасне їх виправлення і недопущення повторення; з іншого боку, забезпечення відповідності між наміченими планами і заходами, що проводяться.

Об'єктом контролю є кошти і предмети праці, персонал, виробничі і управлінські процеси.

Для здійснення контролю необхідно:

1) наявність планів, оскільки неможливо визначити ефективність чиєї-небудь діяльності, якщо невідомі її цілі;

2) наявність організаційної структури, оскільки для здійснення контролю необхідно знати, хто відповідає за дану дільницю роботи; в складній ситуації знаходиться той керівник, котрий знає, що в його організації або підрозділі щось відбувається не так, як повинно бути, але не знає, хто несе за це відповідальність.

Процес контролю має наступні етапи.

1. ^ Встановлення нормативів, які, з одного боку, можна розглядати як критерії ефективності діяльності, з іншого - як визначені планом результати, що характеризують діяльність (підприємства, підрозділу, працівника) на кожному етапі досягнення мети.

Нормативи повинні задовольняти наступним вимогам:

1) можливість перевірки;

2) вимірність.

2. ^ Визначення ефективності діяльності шляхом зіставлення нормативів з дійсністю. При цьому потрібно враховувати, що чим далі від безпосереднього виробничого процесу знаходиться виконавець, тим важче встановити нормативи його діяльності і тим важче, а часто і необхідно, цю діяльність контролювати.

3. ^ Корегування відхилень від планів і нормативів, яка може здійснюватися за допомогою перегляду або модифікації цілей і планів, перерозподілу або уточнення завдань, виділення додаткового персоналу або інших ресурсів, вдосконалення систем підбору, стимулювання і навчання кадрів, звільнення співробітника.

Інформаційний бік контролю. З інформаційної точки зору управлінський контроль можна подати як систему із зворотнім зв'язком з наступними елементами (мал. 14.1):МАЛ. 14.1. Етапи контролю

1) розробка планів, нормативів і стандартів;

2) здійснення дій по виконанню планів;

3) отримання фактичних показників діяльності;

4) зіставлення фактичних показників діяльності з нормативами і стандартами;

5) визначення відхилень;

6) аналіз відхилень;

7) розробка програми корегуючих дій.

При цьому зворотній зв'язок виконує дві основні функції:

1) виявлення помилок при русі до мети;

2) ініціювання корегуючих впливів.

^ Вимоги, що пред'являються до систем контролю. Основними вимогами, що пред'являються до систем контролю, є:

1) відповідність планам (система контролю повинна відповідати діяльності, яку вона контролює);

2) відповідність рівню керівника (контроль, здійснюваний головним інженером, буде відрізнятися від контролю, здійснюваного майстром дільниці);

3) відповідність особистим якостям керівника (інформація про стан об'єкта, що контролюється повинна подаватися керівнику в зручному для нього вигляді);

4) ефективність, що досягається за рахунок надання керівнику інформації саме про відхилення в процесі, що контролюється;

5) об'єктивність, що досягається за рахунок того, що контроль спирається на вимірні критерії і нормативи;

6) гнучкість (система контролю не повинна давати збої при зміні планів і норматив);

7) економічність (контроль повинен окупати витрати на нього).

Ефективність і економічність системи контролю досягаються за рахунок визначення і контролю критичних точок процесу, що контролюється, які являють собою або обмежуючі чинники, що дозволяють оцінювати витрату ресурсів, або параметри, що краще за інших відображають хід виконання плану.

Це дає можливість керівнику контролювати більшу кількість підлеглих, тобто розширювати діапазон управління.

^ Типи нормативів, що використовуються при контролі. В управлінському контролі використовуються наступні типи нормативів.

1. Натуральні, які використовуються на виробничому рівні організації і характеризують кількісні аспекти діяльності (використання матеріалів, витрати праці, надання послуг і виробництво товарів) і якість товарів, що виробляються і використовуються.

2. Витратні, які також використовуються на виробничому рівні організації і характеризують фінансові критерії ефективності виробництва:

прямі і непрямі витрати на одиницю продукції;

витрати на робочу силу; витрата матеріалів на одиницю продукції.

3. Капітальні, які використовуються на рівні інвестиційної діяльності і характеризують ефективність капітальних вкладів (наприклад, прибуток на інвестований капітал).

4. Прибуткові, які використовуються на рівні організації загалом, характеризують ефективність використання коштів підприємства (наприклад, об'єм продажу в грошовому вираженні).

5. Програмні, які використовуються при виконанні разових програм і характеризують успішність їх виконання (наприклад, термін виконання або використання виділених коштів).

6. Нематеріальні, які використовуються в тому випадку, коли неможливо використати натуральні і вартісні показники. Вони можуть характеризувати різні показники діяльності організації: компетентність співробітників; результативність рекламної компанії; результативність діяльності фахівців із зв'язку з громадськістю.

7. Цільові, які характеризують досягнення конкретного результату і використовуються на рівні організації або її підрозділів.

^ Види управлінського контролю. Виділяють три основних види управлінського контролю: попередній; поточний (оперативний); заключний.

Попередній контроль здійснюється до початку діяльності під час визначення її цілей і планів реалізації. Метою такого контролю є визначення оптимальності розроблених планів за допомогою моделювання майбутньої діяльності.

Поточний контроль здійснюється від початку діяльності до моменту отримання результату. Його метою є - вчасно виявити відхилення від намічених планів і нормативів.

Заключний контроль здійснюється після виконання якої-небудь програми. Його мета отримання інформації про діяльність працівників, яку необхідно заохотити за досягнуті результати.

^ Контроль ліберального і авторитарного керівника. Головна проблема контролю оцінка ефективності людської діяльності. Механізм цієї оцінки в більшості випадків заснований на особистості керівника.

Так, керівники, що дотримуються ліберального або демократичного стилів управління, враховують можливі негативні наслідки контролюючих заходів на емоції співробітників, чию діяльність вони контролюють. Тому вони стараються здійснити контроль ненав'язливо, не викликаючи у людей страху перед можливими помилками, і висувають на перший план позитивну сторону контролю, яка виражається в заохоченні підлеглих за успішні дії.

Керівники, що дотримуються авторитарного стилю управління, навмисно роблять процес контролю видимим, вказують підлеглим, які параметри їх діяльності будуть контролюватися. Основна мета такого контролю не виявити помилки підлеглих, а попередити їх, оскільки підлеглі, знаючи про те, що їх контролюють, не будуть приймати необдуманих рішень і порушувати які-небудь правила. Довгий час такий метод контролю вважався ефективним, незважаючи на великі витрати, які передусім полягають в стресах і зривах в поведінці людини. Сучасна наука менеджменту, вважаючи персонал головною цінністю організації, до такого контролю відноситься негативно.

Схожі:

Тема 14. Контроль як функція менеджменту поняття І етапи контролю iconТема 10. Прогнозування як функція менеджменту поняття прогнозування
Поняття прогнозування. Динамічний І невизначений характер зовнішнього середовища підприємства робить необхідним прогнозування її...
Тема 14. Контроль як функція менеджменту поняття І етапи контролю iconТема 12. Організація як функція менеджменту поняття організаційної діяльності
Поняття організаційної діяльності. Необхідність організаційної діяльності зумовлена наступними аспектами
Тема 14. Контроль як функція менеджменту поняття І етапи контролю iconТема 11. Планування як функція менеджменту поняття планування
Поняття планування. Планування являє собою завчасне прийняття рішень про те, що потрібно робити І що для цього необхідно, коли робити,...
Тема 14. Контроль як функція менеджменту поняття І етапи контролю iconТема: степенева функція
Мета уроку: Розширення поняття степеня; формування поняття степеня з раціональним показником та його властивостей
Тема 14. Контроль як функція менеджменту поняття І етапи контролю iconТема: степенева функція
Мета уроку: Розширення поняття степеня; формування поняття степеня з раціональним показником та його властивостей
Тема 14. Контроль як функція менеджменту поняття І етапи контролю iconТема: степенева функція
Мета уроку: Розширення поняття степеня; формування поняття степеня з раціональним показником та його властивостей
Тема 14. Контроль як функція менеджменту поняття І етапи контролю iconТема поняття І сутність менеджменту
Важко дати єдине абсолютно чітке та повне визначення поняття «менеджмент». Функції, сфери, рівні менеджменту та ситуації у яких вони...
Тема 14. Контроль як функція менеджменту поняття І етапи контролю iconТема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління)
Поняття методів менеджменту (управління). Методи управління це сукупність прийомів І способів цілеспрямованого впливу на виробничий...
Тема 14. Контроль як функція менеджменту поняття І етапи контролю iconПерелік теоретичних питань підсумкового контролю Предмет І ключові поняття дисципліни „Менеджменту персоналу”
Предмет І ключові поняття дисципліни „Менеджменту персоналу”, її взаємозв’язок з іншими науковими дисциплінами
Тема 14. Контроль як функція менеджменту поняття І етапи контролю iconТема суть І зміст менеджменту поняття управління
Поняття управління. У науці управління фундаментальним поняттям є поняття "управління". Не даючи його суворого формального визначення,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи