Тема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту icon

Тема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту
Скачати 65.13 Kb.
НазваТема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту
Дата20.09.2012
Розмір65.13 Kb.
ТипДокументи

Тема 2. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ


Сьогодні навряд чи хто скаже, як і коли зародилося мистецтво і наука управління. Менеджмент в тій або іншій формі існував завжди там, де люди працювали групами і, як правило, в трьох сферах людського суспільства:

  • політичної - необхідність встановлення і підтримка порядку в групах;

  • економічної - необхідність в дослідженні, виробництві і розподілі ресурсів;

  • оборонної - захист від ворогів і диких звірів.

Розглядаючи розвиток теорії і практики управління, виділяють декілька історичних періодів.

^ 1 період - древній період. Найбільш тривалим був перший період розвитку управління - починаючи з 9-7 тис. років до н.е. приблизно до XVІІІ в. Перш ніж виділитися в самостійну область знань, людство тисячоліттями по крупицям нагромаджувало досвід управління.

Перші, самі прості, зачаткові форми упорядкування і організації спільної праці існували на стадії первіснообщинного ладу. У цей час управління здійснювалося спільно, всіма членами роду, племені або общини. Старійшини і вожді родів і племен уособлювали собою керівний початок всіх видів діяльності того періоду.

Приблизно в 9-7 тисячолітті до н.е. в ряді місць Ближнього Сходу стався перехід від привласнюючого господарства (полювання, збору плодів і т.п.) до принципово нової форми отримання продуктів - їх виробництву (виробляюча економіка). Перехід до виробляючої економіки і став точкою відліку в зародженні менеджменту, віхою в накопиченні людьми певних знань в області управління.

У Древньому Єгипті був накопичений багатий досвід управління державним господарством. У цей період (3000 - 2800 рр. до н.е.) сформувався досить розвинений для того часу державний управлінський апарат і його обслуговуючий прошарок (чиновники-писарі і інші.).

Одним з перших, хто дав характеристику управління як особливої сфери діяльності, був ^ Сократ (470-399 рр. до н.е.). Він проаналізував різні форми управління, на основі чого проголосив принцип універсальності управління.

Платон (428-348 рр. до н.е.) дав класифікацію форм державного управління, зробив спроби розмежувати функції органів управління.

^ Олександр Македонський (356-323 рр. до н.е.) розвинув теорію і практику управління військами.

Приведені матеріали не охоплюють всіх подій і дат, які так чи інакше характеризують процес накопичення знань в області управління, однак даний огляд дозволяє в якійсь мірі скласти уявлення про те, на що зверталося увагу на самих ранніх стадіях розвитку древнього мистецтва і науки - менеджменту.

^ II період - індустріальний період (1776-1890). Найбільша заслуга в розвитку уявлень про державне управління в цей період належить А.Сміту. Він є не тільки представником класичної політичної економії, але і фахівцем в області управління, оскільки зробив аналіз різних форм розподілу праці, дав характеристику обов'язків держави та госодаря..

Великий вплив на формування багатьох наукових напрямів, що формувалися до теперішнього часу і шкіл менеджменту мало вчення ^ Р. Оуена. Його ідеї гуманізації управління виробництвом, а також визнання необхідності навчання, поліпшення умов праці і побуту робітників актуальні і сьогодні.

Перший переворот в теорії і практиці управління пов'язаний з створенням і використанням обчислювальної техніки. У 1833 р. англійський математик Ч.Беббидж розробив проект "аналітичної машини" прообраз сучасної цифрової обчислювальної техніки, за допомогою якої вже тоді управлінські рішення приймалися більш оперативно.

^ III період - період систематизації (1856-1960). Наука про управління знаходиться в постійному русі. Формуються нові напрями, школи, течії, змінюється і удосконалюється науковий апарат, нарешті, міняються самі дослідники і їх погляди. З плином часу менеджери змінювали орієнтири від потреб своєї конкретної організації на вивчення сил управління, діючих в їх оточенні. Деякі з них вирішували свої управлінські проблеми тими способами, які, здавалося, спрацьовували і в минулі періоди. Інші дослідники шукали більш систематизовані підходи до управління. Їх індивідуальні успіхи і невдачі можуть дати цінні уроки для сьогоднішніх менеджерів.

По суті, те, що ми сьогодні називаємо менеджментом, зародилося у часи промислової революції в XIX в. Виникнення фабрики, як первинного типу виробництва і необхідність забезпечення роботою великих груп людей означали, що індивідуальні власники більше не могли спостерігати за діяльністю всіх працівників. Для цих цілей навчали кращих працівників - навчали для того, щоб вони могли представляти інтереси власника на робочих місцях. Це і були перші менеджери.

^ IV період - інформаційний період (I960 р. по теперішній час). Більш пізні теорії управління розроблені в основному представниками кількісної школи, часто званої управлінської. Поява даної школи - наслідок застосування математики і комп'ютерів в управлінні. Її представники розглядають управління як логічний процес, який може бути виражений математично. У 60-і рр. починається широка розробка концепцій управління, що спираються на використання математичного апарату, за допомогою якого досягається інтеграція математичного аналізу і суб'єктивних рішень менеджерів.

Формалізація ряду управлінських функцій, поєднання праці, людину і ЕОМ зажадали перегляду структурних елементів організації (служб обліку, маркетингу і т.п.). З'явилися такі нові елементи планування, як імітаційне моделювання рішень, методи аналізу в умовах невизначеності, математичне забезпечення оцінки багатоцільових управлінських рішень.

У сучасних умовах математичні методи використовуються практично у всіх напрямах управлінської науки.

Дослідження управління як процесу привело до широкого поширення системних методів аналізу. Так званий системний підхід в менеджменті був пов'язаний із застосуванням загальної теорії систем для рішення управлінських задач. Він передбачає, що керівники повинні розглядати організацію як сукупність взаємопов'язаних елементів, таких як люди, структура, задачі, технологія, ресурси.

Головна ідея системної теорії полягає в тому, що жодна дія не робиться в ізоляції від інших. Кожне рішення має наслідки для всієї системи. Системний підхід в управлінні дозволяє уникнути ситуацій, коли рішення в одній області перетворюється в проблему для іншої.

На базі системного підходу розроблялися задачі управління в декількох напрямах. Так виникла теорія непередбачених ситуацій. Суть її полягає в тому, що кожна ситуація, в якій виявляється менеджер, може бути схожою з іншими ситуаціями. Однак їй будуть властиві унікальні властивості. Задача менеджера в цій ситуації полягає в тому, щоб проаналізувати всі чинники нарізно і виявити найбільш сильну залежність (кореляції).

У 70-і рр. з'явилася ідея відкритої системи. Організація як відкрита система має тенденцію пристосовуватися до досить різноманітного зовнішнього середовища. Така система не є самозабезпечуючою , вона залежить від енергії, інформації і матеріалів, що поступає ззовні. Вона має здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі.

З точки зору економіки організації найбільш істотні в науково-методичному плані результати були отримані в рамках ситуаційного підходу. Суть ситуаційного підходу полягає в тому, що форми, методи, системи, стилі управління повинні істотно варіюватися в залежності від ситуації, що склалася, тобто центральне місце повинна займати ситуація. Це конкретний набір обставин, які сильно впливають на організацію в даний конкретний час. Іншими словами, суть рекомендацій по теорії системного підходу складається у вимозі вирішувати поточну, конкретну організаційно-управлінську проблему в залежності від цілей організації і конкретних умов, що склалися, в яких ця мета повинна бути досягнута. Тобто придатність різних методів управління визначається ситуацією.

Ситуаційний підхід вніс великий внесок в розвиток теорії управління. Він містить конкретні рекомендації, що стосуються застосування наукових положень до практики управління в залежності від ситуації, що склалася і умов зовнішньої і внутрішньої середи організації. Використовуючи ситуаційний підхід, менеджери можуть зрозуміти, які методи і кошти будуть найкращим чином сприяти досягненню цілей організації в конкретній ситуації.

Схожі:

Тема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту iconТема Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут

Тема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту iconКафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
Тема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Об’єктивні передумови виникнення та існування менеджменту. Розвиток торгівлі, фінансів, сільського господарства І промисловості та...
Тема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту iconЛекція 14. Виникнення І розвиток буржуазної держави І права в Англії
...
Тема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту iconПрограми фахових вступних випробувань для бакалаврів зі спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Поняття місто та його ґенеза. Об’єкт, предмет та завдання урбоекологіі. Поняття урбанізації. Головні чинники розвитку урбанізації....
Тема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту iconПитання до екзамену з теорії права (2012)
Форми соціального регулювання в первісному суспільстві та передумови виникнення права
Тема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту iconПрограми фахових вступних випробувань для магістрів І спеціалістів зі спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Поняття місто та його ґенеза. Обє’єкт, предмет та завдання урбоекологіі. Поняття урбанізації. Головні чинники розвитку урбанізації....
Тема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту iconЛогістика ● Логістичне обслуговування
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Тема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту iconЛогістика ● Логістичне обслуговування
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Тема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту iconЛогістика ● Маркетингова цінова політика
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи