Тема основні наукові школи, теорії І концепції менеджменту icon

Тема основні наукові школи, теорії І концепції менеджменту
Скачати 105.65 Kb.
НазваТема основні наукові школи, теорії І концепції менеджменту
Дата20.09.2012
Розмір105.65 Kb.
ТипДокументи

Тема 3. ОСНОВНІ НАУКОВІ ШКОЛИ, ТЕОРІЇ І КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

Самі перші дослідження в області менеджменту були зроблені класичною школою.

Перших менеджерів в основному хвилювало питання про ефективність виробництва (технічний підхід). Свою діяльність вони зосереджували на адаптації робітників. У цих цілях розроблявся дизайн робочих місць, вивчалися витрати часу на різні операції і т.п.

Більшість дослідників того часу вважали, що менеджмент - це мистецтво. Таке розуміння менеджменту пов'язане з тим, що не всі працівники по своїх параметрах підходять для керівної посади. Є певні риси вдачі і навички, які властиві всім менеджерам. Що досягли успіху . Тому багато дослідників прийняли підхід при вивченні особистості з точки зору характеру. Тобто якщо встановити риси вдачі, властиві менеджеру, то можна знайти людей, які володіють такими якостями.

Результати цих досліджень показали, що визначити параметри по рисах характеру неможливо, що навіть така річ, як розум, в деяких випадках може не мати в менеджменті першорядного значення. У результаті було встановлено, що концепція меж характерів просто не спрацьовує. У зв'язку з цим і виникає питання: чи є наука менеджмент?

Перший великий крок до розгляду менеджменту як науки був зроблений Ф. Тейлором (1856-1915), який очолив рух наукового управління. Він зацікавився не ефективністю людини, а ефективністю діяльності організації, що і поклало початок розвитку школи наукового управління.

Завдяки розробці концепції наукового управління менеджмент був визнаний самостійною областю наукових досліджень. У своїх роботах "Управління фабрикою" (1903) і "Принципи наукового менеджменту" (1911) Ф. Тейлор розробив ряд методів наукової організації праці, заснованих на вивченні рухів робітника за допомогою хронометражу, стандартизації прийомів і знарядь праці.

Його основоположні принципи управління заключаються в наступному: якщо я можу на науковій основі відібрати людей, на науковій основі їх підготувати, надати їм деякі стимули і з'єднати воєдино роботу і людину, тоді я зможу отримати сукупну продуктивність, що перевищує внесок, зроблений індивідуальною робочою силою. Головна заслуга Ф.Тейлора полягає в тому, що він як фундатор школи "наукового управління" розробив методологічні основи нормування праці, стандартизував робочі операції, впровадив в практику наукові підходи підбору, розставляння і стимулювання праці робітників. Найбільший внесок Ф. Тейлора полягає в тому, що він почав революцію в області менеджменту.

Становлення науки про управління також зв'язується з іменами Ф. і Л. Джілбертів. Вони провели дослідження в області робочих рухів, удосконалили хронометражні методики, а також розробили наукові принципи організації робочого місця.

Таким чином, до 1916 р. сформувався цілий напрям в дослідженнях: перша наукова школа, що отримала декілька назв, - "наукового менеджменту", "класична", "традиційна".

Різновидом класичної школи управління є "адміністративна школа ". Вона займалася вивченням питань ролі і функцій менеджера. Вважалося, що, як тільки визначалася суть роботи керівника, легко можна було виявити найбільш ефективні методи керівництва.

Одним з піонерів розробки цієї ідеї був А. Файоль (1843-1925). Він розділив весь процес управління на п'ять основних функцій, які ми досі використовуємо в управлінні організацією: це планування, організація, підбір і розставляння кадрів, керівництво (мотивація) і контроль.

На базі вчення А. Файоля в 20-і рр. було сформульовано поняття організаційної структури фірми, елементи якої представляють систему взаємозв'язків, серію безперервних взаємопов'язаних дій функцій управління.

Розроблені А. Файолем принципи управління потрібно визнати самостійним результатом науки управління, "адміністрування" (звідси і назва "адміністративна школа"). Не випадково американці називають француза А. Файоля батьком менеджменту.

Суть розроблених ним принципів управління зводиться до наступного: розподіл праці; авторитет і відповідальність влади; дисципліна; єдність керівництва; єдність роспорядництва; підкорення приватного інтересу загальному; винагорода за працю; баланс між централізацією і децентралізацією; координація менеджерів одного рівня; порядок; справедливість; доброта і порядність; стійкість персоналу; ініціатива.

З інших представників "адміністративної школи" можна виділити М. Блюмфілда, що розробив концепцію "менеджмент персоналу", або управління робочою силою (1917), і М.Вебера, що запропонував концепцію "раціональної бюрократії" (1921). Він дав характеристику ідеальних типів панування і висунув положення, згідно з яким бюрократія - порядок, що встановлюється правилами, є самою ефективною формою людської організації.

Основна риса "класичної школи" (наукової і адміністративної) полягає в тому, що існує тільки один спосіб досягнення ефективності виробництва. Тому мета класичних менеджерів полягала в тому, щоб виявити цей довершений і єдино прийнятний метод управління.

"Класична школа" - одна з перших каменів в фундаменті світової управлінської науки. Однак ця не єдина течія в розвитку управлінської думки.

Певний прорив в області менеджменту, що ознаменувався появою "школи людських відносин" (поведінської школи), був зроблений на рубежі 30-х рр. У її основу вкладені досягнення психології і соціології (наук про людську поведінку). Тому в рамках цього вчення в процесі управління пропонувалося зосереджувати основну увагу на працівникові, а не на його завданні.

На початку XX в. вчені, що вивчають поведінку людини в трудовому процесі, були зацікавлені в підвищенні продуктивності праці не менш, ніж будь-хто з "класичних" менеджерів. Вони розуміли, що, зосередивши увагу на робітникові, зможуть краще стимулювати його працю. Передбачалося, що люди є живими машинами і що в основі управління повинна лежати турбота про окремого працівника.

Р. Оуен був реформатором менеджменту в тому значенні, що він першим звернув увагу на людей. Його ідея полягає в тому, що фірма багато часу тратить на догляд за станками і машинами (змазка, ремонт і інше) і мало піклується про людей. Тому цілком розумно тратити такий же час і на "догляд" за людьми (живою машиною). Ця увага і турбота про них, забезпечення сприятливих умов для відпочинку і т.п. Тоді, найвірогідніше, "ремонт" людей не буде потрібним.

Родоначальником "школи людських відносин" прийнято вважати Е. Мейо. Він виявив, що група робітників - це соціальна система, в якій є власні системи контролю. Певним чином, впливаючи на таку систему, можна поліпшити, як вважав тоді Е. Мейо, результати праці.

У результаті рух "людських відносин" став противагою всьому науковому руху. Це пов'язано з тим, що акцент в русі "людських відносин" робився на турботі про людей, а в русі наукового управління - на турботі про виробництво. Ідея полягає в тому, що простий вияв позитивної уваги до людей впливає дуже великим чином на продуктивність праці. Тобто мова йде про підвищення ефективності організації за рахунок підвищення ефективності її людських ресурсів.

З інших вчених цього напряму можна виділити М.П. Фоллет, що проаналізувала стилі керівництва і запропонувала теорію лідерства.

Великий внесок в розвиток школи "людських відносин" був зроблений в 40-60-і рр., коли вченими-біхевіористами (від англ. behaviour - поведінка) було розроблено декілька теорій мотивації.

Однією з них є ієрархічна теорія потреб А. Маслоу. Він запропонував наступну класифікацію потреб особистості:

1) фізіологічні;

2) в безпеці свого існування;

3) соціальні (приналежність до колективу, спілкування, увага до себе, турбота про інших і т.д.);

4) престижні (авторитет, службовий статус, почуття власного достоїнства, самоповага);

5) в самовираження, повному використанні своїх можливостей, досягненні цілей і особистому зростанні.

Не менш популярно в школі "людських відносин" і вчення Д. Макгрегора (1960). У основі його теорії (^ Х і У) лежать наступні характеристики працівників:

Теорія Х - середній індивідуум тупуватий, прагне ухилитися від праці, тому його необхідно постійно примушувати, підганяти, контролювати і направляти. Людина такої категорії віддає перевагу, щоб нею керували, прагне уникати відповідальності, турбується лише про власну безпеку;

Теорія У - люди не є від природи пасивними. Вони стали такими внаслідок роботи в організації. У даної категорії працівників витрати на фізичну і розумову працю так само природні і необхідні, як гра на відпочинку. Така людина не тільки приймає на себе відповідальність, але і прагне до неї. Він не потребує контролю зі сторони, оскільки здатний сам себе контролювати.

Модифікований варіант вчення Д. Макгрегора представлений Р.Блейком у вигляді управлінської гратки ГРІД.

^ Сучасні концепції і підходи до менеджменту. Посилення взаємозв’язку і переплетення всіх сторін діяльності організації: виробничої, фінансової, маркетингової, соціальної, екологічної і іншої, а також розширення, ускладнення і інтенсифікація як внутрішніх, так і зовнішніх відносин привело до формування в середині XX сторіччя так званого системного підходу до управління.

Відповідно до нього елементи, що складають зміст управлінської діяльності, не просто функціонально витікають один з одного, на що робив акцент процесний підхід, а всі без виключення один з одним пов'язані, надають один на одну як безпосередній, так і опосередкований вплив. Внаслідок зміни в одному з них неминуче зумовлюють зміни в інших, а в кінцевому результаті у всій організації. Це вимагає комплексного розв'язання будь-яких її проблем: великих і малих, простих і складних, поточних і перспективних.

Одним з представників системного підходу, що уперше розглянув підприємство як соціальну систему, був американський дослідник Честер Бернард, що займав протягом двох десятиріч посаду президента телефонної компанії. Виходячи з цього уявлення, Бернард сформулював основні функції менеджменту, які, на його думку, полягають у визначенні цілей організації, підтримці зв'язку між її окремими елементами і забезпеченні їх ефективного функціонування.

Базуючись на системному підході, Бернард сформулював концепцію соціальної відповідальності корпорації, відповідно до якої діяльність окремих організаційних систем і рішення, що приймаються в них мають далеко йдучі соціальні наслідки як всередині організації, так і в навколишньому середовищі, які менеджмент повинен враховувати в світлі перспективних інтересів організації.

Іншим представником системного підходу можна вважати видатного сучасного теоретика в області управління Пітера Друкера. Друкер певною мірою продовжив лінію А. Файоля по створенню цілісної концепції управління і визначенню ролі професійного менеджера в організації, На його думку, ця роль виняткова і управлінська еліта є основою підприємництва і сучасного суспільства.

Це не перешкодило Друкеру висунути ідею самоврядування трудового колективу, відповідно до якої робітники і службовці повинні обирати спеціальний орган, що займається розв'язанням соціальних проблем, що, на його думку, підвищує їх відповідальність за справи фірми. Суспільству початку 1950-х рр. така ідея виявилася чужою і була знехтувана, що стало для Друкера найбільшою поразкою в житті. У той же час сьогодні більшість її положень знаходять застосування в практиці “соціального партнерства”.

Чи не найвагомішим з всіх численних теоретичних положень Друкера, сформульованих ним протягом свого довгого життя, була концепція, відповідно до якої в основу управління ставляться цілі організації. Лише після їх визначення, як вважав Друкер, можна визначати функції, систему і методи взаємодії елементів процесу управління. Це в корені суперечило логіці, прийнятій з часів А. Файоля, відповідно до якої на перше місце ставилися функції і процес.

У 1980-і рр. одні з найбільш популярних теорій в рамках системного підходу стала концепція "7-S", розроблена Е^ . Атосом, Р. Паськалем, Т. Пітерсом і Р.Уотерменом "7- S" це сім взаємопов'язаних змінних, назви яких в англійській мові починаються з букви "S": "стратегія", "структура", "система управління", "персонал", "кваліфікація співробітників", "організаційні цінності".

Зміни в одній змінній через систему зв'язків впливають на стан інших, тому підтримка балансу і гармонії між ними складає головну задачу сучасного менеджменту,

У рамках системного підходу розповсюдилися також численні кількісні теорії управління, поштовхом до виникнення яких стала поява і широке поширення кібернетики і різних математичних методів. Їх прихильники, спираючись на формалізовані описи різних ситуацій, намагалися за допомогою моделювання знайти оптимальні розв'язання поставлених перед організацією проблем.

Сучасна науково-технічна революція привела до того, що внутрішнє і зовнішнє середовище організації в протилежність колишньому порівняно плавному, розміреному і цілком певному ходу подій весь час стрімко міняються, причому часто різко і в самих несподіваних напрямах. Нові реалії відобразив ситуаційний підхід до менеджменту, який, проте, не виключив колишні. Він склав одну з основ концепції стратегічного управління, що активно розробляється в цей час, одним з основоположників якої є великий американський фахівець в області менеджменту Ігор Ансофф.

Ситуаційний підхід може бути проілюстрований на прикладі дій пожежної команди. У залежності від того, що саме горить, остання застосовує самі різні способи гасіння вогню: воду, вуглекислоту, пісок, зустрічний вогненний вал і т.п.

Зрозуміло, що реалізація ситуаційного підходу вимагає від менеджерів глибоких знань, уміння швидко орієнтуватися в обстановці, що міняється, творчого підходу до справи, здібності не тільки вирішувати самому, але і організовувати колективну роботу підлеглих.

Схожі:

Тема основні наукові школи, теорії І концепції менеджменту iconПрограма курсу тема Операційний менеджмент як різновид функціонального
Основні завдання виробничого менеджменту. Об’єкт управління та суб’єкт управління. Функції виробничого менеджменту: планування, облік,...
Тема основні наукові школи, теорії І концепції менеджменту iconВступ до теорії ймовірностей. Основні поняття
В наш час методи теорії ймовірностей широко застосовуються в теорії надійності, теорії масового обслуговування, теорії інформації,...
Тема основні наукові школи, теорії І концепції менеджменту icon1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика
Визначення сутності менеджменту. Основні аспекти менеджменту. Системний підхід до менеджменту. Взаємозв`язок науки, практики та мистецтва...
Тема основні наукові школи, теорії І концепції менеджменту iconНаукові школи науковий напрямок наукової школи
Вплив геодинамічних процесів на формування І нафтогазоносність осадових басейнів”
Тема основні наукові школи, теорії І концепції менеджменту iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Основні положення ресурсної теорії підприємства. Взаємозв’язок інституційної, ринкової та ресурсної концепції підприємства
Тема основні наукові школи, теорії І концепції менеджменту iconТема Сутність І призначення культури
Основні форми духовної культури. Основні концепції культури. Культура як система. Організаційна культура або культура підприємництва....
Тема основні наукові школи, теорії І концепції менеджменту iconТема Сутність І призначення культури
Основні форми духовної культури. Основні концепції культури. Культура як система. Організаційна культура або культура підприємництва....
Тема основні наукові школи, теорії І концепції менеджменту iconАкадемія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології
Положення затверджене рішенням кафедри педагогіки вищої школи та прикладної психології
Тема основні наукові школи, теорії І концепції менеджменту iconУдк 504. 54: 502. 4 Підходи до обґрунтування ландшафтно-екологічного менеджменту національних парків
Досліджено актуальність науково-обґрунтованого управління (менеджменту) об’єктами природно-заповідного фонду – національними парками....
Тема основні наукові школи, теорії І концепції менеджменту iconНазва модуля: Операційні системи
ОС; основні типи мережних ос. Сучасні концепції І технології проектування ос: вимоги до операційних систем; структурна організація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи