Тема характеристика І типи організацій поняття організації icon

Тема характеристика І типи організацій поняття організації
Скачати 150.5 Kb.
НазваТема характеристика І типи організацій поняття організації
Дата20.09.2012
Розмір150.5 Kb.
ТипДокументи

Тема 4. ХАРАКТЕРИСТИКА І ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ

Поняття організації. Для ефективного функціонування менеджменту повинна бути створена організація, в якій здійснюється діяльність менеджерів.

Із всього різноманіття визначень поняття "організація" можна виділити наступні.

1. Організація як процес, за допомогою якого створюється і зберігається структура керованої або керуючої системи.

2. Організація як сукупність (система) взаємовідносин, прав, обов'язків, цілей, ролей, видів діяльності, які мають місце в процесі спільної праці.

^ 3. Організація як група людей із загальними цілями.

Щоб вважатися організацією, трудове формування повинно відповідати наступним обов'язковим вимогам:

1) наявність не менш двох людей, які вважають себе частиною цієї групи;

2) наявність принаймні однієї суспільно корисної мети (тобто бажаного кінцевого стану або результату), яку приймають як загальну всі члени даної групи;

3) наявність членів групи, які навмисно працюють разом, щоб досягнути значущої для всіх мети.

Таким чином, організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або цілей.

Будь-яка організація незалежно від форм власності виконує такі основні економічні функції:

 • задоволення потреб споживачів в продукції (роботах, послугах і тому подібне);

 • впровадження досягнень НТП;

 • забезпечення конкурентоспроможності організації,

 • створення необхідного і додаткового прибутку;

 • самофінансування;

 • розвиток виробничої (торгової) інфраструктури.

а також основні соціальні функції:

 • формування колективу;

 • поліпшення умов і змісту праці;

 • удосконалення кваліфікаційного складу персоналу;

 • культурно-освітня і спортивно-оздоровча робота,

 • розвиток соціальної інфраструктури

Концепція життєвого циклу організації. "Життя" організації подібне життю людини, часу існування будь-якого предмету праці або послуги. Вона має свої фази і особливості розвитку.

Згідно з концепцією життєвого циклу організації її діяльність проходить п'ять основних стадій:

 • народження організації: головна мета полягає у виживанні; керівництво здійснюється однією особою; основна задача - вихід на ринок;

 • дитинство і юність: головна мета - отримання прибутку в найближчій перспективі і прискорене зростання; стиль керівництва жорсткий; основна задача - зміцнення позицій і захоплення ринку; задача в області організації праці - планування прибутку, збільшення заробітної плати, надання різних пільг персоналу;

 • зрілість: головна мета - систематичне збалансоване зростання, формування індивідуального іміджу; ефект керівництва досягається за рахунок делегування повноважень; основна задача - зростання у різних напрямах діяльності, завоювання ринку; задача в області організації праці - розділення і кооперація праці, преміювання за індивідуальні результати;

 • старіння організації: головна мета - збереження досягнутих результатів; ефект керівництва досягається за рахунок координації дій: основна задача - забезпечити стабільність, вільний режим організації праці, участь в прибутках;

 • відродження або зникнення: головна мета складається в забезпеченні пожвавлення по всіх функціях; зростання організації досягається за рахунок згуртованості персоналу, колективізму; головна задача - омолоджування, впровадження інноваційного механізму, впровадження наукової організації праці і колективне преміювання.

^ Загальні характеристики організацій. Всі організації відрізняються одна від одної по різних аспектах (функціям, методам і принципам управління, складності операцій і процедур і т.п.). Разом з тим вони мають загальні для всіх організацій характеристики (мал. 4.1.).Характеристики організації


Ресурси

Поділ праці

Залежність від зовнішнього і внутрішнього середовища

Необхідність в управліні

Вертикальний

ГоризонтальнийМал. 4.1. Загальні характеристики організації


\. Ресурси. Метою всякої організації є наявність і перетворення ресурсів, які використовуються нею для досягнення її тактичних і стратегічних цілей. Основні ресурси - це люди (трудові ресурси), основні і оборотні кошти, технології і інформація.

Очевидно, що основою діяльності будь-якої організації є виробничий процес. Виробнича діяльність в широкому значенні - діяльність людини, колективу людей, держави, направлена на створення нових матеріальних і інших цінностей перетворюючи існуючі ресурси (мал. 4.2.).


Матеріальні

ресурси

Трудові

Інформація

Капітал

ресурси

Послуги

Готова продукція


Мал. 4.2. Модель виробничого процесу

2. Залежність від зовнішнього і внутрішнього середовища. Це одна з самих значних характеристик організації. Жодна організація не може функціонувати ізольовано, незалежно від зовнішніх орієнтирів. Вони багато в чому залежні від зовнішнього середовища. Тому життєдіяльність організації в діалектичній єдності зовнішнього і внутрішнього середовищ. Зовнішнє середовище фірми виступає як щось задане. Її складають:

- споживачі,
- постачальники,
- капіталісти,
- наймані працівники,
- держава (суспільство),
- конкуруючі фірми,
- рівень технологічного розвитку галузі, в якій діє фірма,
- загальна економічна обстановка,
- політична обстановка в світі і регіоні.

Розглядаючи вплив зовнішнього середовища на організацію, потрібно мати на увазі, що їх вплив неоднаковий. Тому важливо уміти виявити найбільш істотні чинники зовнішнього впливу і виробити ефективні способи реагування на нього.

Внутрішнє середовище фірми є по суті реакцією на зовнішнє середовище.

Основні цілі, які ставить перед собою фірма, зводяться до однієї узагальненої характеристики - прибутки. При цьому, природно, повинні враховуватися і внутрішня середовище фірми, і зовнішня. Все різноманіття внутрішнього середовища підприємства можна звести до наступних укрупнених сфер:

 • виробництво,

 • маркетинг,

 • робота з кадрами,

 • фінансове управління,

 • облік і аналіз господарської діяльності (еккаунтінг).

Такий розподіл на сфери діяльності носить умовний характер і конкретизується в загальній і виробничій організаційних структурах. На нашому рівні розгляду ці сфери діяльності пов'язані основними інформаційними потоками в управлінні підприємства. Таким чином, зовнішнє середовище підприємства уявляє собою єдину ринкову систему з приватними ринками:

- споживання;
- науково-технічної, економічної, політичної інформації;
- капіталу;
- робочої сили;
- сировини, матеріалів і комплектації.

Ці ринки і сама фірма в своєму внутрішньому середовищі повинні підкорятися певним "правилам гри" - законодавчим правилам і обмеженням.

3. Горизонтальний і вертикальний розподіл праці.

Горизонтальний розподіл праці. Організація праці на науковій основі об'єктивно вимагає відповідних форм її розподілу, головною метою якого є спеціалізація працівників на виконанні окремих видів робіт, операцій і процедур. Робота розподіляється між учасниками трудового процесу по професійній ознаці. Від того, наскільки повно і глибоко врахована кваліфікація, буде залежати ефективність праці, особистий трудовий внесок виконавців.

^ Горизонтальний розподіл праці - це якісна і кількісна диференціація і спеціалізація трудової діяльності. По суті, це розділення всієї роботи на складові компоненти, тобто розчленування загального виробничого процесу на окремі частини, безперервне відособлення різних видів трудової діяльності зі спеціалізацією виробництва і виконавців.

По горизонталі праця розділяється, як правило, по функціональному, товарно-галузевій, просторовій і кваліфікаційній ознакам.

^ Функціональний розподіл праці знаходить відображення, передусім, в спеціалізації працівників по видах діяльності. У цьому випадку відособляються окремі функції і виділяються відповідні працівники для їх виконання.

^ Розподіл праці по товарно-галузевій ознаці пов'язаний зі спеціалізацією і обмеженням у виконанні конкретних трудових операцій і процедур, наприклад спеціалізація продавців на продажу одного якого-небудь товару; здійснення слюсарем ремонту тільки одного вузла складної машини і т.п.

^ Розподіл праці по просторовій ознаці пов'язаний з територіальним розташуванням підрозділів, філіали, відділів і т.д.

Кваліфікаційний розподіл праці засновується на тому, що при визначенні видів трудової діяльності виходять з складності робіт і необхідної для їх виконання кваліфікації. У такому випадку не повинен порушуватися принцип, згідно з яким жоден працівник високої кваліфікації не повинен робити роботу, яку може виконати працівник більш низької кваліфікації. Порушення цього принципу підвищує вартість робіт і веде до марнотратства людських ресурсів.

^ Вертикальний розподіл праці. Оскільки робота в організацій розділяється на складові частини, хтось повинен координувати роботу групи для того, щоб вона була успішною. У цьому випадку на перший план виступає відособлення функції управління, суть якої складається в цілеспрямованому координуванні і інтегруванні діяльності всіх елементів організації. Хтось повинен взяти на себе обов'язки капітана з тим, щоб визначити коло обов'язків підлеглих, планувати, організовувати, координувати і контролювати всі структури і ланки організації. У такій роботі завжди присутні два моменти: інтелектуальний (підготовка і прийняття рішень) і вольовий (проведення їх в життя).

Найбільш складним представляється вид трудової діяльності, пов'язаний з проведенням в життя управлінських рішень. Це, передусім, зумовлене великою різноманітністю управлінських робіт. Щоб привести їх в певну систему, доцільно виконати окремі функції, які класифікуються по об'єктах і напрямках керуючого впливу, по етапах виконання трудового процесу або по інших аспектах.

В загальному плані вертикальний розподіл праці здійснюється у наступних напрямах:

загальне керівництво - вироблення і проведення в життя головних, перспективних напрямів діяльності організації;

технологічне керівництво - розробка і впровадження прогресивних технологій. Це раціоналізація виробничих процесів на основі впровадження сучасних методів управління, комплексної механізації і автоматизації виробництва;

економічне керівництво - стратегічне і тактичне планування, аналіз економічної діяльності організації, впровадження госпрозрахунку і забезпечення її рентабельної роботи;

оперативне управління - складання і доведення до мікро-колективів і окремих виконавців оперативних планів, розставляння виконавців по робочих місцях, їх інструктування, організація систематичного контролю за ходом виробничого процесу;

управління персоналом - підбір, розставляння і розвиток трудових ресурсів організації.

Звичайно існує ієрархія (піраміда) управління з диференціацією по рангу командної влади, компетенції прийняття рішень, авторитету, положенню.

Ієрархія управління - інструмент для реалізації цілей фірми і гарантія збереження системи. Чим вище ієрархічний рівень, тим більше об'єм і комплексність функцій, що виконуються, відповідальність, частка стратегічних рішень і доступ до інформації. Одночасно ростуть і вимоги до кваліфікації і особиста свобода в управлінні. Чим нижче рівень - тим більше простота рішень, частка оперативних видів діяльності (мал. 4.3.).


Вищий

рівень

Стратегічні, загальні и довготривалі рішення (правління)

Нижній рівень

Рівень виконання

Рішення по конкретному функціонуванню і тактичні рішення (директор)

Оперативні и короткострокові рішення

Середній рівень
Мал. 4.3. Ієрархія менеджмента


Таким чином, в організації існують дві внутрішні форми розподілу праці.

Перша - це розподіл праці на компоненти, що становлять частини загальної діяльності, тобто горизонтальний розподіл праці.

Друга, звана вертикальною, відділяє роботу по координуванню дій від самих дій. Діяльність по координуванню роботи інших людей і складає суть управління.

^ 4. Необхідність управління. Для виконання економічних і соціальних функцій, а також внаслідок розподілу праці будь-яка організація має потребу в управлінні.

^ Види організацій в Україні.

В українському законодавстві організації, які мають статус юридичної особи, називаються підприємствами. Тому в конкретних випадках можна використати терміни "підприємство", "асоціація", "концерн", "господарське товариство", "акціонерне товариство", "компанія" і тому подібне. Основним законодавчим актом, яким визначені види і організаційні форми підприємств, їх створення, реєстрація і ліквідація організаційних механізмів здійснення ними підприємницької діяльності в ринкових умовах є Закон України "Про підприємства в Україні". Згідно з цим законом підприємства - це такі статутні суб'єкти, що самостійно господарюють, мають право юридичної особи і здійснюють виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку. Підприємство є основною організаційною ланкою народного господарства України.

Згідно з Законом "Про підприємства в Україні" в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;

колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства; господарське товариство;

підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;

комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади; державне підприємство, засноване на державній власності.

Підприємства можуть на добровільних засадах об'єднуватися в: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни і інші.

За формами власності організації можуть бути приватними, державними, муніципальними і змішаними.

По розмірах організації групуються на великі, середні і малі.

По відношенню до прибутки комерційні і некомерційні.

По участі в різних секторах виробництва - первинного циклу (підприємства, що займаються здобиччю сировини, сільського господарства, лісового і рибного господарства і т.п.; - вторинного циклу (підприємства обробляючої промисловості); - третинного циклу (послуги для перших двох секторів банки, страхові компанії, освітні установи, роздрібна торгівля і т.п.); - четвертого сектора, що займаються інформаційними технологіями.

^ Формальна і неформальна організації. У кожному трудовому колективі нарівні з формальною (офіційної) структурою взаємовідносин існують і неформальні (неофіційні) відносини між членами колективу.

Групи людей, створені по волі керівництва для досягнення цілей організації, називаються формальними групами.

Щонайпершою їх функцією є виконання конкретних задач і досягнення цілей організації. Відносини між людьми регулюються різного роду нормативними документами: законами, постановами, наказами, розпорядженнями і т.д.

Група людей, що стихійно утворилася, що вступили в регулярну взаємодію для досягнення певної мети (цілі), признається неформальною групою (організацією).

Відносини між членами такої групи формуються на основі особистих симпатій. Члени групи пов'язані спільністю поглядів, схильностей і інтересів. Тут немає списку членів колективу, вказівок на обов'язки, узгоджені ролі.

Неформальні, або тіньові, групи існують в кожній організації. Вони незмінно "зростають" з дружніх відносини і відносин, що не визначаються організаційною схемою. Для організації важливо, щоб неформальні групи не домінували.

Ціна дружби не має нічого спільного з формальними відносинами і компетентністю, але їх вплив на справу формальної організації може бути вельми істотним. і, коли задіяна велика кількість людей, влада неофіційної групи помітно посилюється. Найбільш поширене використання і зловживання цією владою виражається в формі неофіційного спілкування (так званий "таємний" телеграф). Жодні новини не передаються так швидко, як по неформальних каналах. Це один з засобів, за допомогою якого неформальна група здійснює свою владу (неформальна комунікація).

Інший спосіб, яким користується неформальна група для того, щоб виявити свою владу, - це її здатність діяти або бездіяти. У практиці управління є немало прикладів, коли організації були поставлені "на коліна" несанкціонованим менеджментом (сюди не включаються страйки, оскільки вони санкціоновані профспілкою і носять законний характер).

Несанкціоноване встановлення виробничих норм - це один з шляхів, завдяки якому неформальні групи впливають негативний чином на людей. Разом з тим деякі організації можуть бути врятовані, оскільки неформальні групи можуть працювати більш старанно, ніж встановлено нормами. Суть полягає в тому, що неформальна група може працювати на те, щоб просувати уперед або гальмувати розвиток організації. Задача менеджера полягає в тому, щоб мінімізувати вплив цих груп і направляти в потрібне русло їх владу.

Причини, що спонукають вступати людей в неформальні відносини, можна згрупувати таким чином:

1) почуття приналежності. Задоволення потреби в почутті приналежності - одна з самих сильних наших емоційних потреб. Оскільки більшість формальних організацій, свідомо позбавляє людей можливостей соціальних контактів, робітники вимушені звертатися до неформальних організацій, щоб ці контакти знайти:

2) взаємодопомога. Природно, можна звернутися за допомогою до свого формального начальника. Однак одні вважають, що начальник може погано про них подумати (тут спрацьовує принцип "не створюй проблеми начальству"), інші бояться критики і т.п. В цих і інших випадках люди часто вважають за краще вдаватися до допомоги своїх колег;

3) захист. Люди завжди знали, що сила - в єдності. Внаслідок цього важливою причиною вступу в неформальну організацію є усвідомлена потреба в захисті;

4) спілкування. Люди хочуть знати, що відбувається навколо них. Оскільки в багатьох формальних організаціях система внутрішніх контактів досить слабка, а іноді керівництво навмисно приховує від своїх підлеглих певну інформацію, доступ до неформального отримання інформації (чуткам) можливий тільки в неформальній організації;

5) симпатія. Люди часто приєднуються до неформальних груп просто для того, щоб бути ближче до того, хто їм симпатичний.

^ Характеристики неформальних організацій. Неформальні організації одночасно можуть бути схожими і несхожими на формальні організації. Тому можна виділити ознаки, що характеризують неформальні організації:

1) соціальний контроль. Неформальні організації здійснюють соціальний контроль за своїми членами. Мова йде про встановлення і зміцнення норм - групових еталонів прийнятної і неприйнятної поведінки. Природно, тих, хто порушує ці норми, чекає відчуження.

Менеджеру в зв'язку з цим потрібно знати, що соціальний контроль, здійснюваний неформальною організацією, може вплинути позитивний чином на досягнення цілей формальної організації;

^ 2) опір змінам. У неформальних організаціях завжди спостерігається тенденція до опору змінам. Частково це пояснюється тим, що зміни можуть нести в собі загрозу подальшому існуванню неформальної організації;

3) неформальні лідери. Неформальні організації також мають своїх лідерів. Їх відмінність полягає в тому, що лідер формальної організації має підтримку у вигляді делегованих йому офіційних повноважень і діє у відведеній йому конкретній функціональній області.

Опора неформального лідера - визнання його групою. Сфера впливу неформального лідера може виходити за адміністративні рамки формальної організації.

Схожі:

Тема характеристика І типи організацій поняття організації iconІіі. План лекцій Тема Поняття організації
Організація, як відкрита система. Вимоги до організації. Закони організації, організаційні процеси. Цілі організації, типи цілей....
Тема характеристика І типи організацій поняття організації iconКиєво-могилянська академія”
Тема Сутність та поняття товару в системі маркетингу. Типи ринків та типи попиту. (лекцій 2 години)
Тема характеристика І типи організацій поняття організації iconТема 12 синхронні електричні машини
Ключові поняття: збудник, неявнополюсний ротор, явнополюсний ротор, індуктор, якір, характеристика холостого ходу см, зовнішня характеристика...
Тема характеристика І типи організацій поняття організації iconЕлектричні машини тема 10 електричні машини постійного струму
Ключові поняття: номінальні параметри, зовнішня характеристика, характе­ристика холостого ходу, швидкісна характеристика, механічна...
Тема характеристика І типи організацій поняття організації icon1. Загальна характеристика поняття як форми мислення. Види понять. Логічна характеристика понять. Типи відношень між поняттями
Правове мислення юриста в логічному аспекті полягає в оперуванні правовими (юридичними) поняттями, в процесі якого, він визначає...
Тема характеристика І типи організацій поняття організації iconТема Поняття охорони праці та її правове забезпечення
Характеристика поняття охорони праці у соціальному, політичному, економічному та медичному аспектах
Тема характеристика І типи організацій поняття організації iconІУ. План семінарських занять Тема Поняття організації
Показники, які характеризують ефективність функціонування організації. Економічні показники
Тема характеристика І типи організацій поняття організації iconТема Характеристика та основи організації міжнародних розрахунків Поняття та особливості міжнародних розрахунків. Роль національних І колективних валют та золота в міжнародних розрахунках
Умови здійснення розрахунків за міжнародними торговельними операціями. Валюта ціни та валюта платежу. Умови І способи платежів
Тема характеристика І типи організацій поняття організації iconПравознавство ● Економіка І організація підприємства
Поняття, види та характеристика конституцій. Конституція України – загальна характеристика. Закони та підзаконні нормативні акти....
Тема характеристика І типи організацій поняття організації iconПравознавство ● Економіка і організація підприємства
Поняття, види та характеристика конституцій. Конституція України – загальна характеристика. Закони та підзаконні нормативні акти....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи