Тема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління) icon

Тема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління)
Скачати 106.76 Kb.
НазваТема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління)
Дата20.09.2012
Розмір106.76 Kb.
ТипДокументи

Тема 16. МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Поняття методів менеджменту (управління). Методи управління - це сукупність прийомів і способів цілеспрямованого впливу на виробничий колектив або окремого працівника з метою спонукати їх здійснити певні дії в інтересах підприємства.

У основу вибору і реалізації методів менеджменту покладені наступні принципи:

1) принцип цілеспрямованості, тобто застосування методів повинно спонукати працівників до досягнення певної цілі (або системи цілей);

2) принцип реалізованості, тобто повинна бути можливість розробки і здійснення заходів, що дозволяє реалізувати вибраний метод управління відповідно до правових і соціальних норм, наявних ресурсів і технічних засобів;

3) принцип системності, тобто методи, що застосовуються повинні являти собою єдину систему;

4) принцип динамічності, тобто методи, що застосовуються повинні здійснюватися в формі, що дозволяє їх змінити відповідно до ситуації;

5) принцип ефективності, тобто застосування вибраного методу повинно забезпечувати досягнення максимального соціального і економічного результату при мінімальних витратах на розробку і проведення заходів. Методи менеджменту відрізняються один від іншого своєю мотиваційною характеристикою, тобто тим, на активізацію яких мотивів поведінки людей вони орієнтовані.

Відповідно до цього методи управління поділяються на адміністративні, економічні і соціально-психологічні.

Основним обмеженням при виборі адміністративних методів є необхідність їх відповідності правовим нормам, при виборі економічних методів їх відповідності економічним законам, а при виборі соціально-психологічних методів їх відповідності морально-етичним нормам.

^ Адміністративні методи менеджменту. Будь-яка людина, вступаючи у виробничий колектив, приймає на себе певні обов'язки і відповідальність за якісне виконання відповідної роботи і певною мірою відповідальність за результати роботи колективу загалом. Тому необхідна деяка група методів управління, за допомогою яких визначаються:

1) місце колективів і окремих працівників в системі виробництва і управління;

2) їх права, обов'язки і міра відповідальності;

3) способи, координації їх дій і взаємозв'язку в процесі виробництва і управління і т.д.

Такими методами і є адміністративні (або організаційно-розпорядчі) методи управління, які мають наступні особливості:

1) надають прямий вплив на волю підлеглих, що виявляється в однозначності розпоряджень і в обов’язковості виконання будь-якого адміністративного акту;

2) носять безвідплатний характер, що не передбачає стимулювання;

3) вимагають наявності і використання дійової системи контролю за їх виконанням;

4) вимагають не найкращого розв'язання проблем, а виконання суворо певних дій.

Основні переваги адміністративних методів:

1) єдино ефективні в примітивних ситуаціях;

2) дозволяють встановити сувору дисципліну виробничого і управлінського персоналу;

3) забезпечують вибрану технологію виробництва і управління.

Основні недоліки адміністративних методів:

1) не сприяють розвитку творчої особистості;

2) приводять до концентрації власті;

3) вимагають обов'язкового оформлення всіх рішень, що приймаються, що негативно впливає на час їх реалізації;

4) часто негативно оцінюються персоналом.

Адміністративні методи поділяються на організаційні, орієнтовані на використання в типових ситуаціях (в свою чергу поділяються на регламентування, нормування і інструктування), розпорядливі і дисциплінарні, які орієнтовані на використання в конкретних ситуаціях.

Суть регламентування полягає у встановленні статусу і цілей функціонування, повноважень, прав і відповідальності, правил функціонування і критеріїв оцінки діяльності об'єкта регламентування.

Як об'єкт регламентування може розглядатися:

 • організація загалом (основний регламентуючий документ - статут організації).

 • структурний підрозділ (основний регламентуючий документ - положення про підрозділ або паспорт підрозділу);

 • посада в апараті управління (основний регламентуючий документ - посадова інструкція або положення про посаду);

 • відносини між організацією і персоналом (основні регламентуючі документи - правила внутрішнього розпорядку, правила прийому на роботу і звільнень);

 • технологія виконання управлінських робіт (основні регламентуючі документи - технологічний паспорт і схеми документообігу в організації і підрозділах).

Нормування як метод управління використовує норми, що мають конкретне числове вираження, і нормативи, які носять загальний, типовий характер і є основою для розробки норм.

Виділяють наступні основні види нормування:

 • чисельність, тобто визначення кількості людей, необхідних для виконання певної роботи;

 • вироблення і обслуговування, тобто визначення кількості виробничих операцій, що виконуються в одиницю часу, кількості одиниць виробленої продукції, кількості обслужених клієнтів або наданих послуг за певний час;

 • управління, тобто визначення кількості підлеглих у одного керівника;

 • витрати ресурсів, тобто визначення кількості ресурсів, що витрачаються при виконанні якої-небудь роботи.

Метою інструктування є ознайомлення працівників з умовами роботи, прийнятими рішеннями, задачами, що стоять перед ними, наслідками невиконання якого-небудь завдання. Відповідно виділяють наступні види інструктування: ознайомлення, порада, пояснення, застереження, роз'яснення. За формою здійснення інструктування поділяють на усне і письмове, індивідуальне і колективне.

Розпорядливі методи застосовуються при необхідності втрутитися в процес виробництва і управління для усунення існуючих відхилень або реалізації можливостей, що представилися. Вони здійснюються в наступних формах:

 • наказу документа, в якому сформульовані цілі, зміст, об'єм і терміни виконання завдань, вказані виконавці і умови виконання цих завдань, а також визначена посадова особа, що здійснює контроль за виконанням завдань; видає наказ керівник організації або посадова особа, якій делеговані відповідні повноваження;

 • постанови, яка приймається на рівні всього підприємства спільно адміністрацією і громадськими організаціями;

 • розпорядження усної або письмової вимоги до підлеглих виконати певні види робіт з метою розв'язання яких-небудь питань (видаються, як правило, функціональними керівниками або лінійними керівниками середнього рівня);

 • вказівки, яка здійснюється в усній формі, використовується на нижчому рівні управління.

Дисциплінарний вплив регламентується КЗоТ і застосовується у разі невиконання працівником своїх функціональних обов'язків. Право на його здійснення має тільки керівник, виступаючий в ролі роботодавця.

^ Економічні методи менеджменту. Матеріальна мотивація використовується як в формі матеріальної винагороди за кількість і якість труда, так і в формі матеріальних санкцій (штрафів) за невідповідну його якість і недостатню кількість. При цьому використовується як індивідуальна, так і колективна матеріальна зацікавленість. Тому економічні методи управління, з одного боку, повинні стимулювати діяльність підприємств незалежно від форми власності, направлену на задоволення потреб суспільства; з іншого боку, вони повинні служити стимулом для персоналу цих підприємств.

З цієї точки зору можна виділити три рівні застосування економічних методів управління:

 • перший рівень - управління підприємством з боку держави; основними економічними методами цього рівня є оподаткування, держзамовлення і фінансування;

 • другий рівень - управління структурними підрозділами підприємства; основними економічними методами, що застосовуються на цьому рівні, є внутрішньовиробничий господарський розрахунок і оподаткування;

 • третій рівень - управління персоналом підприємства, де основну роль грають матеріальні винагороди, штрафи і оподаткування.

Із сказаного виходить, що найбільш універсальним економічним методом управління є оподаткування. З його допомогою держава може, міняючи ставки податків, регулювати активність як юридичних, так і фізичних осіб, стимулюючи цим розвиток певних галузей і окремих підприємств, залучаючи туди капітали і кваліфікований персонал.

Держзамовлення як метод управління має на увазі виділення підприємству фінансових і матеріальних ресурсів для виробництва необхідної державі продукції. Вигідність держзамовлення для підприємства зумовлена гарантованим збутом зробленого.

Фінансування (у вигляді субсидування або кредитування) має на увазі фінансову підтримку державою підприємств, в розвитку яких воно зацікавлене.

Початковими положеннями внутрішньовиробничого господарського розрахунку є:

 • закріплення за структурним підрозділом ресурсів, необхідних для господарської діяльності;

 • надання підрозділу оперативно-господарської самостійності за допомогою наділення його керівництва відповідними повноваженнями;

 • дозвіл використати заздалегідь обумовлену частку прибутку на розсуд структурного підрозділу;

 • застосування штрафних санкцій при невиконанні підрозділом своїх зобов'язань.

Економічна мотивація персоналу. При визначенні розмірів і методів персонального економічного впливу потрібно вийти з положення про те, що добробут працівників необхідно розглядати як джерело ефективності всієї організації. При цьому основними вимогами, що пред'являються до методів матеріального стимулювання персоналу, є:

1) індивідуальний підхід, тобто кожний працівник повинен отримати те, що він заслуговує за кінцевими результатами праці;

2) наявність єдиної системи формування індивідуальних матеріальних винагород.

Економічна мотивація персоналу складається з чотирьох основних складових:

1) пряма матеріальна винагорода, що включає заробітну плату, премії (або бонуси), участь в прибутках і акціонерному капіталі;

2) додаткові (або соціальні) виплати;

3) штрафи;

4) податки, що виплачуються.

До додаткових матеріальних стимулів відносяться:

1) можливість використати обладнання підприємства в особистих цілях по пільгових цінах (наприклад, оренда автотранспорту, комп'ютера і т.д.);

2) субсидії на харчування;

3) знижки при купівлі товарів свого підприємства;

4) допомога в оплаті освіти, причому не тільки працівникам підприємства, але і членам їх сімей;

5) надання можливості навчання на різних курсах підприємства;

6) можливість отримання пільгових кредитів;

7) можливість членства в різних клубах (спортивних, по інтересах і т.д.);

8) надання різних страховок;

9) надання різних видів медичного обслуговування (при цьому підприємство ніколи повністю не оплачує медичну допомогу, надану працівнику);

10) пенсійне забезпечення.

Крім утримання і залучення необхідних працівників додаткові виплати допомагають підприємству пристосуватися до податкової політики держави. При цьому в ряді зарубіжних компаній все більшу роль починає грати принцип гнучких соціальних виплат, коли, по-перше, розширяються повноваження самих працівників у визначенні переліку виплат при їх сумарному обмеженні; по-друге, виплати розповсюджуються не тільки на працівників, але і на членів їх сімей; по-третє, сумарні соціальні виплати будуть більшими, якщо на підприємстві працює декілька членів однієї сім'ї.

^ Соціально-психологічні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи управління в своїй сукупності призначені для створення і підтримки такого соціально-психологічного клімату в організації, щоб працівник, з одного боку, робив все необхідне для досягнення цілей організації, з іншого боку, мав би всі можливості для саморозвитку у вибраному ним напрямі.

Серед соціально-психологічних методів менеджменту можна виділити:

 • розвиток соціальної інфраструктури підприємства,

 • соціальні дослідження, змагання,

 • подолання і використання конфліктів,

 • методи комплектування малих груп,

 • методи гуманізації труда,

 • методи морального заохочення і осуду,

 • психологічний вплив,

 • переконання.

Соціологічні дослідження в управлінні підприємствами грають подвійну роль: по-перше, вони є джерелом інформації про соціальні проблеми підприємства, підрозділів і соціальних груп; по-друге, з їх допомогою можна чинити безпосередній вплив на персонал підприємства.

Змагання може реалізовуватися одним з наступних способів (або їх сукупністю):

1) виявлення лідера і мотивація інших працівників на досягнення і подолання його результатів, завдяки чому можлива зміна лідера;

2) встановлення стандартів поведінки і стандартів продуктивності праці в різних областях діяльності підприємства і мотивація співробітників на відповідність цим стандартам;

3) підтримка соціальної спадкоємності передового досвіду, що включає в себе проведення різних конкурсів, роботу гуртків якості, заохочення передовиків виробництва, святкування успішного завершення важливих для організації робіт.

При цьому важливим аспектом змагання є обов'язкове і гласне підведення його підсумків з нагородженням переможців.

^ Методи гуманізації праці являють собою:

1) використання психологічного впливу кольору і музики;

2) виключення монотонності праці;

3) розширення творчих моментів в процесі праці.

Основними вимогами, що пред'являються до методів морального заохочення, є наступні:

1) моральне заохочення необхідно розповсюджувати на всіх працівників, які показали прагнення до поліпшення результатів трудової діяльності, а не тільки на передовиків;

2) моральне заохочення необхідно провести в урочистій обстановці;

3) забезпечення порівняння результатів в різних областях діяльності.

Методи морального осуду можна застосовувати тільки при наявності переконаності в тому, що вони принесуть бажаний результат. Обов'язкова вимога до них індивідуальний підхід.

Схожі:

Тема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління) iconПротокол №1 від «8» лютого 2012 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Тема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління) iconПротокол №1 від «13» лютого 2013 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Тема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління) iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “менеджмент” для кваліфікаційних рівнів “магістр”, “спеціаліст”
Управління І менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво І практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Тема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління) iconТема суть І зміст менеджменту поняття управління
Поняття управління. У науці управління фундаментальним поняттям є поняття "управління". Не даючи його суворого формального визначення,...
Тема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління) iconТема суть І зміст менеджменту поняття управління
Поняття управління. У науці управління фундаментальним поняттям є поняття "управління". Не даючи його суворого формального визначення,...
Тема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління) iconРозділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки
Економічна система, що базується на ринкових відносинах, висуває високі вимоги до кваліфікації і компетентності фахівця, який спеціалізується...
Тема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління) iconТема поняття І сутність менеджменту
Важко дати єдине абсолютно чітке та повне визначення поняття «менеджмент». Функції, сфери, рівні менеджменту та ситуації у яких вони...
Тема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління) iconУдк 504. 54: 502. 4 Підходи до обґрунтування ландшафтно-екологічного менеджменту національних парків
Досліджено актуальність науково-обґрунтованого управління (менеджменту) об’єктами природно-заповідного фонду – національними парками....
Тема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління) iconКод модуля: oa 6057 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Облік І аналіз у підприємницькій діяльності. Оподаткування підприємницької діяльності. Державне управління підприємництвом. Сутність...
Тема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління) iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Питання. Що таке фінансовий менеджмент?
Питання Матеріальна основа фінансового менеджменту, об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту як...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи