Лекция 3 icon

Лекция 3
Скачати 447.84 Kb.
НазваЛекция 3
Сторінка1/4
Дата20.09.2012
Розмір447.84 Kb.
ТипЛекция
  1   2   3   4

ISO/FDIS 9000:2000

Лекция 3.


0.1 Загальні поняття


Перелічені нижче стандарти ISO сімейства 9000 розроблені для сприяння організаціям, незалежно від їх типу та розміру, у запровадженні та забезпеченні ефективного функціонування систем менеджменту якості.

- ISO 9000 описує основоположні принципи систем менеджменту якості і встановлює термінологію для цих систем.

- ISO 9001 установлює вимоги до системи менеджменту якості, коли організації потрібно продемонструвати свою спроможність поставляти продукцію, яка відповідає чинним регламентувальним вимогам, і вона прагне підвищувати задоволеність споживачів.

- ISO 9004 містить керівні вказівки, які стосуються як дієвості, так і ефективності системи менеджменту якості. Метою цього стандарту є поліпшення показників діяльності організації і задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін.

- ISO 19011 містить настанови щодо аудиту систем менеджменту якості і управління навколишнім середовищем.

Разом вони утворюють погоджений комплекс стандартів на системи менеджменту якості, які сприяють взаєморозумінню в національній та міжнародній торгівлі.


^ 0.2 Принципи менеджменту якості


Успішне керування організацією і забезпечення належного її функціонування вимагає спрямування і контролювання її діяльності, здійснюваних методично і прозоро. Досягнення успіху може уможливлюватися завдяки запровадженню і супроводженню системи менеджменту, призначеної для постійного поліпшення показників роботи з урахуванням потреб усіх зацікавлених сторін. Керування організацією передбачає застосування менеджменту якості як однієї з складових менеджменту.

Як основа підвищення показників роботи організації визначено вісім принципів менеджменту якості. Вони спрямовані на допомогу організації в досягненні сталого успіху.


а) Орієнтація на споживача

Організації залежать від споживачів, а отже повинні розуміти їхні поточні і майбутні потреби, задовольняти їхні вимоги і намагатися перевищувати їхні очікування.


б) Провід

Особи, які очолюють організацію, встановлюють єдність її мети і напряму. Їм належить створювати і підтримувати такий внутрішній клімат, за якого можливе повне залучення працівників до виконання завдань організації.


в) Залучення працівників

Працівники будь-якого рівня становлять сутність організації, а їх повне залучення дозволяє використовувати їхні уміння на благо організації.


г) Підхід з позицій процесу

Бажаний результат досягається більш ефективно, коли керування діяльністю і відповідними ресурсами здійснюється у вигляді процесу.


д) Системний підхід до менеджменту

Установлення, розуміння і керування взаємопов'язаними процесами як системою сприяє підвищенню ефективності і результативності роботи організації у виконанні її завдань.


e) Постійне вдосконалення

Незмінним завданням організації повинно бути постійне поліпшення загальних показників її роботи.


ж) Підхід до прийняття рішень на підставі фактів

Ефективні рішення грунтуються на аналізі даних та інформації.


и) Взаємовигідні стосунки з постачальниками

Організація і її постачальники взаємозалежні, а взаємовигідні стосунки між ними розширяють можливості додавання цінності кожною із сторін.


Ці вісім принципів менеджменту якості лягли в основу стандартів ISO на системи менеджменту якості сімейства 9000.


^ Системи менеджменту якості - Основоположні принципи і словник


1 Галузь використання


У цьому міжнародному стандарті викладено основоположні принципи систем менеджменту якості, які є предметом сімейства ISO 9000, і подано визначення відповідних термінів.


Цей міжнародний стандарт призначений:

а) організаціям, які прагнуть одержати перевагу шляхом запровадження системи менеджменту якості;

б) організаціям, які прагнуть упевненості в тому, що постачальники задовольнятимуть їхні вимоги до продукту;

в) користувачам продукту;

г) особам, зацікавленим в єдиному розумінні термінології, використовуваної у менеджменті якості (наприклад, постачальникам, регламентувальним органам, органам з сертифікації/ реєстрації);

д) представникам організації чи стороннім особам, які надають їй консультації щодо прийнятної для неї системи менеджменту якості;

e) розробникам стандартів, пов'язаних з цим стандартом.


2 Основоположні принципи систем менеджменту якості


^ 2.1 Обгрунтування систем менеджменту якості


Системи менеджменту якості можуть допомагати організаціям підвищувати задоволеність споживачів.

Споживачам потрібен продукт з такими характеристиками, які відповідають їхнім потребам і очікуванням. Ці потреби і очікування відбиті в документах технічних вимог на продукцію і узагальнено позначаються як вимоги споживача. Вимоги споживача можуть установлюватися їм в угоді або визначатися самою організацією. В обох випадках прийнятність продукту остаточно визначає споживач. Через те, що потреби й очікування споживача змінюються, організації змушені постійно вдосконалювати свою продукцію і процеси.


Підхід з позицій системи менеджменту якості заохочує організації до аналізу вимог споживача, визначення процесів, які сприяють одержанню прийнятного для споживача продукту і забезпеченню постійного контролю цих процесів. Система менеджменту якості може служити механізмом постійного вдосконалення для збільшення імовірності підвищення задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін. Вона надає організації і її споживачам упевненості в тому, що вона спроможна поставляти продукцію, яка незмінно відповідатиме встановленим вимогам.


^ 2.2 Вимоги до систем менеджменту якості і вимоги до продукту


У сімействі стандартів ISO 9000 проводиться розрізняння між системами менеджменту якості і вимогами до продукту.


Вимоги до систем менеджменту якості установлені в ISO 9001. Вимоги до систем менеджменту якості є загальними і поширюються на організації всіх галузей промисловості і секторів економіки, незалежно від категорії пропонованого продукту. У самому стандарті ISO 9001 вимоги до продукту не встановлюються.


Вимоги до продукту можуть установлюватися споживачами чи, як передбачення їхніх вимог, організацією або регламентами. Вимоги до продукту, а іноді і до пов'язаних з нею процесів, можуть міститися, наприклад в документах технічних вимог, стандартах на продукцію, стандартах на процеси, контрактних угодах і регламентувальних вимогах.


^ 2.3 Підхід з позицій системи менеджменту якості


Підхід, що передбачає розроблення і запровадження системи менеджменту якості, складається з кількох етапів:

а) визначення потреб і очікувань споживачів та інших зацікавлених сторін;

б) прийняття політики і завдань організації у сфері якості;

в) визначення необхідних для виконання завдань у сфері якості процесів і обов'язків;

г) визначення необхідних для виконання завдань у сфері якості ресурсів і оснащення ними;

д) прийняття методів вимірювання результативності та ефективності кожного процесу;

е) застосування одержаних значень для визначення результативності та ефективності кожного процесу;

ж) визначення способів попередження невідповідностей і усунення їхніх причин;

и) прийняття і застосування процесу постійного вдосконалення системи менеджменту якості.


Цей підхід застосовний і до забезпечення функціонування і постійного вдосконалення існуючої системи менеджменту якості.


Організація, що приймає вищезазначений підхід, створює впевненість у можливостях своїх процесів та якості свого продукту і закладає основу для постійного вдосконалення. Завдяки цьому може досягатися підвищення задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін і успіх організації.


^ 2.4 Підхід з позицій процесу


Процесом можна вважати будь-який вид діяльності чи сукупність видів діяльності, в яких для перетворення входів на виходи використовуються ресурси.

Для ефективного функціонування організаціям належить визначити численні взаємопов'язані і такі, що взаємодіють один з одним, процеси і управляти ними. Часто вихід одного процесу безпосередньо служить входом іншого. Методичне визначення застосовуваних організацією процесів, і, зокрема, взаємодій між ними, називають "підходом з позицій процесу".


Призначенням цього міжнародного стандарту є сприяння прийняттю підходу з позицій процесів для керування організацією.


На рис. 1 ілюструється описувана у сімействі стандартів ISO 9000 система менеджменту якості, в основу якої покладено процеси. З цієї ілюстрації видно, що важлива роль у створенні для організації зазначених входів належить зацікавленим сторонам. Відстеження задоволеності зацікавлених сторін вимагає оцінювання інформації, пов'язаної з тим, як зацікавлені сторони оцінюють ступінь задоволення своїх потреб і очікувань. Зображена на рис.1 модель не містить деталізації процесів.


^ 2.5 Політика і завдання в сфері якості


Політика і завдання в сфері якості приймаються для визначення спрямованості діяльності організації. Вони визначають бажані результати і допомагають організації застосовувати наявні в неї ресурси для їх досягнення. Політика в сфері якості закладає основу для прийняття і перегляду завдань в сфері якості. Завдання в сфері якості мають відповідати політиці в сфері якості і зобов'язанню щодо постійного вдосконалення, а їхнє виконання повинно допускати вимірювання. Виконання завдань у сфері якості здатне позитивно позначатися на якості продукту, ефективності роботи і показниках фінансової діяльності, а отже й на задоволеності і упевненості зацікавлених сторін.

  1   2   3   4

Схожі:

Лекция 3 iconДокументи
1. /XML-Лекция 1. концепция Семантического Веб.doc
2. /XML-Лекция...

Лекция 3 iconДокументи
1. /Лекция 1. Основы РС.docx
2. /Лекция...

Лекция 3 iconДокументи
1. /АИТ/Аналитика_определения.doc
2. /АИТ/ДИИД027_анал_у.doc
Лекция 3 iconДокументи
1. /А_Т_3м_ст.doc
2. /ЛЕКЦИИ_6_7_Добыча_Конкур_разв.doc
Лекция 3 iconДокументи
1. /А_Т_3м_ст.doc
2. /ЛЕКЦИИ_6_7_Добыча_Конкур_разв.doc
Лекция 3 iconЛекция Вопросы лекции

Лекция 3 iconЛекция №9 Информационная безопасность

Лекция 3 iconЛекция №13 Организация проектных групп

Лекция 3 iconЛекция на тему: "Идиопатические заболевания с прогрессирующим лизисом тканей пародонта. Клиника, диагностика, лечение" Лектор професор Каськова Л. Ф. Полтава 2009
Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» Кафедра детской терапевтической стоматологии с профилактикой стоматологических...
Лекция 3 iconДокументи
1. /ЛЕКЦ_материал/А_Т_3м_ст.doc
2. /ЛЕКЦ_материал/ЛЕКЦИИ_6_7_Добыча_Конкур_разв.doc
Лекция 3 iconЛекция Введение. Теория и методика обучения русскому языку как наука. Науки о языке основа его методики
Лекция Введение. Теория и методика обучения русскому языку как наука. Науки о языке – основа его методики. Обучение грамоте как особая...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи