Голова Ради засновників мсу р. М. Шапшович icon

Голова Ради засновників мсу р. М. Шапшович
НазваГолова Ради засновників мсу р. М. Шапшович
Сторінка1/5
Дата11.09.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО


Голова Ради засновників МСУ


__________________ Р. М. Шапшович


„___” _______________ 2010 рокуП Р А В И Л А П Р И Й О М У

до Міжнародного Соломонового університету

на 2010 рік

(З урахуванням Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів

України, затверджених наказом МОНУ № 243 від 26.03.10)


ПОГОДЖЕНО


Ректор МСУ


___________________ О. І. Розенфельд


„___” _______________ 2010 рокуМСУ – 2010

Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому універ-ситеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АВ № 498496, дата видачі – 10.12.2009, строк дії – 01.07.2014).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжнародного Соло-монового університету (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства осві-ти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністер-стві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946 та змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом МОНУ № 243 від 26.03.10 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 1 квітня 2010 р. за № 267/17562.

І. Загальні положення

  1. Міжнародний Соломонів університет (далі – МСУ) оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі до Східноукраїнської філії МСУ (м. Харків).

  2. До МСУ приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

  3. Прийом до МСУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом.

2. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

  4. МСУ приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном нав-чання на вакантні місця ліцензованого обсягу) осіб, які здобули освітньо-квалі-фікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здо-буття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

  5. МСУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переве-дення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів ви-щих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

^ 3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у МСУ здійснюється:

за рахунок коштів фізичних осіб;

за рахунок коштів юридичних осіб.

^ 4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

15 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та доку-ментів від осіб, які мають складати вступні випробування, що прово-дить МСУ

22 липня 2010 року

9 серпня 2010 року

Строки проведення МСУ вступних екзаменів

23 – 31 липня 2010 року

9 – 13 серпня 2010 року

Закінчення прийому заяв та доку-ментів

31 липня 2010 року

14 серпня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2010 року

15 серпня 2010

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2010 року

25 серпня 2010 року

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить МСУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

15 червня 2010 року

15 червня 2010 року

Закінчення прийому заяв та доку-ментів

14 липня 2010 року

14 липня 2010 року

Строки проведення МСУ вступних співбесід

15 – 16 липня 2010 року

15 – 16 липня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

19 липня 2010 року

19 липня 2010 року

Терміни зарахування вступників

30 липня 2010 року

30 липня 2010 року

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить МСУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

1 червня 2010 року

4 січня 2010 року

Закінчення прийому заяв та доку-ментів

30 червня 2010 року

31 січня 2010 року

Строки проведення МСУ вступних екзаменів

1 – 4 липня 2010 року

1 – 5 лютого 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

5 липня 2010 року

6 лютого 2010 року

Терміни зарахування вступників

9 липня 2010 року

8 лютого 2010 року

^ 5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у МСУ

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до МСУ, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.2. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у 2008, або у 2009, або у 2010 році, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до МСУ для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встанов-леної цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному від-борі не допускаються (крім випадків, передбачених пунктом 6.1 розділу 6 Правил прийому).

5.4. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у МСУ.

5.5. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у МСУ:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до МСУ;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчан-ня;

особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що мо-жуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міні-стерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оціню-вання навчальних досягнень.

5.6. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулю-ється.

5.7. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рі-шення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до МСУ.

5.8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцен-зією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціаль-ності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.9. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїз-ду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджу-ють його право на вступ, вступник пред’являє особисто.

5.10. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додат-кові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

5.11. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-квалі-фікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в уста-новленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом пер-шого року навчання.

5.12. Усі копії документів завіряються за оригіналами МСУ або в устано-вленому законодавством порядку.

5.13. Документи, що дають право на вступ поза конкурсом, за результа-тами співбесіди, засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профіль-них предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів.

^ 6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до МСУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бака-лавра, зараховуються бали сертифіката (сертифікатів) Українського центру оці-нювання якості освіти, виданого у 2008, або у 2009, або у 2010 році з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (див. додаток 3), яким також ви-значаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів серти-фіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допус-кається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кіль-кість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124. За рішенням Приймальної комісії до участі у конкурсному відборі допускаються вступники, які подають сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості знань, кількість балів якого (яких) з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених цими Правилами, нижче 124 балів з кожного предмета за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених цими Правилами, становить не нижче 170 балів з кожного предмета.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, врахо-вується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 4) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: „3” відповідає „6”, „4” відповідає „9”, „5” відповідає „12”. При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає Приймальна комісія.

6.3. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної серед-ньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до МСУ предметів із сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або вступних екзаменів (у передбачених цими Правилами випадках) та середнього бала документа про повну загальну середню освіту, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовуються: середній бал додатку до документа про базову вищу освіту, середній бал державної атес-тації та результати вступних випробувань.

6.5. Конкурсний бал особи, яка вступає до МСУ на основі базової вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра обчис-люється як сума:

– середнього балу додатку до документа про базову вищу освіту (за 100-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала);

– середнього балу державної атестації (за 100-бальною шкалою з округ-ленням до десятих частин бала);

– оцінки вступного іспиту зі спеціальності (за програмою комплексного іспиту державної атестації відповідного напряму підготовки за 100-бальною шкалою);

– оцінки вступного іспиту з іноземної мови (тільки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, за нормативною програмою вивчення іноземної мови при здобутті базової вищої освіти за 100-бальною шкалою).

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороче-ними термінами підготовки бакалавра використовуються: середній бал додатку до документа про неповну вищу освіту та результат вступної співбесіди.

6.7. Конкурсний бал особи, яка вступає до МСУ на навчання за скороче-ними термінами підготовки бакалавра обчислюється як сума:

– середнього балу додатку до документа про неповну вищу освіту (за 100-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала);

– оцінки вступної співбесіди (за програмами, що затверджуються Прий-мальною комісією за 100-бальною шкалою).

6.8. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з кон-курсних предметів на основі повної загальної середньої освіти мають:

– особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);

– військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до МСУ;

– військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;

– особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше – при вступі на заочну форму навчання;

– особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що мо-жуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міні-стерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оціню-вання навчальних досягнень.

6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче вста-новленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали доку-менти після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені МСУ, роз-глядає апеляційна комісія МСУ. Заява про апеляцію подається в письмовій формі на ім`я голови апеляційної комісії в день проведення вступного екзамену або оголошення його результату. Заява розглядається в день її подання, а результати розгляду доводяться до відома заявника негайно.

^ 7. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до МСУ особи, яким Зако-ном України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслі-док Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали Приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених Приймальною комісією з конкурсних предметів.

^ 8. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до МСУ за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I — III ступенів) ІV етапу Всеукраїн-ських учнівських олімпіад з базових предметів, які визначені профільними для вступу на відповідні напрями підготовки (спеціальності), у тому числі:

основи інформатики — при вступі на напрям «Комп’ютерні науки»;

основи економіки — при вступі на напрями галузі знань «Економіка та підприємництво»;

основи правознавства — при вступі на напрям галузі знань «Право»;

історія — при вступі на напрями галузей знань, для яких профільним визначено предмет «Історія України»;

біологія з екологією — при вступі на напрям, для яких профільними визначено предмети «Біологія».

8.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських, учасникам міжнарод-них олімпіад та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Голова Ради засновників мсу р. М. Шапшович iconКопиленко Олександр Любимович, д ю. н., член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту закон
України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік апн україни, президент Одеської національної юридичної...
Голова Ради засновників мсу р. М. Шапшович iconПравилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008
Міжнародного Соломонового університету (далі мсу) на 2008-2009 навчальний рік, складені на підставі отриманих мсу ліцензії на надання...
Голова Ради засновників мсу р. М. Шапшович iconПравилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008
Міжнародного Соломонового університету (далі мсу) на 2008-2009 навчальний рік, складені на підставі отриманих мсу ліцензії на надання...
Голова Ради засновників мсу р. М. Шапшович iconПравилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006
Правила визначають умови прийому до Міжнародного Соломонового університету (далі мсу) на 2006-2007 навчальний рік, складені на підставі...
Голова Ради засновників мсу р. М. Шапшович iconОлександр павлович ляшко
...
Голова Ради засновників мсу р. М. Шапшович iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Ради засновників мсу р. М. Шапшович iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Ради засновників мсу р. М. Шапшович iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Ради засновників мсу р. М. Шапшович iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін, які поділяються на
Голова Ради засновників мсу р. М. Шапшович iconПротокол № від 20 р. Голова вченої ради (піп, підпис)
Спеціальність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи